naar inhoud

Burgerbudget: de [DKSM]-uitdaging

De stad lanceert een burgerbudget, en voorziet jaarlijks 20.000 euro om verschillende projecten van burgers te ondersteunen. Zowel een vakjury als het publiek mogen punten uitdelen om een rangschikking van ingediende projecten op te maken. Voorstellen zijn welkom vanaf 8 januari tot en met 31 maart.

Levendigheid

Het burgerbudget wil inwoners een financieel duwtje in de rug geven om verder te investeren in de levendigheid van Diksmuide en/of deelgemeenten. Er is 20.000 euro voorzien om projecten, ingediend door burgers, mee te ondersteunen. Eén project kan tot 5.000 euro verkrijgen. Maximaal tien projecten krijgen een budget toegekend. Belangrijk: projecten moeten een openbaar karakter hebben, zodat in principe alle inwoners kunnen meegenieten of gebruikmaken van het voorstel.

Ideeën gezocht

Zit je met een goed idee voor de stad of jouw buurt? Dien dan een voorstel in vanaf 8 januari tot en met 31 maart via https://participatie.diksmuide.be. Lukt het niet? Geef dan een seintje via communicatie@diksmuide.be of 051 79 32 15.

Preselectie

Vooraleer de voorstellen naar de stemmingsronde gaan, buigt het lokaal bestuur er zich over. Op basis van de voorwaarden in het reglement en de financiële raming wordt er bepaald welke voorstellen een ronde verder gaan. Het reglement is terug te vinden op https://participatie.diksmuide.be.

Vak- en publieksjury

Tijdens de stemronde kunnen zowel een vakjury als het brede publiek punten op tien uitdelen. Zowel de verschillende actieve bewonersplatforms, adviesraden als verenigingen mogen één persoon afvaardigen die in de vakjury wil zetelen. Een loting bepaalt de drie afgevaardigden uit het bewonersplatform/de adviesraad/de vereniging.

Daarnaast kunnen ook alle inwoners van Diksmuide, ouder dan 16, hun stem uitbrengen. De stemmen van de vakjury en die van de publieksjury tellen elk voor 50%.

Maximum tien projecten

Het voorstel dat na jurering de beste beoordeling krijgt, ontvangt het gevraagde budget, met een maximum van 5.000 euro per project. De rest van het budget gaat naar de volgende hoogst gerangschikte voorstellen. Het lokaal bestuur kent per jaar aan maximum tien projecten budget toe of tot het beschikbare budget van 20.000 euro verdeeld is.

Reglement

Artikel 1: Doelstelling

Het lokaal bestuur lanceert onder de noemer ‘[DKSM]-uitdaging’ een burgerbudget. De [DKSM]-uitdaging heeft als doel om zoveel mogelijk burgers partner te maken van het lokaal bestuur om verder te investeren in Diksmuide als leefbare stad. Dit reglement beschrijft de budgetten en de manier waarop die toegekend worden.


Artikel 2: Doelgroep

Natuurlijke personen vanaf 16 jaar, (feitelijke) verenigingen, vzw’s en privaatrechtelijke rechtspersonen (nv, bvba, …) gedomicilieerd of met maatschappelijke -/ exploitatiezetel in Diksmuide, kunnen voorstellen indienen.


Artikel 3: Budget

Het lokaal bestuur voorziet onder de noemer van de [DKSM]-uitdaging per jaar 20.000 euro om als burgerbudget in te zetten. Het voorstel dat na jurering de beste beoordeling krijgt, ontvangt het gevraagde budget (met een maximum van 5.000 euro per project).
De rest van het budget gaat naar de volgende hoogst gerangschikte voorstellen. Het lokaal bestuur kent per jaar aan maximum tien projecten budget toe, zolang het budget toereikend is.


Artikel 4: Communicatie

Het lokaal bestuur lanceert de oproep voor de [DKSM]-uitdaging via de gemeentelijke website, het publieke participatieplatform https://participatie.diksmuide.be, sociaal buurtnetwerk Hoplr, verschillende sociale mediakanalen en affiches/flyers.


Artikel 5: Voorwaarden

Voorstellen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Alle inwoners kunnen potentieel mee genieten van het voorstel (openbaar karakter).
 • Het overstijgt eigenbelang en draagt bij aan de leefbaarheid van Diksmuide en/of deelgemeenten.
 • Financieel en technisch haalbaar zijn.
 • Het voorstel ligt binnen de bevoegdheden van het lokaal bestuur.
 • Komt het voorstel al voor in het meerjarenplan van de stad, dan kijkt het lokaal bestuur of extra ondersteuning mogelijk is. Het voorstel mag niet in conflict zijn met het meerjarenplan.
 • Geen andere subsidies ontvangen van het lokaal bestuur. Aanvullen met eigen middelen of cofinanciering is toegelaten.
 • Het voorstel, ingediend tegen 31 maart, moet uitvoerbaar zijn in het daaropvolgende jaar.
 • Gebruikte materialen met een permanent karakter op het openbaar domein van Diksmuide worden eigendom van het lokaal bestuur.
 • Het project mag niet van commerciële, politieke of levensbeschouwelijke aard zijn en ook geen vorm van fondsenwerving.
Artikel 6: Voorstel

Projectvoorstellen zijn welkom op https://participatie.diksmuide.be en dat telkens tot en met 31 maart. Wie wil kan ook een invulformulier op papier verkrijgen via de dienst Communicatie (communicatie@diksmuide.be - 051 79 32 15 - Heernisse 6).


Artikel 7: Preselectie


Het lokaal bestuur maakt een preselectie van de ingediende voorstelen op basis van de voorwaarden en financiële raming. Nadien geeft het lokaal bestuur terugkoppeling op alle ingediende voorstellen. Voorstellen die niet aan de voorwaarden voldoen, gaan niet door naar de juryronde. Voorstellen die wel voldoen, stoten wel verder door.

Artikel 8: Stemronde via jurering van de geselecteerde voorstellen

1. De voorstellen worden gerangschikt door:

 • De stemmen van de vakjury (50%);
 • De stemmen van het brede publiek (50 %).

2. De vakjury bestaat uit:

 • 3 personen uit de verschillende actieve bewonersplatforms;
 • 3 personen uit de verschillende adviesraden;
 • 3 personen uit de verenigingen die de stad rijk is.

Elk(e) bewonersplatform, adviesraad en vereniging mag één persoon afvaardigen die in de jury wil zetelen. Een loting bepaalt de drie afgevaardigden uit het bewonersplatform/de adviesraad/de vereniging.

Ieder jurylid geeft elk voorstel punten op 10. Hierdoor ontstaat een automatische rangschikking.

3. De publieksjury bestaat uit:
- Inwoners van Diksmuide die ouder zijn dan 16 jaar kunnen, na registratie, hun stem uitbrengen op https://participatie.diksmuide.be. Elk voorstel krijgt hier ook punten op 10.


4. De leden uit de vakjury kunnen enkel als lid van die jury hun stem uitbrengen en niet nog eens apart als inwoner.


5. De stemperiode loopt van 1 juni tot en met 30 juni.


6. De bekendmaking van de uitslag gebeurt via de verschillende gemeentelijke communicatiekanalen.

Artikel 9: Toekennen van burgerbudget en uitvoering van de geselecteerde voorstellen

1. Het voorstel dat na jurering de beste beoordeling krijgt, ontvangt het gevraagde budget (met een maximum van 5.000 euro per project).

De rest van het budget gaat naar de volgende hoogst gerangschikte voorstellen. Het lokaal bestuur kent per jaar aan maximum tien projecten budget toe.


2. De uitvoeringstermijn loopt van 1 juli tot en met 31 december.


Artikel 10: Uitbetaling

1. Het toegekende budget gaat enkel naar de uitvoering van het voorstel. De indiener ontvangt 50% van de toelage na toekenning en 50% na uitvoering van het project, na het voorleggen van de nodige bewijsstukken voor de gemaakte kosten. De maximale subsidie kan niet groter zijn dan de werkelijke kostprijs.


2. Eventuele onderhoudskosten dienen mee begroot te worden in samenspraak met het lokaal bestuur van Diksmuide.


Artikel 11: Inwerkingtreding


Dit reglement treedt in werking vanaf 13/11/2023 en geldt tot 31/12/2025.