naar inhoud

Milieuraad

Logo milieuraad

De milieuraad is het officiële adviesorgaan van het stadsbestuur voor alle zaken over leefmilieu en natuurbehoud in Diksmuide. De raad bestaat meer dan 40 jaar, komt zeswekelijks samen en werkt als een open adviesraad. Dit betekent dat iedereen welkom is en inspraak krijgt in het gesprek. Ook bij milieuproblemen kun je een beroep doen op deze raad.

De raad wordt voorgezeten door Dirk Laplasse. Hij volgde Tom Vandenabeele op. Voorheen was Michel Maeckelbergh 36 jaar lang voorzitter van de milieuraad. De voorzitter en ondervoorzitter worden om de zes jaar verkozen. De secretaris is de milieuambtenaar van de stad. De milieuraad is vertegenwoordigd in de Gecoro (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) en de Landbouwraad. Hij beschikt over een jaarlijkse werkingstoelage van 1.000 euro.

Drie werkgroepen

Binnen de stedelijke milieuraad zijn vier werkgroepen actief.

  • Trage wegen: deze werkgroep is opgericht om de oude kerkwegels te herstellen en herwaarderen.
  • Wegbermen: heeft de taak om gegevens te verzamelen voor de opmaak van het wegbermbeheerplan en advies te geven over het beleid en beheer.
  • Buitengewone vogels: actief rond de bescherming van bijzondere vogels met in het bijzonder de kerkuil, de huis-, boeren- en gierzwaluw.
  • Bijen: deze werkgroep stippelt een bijenvriendelijk traject uit voor zowel de stad als haar inwoners.

Hoe aanvragen

Wil je zelf een agendapunt aanbrengen? Heb je een waardevolle suggestie of wil je de uitnodiging voor de raad graag ontvangen? We zien jouw inbreng graag komen. Neem contact op met de milieudienst. We houden graag een plaatsje op de agenda of in de zaal voor je vrij.