naar inhoud

Masterplan Grote Markt & omgeving

Toon op stratenplan

Algemene info

De studie voor de heraanleg van de Grote Markt en omgeving werd toegewezen aan studiebureau Grontmij. De opmaak van een masterplan is één van de deelopdrachten. Hierbij hoort ook een participatietraject om de inbreng van onder andere inwoners, handelaars en gebruikers te verwerken.

De gemeenteraadswerkgroep masterplan Grote Markt boog zich in 2014 over kwesties waarmee Diksmuide geconfronteerd wordt bij de ontwikkeling van de binnenstad, zoals de dominante rol van de auto in de binnenstad, de belevingswaarde van het kernwinkelgebied, de gebruiksmogelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de Grote Markt als plein, het statuut als beschermd stadsgezicht, de verouderde en slechte staat van de riolering en het sluipverkeer. Met de opmaak van het masterplan willen we ervoor zorgen dat ingrepen in het centrumgebied, die over een langere periode zullen gespreid worden, samenhang vertonen. Hiermee staan we in feite voor de opgave, maar ook voor de kans om ‘de stadskern’ opnieuw uit te vinden.

Synergie tussen deelplannen

Het masterplan moet bij afloop een toekomstplan zijn waarbij stedenbouwkundige en verkeerskundige puzzelstukken ineen vallen. Het masterplan omvat diverse deelopdrachten:

-        een mobiliteitsvisie en circulatieplan

-        een beeldkwaliteitsplan

-        een materialenplan

-        een herwaarderingsplan inzake de als beschermd stadsgezicht beschermde stadsbuurten

Daarnaast werkt het studiebureau ook het ontwerp voor de heraanleg van de riolering en de wegenis uit.

Participatietraject: de kern tot samenhang en gedragenheid

Om van het masterplan een gedragen werkinstrument te maken is het allerbelangrijkst dat we hiervoor een goed participatietraject rond opzetten. Het verloop van het participatietraject kan je hier volgen.

Een stuurgroep zal het totale traject volgen en op geregelde tijdstippen vergaderen. Daarnaast zal in de loop van het traject via de werkgroepen inbreng komen van deskundigen en partners rond specifieke thema’s. Het kan hierbij gaan om onroerend erfgoed, de lijn, Westkans, …

Daarenboven is de inbreng van inwoners, handelaars en gebruikers zeer belangrijk. In de loop van het traject zijn momenten ingepland. Op woensdag 4 maart, donderdag 2 april en donderdag 18 juni waren er participatiemomenten voor het brede publiek voorzien. Deze sessies stonden volledig in het teken van de visievorming.
Tijdens het participatiemoment van 24 september lag de focus op het circulatie- en parkeerplan. 

Voor kinderen en jongeren wordt een aparte participatiemethodiek gehanteerd. Hierin zal enerzijds geluisterd worden naar de mobiliteitsbeleving en het verplaatsingsgedrag en anderzijds zal de voorkeur gevraagd worden naar de inrichting van het onderzoeksgebied.

Ook adviesraden spelen voor ons een belangrijke rol, we leggen daarbij een specifieke rol weggelegd voor de jeugdraad, cultuurraad, seniorenadviesraad, gecoro en centrummanagement. De leden van de adviesraden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de participatiemomenten voor het brede publiek en kunnen tussentijds hun bedenkingen en ideeën met ons delen en zullen ook een formeel advies geven over de visienota’s i.v.m. beeldkwaliteit, herwaarderingsplan en erfgoednota en later dan het ontwerp van inrichtingsplan. 

Er is eveneens ruimte om in de loop van het traject één of meerdere momenten uit te trekken met handelaars uit Diksmuide.

Evenzo vinden we het belangrijk om de volledige gemeenteraad betrokken te houden bij het dossier. We voorzien om op sleutelmomenten (bijvoorbeeld als een bepaalde visienota rond is) deze ook te laten toelichten voor alle gemeenteraadsleden.

 

Van plannen tot uitvoeren...

Tegen eind 2015 verwachten we het masterplan klaar te hebben. De start van de werken is wellicht na het bouwverlof 2016 te situeren. De uitvoeringstermijn zal mee afhankelijk zijn van beslissingen inzake al dan niet ondergronds parkeren.

 

Het projectgebied

Projectgebied is ruimer dan de Grote Markt. De afbakening zie je d.m.v. de gele lijn op onderstaande kaart.

Gebied tussen IJzerlaan – gasthuisstraat – Koning  Albertstraat – spoorwegbedding tot burggraaf fredericqplein – het stadspark en vervolgens het gebied rond de Handzamevaart.

Updates

 • foto Participatiemoment Grote Markt en omgeving

  Participatiemoment Grote Markt en omgeving

  maandag 16 februari 2015
  Het stadsbestuur start met de opmaak van het masterplan Grote Markt en omgeving . Binnen de opdracht hoort een participatietraject om de inbreng van onder andere inwoners, handelaars en gebruikers mee te verwerken. Het eerste participatiemoment gaat door op woensdag 4 maart om 20 uur in CC Kruispunt

  Voor de praktische organisatie vragen we vooraf in te schrijven. Dit kan via het online formulier op http://www.diksmuide.be/eloketdetail/111/participatie-grote-markt--inschrijving  of met een mailtje via communicatie@stad.diksmuide.be 

   Met de opmaak van het masterplan willen we ervoor zorgen dat ingrepen in het centrumgebied, die over een langere periode zullen worden gespreid, samenhang vertonen.

  Het masterplan moet bij afloop een toekomstplan zijn waarbij stedenbouwkundige en verkeerskundige componenten meteen ook perspectieven bieden op economisch en sociaal-maatschappelijk en toeristisch-recreatief vlak.

  Het masterplan bestaat uit diverse deelopdrachten:

  -           een mobiliteitsvisie en circulatieplan

  -           beeldkwaliteitsplan

  -           materialenplan

  -           herwaarderingsplan

  Daarnaast werkt het studiebureau ook het ontwerp voor de riolering en wegenis uit

  Tegen eind 2015 verwachten we het masterplan klaar te hebben. De start van de werken is wellicht na het bouwverlof 2016 te situeren.

  Meer weten

  http://www.diksmuide.be/product/1504/participatietraject-grote-markt 

   

 • foto Verkeerstellingen i.f.v. masterplan Grote Markt

  Verkeerstellingen i.f.v. masterplan Grote Markt

  vrijdag 27 februari 2015
  Op donderdag 26 februari gebeurden in het centrum van Diksmuide verkeerstellingen i.f.v. de ontwikkeling van het Masterplan Grote Markt.

  Bedoeling van de verkeerstelling is een zicht te krijgen op de verkeersstromen in het centrum. Hiervoor werden een herkomst-bestemmingsregistratie en kruispunttellingen gedaan met camera's.
  De registraties verliepen zonder problemen.

  De hele week waren er ook slangtellingen.

  De resultaten van deze tellingen zijn de basisgegevens voor het uitwerken van circulatiesimulaties in het centrum.

   

 • foto Inschrijven participatiemoment Masterplan Markt - 2 april

  Inschrijven participatiemoment Masterplan Markt - 2 april

  vrijdag 13 maart 2015
  Op donderdag 2 april vindt het tweede participatiemoment binnen het Masterplan Markt plaats. Tijdens deze sessie werken we dieper door op de thema's die tijdens de eerste sessie aan bod kwamen.

  Praktisch

  Start om 20 uur in LDC Ten Patershove.

  Onthaal vanaf 19.30 uur

  Inschrijven

  Online inschrijven

  of mail naar communicatie@stad.diksmuide.be

  Meer weten

  Meer info over het Participatietraject masterplan. Neem zeker ook een kijkje voor de presentatie en het beeldverslag van het participatiemoment van 4 maart.

  Vragen en opmerkingen:

  communicatie@stad.diksmuide.be

  of telefonisch 051 79 32 17 of 051 79 31 32

 • foto Ontwerp masterplan Grote Markt en omgeving voorgesteld aan inwoners

  Ontwerp masterplan Grote Markt en omgeving voorgesteld aan inwoners

  vrijdag 19 juni 2015
  Op 18 juni stelde het stadsbestuur het eerste ontwerp van het masterplan voor de Grote Markt en omgeving voor. Het masterplan zal antwoorden bieden op de uitdagingen op vlak van mobiliteit, circulatie, beeldkwaliteit en materiaalkeuze waarmee de stad in z’n verdere ontwikkeling geconfronteerd wordt.

  Het intensieve participatietraject met inwoners, scholieren en handelaars was een belangrijke informatiebron en realiteitstoets voor de studiebureaus Grontmij, HOSPER en UForce.

  Diksmuide geeft je ademruimte, welkom in Diksmuide

  Uitgangspunt van het masterplan is gebruikers, bewoners en bezoekers zich welkom te laten voelen in het centrum. Een warme, gebruiksvriendelijke en mooie inrichting dragen hiertoe bij. Door vandaag een duidelijke visie te hebben over de inrichting, circulatie, materialenkeuze en beeldkwaliteit kan de komende decennia naar meer eenheid en afstemming worden gewerkt.

  De ontwerpers brachten de schoonheid van het stadscentrum op de voorgrond. Het karakter van onze minerale stad, de groene accenten en de eenheid in gevels en kleuren zijn alvast een mooie startsituatie. We streven niet naar een compleet nieuw stadsbeeld. De kunst bestaat erin om nog meer samenhang te krijgen in het centrum.

  Van wit blad tot masterplan – participatietraject

  Het ontwerp van masterplan kreeg z’n vorm doorheen vijf specifieke participatiemomenten: twee voor het brede publiek, twee voor scholieren en één voor handelaars. Elk vanuit hun oogpunt verscherpten ze specifieke klemtonen in het masterplan. We hoorden heldere analyses en slimme oplossingen. Scholieren brachten bijvoorbeeld de zorg voor fietsers en inrichting van schoolomgevingen extra onder de aandacht.

  Enkele belangrijke klemtonen uit het traject waren: meer aandacht voor fietsers, een groenere binnenstad, aandacht voor mindervaliden en oudere bevolking, meer spelen met verlichting, aandacht voor kinderen in de stad, kortparkeren belangrijk voor leefbaarheid van handelszaken, weren van sluipverkeer.

  Verkeer: de auto is welkom, maar te gast

  Fietsers krijgen meer ruimte in het centrum door wegprofielen te versmallen, éénrichtingsverkeer in te voeren of op bepaalde plaatsen enkele parkeerplaatsen weg te nemen. De doortochten worden beter afgestemd op langzaam verkeer. Zo zal maximaal worden gestreefd naar het voorzien van duidelijke fietspaden of fietssuggestiestroken. Het sluipverkeer in het centrum, vooral op de west-noordas (= Gen. Baron Jacquesstraat-Grote Markt en Kleine Dijk – Grote Dijk), zal aangepakt worden. De exacte uitwerking zit nog in afweging. Het totale verkeersmodel, dat bepalend zal zijn voor de circulatie in de binnenstad, wordt de komende periode nog verder op punt gezet.

  Parkeren

  In de sessie met handelaars werd in het bijzonder aandacht besteed aan parkeren in het centrum. De nood aan kortparkeren in de nabijheid van handelszaken en aandacht voor de duur van het kortparkeren hadden een belangrijke invloed op de keuze om al dan niet voor autovrije zones te kiezen. De auto blijft welkom in de Generaal Baron Jacquesstraat en op de Grote Markt. In het belang van de economische vitaliteit van ons centrum worden dit gebieden voor kortparkeren waarbij de duurtijd van een half uur of één uur in afweging zit. Het kortparkeren zou ’s avonds, ’s nachts en op zondag niet van toepassing zijn, net zoals dit op vandaag met de blauwe zone is. De inwoners vragen hierbij ook voldoende aandacht voor bewonersparkeren binnen het centrum. Handelaars gaven verder ook aan dat ze bereid zijn hun eigen wagens verderop te parkeren, dit biedt mogelijkheden om meer open ruimte te voorzien en van de Grote Markt en de Generaal Baron Jacquesstraat een écht aantrekkelijk visitekaartje te maken. Door het wegnemen van langparkeren op de markt – dit is de helft van het huidig aantal parkeerplaatsen - komt ruimte vrij om invulling te geven aan de ontmoetingsfunctie. Ook inwoners gaven tijdens hun participatiemomenten aan om voor langparkeren bij specifieke activiteiten (restaurantbezoek, culturele activiteit,…) naar de centrumparkings te willen trekken. De centrumparkings liggen binnen een straal van 400 meter van de Grote Markt, wat een haalbare wandelafstand is. In het geval dat voor ondergronds parkeren zou worden gekozen zijn handelaars bezorgd over de extra lange duurtijd die dergelijke werken met zich meebrengen.

  Ontmoetingsfunctie op de Grote Markt

  De Grote Markt moet veel meer een ontmoetingsplek worden met terrassen, zitjes en speelelementen. Dit is voor inwoners en scholieren een erg belangrijke verwachting. De markt zal een opener plein worden waarbij de auto plaats ruimt voor verblijf, beleving en beeldkwaliteit. Het kortparkeren blijft en komt aan de zuidzijde (schaduwzijde). Langparkeren verschuift naar de centrumparkings. Het gedeelte aan het stadhuis, tevens de zonzijde, wordt een open plein. De schoonheid van het plein en het stadhuis zullen zo helemaal tot hun recht komen. Looplijnen, uitgevoerd in een gemakkelijk begaanbaar materiaal, zullen de verbinding leggen tussen de stationsbuurt en de Generaal Baron Jacquesstraat en tussen het stadhuis en de site van CC Kruispunt. Zowel bij scholieren als bij het brede publiek kwam het element water herhaaldelijk aan bod. In het ontwerp krijgt het z’n vorm in een spiegelvijver ter hoogte van het stadhuis en enkele speelse fonteinen wat verderop.

  Naar een aantrekkelijke winkelstraat

  Op vandaag wordt de Generaal Baron Jacquesstraat geconfronteerd met veel sluipverkeer. Bovendien zijn auto’s dominant aanwezig in het straatbeeld. Leegstand en de verouderde inrichting zijn knelpunten. De scholieren gaven aan dat in deze straat te weinig ruimte is voor de fiets. De toekomstige Generaal Baron Jacquesstraat behoudt z’n verkeersfunctie. Door over te gaan van tweezijdig naar éénzijdig parkeren komt meer ruimte voor fietsers, kuierzones en inrichtingsaccenten. Een flexibele inrichting biedt meteen ook de mogelijkheid om de straat bij speciale gelegenheden volledig af te sluiten.

   

  Verder verloop

  Tegen eind 2015 verwachten we het masterplan klaar te hebben. Momenteel wordt ondermeer een nog verfijning van het verkeersmodel opgemaakt en gebeurt een afweging rond al of niet ondergronds parkeren. Het masterplan zal een fasering voor uitvoering bevatten. In een eerste fase worden de Grote Markt en Generaal Baron Jacquesstraat aangepakt. De start van deze werken is wellicht na het bouwverlof van 2016 te situeren. De uitvoeringstermijn zal mee afhankelijk zijn van beslissingen inzake al dan niet ondergronds parkeren.

  Meer weten over het participatietraject

  alle info en presentaties

 • foto Masterplan Grote Markt en omgeving - participatiemoment 24 september

  Masterplan Grote Markt en omgeving - participatiemoment 24 september

  woensdag 16 september 2015
  Het volgende participatiemoment voor de Grote Markt en omgeving vindt plaats op donderdag 24 september om 20 uur in het ldc Ten Patershove. Het circulatieplan, het parkeren en het verkeer komen uitgebreid aan bod.

  De voorbije maanden werd intensief gewerkt en gediscussieerd om tot een globale visie te komen voor de verdere ontwikkeling van ons centrumgebied. Op 18 juni werden de grote ontwerplijnen van het gebied voorgesteld en kregen we voor het eerst een beeld van hoe de nieuwe Grote Markt er zou kunnen uitzien. Tijdens het participatiemoment kwamen eerlijke reacties en terechte aandachtspunten naar voor. Ook in de daaropvolgende weken was het masterplan het gespreksonderwerp van de stad en mochten we van de handelaars extra inbreng ontvangen. Op 3 juli werd dit verder besproken in de stuurgroep.
  De presentaties van de voorbije participatiemomenten kun je nog bekijken op www.diksmuide.be.

   

  De voorbije maanden werden de modellen voor de verkeerscirculatie verder verfijnd en kreeg de visie op parkeren meer en meer vorm. Het al of niet ondergronds parkeren wordt verder bestudeerd en afgewogen. Tijdens een volgend participatiemoment, op donderdag 24 september om 20 uur in het ldc Ten Patershove, zullen het circulatieplan, het parkeren en het verkeer concreet aan bod komen. Inschrijven kan via http://www.diksmuide.be/eloketdetail/117/participatie-grote-markt--inschrijving-24-september  of mail naar communicatie@stad.diksmuide.be .

   

  Hoe zal de uitvoering van de riolerings- en herinrichtingswerken verlopen?

  In eerste instantie wordt gewerkt in het gebied waarvoor de Vlaamse Milieumaatschappij al subsidie voorziet voor rioleringswerken: de Grote Markt, Generaal Baron Jacquesstraat, Stovestraat, Wilgendijk, Halvemaanstraat, Italiëplein en Vaartstraat. De werken worden gefaseerd uitgevoerd.

  De stuurgroep opteert om bij voorkeur te starten met de Vaartstraat, het Italiëplein, de Generaal Baron Jacquesstraat en de Grote Markt. De Wilgendijk en de Stovestraat worden in een latere fase uitgevoerd. Deze volgorde van uitvoering is het meest wenselijk zowel op vlak van technische haalbaarheid (starten vanaf het laagst gelegen punt, namelijk Vaartstraat/Italiëplein) en behoud van het parkeren op de Grote Markt tijdens de werken in de Generaal Baron Jacquesstraat.

  Volgens de eerste inschatting van planning - waarbij voorlopig nog geen rekening werd gehouden met een mogelijke ondergrondse parking en met archeologische opgravingen - kunnen de riolerings- en herinrichtingswerken na het zomerbouwverlof van 2016 starten. De hierna volgende timing is een eerste inschatting en kan dus nog bijsturingen krijgen.

   

  Fase 1: Vaartstraat – Italiëplein – Generaal Baron Jacquesstraat (vanaf september 2016 tot juni 2017)

  Uit te voeren in drie deelfasen:

  1a Vaartstraat/Italiëplein;

  1b Generaal Baron Jacquesstraat gedeelte tussen IJzerlaan en Wilgendijk;

  1c Generaal Baron Jacquesstraat gedeelte tussen Wilgendijk en Grote Markt.

   

  Fase 2: Grote Markt (vanaf april/mei 2017 tot maart/april 2018):

  2a westzijde Grote Markt;

  2b oostzijde Grote Markt.

 • Voorstel parkeren en circuleren Diksmuidse binnenstad

  maandag 28 september 2015
  Op donderdag 24 september ’15 tekenden een honderdtal Diksmuidelingen present op het vierde participatiemoment. Op basis van verkeerssimulaties én de inbreng uit de vorige participatiesessies presenteerden de ontwerpers een voorstel van circulatie- en parkeerplan.

  De deelnemende inwoners en handelaars konden hun kritische blik op dit plan werpen en hun visie geven. Met de informatie uit deze participatiesessie zal de stuurgroep de circulatie- en verkeersknopen in het masterplan doorhakken. De presentatie van de avond kan je hier nalezen.

  In het mobiliteitsluik van het masterplan is het belangrijk dat de publieke ruimte wordt ingericht met een klemtoon op de zwakke weggebruikers. Het studiebureau stelt voor voldoende ‘bewegingsruimte’ te voorzien, conflictpunten zoveel mogelijk te vermijden, de auto als gast te behandelen en gebruiksvriendelijke materialen te hanteren.

  Circuleren – naar een vlottere verkeersafwikkeling in het centrum
  De diverse verkeersmodellen en microsimulaties leggen de pijnpunten en de complexiteit van de verkeerscirculatie bloot. Waar het ene scenario voordelig is voor vlot verkeer in de binnenstad, is het andere dat voor het doorgaand verkeer.

  Het is duidelijk dat we naar een gefaseerde uitvoering moeten gaan. Bij elke fase realiseren we een kwaliteitsverbetering op vlak van leefbaarheid en doorstroming. Na de realisatie van de zuidwestelijke omleidingsweg komen we tot een definitieve verkeerscirculatie. In afwachting van de realisatie van de ring kunnen we wel ‘quick wins’ doen die een positieve invloed zullen hebben op de leefbaarheid in het centrum. De realisatie van het regime van schoolstraat in de Stovestraat is hier één van. Verdere voorstellen tot quickwins zijn: verkeersvrij maken van schoolomgevingen, invoeren van éénrichtingsverkeer in de Fuselierstraat en Rozemarijnstraat, een verhoogde middengeleider aan de Konijnenstraat zodat voetgangers in twee keer de gewestweg kunnen dwarsen en de noordelijke rijweg van de Grote Markt supprimeren in het kader van de herinrichting van de Grote Markt.

   

  FASE 1:

  • Aanpassingen Grote Markt (auto’s in beide richtingen langs de zuidzijde + enkel rechts uitrijden aan het kruispunt Grote Markt – Adm. Ronarchstraat)
  • Éénrichtingsverkeer in de Fuselierstraat en Rosemarijnstraat
  • Stovestraat en Kwadestraat: schoolstraten
  • Verkeerslichten aan kruispunt ‘Stragier’

  FASE 2:

  • Stationsstraat: éénrichtingsverkeer
  • Reuzemolenstraat en schoolplein: rijrichting omkeren

  FASE 3: (na aanleg zuid-westelijke omleidingsweg)

  • Kleine Dijk: rijrichting omkeren
  • Vismarkt en Kiekenstraat: éénrichtingsverkeer

  Principes voor circuleren zijn: weggebruikers op de juiste plaats, verhogen van de leefbaarheid in het centrum, ontmoedigen van sluipverkeer, logische ontsluiting van woonblokken, bereikbaarheid van centrumparkings (kortste route) en werkbare alternatieven voor lijnbussen.

   

  Parkeren
  Uitgangspunt bij het parkeerbeleid is dat het totaal aantal parkeerplaatsen minstens gelijk blijft. In de binnenstad kan de capaciteit verhogen door de invoering van kortparkeren.

  Het voorstel van parkeerregime bestaat uit:

  • Langparkeren op de centrumparkings – onbeperkt in duur
  • Kortparkeren in de centrumstraten (maximaal 1 uur – met onderbreking over de middag)
  • In de centrumstraten is overal blauwe zone van toepassing (behoudens de Stovestraat en Kwadestraat waar enkel bewonersparkeren geldt)
  • Bewoners kunnen altijd en overal parkeren met uitzondering van: Grote Markt, Generaal Baron Jacquesstraat, gedeelte van de IJzerlaan en aan de post (hier geldt ook voor bewoners het principe van de blauwe zone.
  • Er wordt gewerkt met bewonerskaarten (waarbij de eerste kaart gratis is en de tweede kaart betalend)

   

  Hamvraag voor heel wat inwoners blijft: ‘komt er een ondergrondse parking of niet’. De studies van Arcadis en Vinci wezen uit dat een ondergrondse parkeergarage financieel niet aantrekkelijk is voor een private partner. Indien een ondergrondse parkeergarage in Diksmuide mogelijk is, dan moet Diksmuide zelf de investeringskost dragen of het volledige centrum in een concessie voor betalend parkeren geven.

   

  Uitvoering van het masterplan

  “In eerste instantie wordt gewerkt in het gebied waarvoor de Vlaamse Milieumaatschappij al subsidie voorziet voor rioleringswerken: de Grote Markt, Generaal Baron Jacquesstraat, Stovestraat, Wilgendijk, Halvemaanstraat, Italiëplein en Vaartstraat. De werken worden gefaseerd uitgevoerd.” aldus Bieke Moerman, schepen voor openbare werken.

   

  De stuurgroep opteert om bij voorkeur te starten met de Vaartstraat, het Italiëplein, de Generaal Baron Jacquesstraat en de Grote Markt. De Wilgendijk en de Stovestraat worden in een latere fase uitgevoerd. Deze volgorde van uitvoering is het meest wenselijk op vlak van technische haalbaarheid (starten vanaf het laagst gelegen punt, namelijk Vaartstraat/Italiëplein).

   

  Volgens de eerste inschatting van planning - waarbij geen rekening werd gehouden met een ondergrondse parking en met archeologische opgravingen - kunnen de riolerings- en herinrichtingswerken na het zomerbouwverlof van 2016 starten. De hierna volgende timing is een eerste inschatting en kan dus nog worden bijgestuurd.

   

  Fase 1: Vaartstraat – Italiëplein – Generaal Baron Jacquesstraat (vanaf september 2016 tot juni 2017)

  Uit te voeren in drie deelfasen:

  1a Vaartstraat/Italiëplein;

  1b Generaal Baron Jacquesstraat gedeelte tussen IJzerlaan en Wilgendijk;

  1c Generaal Baron Jacquesstraat gedeelte tussen Wilgendijk en Grote Markt.

   

  Fase 2: Grote Markt (vanaf april/mei 2017 tot maart/april 2018):

  2a westzijde Grote Markt;

  2b oostzijde Grote Markt.

   

  Het masterplan in z’n geheel

  Sinds maart 2015 loopt in Diksmuide een intensief participatietraject om tot een globale visie te komen voor de verdere ontwikkeling van het centrumgebied. Inwoners, handelaars, scholieren, politici en partners als de Lijn en Onroerend Erfgoed gaan in gesprek over het kloppend hart van de stad. Tijdens de participatiemomenten komen eerlijke reacties en terechte aandachtspunten naar voor. De presentaties van de alle voorbije participatiemomenten zijn te bekijken op onze algemene pagina 'Masterplan Grote Markt en omgeving' (klik hier).
   
  Het is de bedoeling om eind 2015 klaarheid te hebben over alle principes (circulatie, parkeren, type-inrichting,…). Daarna kan worden gestart met het uittekenen van de inrichtingsplannen voor de Generaal Baron Jacquesstraat en de Grote Markt. Ook het herwaarderingsplan – dat nodig is voor het bekomen van subsidies – moet tegen eind dit jaar rond zijn.

   

  VOOR ALLE INFO OVER HET MASTERPLAN EN OMGEVING: klik hier

   

   

   

 • foto Archeologisch onderzoek in de G.B. Jacquesstraat

  Archeologisch onderzoek in de G.B. Jacquesstraat

  maandag 29 februari 2016
  Op dinsdag 1 maart zal in het eerste deel van de G.B. Jacquesstraat (tussen de Ijzerlaan en de Wilgendijk) de volledige dag parkeerverbod gelden. Van 9:00 - 12:00 wordt dit gedeelte van de weg ook afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers behouden wel doorgang.

  Op dinsdag 1 maart 2016 voert de firma Adede - in opdracht van de stad Diksmuide - archeologisch onderzoek uit in de Generaal Baron Jacquesstraat. Dit onderzoek kadert in de voorbereiding van de rioleringswerken die later dit jaar zullen starten.

  Binnen het archeologisch onderzoek wil men nagaan waar de vroegere 'Westpoort' van de stad zich exact situeerde. Dit zal door middel van infraroodonderzoek gebeuren. De straat wordt hiervoor niet opgebroken.

 • foto Infomarkt masterplan centrum Diksmuide op ma. 11 april

  Infomarkt masterplan centrum Diksmuide op ma. 11 april

  maandag 4 april 2016
  Het masterplan heeft z’n definitieve vorm bereikt. De inbreng van inwoners en handelaren uit de vorige participatierondes werden meegenomen in de afwegingen. Op maandag 11 april stellen het stadsbestuur en het studiebureau het masterplan Grote Markt en omgeving voor aan het brede publiek.

  In maart 2015 startte het participatietraject voor de opmaak van het masterplan voor de Grote Markt en omgeving. Circuleren, parkeren en beeldkwaliteit zijn hierbij drie centrale thema’s. We gingen in gesprek met omwonenden, scholieren en handelaars om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de openbare ruimte, de wensen en de bekommernissen. De tellingen en de mobiliteitsstudie gaven meer inzicht in het circulatiegedrag.

  In de ontwikkeling van de binnenstad zijn ook andere overheidsinstanties aan zet. Zo is het Agentschap Wegen en Verkeer betrokken bij alles wat de doorstroming op de gewestwegen (Oostendestraat, De Breyne Peelaertstraat, Maria Doolaeghestraat, Gasthuisstraat, IJzerlaan) betreft. De Lijn houdt vast aan richtlijnen inzake reistijden en haltes voor busvervoer. Verder is Agentschap Onroerend Erfgoed een belangrijke gesprekspartner op vlak van beeldkwaliteit.

  Al deze aspecten kregen ondertussen hun vertaling in het circulatie- en parkeerplan, dat in de rand van het bestek voor de uitvoering van de werken in de Generaal Baron Jacquesstraat en op de Grote Markt ter goedkeuring wordt voorgelegd op de gemeenteraad van 25 april 2016. Het masterplan zelf wordt op maandag 11 april voorgesteld tijdens een infomarkt in het cultuurcentrum Kruispunt.

   Doorlopend infomarkt en presentaties om 14, 17 en 20 uur

  Op maandag 11 april stellen het stadsbestuur en het studiebureau het masterplan Grote Markt en omgeving voor aan het brede publiek.

  Van 12 tot 22 uur in CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2: doorlopend infomarkt met toelichting bij de verschillende thema’s:

  • mobiliteit: circulatie en parkeren;
  • masterplan: beeldkwaliteitsplan en beheerplan (erfgoed);
  • fasering (praktische aspecten);
  • uitvoeringsprojecten (definitief ontwerp): Grote Markt en Generaal Baron Jacquesstraat.

  Om 14, 17 en 20 uur: presentatie en toelichting bij de diverse thema’s.

   

 • foto BEWONERSBRIEF: Kruispunt Wilgendijk afgesloten vanaf 10 januari

  BEWONERSBRIEF: Kruispunt Wilgendijk afgesloten vanaf 10 januari

  vrijdag 6 januari 2017

  De riolering van de Vaart- en G.B. Jacquesstraat tot aan de Wilgendijk is geplaatst. Vanaf dinsdag 10 januari wordt gestart met de riolering op het kruispunt met de Wilgendijk. De G.B. Jacquesstraat zal hierdoor niet meer bereikbaar zijn via het Schoolplein.

  Download de volledige bewonersbrief in de rechterbalk. 

 • foto BEWONERSBRIEF uitnodiging inschrijvingen infovergadering nutsleidingen Grote Markt

  BEWONERSBRIEF uitnodiging inschrijvingen infovergadering nutsleidingen Grote Markt

  donderdag 26 januari 2017

  Na het bouwverlof in 2017 wordt gestart met de heraanleg van de Grote Markt. Tegen dan moeten alle nutsleidingen vernieuwd zijn. Infrax start deze werken op maandag 20 februari. De kant van de Kiekenstraat komt als eerste aan de beurt.

  Op donderdag 9 februari organiseert het stadsbestuur een infovergadering. Download de volledige bewonersbrief in de rechterbalk. 

 • foto BEWONERSBRIEF planning nutsleidingen Grote Markt

  BEWONERSBRIEF planning nutsleidingen Grote Markt

  woensdag 15 februari 2017

  Op maandag 20 februari 2017 gaat Infrax van start met de heraanleg van de nutsleidingen op de Grote Markt. Die wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Er wordt pas gestart aan een nieuwe fase als de vorige volledig is afgewerkt. De wekelijkse markten op maandag en zaterdag blijven plaatsvinden gedurende de werken aan de nutsleidingen.

  Download de volledige bewonersbrief via de rechterbalk. 

Foto's

 • grote Markt
 • Projectgebied
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Stad Diksmuide
 • Studiebureau: Grontmij - HOSPER - UForce
 • Veiligheidscoördinator: -
 • Aannemer: -

Deelgemeente

Centrum