naar inhoud

Ambulante handel op openbaar domein (buiten de openbare markten)

Voor de uitbating van een kraam op het openbaar domein moet je een toelating vragen bij de gemeente. Het gaat hier om een ambulante activiteit. 

Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop, het te koop aanbieden of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’ (de zogenaamde leurkaart).
  Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
 • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.
 • Als je gegiste en/of sterke dranken wil verkopen, geen consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet u aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen

Hoe aanvragen

Je dient uw aanvraag in via het aanvraagformulier (zie hiernaast) en voegt hierbij volgende documenten:

 • plan of route waar de ambulante handel zal uitgevoerd worden
 • een kopie van een machtiging als werkgever
 • een kopie van uw eID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid
  (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

Je kan de aanvraag indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs) 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

Kostprijs

De aanvraag is gratis.
De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belastings- of retributiereglement.

Reglement

E-loket

 • Aanvraag 'ambulante handel buiten openbare markten' 2024

  Formulier