naar inhoud

Blik op het budget halfweg de legislatuur

investeringsuitgaven per inwoner

Blik op het budget

Eind 2021 keurde de gemeenteraad de vierde aanpassing van het meerjarenplan goed. Zo’n aanpassing is verplicht om stadsmiddelen uit te mogen geven in 2022, en omdat er heel wat inkomsten en uitgaven wijzigden. De coronapandemie speelde nog steeds een grote rol, maar ook interne veranderingen binnen de stad hadden een effect op het budget.

ABC van stadsfinanciën

Onze stad werkt met een exploitatiebudget en investeringsbudget. Het exploitatiebudget verwijst naar de dagelijkse werking van onze stad: personeelskosten, onderhoud gebouwen, ... Het investeringsbudget verwijst naar alle investeringen: wegenwerken, aanleg van een plein, etc. Bij beide budgetten vloeit geld de stad buiten en binnen (subsidies, verkoop van stadsgebouwen, ...).

Of onze stad financieel gezond is, meten we in grote lijnen aan de hand van 2 indicatoren:

Het beschikbaar budgettair resultaat berekent het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar. Dit bedrag gaat over álle middelen en moet jaarlijks positief zijn.

De autofinancieringsmarge toont aan hoeveel werkingsmiddelen na het betalen van de leningen overblijven voor nieuwe investeringen of leningen. Een positief resultaat op het einde van de meerjarenplanning wijst op een goed financieel evenwicht.

De meerjarenplanning loopt van 2020 – 2025. Veel budgetten zijn gekoppeld aan acties, die aan één of meerdere jaren vasthangen. Sommige bedragen geven we eenmalig uit, andere budgetten komen jaarlijks terug in die zes jaar. Het kan dus best zijn dat een actie pas in 2025 uitgevoerd wordt. Andere budgetten zijn jaarlijks terugkerende uitgaven en inkomsten die niet kunnen worden gelinkt aan acties.

Eind 2021 bedroeg de stadsschuld (stad + OCMW) 33,44 miljoen euro. Eind 2025 voorzien we om af te sluiten met een schuld van 37,13 miljoen euro. Als je weet dat ons investeringssaldo 36,9 miljoen euro bedraagt eind 2025, dan toont deze schuld brede investeringen aan.

De coronapandemie heeft ook op de stadsfinanciën een negatieve invloed. Niet alleen in 2020, ook in 2021 voelen we dit in de stadsportefeuille. De totale negatieve impact wordt nu al geschat op 300.000 euro. En wat zal 2022 nog brengen…?

  2021 2022 2023 2024 2025
Beschikbaar budgettair resultaat (goedkeuring nov. 2019) 9.074.724 5.765.585 4.036.147 63.037 485.202
Beschikbaar budgettair resultaat aangepast MJP (goedkeuring nov. 2021) 13.415.820 4.289.774 971.897 1.265.605 1.559.056
Autofinancieringsmarge (goedkeuring nov. 2019) 1.848.487 1.720.624 -419.008 930.320 808.015
Autofinancieringsmarge (goedkeuring nov. 2021) 1.681.313 818.420 -803.273 370.429 349.932
           

 

  2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatiesaldo (B-A) 4.315.647 3.391.960 3.234.786 2.714.239 2.703.222
A. Uitgaven 35.603.413 36.649.923 37.056.545 37.380.547 38.008.436
B. Ontvangsten 31.287.767 33.257.963 33.821.759 34.666.308 35.305.214
Investeringssaldo (B-A) -2.218.425 -12.269.175 -8.210.313 -6.369.813 -921.988
A. Uitgaven 4.656.914 5.418.736 2.480.807 3.967.203 2.582.369
B. Ontvangsten 6.875.340 17.687.912 10.691.120 10.337.016 3.504.356

Geactualiseerde omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse die als inspiratie diende voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd in de loop van 2021 geactualiseerd. We pikken de opvallendste vaststellingen er graag uit.

 • Bevolking blijft stijgen
 • 79% van de Diksmuidelingen woont in energierecuperende woning en dit is een stuk hoger dan Vlaams gemiddelde
 • Gemiddeld inkomen blijft een stuk lager liggen dan in gelijkaardige gemeenten (en ook Vlaams Gewest)
 • Stijging aantal actieve ondernemingen, maar groeiratio ligt lager dan Vlaams Gewest
 • Leegstand blijft werkpunt
  • hoogste niveau in 10 jaar
  • Vooral handelspanden kennen langdurige leegstand
 • Werkzaamheidsgraad ligt duidelijk hoger dan Vlaams Gewest en is gestegen tegenover vorige keer
 • Inwoners tevreden over aantal rust- en ontmoetingsplaatsen
 • Inwoners tevredener over netheid openbaar domein dan vorige keer
 • Tevredenheid over fietspaden is nogmaals gedaald met 10%
 • Tevredenheid over voetpaden status quo
 • Inwoners zijn iets minder tevreden over jongerenvoorzieningen, speelvoorzieningen en geschikte plekken voor kinderen en jongeren
 • Aantal sportaccomodaties
  • ligt hoger dan Vlaams Gewest en kent een stijgende trend
  • klanttevredenheid is gestegen met 10% sinds vorige keer
 • Dalende tevredenheid over voldoende activiteiten voor ouderen, maar wel nog steeds tevredener dan in Vlaams Gewest
 • Stijging inwoners van buitenlandse herkomst, we volgen de trend van Vlaams Gewest
 • Tevredenheid over digitale dienstverlening is met 10% gestegen
 • Inwoners van Diksmuide voelen zich meer geïnformeerd over wat gebeurt in de stad dan in Vlaams Gewest
 • De financiële schuld ligt hoger dan Vlaams gemiddelde

In Diksmuide blijven we hard investeren in en voor onze inwoners en bezoekers, meer dan in gelijkaardige gemeenten en in het Vlaams Gewest

Acties beleidsplan - uitvoering 2022

In het meerjarenplan vind je heel wat acties waar het bestuur tijdens deze legislatuur hard op zal inzetten. We lichten de acties voor 2022 even uit, inclusief kostenplaatje.

Wonen aan de groene zee

We leven in een prachtige stad met veel groen en weidse landschappen. We investeren in 2022 een flink bedrag om het openbaar domein netjes te houden.

 

 • Extra vuilnisbakken

Verspreid over het grondgebied plaatsen we extra vuilnisbakken en voorzien we extra shiften voor de lediging hiervan.  

 • Ontharding en vergroening

In 2022 trekken we de lijn door waarbij we voetpaden vervangen door gras. Dit gebeurt onder andere in de Beuken- en Berkenlaan, 14e Artillerie-, Kaasschaal-, Wage- en Nieuwmolkenkaasstraat. Ook de trappenparterre in het stadspark wordt hersteld.

 • De aankoop van een stoommachine

Een stoommachine zorgt ervoor dat we straatmeubilair, speeltoestellen, verkeerssignalisatie, verhardingen, enz. beter te kunnen onderhouden en reinigen.

 • Camerabewaking bij containers

Met camera’s kunnen we sluikstorters af en toe op heterdaad betrappen. We zorgen voor een bijkomende camera om bij containers te plaatsen.

Kostprijs bovenstaande acties € 219.500 (subsidie van 7.250)

 

Fijn fietsen

 

Diksmuide is het walhalla voor recreatieve fietsers. Maar ook voor de dagelijkse verplaatsingen willen we onze inwoners stimuleren om de fiets te nemen. We investeren verder in nieuwe fietspaden en zorgen voor veilige fietsomgevingen zodat fietsen aangenamer wordt.

 • Aanpassing stationsomgeving

De stationsomgeving krijgt een grote upgrade. Er komt een fietstunnel, de huidige parking wordt vernieuwd en het station wordt een mobipunt. Zo komen er onder meer twee deelwagens aan de voorkant van het station, een hop-inpaneel met informatie over de dienstverlening van het openbaar vervoer en een fietsherstelzuil.

2.656.750 (subsidie van 1.430.000)

 • Aanleg fietspaden

Dit jaar krijgen de Schoorbakke- en Rousdammestraat een dubbelrichtingsfietspad.

€ 1.680.000 (subsidie van 1.114.000)  

 • Verkeersveilige schoolomgeving

De scholen aan de gewestwegen worden voorzien van een vlak op de rijweg om de nabijheid van scholen in de kijker te zetten. De omgevingen van de vrije basisscholen in Beerst en Vladslo worden toegankelijker gemaakt, onder meer door de aanleg van groenzones. We investeren ook in extra signalisatie in schoolomgevingen. 

€ 20.000 (subsidie van € 10.000)

Mobiliteit

 

Op vlak van mobiliteit focussen we dit jaar vooral op de zwakke weggebruiker waarbij we aandacht hebben voor veiligheid en comfort.

 

Voet- en wandelpaden en trage wegen

De Begijnenvestwegel (achter de Kleine Dijk) wordt verder doorgetrokken tot aan de Oostendestraat. Daarnaast verbeteren we het comfort van het tegelpad langs de hoeve Vandevelde, het Wandrillepad, het tegelpad in de omgeving bocht Beerststraat - klooster Vladslo, de donkerwegel langs de Kerkebeek en het verbindingspad tussen de Gentweg en Donkerstraat.

€ 205.000

Centrumparking IJzertoren

255.000 (subsidie van 87.200)

Vernieuwen en verbeteren gemeentewegen

We vernieuwen het beschermd gedeelte van de Steenstraat (timing nog afhankelijk van goedkeuring subsidiedossier bij Onroerend Erfgoed), herstellen een aantal landelijke wegen (Steenstraat tussen Roeselarestraat en Werken, Gentweg en het betongedeelte van de Oude Zeedijk) en zorgen voor een betere bewegwijzering in het centrum.

€ 1.765.000 (subsidie van 605.000)

Verkeersveiligheid verhogen

We brengen een aantal aanpassingen aan bij testopstellingen (onder meer in de Graan- en Werkenstraat) en zullen dit opnieuw evalueren. 

€ 15.000

Verdere verledding van de openbare verlichting

Tegen 2030 moet alle openbare verlichting overgeschakeld zijn naar led. Fluvius coördineert deze werken. De oudste verlichting met de meeste gebreken komt eerst aan de beurt, bij wegenwerken wordt ook de verlichting meteen overgeschakeld naar led.  

€ 359.127

 

Bouwen aan een betere stad

 

In 2022 staan ook enkele grote kleppers op het menu. De zwaarste investeringen gebeuren in onderstaande projecten.

 

Ontmoetingscentrum Pervijze

De inwoners van Pervijze krijgen een nieuw ontmoetingscentrum. De omgevingsvergunning wordt begin 2022 ter goedkeuring voorgelegd. Als alles volgens plan verloopt kunnen de werken eind 2022 opstarten.

Ontmoetingscentrum Zonnestraal

Dit jaar worden de plannen en ontwerpen voor een nieuw ontmoetingscentrum op domein Zonnestraal opgemaakt. De jeugddienst verhuist op termijn naar deze site.

Kostprijs ontmoetingscentra Pervijze & Zonnestraal: € 1.220.000 (subsidie van 150.000)

Evenementenhal Boterhalle

2022 is een voorbereidingsjaar voor de bouw van een nieuwe Boterhalle. 

€ 2.565.000

Start uitbreiding en renovatie cultuursite

De plannen worden verder uitgetekend met de bedoeling om in het voorjaar 2022 een omgevingsvergunning aan te vragen. De werken zouden rond de jaarwisseling 2022-2023 kunnen opstarten.

€ 500.000

Verdere uitbouw De Pluimen

 • Polyvalent grasveld recht tegenover de Zuivelstraat: € 81.375
 • Sportmateriaal: € 7.500
 • Skatepark: op dit moment wordt het ontwerp opgemaakt. Locatie wordt de zone achter de hamerslingerkooi in De Pluimen: € 85.000

Verlenging wandelverbinding IJzerdijk

De wandel- en fietsverbinding in de IJzerdijk wordt uitgebreid tussen Shopping Delva en de Paxpoort. Op dit moment wordt het ontwerp opgemaakt. We voorzien het aanbestedingsdossier rond de zomer. 

€ 950.000 (subsidie van € 650.000)

Trotse inwoners, nieuwgierige bezoekers

Jaarlijks komen heel wat mensen naar Diksmuide om te genieten van onze natuur en de bezienswaardigheden. Ook de Diksmuidelingen ontspannen graag in eigen stad. We geven onze inwoners en bezoekers in 2022 nog meer ademruimte met ontspannings- en uitzichtpunten. 

 

Investeren in rustpunten, pontons, ... aan het water

Aan de IJzerdijk is het steeds gezellig vertoeven. We voorzien nabij de al aangelegde wandel- en fietsverbinding een aantal rustpunten en pontons aan het water.

€ 380.000 (subsidie van € 150.000)

Zitbanken

In 2021 kwamen er 11 banken/picknickbanken bij op het openbaar domein. Dit jaar voorzien we er 19 extra. Deze komen vooral in de deelgemeentes van Diksmuide. 

€ 35.000 (subsidie van € 12.500)

Uitkijkplatform kerk Lampernisse

De kerk van Lampernisse werd in 2021 als urnenkerk geopend. Je vindt er het uniek dorpshuis De Seizoenen. Het lijkt ons zalig om een weids uitzicht te hebben over de typische komgronden van Lampernisse. We creëren daarom een uitkijkplatform in de zolder van de kerk.

€ 187.837 (subsidie van € 70.439)

Nieuwe website

Informatie is belangrijk. We gaan in 2022 voor een nieuwe website die we nog meer afstemmen op maat van de burger.

€ 45.000 

In Diksmuide zorgen we voor elkaar

We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt in onze stad en hebben daarom ook oog voor de ondersteuning van mensen. En ook de allerjongste Diksmuidelingen vergeten we niet!

 

Herlokalisatie van het lokaal opvanginitiatief naar de Kleine Dijk

Het lokaal opvanginitiatief vangt anderstalige nieuwkomers op. Momenteel doen ze dit in een gebouw nabij het station, in 2022 verhuizen ze naar de Kleine Dijk.

€ 1.100.000

Sterretjesweide Diksmuide

Op de begraafplaats in Diksmuide richten we een plek in waar ouders van ongeboren kinderen naartoe kunnen voor een herdenkingsmoment.

€ 25.000

Extra speelruimte

De Kloosterstraat in Leke en de Vrije Basisschool in Woumen krijgen er een speeltoren bij. In Beerst voorzien we een vergroeningsproject bij het ontmoetingscentrum.

€ 75.897

Nieuw onderkomen voor KLJ Beerst-Leke-Keiem

Voor de jongeren van KLJ Beerst-Leke-Keiem worden achter het ontmoetingscentrum in Beerst lokalen gebouwd waar zij hun onderkomen vinden voor de activiteiten.

€ 320.000

Heb je vragen? Neem dan contact op met de financiële dienst via financiële.dienst@diksmuide.be of 051 79 32 30. Ze geven je graag meer uitleg!

Openingsuren & contact

Financiële dienst

Tel.
051 79 32 30
e-mail
financiele.dienst@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 16 tot 19 uur