naar inhoud

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Door het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit kunnen een aantal personen of gezinnen, die behoren tot bepaalde categorieën, een voordeliger tarief genieten dan het commerciële tarief.

Het sociaal tarief biedt het laagste tarief voor elektriciteit en aardgas.

Voor wie

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit wordt toegekend aan de personen die tot een rechthebbende categorie behoren.

Om tot een categorie te behoren, moet je of iemand die bij jou gedomicilieerd is:

 1. Hetzij genieten van een specifieke tegemoetkoming van het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn (OCMW):

  • een leefloon;
  • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;
  • een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat;
  • een voorschot op  een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten. 
 2. Hetzij genieten van een specifieke tegemoetkoming:

  A. van de FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH):

  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
  • een integratietegemoetkoming;
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden;

  B. van het Vlaams gewest via de zorgkas:

  • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)

  C. van het Vlaams gewest via het groeipakket:

  • een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (vroegere verhoogde kinderbijslag)
 3. Hetzij genieten van een specifieke tegemoetkoming van de Federale Pensioendienst (FPD):

  • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);

 4. Hetzij een sociale huurder in een appartementsgebouw zijn waarvan de verwarming op aardgas of warmte afhangt van een collectieve installatie, in een gebouw dat verhuurd wordt door:

  • een sociale huisvestingsmaatschappij
  • de gewestelijke huisvestingsmaatschappij
  • sociale verhuurkantoren erkend door de gewestelijke regering (het Vlaams Woningfonds)
  • het OCMW

Daarnaast hebben personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten als residentiële afnemer van elektriciteit, aardgas of warmte tijdelijk recht op het sociaal tarief. Deze maatregel is verlengd tot 31 maart 2023.

Hoe aanvragen

Sinds 2010 past de energieleverancier het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit meestal automatisch toe.

Heb je nog geen sociaal tarief en wil je graag meer informatie? Neem contact op met het Sociaal Huis. De contactgegevens staan rechts bovenaan deze pagina.

Meer info

Website van de FOD Economie:

Sociaal tarief voor energie | FOD Economie (fgov.be)

Laatste update 15/09/2022.