naar inhoud

Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Een inkomensvervangende tegemoetkoming is financiële hulp die wordt gegeven aan iemand die door ziekte:

  • niet kan werken en geen inkomen heeft
  • een beetje kan werken, maar niet in staat is om een volwaardig inkomen te verdienen (je slaagt er maar in om maximum 1/3 te verdienen van want een gezond iemand verdient).

Integratietegemoetkoming (IT)

De integratietegemoetkoming is een vergoeding aan personen bij wie een vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld. De tegemoetkoming dient om hulpmiddelen aan te kopen of hulp in te schakelen.

Er wordt rekening gehouden met:

1. verplaatsingsmogelijkheden
2. mogelijkheden om zijn voedsel te nuttigen of te bereiden,
3. mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden,
4. mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten,
5. mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden,
6. mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact.

Opmerking

Je kan gelijktijdig een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en een integratietegemoetkoming (IT) ontvangen. Beide zaken worden in je aanvraag onderzocht.

Voor wie

- tussen de 21 en 65 jaar oud zijn op het ogenblik van de aanvraag

  • in sommige gevallen kan je een aanvraag doen vóór je 21ste verjaardag
  • na je 65ste verjaardag kan je een tegemoetkoming hulp aan bejaarden aanvragen

- De Belgische nationaliteit hebben of ermee gelijkgesteld zijn (bv. Onderdanen van de EU) en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

- Om de tegemoetkoming te ontvangen moet je ook aan een inkomensvoorwaarde voldoen

Meer specifieke gegevens over de voorwaarden vind je terug op de website van de federale overheidsdienst sociale zekerheid: www.handicap.fgov.be

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt via het digitaal formulier op https://handicap.belgium.be/.

Het formulier moet deels door jezelf worden ingevuld en deels door je arts. In het Sociaal Huis kan iemand je helpen bij het invullen van de formulieren.

Wat meebrengen

Breng je identiteitskaart mee.

Als je zelf de aanvraag niet kan doen, mag iemand anders de aanvraag doen. Deze persoon moet jouw identiteitskaart meebrengen.