naar inhoud

Belgische nationaliteit aanvragen

Je kunt op drie verschillende manieren Belg worden. Je kan de Belgische nationaliteit krijgen, je kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.

Als niet-Belg kan je een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

We helpen je bij het samenstellen van je dossier en het overmaken van het dossier aan de betrokken instanties. De samenstelling van je dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan je de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Elk dossier vereist een aanpak op maat en hiervoor is het persoonlijk langskomen de eerste belangrijke stap.

Voorwaarden

Om te weten of je in aanmerking komt om de Belgische nationaliteit aan te vragen kom je best eens langs bij de dienst burgerzaken. Om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen kan je een afspraak maken.

Hoe een afspraak maken?

Hoe aanvragen

Ná het ondertekenen van de verklaring wordt jouw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

  • Bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand jou en verkrijg je de Belgische nationaliteit.
  • Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.

Je kan, nadat je de Belgische nationaliteit verwierf, gratis een uittreksel van je nationalteitsakte verkrijgen.
In elke procedure zijn er verschillende situaties mogelijk:

  • Je bent minderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit verkrijgen zonder dat je daar iets moet voor doen. De Belgische nationaliteit wordt dan automatisch toegekend;
  • Je bent meerderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente;
  • In uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk: Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan je via naturalisatie Belg worden. Dit is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist hierover in alle vrijheid. Je kunt, nadat je de Belgische nationaliteit verwierf, je buitenlandse geboorteakte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van je gemeente.

Kostprijs

De dienst burgerzaken controleert of alle documenten aanwezig zijn. Indien het dossier volledig is zal je een bericht ontvangen om de registratiekost in de rechtbank van Veurne te betalen.

De registratiekost bedraagt 150 euro.

Wat meebrengen

De nodige documenten in samenspraak met dienst burgerzaken. Buitenlandse akten mogen niet ouder zijn dan 1 jaar, met legalisatie land van herkomst indien nodig. De aktes moeten ook vertaald worden in het Nederlands door een beëdigd vertaler.