naar inhoud

Dorpskernvernieuwing Keiem

Algemene info

Voor een stand van zaken over de werken, surf naar www.werkenaandiksmuide.be

Met de toezegging van de rioleringssubsidies zag het stadsbestuur meteen een opportuniteit weggelegd om ook enkele andere Keiemse leefbaarheidsuitdagingen aan te pakken. De thema’s verkeersleefbaarheid en – veiligheid (fietsers, doorgaand landbouwverkeer, toenemende verkeersdruk door ontwikkelen van grote bouwkavels), aantrekkelijkheid, vergroening en stimuleren van de sociale cohesie werden bij het begin van de legislatuur herhaaldelijk door het bewonersplatform aangekaart bij het stadsbestuur.

Op 29 augustus 2016 keurde de gemeenteraad het aanbestedingsdossier voor de wegenis- en rioleringswerken van de Keiemdorpstraat, Streuvelstraat en Oude Keiemweg goed. Hieraan ging een inspraaktraject van de inwoners vooraf. In het kader van Europese subsidies (die immers goedgekeurd zijn) werd extra overlegd met de Kwaliteitskamer van de provincie West-Vlaanderen.

Het ontwerp

Verkeersleefbaarheid: een aangepaste weginfrastructuur dwingt een aangepaste rijstijl af. Het ontwerp omvat volgende maatregelen

 • ter hoogte van de school – betere zichtbaarheid (door o.m. materialisatie en inrichting), invoeren van een kiss and ride zone
 • het dorpsplein aan de kerk – de rijloper in een ander materiaal dan de rest + afgeschermd met wegneembare paaltjes.
 • De aantakkingspunten van de Streuvelstraat, de Oude Keiemweg en de Dodepaardenstraat op de Keiemdorpstraat worden dermate ingericht dat voertuigen dienen te stoppen om op en af te rijden.
 • De inplanting van bomen in de parkeervakken creëren een poorteffect die verkeersremmend werkt.
 • Er wordt een lichte asverschuiving voorzien in de Streuvelstraat zodat het verkeer wordt afgeremd.

Diksmuide: fietsstad
Goed uitgeruste fietsinfrastructuur is niet alleen belangrijk voor de recreant, ook voor woon-werkverkeer, scholieren en plaatselijk verkeer is dit een must. Heel wat scholieren uit Leke fietsen door Keiem om vervolgens via de Oostendestraat hun tocht naar Diksmuide te maken.  De fietssuggestiestroken op de noord-zuidas (Keiemdorpstraat) zullen bijdragen tot een grotere veiligheid.

Versterken van de beeldkwaliteit door een kwalitatieve inrichting.
Omdat er op vandaag geen echte beleving is van de dorpskern werd in het ontwerp een specifieke materialisatie voorzien voor het kerngebied en het verblijfsgebied.

 • De rijloper van het kerngebied wordt uitgevoerd in uitgewassen beton, de rest in asfalt. Het kerngebied loopt vanaf de school, over het dorpsplein aan de kerk, tot en met de Tramstatie. Dit brengt een eenheid in beleving. De automobilist zal duidelijk zien dat men hier het kerngebied binnenrijdt.
  De omgeving van het dorpsplein wordt verder ingericht met een minerale steen. Dit zal de erfgoedkwaliteit van het kerkgebouw en de voormalige pastorie meer tot z’n recht laten komen.
 • Het groene open plein van de Tramstatie is samen met de platanenrij de enige herinnering aan het vroegere tramstation van Keiem. De platanenrij staat geplant op de vroegere trambedding.
  Door op deze plaats de hoofdbushalte te voorzien zal terug meer dynamiek komen op deze plek (refererend naar die uit het verleden). Het dorpsplein zal ‘ontlast’ worden van die hoofdhaltefunctie waardoor daar ook meer ruimte zal zijn voor beeldkwaliteit.
  Het groene plein krijgt een opener karakter en zal hierdoor meer uitnodigend zijn om ‘rond te hangen’.
 • Ter hoogte van de Belgische militaire begraafplaats zal een busstrook voorzien worden en zal verder worden gezorgd voor een properder aanblik.

Ruimte voor het sociale leven & dorpssfeer

 • De inrichting van het dorpsplein is dermate ontworpen zodat tenten, terrasjes e.d. comfortabel geplaatst kunnen worden. De paaltjes op het plein zijn wegneembaar.
 • Het dorpsplein wordt uitgerust met een festiviteitenkast
 • Op het dorpsplein komt een zitelement ter hoogte van het herdenkingselement. Deze zitplek zal passanten uitnodigen hier even te verpozen en te genieten van het unieke zicht op het historisch hart van het dorp.
 • Er worden enkele aftakpunten aan de openbare verlichting voorzien zodat er kerstverlichting kan worden geplaatst.
 • Het pleintje naast het nieuwe ontmoetingscentrum wordt ingericht als buitenruimte van het OC. Handig bij grotere activiteiten, maar eveneens meegenomen om een springkasteel of barbecue te plaatsen.
 • Er komt een doorsteek langs de achterkant en zijkant van het OC. Het doorsteekje takt ook aan op de achterliggende nieuwbouwwoonwijk. Dit levert een rustige verbinding op.

De natuurbeleving versterken
Dorpspoorten creëren:

 • In het zuidelijk deel van de Keiemdorpstraat komt meer groen in de vorm van boomplantvakken in de parkeerstroken. Op vandaag is dit gedeelte een grauwe straat zonder bomen.
 • In de Streuvelstraat zal een slordige grasstrook verlegd worden en komen wat nieuwe, streekeigen bomen.
 • Het herdenkingsmonument op het dorpsplein krijgt een frisse groene inrichting.
 • Het braakliggend terrein naast het OC krijgt een groene en functionele inrichting.
 • Rond het plein aan de Tramstatie wordt de haag vervangen door een lage beplanting zodat het open karakter van het groene plein de dorpskern meer tot uitdrukking komt. De bestaande statige platanen blijven behouden en zichtas die dit vormt naar de kerk wordt versterkt.
 • In het noordelijk deel van de Keiemdorpstraat blijft de bestaande platanenrij behouden en wordt extra graszone voorzien om deze nog meer tot hun recht te laten komen.
 • Ter hoogte van de Belgische militaire begraafplaats zal de omgeving netter worden gemaakt.

Kostenplaatje

De totale kostenraming voor de werken bedraagt 5.409.520,18 euro, waarvan 2.412.847,04 euro ten laste van de Stad. Op het stadsaandeel werden diverse subsidies bekomen ten bedrage van 350.475,63 euro:

 • 136.943,61 euro van de VMM;
 • 150.865,35 euro van Plattelands Plus;
 • 29.666,67 euro als extra Plattelands Plus toelage van de Provincie;
 • 33.000,- euro van De Lijn voor plaatsen van schuilhuisjes.

Inspraak

Op dinsdag 10 maart ging een inspraakmoment door over de inrichting van de wegenis naar aanleiding naar de geplande rioleringswerken. De presentatie van de info- en inspraakavond kan je raadplegen via deze pagina.

Op woensdag 1 juli stelde het studiebureau het ontwerp voor herinrichting voor. Hierbij was ruimte voor reacties en bijsturingen van het ontwerp. De presentatie van de avond kan je op deze pagina bekijken.

 

Vragen i.v.m. de individuele huisaansluiting

De inwoners van de betrokken straten dienen in het kader van dit rioleringsdossier ook de individuele huisaansluiting in regel te stellen.
Hieromtrent zal de afkoppelingsdeskundige, die hiervoor werd aangesteld door Infrax, langskomen en iedereen ook individueel advies geven over hoe de aansluiting correct moet geïnstalleerd worden.
In dit dossier is firma Deloof aangesteld.

Contactpersoon: Geert Lambrecht van firma Deloof is als afkoppelingsdeskundige het aanspreekpunt voor vragen i.v.m. hoe de huisaansluiting moet worden voorzien.
Mail: geert@burodeloof.be of mail 0473 50 08 91

Updates

 • Inspraakmoment inrichting Keiemdorpstraat

  dinsdag 24 februari 2015
  Op di. 10 maart gaat een inspraakmoment door over de inrichting van de wegenis naar aanleiding naar de geplande rioleringswerken. We willen weten wat de wensen, verwachtingen en de bezorgdheden van de Keiemnaars zijn? Afspraak om 20u in OC De Kring. Inschrijven via communicatie@stad.diksmuide.be

  Op basis de input van de inwoners van Keiem, de wettelijke richtlijnen (o.a. verkeerskundige normen) en de krijtlijnen van het stadbestuur werkt het studiebureau een nader ontwerp uit. In een volgende fase wordt het ontwerp aan de inwoners voorgelegd.

  Op 14 april 2014 keurde Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege het kwartaalprogramma 2015 voor de subsidie aan gemeentelijke rioleringsprojecten goed. De Vlaamse Milieumaatschappij voorziet 2.270.236 euro voor wegenis- en rioleringswerken in Keiem (Keiemdorpstraat, gedeelte Streuvelstraat en gedeelte Oudekeiemweg). Ondertussen werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Infrax en de stad Diksmuide afgesloten. Grontmij werd aangesteld als studiebureau. Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht om het ontwerp voor de riolering in te dienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (i.f.v. vastlegging subsidies).

  Dinsdag 10 maart 20 uur OC De Kring

   

 • foto BEWONERSBRIEF werkzaamheden Keiem

  BEWONERSBRIEF werkzaamheden Keiem

  dinsdag 19 september 2017
  Op 18 september start de dorpskernvernieuwing in Keiem. Vanlerberghe bvba uit Diksmuide voert de rioleringswerken uit, Debrabandere uit Veurne zorgt voor de bovenbouw. De Keiemdorpstraat, de Oude Keiemweg en de Streuvelstraat krijgen een make-over.

  De riolering wordt vernieuwd en het straatbeeld verandert sterk. Er komt meer aandacht voor open ruimte, groen en beleving. 

  Download de volledige bewonersbrief via de rechterbalk van deze pagina. 

 • foto BEWONERSBRIEF: werken Keiem + toelichting werken Tervaetestraat

  BEWONERSBRIEF: werken Keiem + toelichting werken Tervaetestraat

  donderdag 8 februari 2018
  De werken in Keiem zijn volop aan de gang. We geven hierbij een stand van zaken. Ook in de Tervaetestraat wordt momenteel gewerkt. Onderaan in de bewonersbrief volgt wat duiding. Je kunt de brief downloaden in de rechterkant van deze pagina.
 • foto kruispunt Ramboutsraat – Keiemdorpstraat volledig onderbroken vanaf 26/02

  kruispunt Ramboutsraat – Keiemdorpstraat volledig onderbroken vanaf 26/02

  vrijdag 22 februari 2019
  Vanaf dinsdag (26/02) zal het kruispunt Ramboutsraat – Keiemdorpstraat volledig onderbroken zijn. De aannemer start er de nodige voorbereidingen om in de eerste week van maart fase G te kunnen asfalteren.

  Alle concrete info volgt maandag via een brief van de aannemer in de brievenbussen van de omwonenden!

Foto's

 • 14690091_3D_Centrum
 • ontwerp - 3D -beeld van het toekomstige dorpsplein
 • ontwerp - 3D-beeld van de toekomstige tramstatie
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Stad Diksmuide
 • Studiebureau: Sweco

Deelgemeente

Keiem