naar inhoud

Verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage is een jaarlijkse tegemoetkoming in de brandstoffactuur. Het Sociaal Huis kent deze toelage toe.

Het bedrag van de toelage hangt af van het aantal liter dat wordt aangekocht. De maximumtoelage is €210, voor 1500 liter. Wordt er maar 1000 liter aangekocht, zal de toelage verrekend worden en in dit geval €140 bedragen.

Voor wie

Volgende personen komen in aanmerking voor de verwarmingstoelage:

 • Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de geneeskundige verzorging (een ééntje op de klever van de mutualiteit)
 • Personen met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager of gelijk is aan 19.105,58 EUR verhoogd met 3.536,95 EUR per persoon ten laste (bedragen 1/07/2019)
 • Personen in schuldbemiddeling die problemen ervaren om hun brandstoffactuur te betalen.

Voorwaarden

De brandstoffen die in aanmerking komen zijn:

 • Huisbrandolie (in bulk of aan pomp)
 • Lamppetroleum (in bulk of aan pomp, type c)
 • Bulkpropaangas

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt door middel van een aanvraagformulier te verkrijgen bij het Sociaal Huis of te downloaden op de website.

De aanvraag moet ingediend worden binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Factuur of leveringsbon (met vermelding van leveringsdatum)
  Indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest (zie downloads) met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
 • Indien u bescherming van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling geniet: De beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.