naar inhoud

Woonkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet echter voldoen aan een aantal basisvereisten van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid en minimaal comfort. De Vlaamse Overheid legt voor woningen een aantal veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen op, die terug te vinden zijn in de Vlaamse Codex Wonen.

Niet alleen de kwaliteit van de woning is belangrijk, maar ook de woonomgeving. Om die reden wil de stad Diksmuide niet alleen aandacht besteden aan een gezonde en veilige woning, maar ook aan leegstaande en/of verwaarloosde panden, die de leefomgeving negatief beïnvloeden. Meer informatie hierover vind je terug onder het item leegstand van woningen en gebouwen en Verwaarlozing van gebouwen en terreinen.

Woonkwaliteit

Een woning die verhuurd wordt, dient te voldoen aan de kwaliteitsnormen die opgenomen staan in de Vlaamse Codex Wonen. Indien je vermoedt dat je woning ernstige tekortkomingen vertoont, dan richt je in de eerste plaats een aangetekende brief aan de verhuurder. Daarin verzoek je om de nodige werken uit te voeren aan de woning.

Als de verhuurder niet reageert of weigert, dan kan je bij WoonWinkel West vragen om een conformiteitsonderzoek uit te voeren. Maak hiervoor een afspraak bij het loket van WoonWinkel West. De technisch adviseur zal de kwaliteit van jouw woning beoordelen op basis van de criterialijst van Wonen-Vlaanderen. Op basis van dit verslag en de ernst van de gebreken, wordt ofwel contact opgenomen met de eigenaar, ofwel een conformiteitsonderzoek aangevraagd bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen van het Vlaamse Gewest.

Procedure kwaliteitsonderzoek

Een woningcontroleur van Wonen-Vlaanderen voert een onderzoek uit in de woning aan de hand van een technisch verslag. Daarbij wordt gekeken naar:

  • comfortvereisten inzake elektriciteit, water en verwarming;
  • veiligheids- en gezondheidsvereisten (trappen, overlopen, balustrades en verluchtingsmogelijkheid);
  • afwerking: eventuele sleet aan dekvloeren, plafonds, ramen en deuren;
  • vocht: insijpeling, opstijgend vocht, condensatie, schimmel
  • ...

Naast de controle van de kwaliteit van de woning wordt ook de bezettingsnorm gecontroleerd. Daarbij wordt berekend hoeveel personen er maximaal in de woning kunnen leven.

Na het uitvoeren van de controle wordt een technisch verslag opgemaakt. Bij ernstige gebreken wordt geadviseerd om de woning ongeschikt te verklaren. Indien er ook gebreken aanwezig zijn die een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden voor de bewoners, dan wordt een advies tot onbewoonbaarheidsverklaring opgemaakt.

Eigenaar(s) en huurder krijgen een kopie van het advies en het onderzoeksverslag van Wonen-Vlaanderen.  Daarbij hebben ze de mogelijkheid om hun argumenten kenbaar te maken.

Binnen de drie maanden na de aanvraag om een onderzoek in te stellen, dient de burgemeester een besluit te nemen. De woning wordt op datum van het besluit opgenomen in de gewestelijke inventarislijst van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen.

Gevolgen van het besluit tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring

  • voor de huurder

Wanneer de woning ongeschikt verklaard wordt, dan worden aan de eigenaar renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken opgelegd. De bewoning dient niet stopgezet te worden.

Indien de woning ongeschikt én onbewoonbaar verklaard wordt, dan moet de bewoning binnen de twee maanden na het besluit stopgezet te worden, gezien er ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico's aanwezig zijn in de woning.

In sommige gevallen kan de huurder voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning of kan een gewestelijke huursubsidie verkregen worden.

 

  • voor de verhuurder

De verhuurder moet werken uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken met de geldende veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. 

Van zodra de woning één jaar opgenomen staat in de inventarislijst van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen, is de eigenaar jaarlijks een heffing verschuldigd volgens het gemeentelijk belastingreglement.

 

Meer informatie is terug te vinden op de website van Wonen-Vlaanderen www.wonenvlaanderen.be onder het item 'Woningkwaliteit'.