naar inhoud

Mobiliteitsplan

Sinds 2011 liggen de belangrijkste mobiliteitsdoelstellingen voor Diksmuide vast in een beleidsplan. Dit gemeentelijk mobiliteitsplan kijkt tien jaar ver en kan zelfs een doorkijkperiode van dertig jaar omvatten. Je vindt er onze (langetermijn)visie op duurzame mobiliteitsontwikkeling.

Het gemeentelijk plan wordt overkoepeld door de ruimere plannen van zowel de provincie als van de Vlaamse overheid.

 

Mobiliteitsbeleid van de Vlaamse overheid

De Vlaamse Overheid stelt rond haar mobiliteitsbeleid vijf basisdoelstellingen voorop:

  • bereikbaarheid vrijwaren met nadruk op multimodaliteit;
  • toegankelijkheid waarborgen;
  • verkeersonveiligheid terugdringen;
  • verkeersleefbaarheid verhogen;
  • schade aan milieu en natuur terugdringen.

Hiervoor proberen ze de principes van het STOP-beginsel op te volgen: eerst focussen we op de Stappers. Daarna krijgen de Trappers, vervolgens het Openbaar vervoer en het Privé-vervoer aandacht.

 

De mobiliteitsplanning van de provincie West-Vlaanderen

De mobiliteitsplanning van de provincie West-Vlaanderen spitst zich toe op verkeersveiligheid. De uitbouw van het bovenlokale fietsroutenetwerk en de recreatieve netwerken zijn belangrijke provinciale taakstellingen. De provincie onderneemt ook sensibiliserende acties naar scholen, bedrijven en andere doelgroepen

 

Mobiliteitsplanning van de stad Diksmuide

De stad Diksmuide onderschrijft de doelstellingen en principes van de provincie West-Vlaanderen. Met ons mobiliteitsplan wil de stad actief mee werken aan een duurzame mobiliteitsontwikkeling op haar grondgebied.

Het huidig gemeentelijke mobiliteitsplan werd begin 2018 geëvalueerd en getoetst op de actualiteitswaarde via een sneltoets. Deze toetsing gebeurde door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. De aangepaste versie werd voorgelegd aan de Regionale Mobiliteitscommissie van de provincie West- Vlaanderen. Een kwaliteitsadviseur controleerde of de procedure correct is verlopen. Het geactualiseerde Mobiliteitsplan kreeg een gunstig advies.