naar inhoud

Rioleringswerken en herinrichting doortocht Pervijze

Algemene info

Aanvankelijk stonden rioleringswerken gepland in de periode 2017-2019 . Infrax en Aquafin voorzien grondige rioleringswerken in de dorpskern.
Naar aanleiding van de rioleringswerken dienen de wegbeheerders Agentschap Wegen (AWV) en Verkeer en stad Diksmuide ook in te staan  voor de heraanleg van de wegen.
De Vlaamse Overheid kon de nodige budgetten niet vrijmaken voor de periode 2017 -2019. Hierdoor schuift de uitvoering van deze werken op naar 2019-2020.

Het was de expliciete keuze van het stadsbestuur om de inwoners en handelaars reeds in een vroeg stadium te betrekken. De opmerkingen van de info-avond van 8 december 2015 worden nu verder verwerkt in het voorontwerp.

Het stadsbestuur kiest ervoor om de gestarte plannenopmaak volledig af te werken zodat het werk niet moet worden herhaald in 2019.

In het najaar van 2016 wordt het ontwerp verder aangepast naar aanleiding van de opmerkingen en vragen uit de bewonersvergaderingen en bespreking met handelaren.

Rioleringswerken

Aquafin voert werken uit in de Veurnestraat. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd binnen de bebouwde kom. Daarnaast wordt een nieuw pompstation aangelegd op het parkeerplein aan de kerk. Een nieuwe persleiding zal vervolgens zorgen voor de aansluiting met het bestaande pompstation aan de Oude A Vaart. De VMM keurde de subsidieaanvraag reeds goed.

Infrax gaat aan de slag in de Pervijzestraat, de Schoorbakkestraat, de Molenstraat, de Brouwerijstraat en het voorste gedeelte van de Oude Diksmuidestraat. Subsidieaanvraag bij de VMM is lopend.

Principes op vlak van wegindeling en snelheidsregime

Het voorontwerp is de concrete vertaling van de gekozen wegindeling per deelgebied. Uit de participatieavond van 11 juni bleek dat er een duidelijke voorkeur was voor fietssuggestiestroken in het kerngebied. Op deze manier hoeven geen parkeerplaatsen te worden opgeofferd. Ook gaven de inwoners aan dat op de plaatsen waar een fietspad kan komen, de voorkeur uitgaat naar fietspaden die tegen de rijweg aanliggen (en niet achter de parkeerstrook).

De voorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen zijn dat de voetpaden minstens een breedte van 1,5 meter moeten hebben, dat de fietspaden een breedte van 1,75 meter moeten hebben en dat de rijweg (voor een gewestweg binnen de bebouwde kom) een breedte van 6,70 meter (greppel inbegrepen) moet hebben.

In het kerngebied wordt zone 30 ingevoerd. Dit is voor de Pervijzestraat vanaf het Kastanjeplein, in de Veurnestraat iets voorbij de huidige middengeleider, in de Nieuwpoortstraat vanaf de huidige middengeleider en in de Schoorbakkestraat vanaf de kerk. In dit kerngebied zal overal met fietssuggestiestroken worden gewerkt.
In de Pervijzestraat zal hierdoor een vaste, volwaardige parkeerstrook voorzien zijn. Ter hoogte van het Kastanjeplein komt een asverschuiving. Vanaf dit punt komt de parkeerstrook aan de andere zijde van de weg.
Waar de wegbreedte dit toelaat wordt in de Veurnestraat zoveel mogelijk met parkeerstroken langs beide zijden gewerkt.
In de Schoorbakkestraat zal een parkeerzone zijn langs de woningen en een groenzone langs de kerk.
In de Nieuwpoortstraat komt een kiss & ridezone langs de school. Er komt een zebrapad dicht bij de schooluitgang en ter hoogte van de school zal parkeren langs beide straatzijden mogelijk zijn.

In de rest van de bebouwde kom geldt zone 50, hier zal met fietspaden worden gewerkt. In de Veurnestraat en de Pervijzestraat komt het fietspad aanliggend tegen de rijweg. In de parkeerzone zullen boomvakken worden voorzien om een groener karakter te geven aan de straat.
In de Schoorbakkestraat wordt met fietspaden aanliggend aan de rijweg en parkeerstroken aan beide zijden gewerkt.

Parkeerbalans

Naar aanleiding van de herinrichting werden verschillende parkeertellingen gedaan. Dit om de balans in aantal parkeerplaatsen in evenwicht te houden.

Behalve in Veurnestraat – waar omwille van de wegbreedte vier parkeerplaatsen minder voorzien kunnen worden - blijft het aantal parkeerplaatsen status quo of komen er zelfs parkeerplaatsen bij.

Bushaltes

De Lijn vraagt om de drie huidige haltes te vervangen door één centrale halte in het centrum. Deze halte moet de buslijnen richting Veurne én Nieuwpoort bedienen. In het voorontwerp werd geopteerd om een bushalte te voorzien op het kruispunt Veurnestraat / Nieuwpoortstraat / Pervijzestraat voor de bussen die naar Diksmuide rijden (aan de kant van Molenstraat). De bussen zullen halteren op een aparte busstrook. De buslijnen vanuit Diksmuide krijgen in dit voorontwerp hun halteplaats in de Pervijzestraat. De bus zal hier halteren op de rijweg.

Vragen i.v.m. de individuele huisaansluiting

De inwoners van de betrokken straten dienen in het kader van dit rioleringsdossier ook de individuele huisaansluiting in regel te stellen.
Hieromtrent zal de afkoppelingsdeskundige, die hiervoor werd aangesteld door Infrax, langskomen en iedereen ook individueel advies geven over hoe de aansluiting correct moet geïnstalleerd worden.
In dit dossier is firma Riosan aangesteld als afkoppelingsdeskundigen.

Contactpersonen

Klaus Vanwambeke, Els De Moté en/of Maarten Schuermans treden op als afkoppelingsdeskundige. Je kan heb bereiken via riosan@riosan.be

De afkoppelingsdeskundigen van firma Riosan zijn het aanspreekpunt voor alle vragen i.v.m. de individuele huisaansluiting.

Vragen over het project 'rioleringswerken en herinrichting doortocht Pervijze'?

communicatie@diksmuide.be

 

Foto's

  • sfeerbeeld centraal kruispunt
Terug naar overzicht

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Agentschap Wegen & Verkeer - Aquafin - Infrax - stad Diksmuide
  • Studiebureau: Cnockaert

Deelgemeente

Pervijze