naar inhoud

Zuidwestelijke omleidingsweg Diksmuide

Algemene info

Diksmuide ligt op een kruispunt van belangrijke verbindingswegen. De stad wordt doorkruist door twee wegen van bovenlokaal belang: de N35 Deinze –Veurne en de N369 Ieper-Oostende. Deze twee wegen komen samen op één kruispunt in het centrum van Diksmuide waardoor je er een vermenging krijgt van regionaal, doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Dit gemengde drukke verkeer heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van de stad. De Vlaamse Overheid wil daarom werk maken van een zuidwestelijke omleidingsweg die een groot deel van het doorgaande verkeer uit het stadscentrum moet houden.

Scheiden doorgaand en lokaal verkeer

De N35 en de N369 zijn belangrijke economische verbindingswegen. In Diksmuide sluiten de wegen aan op de industrieterreinen Heernisse en Kaaskerke, waardoor er momenteel veel vrachtverkeer door het centrum rijdt. De wegen verbinden ook het binnenland met de kust, hierdoor neemt de verkeersdrukte tijdens de zomermaanden nog toe. Dat is erg nadelig voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van Diksmuide. De zuidwestelijke omleidingsweg moet zorgen voor een scheiding van het lokale en doorgaande verkeer. Dat betekent een win-win voor het bedrijfsleven én voor de inwoners van Diksmuide. Door zwaar en toeristisch verkeer systematisch langs de nieuwe weg te leiden, wordt het centrum van Diksmuide gespaard van een nodeloze verkeersstroom. Ondertussen worden ook de huidige en toekomstige bedrijventerreinen beter bereikbaar.

 

Tracé van de zuidelijke omleidingsweg

In 2008 werd het tracé voor de nieuwe omleidingsweg vastgelegd in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. De nieuwe weg zal 3 km lang zijn. Er komt een nieuw kruispunt op de Woumenweg, ten zuiden van de kruising met de Eikhofstraat. Verder loopt de omleidingsweg ten zuiden van het industrieterrein Heernisse dat ze ontsluit via een nieuw lichtengeregeld kruispunt. Dan loopt de weg via een nieuw te bouwen brug over de IJzer, via een nieuwe tunnel onder de spoorweg en vervolgens passeert ze ten zuidwesten van de IJzertoren om op de Gewestweg N35 (Kaaskerkestraat) uit te komen.

De nieuwe omleidingsweg krijgt een 2x1 profiel met veiligheidsstrook in het midden van 1m breed en langsheen het volledige tracé komt er een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het centrum en de industriezone.

De nieuwe omleidingsweg wordt pas aantrekkelijk wanneer een goede doorstroming verzekerd is. Daarom worden de kruispunten op de omleidingsweg zodanig ingericht dat ze een vlotte doorstroming bevorderen:

 • Ter hoogte van de aansluiting met de N35 Kaaskerkestraat komt een rotonde.
 • Ter hoogte van het toekomstige bedrijventerrein van de WVI op de Vlavlakte komt een voorrangsgeregeld kruispunt.
 • Ter hoogte van de spoorlijn komt een tunnel voor voertuigen.
 • De Kapellestraat wordt niet verbonden met de omleidingsweg.
 • Ter hoogte van de IJzerdijk en de IJzer komt een grote vaste brug over beide.
 • Ter hoogte van de industriezone Heernisse komen verkeerslichten op de omleidingsweg.
 • Ter hoogte van de aansluiting met de N369 Woumenweg komen op elkaar afgestelde lichten voor een vlotte doorstroming, o.a. richting Eikhofstraat.

Na de aanleg van de omleidingsweg zal ook de bestaande N35 Esenweg opnieuw worden ingericht zodat die weg minder aantrekkelijk wordt voor zwaar en doorgaand verkeer. Op die manier krijgt zwaar en doorgaand verkeer een extra stimulans om voor de omleidingsweg te kiezen en niet langer het stadscentrum te doorkruisen.

Aandacht voor fietsers

 In de buurt van de nieuwe omleidingsweg liggen twee fietspaden: de Frontzate en het fietspad op de oude spoorlijn. Die worden verbonden via een koker over de Vlavaart.

Parallel met, maar los van het spoor wordt het fietspad over de omleidingsweg geleid, om dan aansluiting te vinden met het fietspad op de oude spoorwegberm. Er komt een fietstunnelkoker aan de oostzijde van de weg op maaiveldniveau onder de spoorlijn voor de verbinding tussen Kaaskerke en Woumen. Vanaf de fietstunnel onder het spoor loopt het dubbelrichtingsfietspad verder langs de oostzijde van de omleidingsweg. Het fietspad wordt geleid over de nieuwe brug over de IJzer. Voor de brug over de IJzer komt er een aftakking van het fietspad naar de IJzerdijk en voorbij de brug komt er een aftakking naar het bedrijventerrein Heernisse. Het fietspad langs de omleidingsweg sluit verderop aan op de N369 Woumenweg.

Nieuwe ontsluiting voor Kapellestraat

De huidige Kapellestraat wordt doorsneden door de nieuwe omleidingsweg. Dat betekent dat na de aanleg van de omleidingsweg de Kapellestraat zal doodlopen. Daarom wordt er een nieuwe verbinding gemaakt tussen de Kapellestraat en de IJzerdijk (zie kaartje tracé).

Stand van zaken van het dossier 

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt momenteel aan de opmaak van de uitvoeringsplannen. Een concrete timing voor de start van de werken is nog niet in zicht. Daarvoor moeten eerst nog een aantal procedures worden afgerond:

 • Er dienen nog verdere archeologische onderzoeken te gebeuren. Het uitgevoerde archeologisch onderzoek was slechts een verkennend onderzoek om het terrein voor verder en grondiger onderzoek af te bakenen. AWV bereidt verder archeologisch onderzoek voor in overleg met Onroerend Erfgoed. Dit eigenlijke archeologisch onderzoek kan pas starten wanneer de percelen waarop onderzoek dient te gebeuren onteigend zijn.
 • In het voorjaar van 2014 zullen de onteigeningsplannen bekrachtigd worden en kan de onteigeningsprocedure starten.

Ondertussen werkt AWV verder aan de uitvoeringsplannen. Voor een aantal onderdelen van het tracé zijn nog bijkomende terreinonderzoeken nodig .

Als de uitvoeringsplannen afgerond zijn, kan AWV de stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Wanneer die verleend wordt, kan AWV starten met de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de werken.

De start van de werken hangt af van de afhandeling van alle procedures.

Bekijk ook

Zodra er meer informatie is over het verloop van de procedures, dan vindt u die op http://wegenenverkeer.be/projecten/diksmuide

 

Updates

 • foto Belangrijke stap vooruit in de realisatie van de ringweg

  Belangrijke stap vooruit in de realisatie van de ringweg

  vrijdag 4 april 2014
  Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het Ministerieel Besluit voor de onteigeningen voor de aanleg van de Zuidwestelijke omleidingsweg met een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in Diksmuide ondertekend.

  De nieuwe weg zal 3 kilometer lang zijn en er komt een nieuw kruispunt op de Woumenweg. De weg is belangrijk in het kader van de verkeersleefbaarheid en – veiligheid en om het centrum van Diksmuide te ontlasten van het zware verkeer. Om de weg te realiseren moeten een zestigtal percelen (van zo'n 25 eigenaars) worden onteigend. Deze percelen zijn noodzakelijk voor de aanleg van de omleidingsweg en de vereiste natuurcompensatie.
  De ondertekening van het ministerieel besluit voor de onteigeningen is een belangrijke stap vooruit naar de realisatie van de aanleg van de kwartring om Diksmuide.

  Start grondverwerving
  Nu de minister groen licht gaf voor de onteigeningsplannen start een onderhandelaar van de West-Vlaamse Intercommunale (in opdracht van de stad Diksmuide) de onderhandelingen met de betrokken eigenaars. De bedoeling blijft in eerste instantie om met de 25-tal eigenaars tot een minnelijk akkoord te komen. Een minnelijk akkoord blijft dus absoluut de voorkeur genieten.
  De hoogdringendheid is ingeroepen omdat de verkeersmobiliteit in Diksmuide alsmaar problematischer wordt en dat aan dit probleem van groot economisch en algemeen belang een oplossing moet worden geboden.

  Verdere stappen

  Met deze beslissing zorgt minister Crevits voor een stroomversnelling in het dossier. De  aanleg van de omleidingsweg houdt immers een aanzienlijke verbetering in van de leefbaarheid en veiligheid in de stadskern en zorgt tevens voor een goede doorstroming van het doorgaand verkeer.

  De volgende stap in de realisatie van de ring is het uitschrijven van een bestek en de toewijzing van de werken voor het archeologisch onderzoek. Er zijn namelijk 5 plaatsen waar dieper onderzoek moet gebeuren inzake archeologie.

  Stap per stap wordt dus vooruitgang geboekt in het dossier van de ring.

  In de gemeenteraad van 4 november 2013 is unaniem een motie goedgekeurd waarbij aan het Vlaams Gewest gevraagd wordt absolute prioriteit te geven aan de uitvoering van de Zuidwestelijke omleidingsweg Diksmuide.

   Meer info over het project

 • foto Start archeologisch onderzoek en munitiedetectie voor Ring van Diksmuide

  Start archeologisch onderzoek en munitiedetectie voor Ring van Diksmuide

  woensdag 22 maart 2017

  We werken stilaan toe naar de zuidwestelijke omleiding rond Diksmuide, in de volksmond de Diksmuidse Ring genoemd. Ondertussen zijn alle onteigeningen afgerond. Vanaf eind maart of begin april vindt er, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen archeologisch veldonderzoek plaats op verschillende locaties langs het tracé. De werken nemen enkele weken in beslag.

   

  Het archeologisch veldwerk omvat een sleuvenonderzoek met graafmachine op verschillende locaties langs het geplande tracé van de omleidingsweg. NV Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster voert het archeologisch veldwerk uit. Eén van de locaties bevindt zich ter hoogte van de verlaten spoorwegbedding tussen de Kaaskerkestraat en de huidige spoorweg, die nu in gebruik is als fietspad. Om de werken te kunnen uitvoeren wordt het fietspad afgesloten. Dat geldt ook voor het fietspad langs de Vlavaart vanaf de Wagenmakerijstraat tot aan de oude spoorwegbedding. Fietsers moeten omrijden via de Kaaskerkestraat. Afhankelijk van de resultaten van dit veldonderzoek zal de dienst Onroerend Erfgoed beslissen of verdere archeologische opgravingen nodig zijn.

   

  Onderzoek naar munitie

  In en rond de zones van het archeologisch veldonderzoek en langs het tracé van de geplande verbindingsweg IJzerdijk-Kapellestraat zal de firma Braet uit Nieuwpoort detecteren of er munitie aanwezig is.

   

  Aanvraag omgevingsvergunning en verdere planning

  Gelijktijdig met dit archeologisch onderzoek en de munitiedetectie start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de procedure op voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de omleidingsweg. De start van de aanleg van de eerste fase van de omleidingsweg is voorzien in de loop van 2018.

   

  Tracé

  Het tracé van de zuidwestelijke omleidingsweg loopt vanaf de Frontzate in Kaaskerke onder de spoorweg over de IJzer en eindigt in de Woumenweg. De komst van de ‘Ring’ van Diksmuide zal zorgen voor een aanzienlijke ontlasting van het verkeer in het centrum van Diksmuide.

   

   

  i

  Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

  Koning Albert I-laan 1.2 bus 82

  8200 Brugge

  wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be

  http://wegenenverkeer.be/projecten/diksmuide  

 • foto Zuid- westelijke omleidingsweg

  Zuid- westelijke omleidingsweg

  vrijdag 7 juli 2017

  Verleggen en afschaffen van buurtwegen - Openbaar onderzoek

  Voor de realisatie van de zuidwestelijke omleidingsweg rond Diksmuide is er interactie met vier buurtwegen. Het gaat om buurtweg 4, voetwegen 6, 7 en 30. Door de aanleg van nieuwe trage verbindingen in het gebied en de aanleg van fietsinfrastructuur langs de omleidingsweg worden een aantal voetwegen overbodig.

   

  Openbaar onderzoek

  Het openbaar onderzoek naar het verplaatsen van de buurtweg en het afschaffen van de voetwegen loopt van maandag 10 juli tot en met dinsdag 8 augustus 2017.

  Het volledig dossier ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening, Administratief centrum, Heernisse 6

   

  Dienst ruimtelijke ordening

  Heernisse 6

  051 79 31 30

  ruimtelijke.ordening@diksmuide.be

Foto's

 • omleiding_diksmuide
 • standaardprofiel_diksmuide.png
Terug naar overzicht

Status

Geplande projecten

Technische fiche

Nog geen technische gegevens beschikbaar.

Deelgemeente

Centrum