naar inhoud

Jeugdwerkinitiatieven - ondersteuning

Reglement betreffende het erkennen van Diksmuidse jeugdwerkinitiatieven

Het stadsbestuur van Diksmuide erkent organisaties als jeugdwerkinitiatief volgens de voorwaarden bepaald in dit reglement. De bedoeling van het reglement is de Diksmuidse jeugdwerkinitiatieven te erkennen voor hun werking. De erkenning is noodzakelijk voor de ondersteuning van de jeugdwerkinitiatieven.

Reglement betreffende basis- en werkingstoelagen voor jeugdwerkinitiatieven

Binnen de perken van het goedgekeurde budget kunnen Diksmuidse jeugdwerkinitiatieven een toelage bekomen voor hun werking.

Organisaties die door de stad Diksmuide erkend zijn als jeugdwerkinitiatief (uitgezonderd politieke jongerenorganisaties) komen in aanmerking voor een toelage. De toelage kan niet worden gecumuleerd met de werkingstoelagen van andere stedelijke reglementen. 

Reglement betreffende de ondersteuning van kampen

 Alle erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen kampondersteuning aanvragen. De kampondersteuning bestaat uit een kamptoelage en vervoer van kampmateriaal. Deze ondersteuning kan meerdere keren per jaar aangevraagd worden naargelang van het aantal kampen. 

- Kamptoelage

Om in aanmerking te komen voor de kamptoelage moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

- Onder een kamp wordt een verblijf in binnen- of buitenland met minimum vier overnachtingen verstaan.

- Tijdens de hele duur van het kamp moet er minimum één gekwalificeerde speelbegeleider per 20 deelnemers aanwezig zijn.

- Op jaarbasis moeten er in het totaal minimum 10 deelnemers deelgenomen hebben aan één van de kampen van de vereniging.  

- Vervoer kampmateriaal

Vervoer van kampmateriaal wordt aangeboden aan volgende voorwaarden :

- Binnen een straal van 75 km tot de plaats van bestemming: vergoeding ten bedrage van 25 euro.

- Binnen een straal van 75 km tot 150 km: vergoeding ten bedrage van 50 euro.

- Binnen een straal van 150 km tot 300 km: vergoeding ten bedrage van 75 euro.

- Binnen het grondgebied van Groot- Diksmuide: gratis.

Gebruikersreglement voor jeugdwerkinitiatieven in gemeentelijke lokalen

Het gebruikersreglement voor jeugdlokalen bevat bepalingen betreffende veiligheid, gebruik en onderhoud, huurprijs en verzekeringen. Bij niet naleving van het reglement volgt een waarschuwing, bij een 2de vaststelling een boete van 75 euro en bij herhaaldelijke overtredingen kan de betrokken vereniging het recht tot gebruik van de lokalen worden ontzegd na advies van de stedelijke jeugdraad.  

Reglement betreffende het volgen van kadervorming

Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten op het budget wordt aan Diksmuide jongeren of erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, een subsidie verleend voor de organisatie van of deelname aan (kader)vorming.

Voor de subsidie komen in aanmerking:

- een jongere die begeleider is van een erkend Diksmuids jeugdwerkinitiatief of een Diksmuids stedelijk jeugdwerkinitiatief en die een vorming heeft gevolgd en betaald;

- een plaatselijk jeugdwerkinitiatief dat de kosten voor de externe vorming van zijn begeleiders heeft betaald;

- een plaatselijk jeugdwerkinitiatief dat zelf (interne) vorming organiseert voor zijn begeleiders en hiervoor een lesgever of vormingsorganisatie heeft betaald.

De subsidie wordt als volgt berekend:

- wordt maximaal 75% van de deelnameprijs terugbetaald met een maximum van 100 euro voor een kadervormingstraject (animator, hoofdanimator, instructeur en hoofdinstructeur)

- wordt maximaal 75% van de deelnameprijs terugbetaald met een maximum van 6 euro per dagdeel met een maximum van drie dagdelen per dag voor alle andere vormingen

Het totaal terug te betalen bedrag per persoon kan niet meer zijn dan 180 euro op jaarbasis.

E-loket

  • Vervoer van kampmateriaal - aanvraagformulier

    Formulier