naar inhoud

Meerjarenplan stad 2014-2019

2013 was het jaar waarin de stad en OCMW samen de toekomst van Diksmuide schreven. Politiek en administratie werkten samen aan het nieuw beleidsplan dat de koers vastlegt voor de komende zes jaar. Op 23 december 2013 kwam dit beleidsplan ter goedkeuring in de gemeenteraad. Op 30 december 2013 werd het plan voorgelegd aan de OCMW-raad.

Dit beleidsplan kreeg z’n vorm in vele gesprekken en boeiende discussies, maar in het bijzonder ook door te luisteren naar inwoners. Denken we hierbij aan de dorpenronde (voorjaar), de vrijetijdsborrel (juni), de inspraakavond ‘Diksmuide Spreekt’ (oktober), de adviesronde van de adviesraden (november) en de gezamenlijke inspraakavond voor de raadsleden van stad en OCMW (november).
De vele afwegingen gebeurden niet alleen op basis van ‘wat willen de mensen’, er kwamen ook feiten en cijfers aan te pas om een zicht te hebben op ‘wat komt op ons af’(bijvoorbeeld: rol en positie van Diksmuide in de ruimere regio, algemene maatschappelijke evoluties). Hiervoor maakten we in het najaar van 2012 een omgevingsanalyse op.

Bekijk ook

Beginnen bij het begin: welk Diksmuide willen we?

De beleidsbesprekingen zijn gestart met de formulering van een nieuwe visie. Dit is de oorsprong en de motivatie voor de vele acties die in de komende jaren uitgevoerd worden.

Diksmuide kent een dynamische wisselwerking tussen het historisch centrum, de veertien dorpskernen en een uniek open landschap. Deze willen we, elk met hun unieke karakteristieken, gaaf houden en kwalitatief verbeteren.
We streven naar een evenwicht tussen aangenaam werken, wonen en recreëren. Hierbij worden de troeven van de uitzonderlijke combinatie tussen stad en platteland optimaal gebruikt.
Diksmuide wil op een flexibele, creatieve en innovatieve manier inspelen op maatschappelijke evoluties en hierbij een voortrekkersrol opnemen in de regio.
Daarbij hanteren we de reflex om door toegankelijkheid en communicatie tot constructieve participatie van elke inwoner te komen. Op die manier moet iedereen de kans tot effectieve deelname aan de lokale gemeenschap in al zijn rijkheid en verscheidenheid krijgen.
Diksmuide wil ervoor zorgen dat bezoekers zich gastvrij onthaald voelen.
Binnen een gezond financieel en duurzaam kader bieden stad en OCMW een klantgerichte dienstverlening op maat. Dit bereiken we door een efficiënte interne organisatie, gedragen door deskundige medewerkers. Een doorgedreven samenwerking tussen stad en OCMW is hiervoor een noodzaak.

De rode draad in ons denken en doen

In het beleidsdenken zijn er een aantal elementen die verweven zitten in de werking van alle diensten, het is de rode draad in wat we doen en waar we naar streven.

  • Een voortrekkersrol in de regio opnemen
  • Toegankelijkheid van onze gebouwen, dienstverlening en evenementen
  • Dienstverlening op maat
  • Communicatie over komende en lopende projecten
  • Participatie van de burger
  • Duurzaamheid
  • Efficiënte organisatie
  • Doordacht investeren