naar inhoud

Ruimtelijke structuurplannen

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor een gewenste ruimtelijke structuur. Het is een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken gebied. De ruimtelijke structuurplannen worden tegenwoordig stelselmatig vervangen door de beleidsplannen. Er worden dus geen nieuwe meer opgemaakt. Deze plannen bevatten:

  • een informatief deel waarin de bestaande toestand van het betrokken gebied beschreven wordt;
  • een richtinggevend deel met de beschrijving van de gewenste ruimtelijke evolutie: hiervan mag de overheid bij het nemen van beslissingen niet afwijken tenzij omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoefte van de verschillende maatschappelijke activiteiten;
  • een bindend deel: dit gedeelte is bindend voor de overheid die het plan opmaakt doch deze voorschriften vormen geen beoordelingsgrond bij het toestaan of weigeren van omgevingsvergunningen.

De ruimtelijke structuurplannen werden op 3 bestuurlijke niveaus opgemaakt:

  • door het Vlaams Gewest werd het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) opgemaakt m.b.t. het ganse grondgebied van het Vlaams Gewest. Het behandelt de structuurbepalende elementen van gewestelijk belang en grensoverschrijdende netwerken. Het duidt de onderdelen aan die door het Gewest, de provincies en de gemeenten zouden moeten uitgevoerd worden.
  • door de provincie werd het provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) opgemaakt voor het grondgebied van de provincie. Het behandelt de structuurbepalende elementen van provinciaal belang, en duidt de onderdelen aan die door de provincie of de gemeenten zouden moeten uitgevoerd worden;
  • door de gemeente werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) opgemaakt voor het grondgebied van de gemeente. Het behandelt de structuurbepalende elementen van gemeentelijk belang en bevat de taakstellingen voor de uitvoering ervan.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd op 25 april 2005 door de gemeenteraad definitief vastgesteld en op 24 november 2005 door de deputatie goedgekeurd (BS 22 december 2005). Momenteel loopt de procedure voor de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.