naar inhoud

Wildschade - procedure aangifte

Via het wildschadebesluit is er een vereenvoudigde procedure om schade door bepaalde wildsoorten of beschermde soorten aan teelten vergoed te krijgen.

Concreet gaat het enkel om schade door wildsoorten waarop de jacht niet geopend is (zoals bevers, aalscholvers,...) kan via dit besluit worden vergoed. In de praktijk betekent dit dat wanneer schade wordt vastgesteld, deze nu op korte termijn op het terrein wordt bekeken en de opbrengstderving meteen wordt geschat. Als alle partijen zich akkoord kunnen verklaren met het geraamde schadebedrag, kan de schadevergoeding op korte termijn uitbetaald worden. De mogelijkheid bestaat ook nog steeds om de oogst van het gewas af te wachten en de schade op dat moment te ramen.

Afhandeling

Procedure in 4 stappen:

  1. Als je schade geleden hebt maak je, vlak na het optreden of vaststellen van de schade, een aanvraag op met behulp van een formulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos via www.natuurenbos.be
  2. Je voegt bij de aanvraag bewijsstukken tot staving van de hoedanigheid van de aanvrager en van het bestaan en de omvang van de wildschade of de schade door een beschermde soort.
  3. Je verzendt deze aanvraag per fax of per aangetekende brief tegen ontvangstbewijs binnen de 5 werkdagen nadat je de wildschade of schade door een beschermde soort hebt vastgesteld. Je faxt of zendt de aanvraag naar: ANB - West-Vlaanderen, zandstraat 255 bus 3, 8200 Brugge - fax 050 45 41 75 - jacht.wvl.amb@vlaanderen.be
  4. Vervolgens zal een medewerker van ANB contact opnemen om een plaatsbezoek voor te stellen en de verdere procedure in gang te zetten

Openingsuren & contact

Landbouw

Tel.
051 79 31 90
e-mail
landbouw@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar