naar inhoud

Toelage straatcomités handelaars centrum

Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten op de
begroting, stelt de stad Diksmuide over een periode van vijf jaar, ingaand
vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2024 een totaal bedrag van 11.250
euro ter beschikking voor initiatieven uitgaande van de straatcomités van
handelaars in het centrum

Voor wie

De voorwaarden om in aanmerking te komen als straatcomité van handelaars
zijn:
- Een bestuur: voorzitter - secretaris - penningmeester
- Minstens twee leden
- Minimum eenmaal per jaar vergaderen.

Voorwaarden

De initiatieven en activiteiten moeten plaatsvinden tijdens evenementen
georganiseerd door de stad zodat ze op die manier bijdragen tot een
complementaire invulling van de straat.

Hoe aanvragen

De aanvraag tot het verkrijgen van de toelage gebeurt via het
aanvraagformulier ‘Toelage straatcomités van handelaars centrum’ en moet
worden ingediend vóór 1 maart van het lopende jaar. (aanvraagformulier hieronder) 

Afhandeling

De toelage wordt uitbetaald aan het desbetreffende straatcomité van
handelaars mits het voorleggen van een factuur met betrekking tot de
georganiseerde activiteiten.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de
toelage en het bedrag ervan na advies van de dienst lokale economie.

De maximale toelage voor de straatcomités van handelaars
bedraagt 2.250 euro per kalenderjaar voor een periode van 01/01/2020 tot
en met 31/12/2024 en wordt onder het aantal straatcomités van handelaars
verdeeld

Reglement

zie hiernaast