naar inhoud

Ambulante activiteit op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings

Bij de uitbating van een kraam op privé domein is er sprake van een ambulante activiteit indien

 • er op dit adres geen vestigingseenheid staat geregistreerd in de KBO (= Kruispuntbank voor ondernemingen).
 • het om een kraam gaat die grenst aan de openbare weg of die geplaatst wordt op een commerciële parking. 

Voor deze ambulante activiteit op privé domein is een toelating van de gemeente nodig.


Mocht er een vestigingseenheid op het privé adres in het KBO vermeld staan of grenst de locatie van het kraam niet aan de openbare weg, dan is er sprake van een geregistreerd verkooppunt en geen ambulante activiteit. Zodoende is er geen toelating van de gemeente nodig.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (de zogenaamde leurkaart).
  Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als je voeding wil verkopen, moet u beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.
 • Als je gegiste en/of sterke dranken wil verkopen, geen consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet u aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Hoe aanvragen

Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulier en voegt hierbij volgende documenten:

 • een kopie van een machtiging als werkgever
 • een kopie van uw eID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid
  (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (bij voeding)een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)
 • indien het privaat domein eigendom is van een derde partij: het schriftelijk akkoord van de eigenaar(s), de uitbater(s) of de huurder(s) van de private eigendommen.

Je kan de aanvraag indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs;
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

Kostprijs

De aanvraag is gratis.
De kostprijs voor de activiteit is bepaald in het gemeentelijk belastings- of retributiereglement.

Reglement