naar inhoud

Fietspad langs N35 - N 364

Toon op stratenplan

Algemene info

Begin april 2014 start de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingfietspad langs de N35 en de N364. Concreet gaat het hierbij om de Kaaskerkestraat (vak Oude Barriere tot Lettenburg), de Oudekapellestraat, de Nieuwkapellestraat en de Lostraat. De uitvoeringstermijn voor deze werken is vastgesteld op 300 werkdagen (2 jaar in kalenderdagen).

Na ruim tien jaar sleutelen aan het dossier kan in april de eerste spadestek gezet worden voor de aanleg van dit fietspad. De fietsvriendelijke en fietsveilige verbinding maakt deel uit van de ambitie om tot een fietsveilig traject te komen dat Veurne, Diksmuide en Lo met elkaar verbindt. Het vrijliggende fietspad en de aanpassing van het snelheidsregime naar 70 km/uur over het volledige tracé moeten deze wegen een stuk veiliger maken voor fietsers. Het tracé van om en bij de 8 kilometer wordt gefaseerd uitgevoerd.

Kaaskerkestraat
De aannemer start onder gunstige weersomstandigheden op 2 april in de Kaaskerkestraat (vak Oude Barriere tot Lettenburg). Het fietspad wordt aangelegd aan de kant van het bedrijventerrein. De 20 eerste werkdagen (zo’n 4 weken) wordt met verkeerslichten gewerkt en zal het verkeer beurtelings de werken kunnen voorbijrijden. Dit kan voor de nodige filehinder zorgen in de ochtend- en avondspits. Eens voorbij het bedrijventerrein kan de aannemer vanaf de landerijen werken zodat het verkeer in beide richtingen kan blijven rijden, maar wanneer de werken woningen kruisen zal toch korte tijd met verkeerslichten gewerkt worden. Deze fase zal ongeveer van mei tot september 2014 duren. Het kruispunt van de Kaaskerkestraat met de Oudekapellestraat krijgt dankzij de aanleg van een middengeleider een verkeersveilige inrichting.

Oudekapellestraat en Oudekapelle dorp
Vanaf half mei 2014 tot vermoedelijk oktober 2014 werkt de aannemer in de Oudekapellestraat van het kruispunt met de Kaaskerkestraat in de richting van Oudekapelle dorp. Het fietspad komt hier te liggen aan de kant van Oostkerke. In de dorpskern van Oudekapelle zal gemengd verkeer gelden. De fietsers zullen hier aan beide zijden van de weg rijden. Er komen hiervoor fietssuggestiestroken in de dorpskern. Bij het binnenkomen van Oudekapelle worden zowel in de Oudekapellestraat als in de Nieuwkapellestraat asverschuivingen die het doorgaand verkeer moeten afremmen aangelegd.  Verder zal de voorrangsregeling op het kruispunt van de Oudekapellestraat – Nieuwkapellestraat – Alveringemstraat wijzigen. Het verkeer van en naar de Alveringemstraat dient dan voorrang te verlenen.

Nieuwkapellestraat en Lostraat
In de Nieuwkapellestraat en Lostraat komt het fietspad aan de zijde van Alveringem. In de dorpskern van Nieuwkapelle zal opnieuw gemengd verkeer gelden en blijven de fietsers ook hier aan beide zijden van de weg rijden. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden wordt in het najaar van 2015 gewerkt aan de verbinding van Oudekapelle met Nieuwkapelle. Daarna wordt het nieuw aangelegde fietspad vanuit Nieuwkapelle met dat uit de richting van Lo (ter hoogte van de Hazewind) verbonden.

Subsidies maken grote investering mogelijk
De totale investeringskost bedraagt 2.375.082,43 euro waarvan 111.459,25 euro volledig ten laste van het Vlaams gewest voor het nemen van snelheidsremmende maatregelen in Oudekapelle en de herinrichting van het kruispunt Oudekapellestraat – Kaaskerkestraat. Op het resterend bedrag van 2.263.623,18 euro ontvangt de stad 80 % subsidie van het Vlaams Gewest. De stad zal effectief zo’n 452.724,62 euro eigen middelen investeren in het fietspad.

Het stadsbestuur van Diksmuide is opdrachtgever in deze werken, studiebureau De Moor stond in voor de ontwerpen en aannemer Aswebo uit Drongen voert de werken uit. Wegbeheerder AWV is eveneens nauw betrokken bij dit project.

Meer info:

Dienst wegen en waterlopen T 051 79 31 00 

openbare.werken@diksmuide.be 
 

Updates

 • infovergadering aanleg fietspad langs N35 - N364

  dinsdag 18 februari 2014
  Vanaf 1 april 2014 start de aanleg van het fietspad. Op do. 27 februari is hierover een infovergadering voor de inwoners.
 • foto Start aanleg fietspad N35- N364

  Start aanleg fietspad N35- N364

  dinsdag 18 maart 2014
  Begin april 2014 start de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingfietspad langs de N35 en de N364. Concreet gaat het hierbij om de Kaaskerkestraat (vak Oude Barriere tot Lettenburg), de Oudekapellestraat, de Nieuwkapellestraat en de Lostraat.

  De uitvoeringstermijn voor deze werken is vastgesteld op 300 werkdagen (2 jaar in kalenderdagen).

  De aannemer start onder gunstige weersomstandigheden op 2 april in de Kaaskerkestraat (vak Oude Barriere tot Lettenburg). Het fietspad wordt aangelegd aan de kant van het bedrijventerrein. De 20 eerste werkdagen (zo’n 4 weken) wordt met verkeerslichten gewerkt en zal het verkeer beurtelings de werken kunnen voorbijrijden. Dit kan voor de nodige filehinder zorgen in de ochtend- en avondspits. Eens voorbij het bedrijventerrein kan de aannemer vanaf de landerijen werken zodat het verkeer in beide richtingen kan blijven rijden, maar wanneer de werken woningen kruisen zal toch korte tijd met verkeerslichten gewerkt worden. Deze fase zal ongeveer van mei tot september 2014 duren. Het kruispunt van de Kaaskerkestraat met de Oudekapellestraat krijgt dankzij de aanleg van een middengeleider een verkeersveilige inrichting.

  Verdere planning

  • september 2014 - bouwverlof zomer 2015: Oudekapellestraat en Oudekapelle dorp
  • na bouwverlof 2015 - zomer 2016: Nieuwkapellestraat en Lostraat

  Meer info

  Dienst mobiliteit T 051 79 30 30 nathalie.vanraepenbush@stad.diksmuide.be

  Dienst wegen en waterlopen T 051 79 31 13 willy.delancker@stad.diksmuide.be

   

   

 • foto Nieuwe fase in aanleg fietspad Oudekapellestraat

  Nieuwe fase in aanleg fietspad Oudekapellestraat

  maandag 12 mei 2014
  Deze week start de aannemer met de aanleg van het fietspad in de Oudekapellestraat. Vertrekkend vanaf de industriezone Oude Barriere in de richting van Oudekapelle.
 • foto Groen beton voor fietspad N35

  Groen beton voor fietspad N35

  maandag 26 mei 2014
  Voor de aanleg van het nieuwe fietspad langs de N35-N364 (Kaaskerkestraat, Oudekapellestraat, Nieuwkapellestraat en Lostraat te Diksmuide), werd door de firma’s Aswebo en Wegenbouw De Brabandere gewerkt met het beton van de toekomst: Groen Beton.

  De uitvoering van de werken werd toevertrouwd aan Aswebo, deel uitmakend van de groep Willemen (ondernemer van het jaar 2013). Het project werd uitgevoerd o.l.v. Koen Azou, projectleider bij Aswebo. Het beton werd geproduceerd door Wegenbouw De Brabandere, vanuit hun nabijgelegen betoncentrale.

   

  Beide bedrijven zijn lid van de vzw Groen Beton Vert (GBV), een vzw met als doel het promoten en ontwikkelen van milieuvriendelijker beton. Zowel dhr. Steven Last, directeur bij Aswebo, als dhr. Pieter De Brabandere, bestuurder bij het gelijknamig bedrijf, zijn lid van de raad van bestuur van GBV vzw. Zij grepen deze opportuniteit aan om te werken met een betonmengsel dat een aantal ecologische voordelen biedt. Met name, het kalksteenslag wordt voor de helft vervangen door gerecycleerde betongranulaten. Deze granulaten hebben als enorme troeven dat er geen bijkomende belasting van natuurlijke bronnen is en er minder transport nodig is, wat een CO2 reductie inhoudt.

  Verschillende proeven werden uitgevoerd en voorgelegd aan het bestuur. Na grondige studie en analyse van onder andere het WTCB en het OCW, werd door het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Diksmuide groen licht gegeven. Op 19 mei realiseerden beide bedrijven het eerste lijnvormig element. Indien deze proefstrook tot positieve resultaten leidt zal naar alle waarschijnlijkheid het 'standaardbestek 250 voor de wegenbouw' aangepast worden zodat dit groene beton de toekomst kan worden. Ook deze steentjes kunnen bijdragen aan een duurzamere maatschappij.

   

   

 • Oudekapellestraat afgesloten wegens werken

  maandag 8 september 2014
  De Oudekapellestraat is van maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 september afgesloten voor het verkeer. De aannemer voert hier een dwarsboring uit.
 • foto werken kruispunt Kaaskerkestraat - Oudekapellestraat

  werken kruispunt Kaaskerkestraat - Oudekapellestraat

  vrijdag 3 oktober 2014
  Op woensdag 8 oktober ’14 starten inrichtingswerken aan het kruispunt van de Kaaskerkestraat met de Oudekapellestraat. Gezien de aard van de werken wordt vanaf woensdag 8 oktober tot vrijdag 24 oktober (met uitzondering van de weekends) sterke verkeershinder verwacht.

   De werken omvatten de aanleg van een middengeleider met fietsoversteekplaats, de aantakking van de fietspaden op het kruispunt en de herasfaltering van dit kruispunt. Deze werken zijn noodzakelijk om de gebruikers van de nieuwe fietspaden langs de Kaaskerkestraat en de Oudekapellestraat van veilige fietsoversteekpunten te voorzien. 

  Bij deze werken wordt sterke verkeershinder verwacht, hierom is het aangewezen om gedurende de werken een alternatieve route richting kust en omgekeerd te overwegen via de autosnelweg E40.

  De werken worden gefaseerd uitgevoerd en verlopen onder gunstige weersomstandigheden volgens onderstaand tijdsschema.

  Fase 1: woensdag 8 oktober t.e.m. vrijdag 10 oktober

  In deze fase wordt in de Kaaskerkestraat gewerkt aan de straatzijde van Stuivekenskerke (dus de rechterzijde komende vanuit Diksmuide centrum). Het verkeer wordt beurtelings geregeld met driekleurige verkeerslichten. In het weekend worden de verkeerslichten weggenomen.

  Fase 2: maandag 13 oktober t.e.m. vrijdag 17 oktober

  In deze fase wordt in de Kaaskerkestraat gewerkt aan de straatzijde van Oudekapelle (dus de linkerzijde komende vanuit het Diksmuide centrum). Het verkeer op de Kaaskerkestraat wordt beurtelings geregeld met driekleurige verkeerslichten. In het weekend worden de verkeerslichten weggenomen. Voor een vlotte voortgang van de werken en om een vlotte verkeersdoorstroming te kunnen garanderen wordt in deze fase de Oudekapellestraat afgesloten voor doorgaand verkeer. De wegomlegging loopt via Lampernisse – Oostkerke. Het industrieterrein ‘Oude Barriere’ blijft wel toegankelijk vanaf de Kaaskerkestraat.

  Fase 3: maandag 20 oktober tot uiterlijk vrijdag 24 oktober

  Omwille van de herasfaltering van het kruispunt zal er geen doorgang mogelijk zijn in de Oudekapellestraat. In de Kaaskerkestraat blijft de doorgang wel mogelijk. Onder gunstige weersomstandigheden zal de aannemer op dinsdag 21 oktober asfalteren ter hoogte van de toegang naar het industrieterrein Oude Barriere. Die dag zal het industrieterrein niet toegankelijk zijn voor voertuigen. De betrokken bedrijven worden hierover nog apart ingelicht.

  Meer info

  Dienst mobiliteit
  T 051 79 30 30
  nathalie.vanraepenbusch@stad.diksmuide.be

  Dienst wegen en waterlopen
  T 051 79 31 13
  willy.delancker@stad.diksmuide.be 

  Wie op de hoogte wil blijven van de laatste berichtgeving i.v.m. deze werken:

  www.diksmuide.be/verkeershinder of www.facebook.com/StadDiksmuide

 • Op 27.10 wegmarkeringswerken kruispunt Oude Barriere

  vrijdag 24 oktober 2014
  Gezien het slechte weer van de voorbije dagen konden de wegmarkeringen niet uitgevoerd worden, dit wordt verplaatst naar maandag 27 oktober. Bijgevolg zal er één dag extra verkeershinder op het kruispunt t.h.v. Oude Barrière.

   

   

 • foto Asfalteringswerken Oudekapelle-dorp van 24/08 tot 11/09

  Asfalteringswerken Oudekapelle-dorp van 24/08 tot 11/09

  donderdag 16 juli 2015
  Naar aanleiding van de aanleg van het vrijliggend tweerichtingsfietspad langs de N364 (Oudekapellestraat – Nieuwkapellestraat) gebeuren inrichtings- en asfalteringswerken in Oudekapelle dorp.

  Er komt een asverschuiving op het kruispunt Oudekapellestraat – Nieuwkapellestraat - Alveringemstraat. Het verkeer op de as Oudekapellestraat – Nieuwkapellestraat zal voortaan voorrang hebben op het verkeer van de Alveringemstraat.  Verder komen er verkeersremmers op de uiteinden van de dorpskom (Oudekapellestraat en Nieuwkapellestraat). De rijweg binnen de dorpskern krijgt een nieuwe asfaltlaag waarop fietssuggestiestroken aangebracht worden. Met deze ingrepen zal de dorpskern van Oudekapelle een stuk veiliger worden.

  Verkeersafwikkeling
  Vanaf 24 augustus tot 11 september geldt een omleiding via Oostkerke – Lampernisse – Rabbelaeresteenweg – Lo-Reninge – Nieuwkapelle.

Foto's

 • fietspad N35-N364 (36)
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Stadsbestuur Diksmuide
 • Studiebureau: De Moor
 • Aannemer: ASWEBO
 • Startdatum: dinsdag 1 april 2014
 • Kostprijs: De werken zullen in totaal 2.375.082 euro bedragen waarvan de stad 452.725 euro zelf zal moeten betalen. De stad krijgt 80% subsidies van het Vlaams gewest. In het dossier zal het gewest nog extra 111.459 euro investeren om het kruispunt met de Oud

Deelgemeente

Oudekapelle