naar inhoud

Pensioen, overlevingspensioen / inkomensgarantie

Er bestaan 3 soorten pensioenen:

 • het rustpensioen
 • het overlevingspensioen
 • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). 

Het rustpensioen
dit is een uitkering die je krijgt als werknemer bij het bereiken van een bepaalde leeftijdvoor de gewerkte periode. De berekeningswijze van het pensioen hangt af van het feit of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was.

Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote.

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid uitbetaalt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben. Dit wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn. Het bedrag hangt af van jouw gezinssituatie.

Voorwaarden

de wettelijke pensioenleeftijd is in principe 65 jaar.

Voor het rustpensioen voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • je moet eeen bepaalde leeftijd hebben bereikt
 • je mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen boven een bepaald bedrag
 • jouw werkgever moet de wettelijke bijdragen op jouw loon hebben ingehouden voor de periode dat je werkte

Je hebt recht op een overlevingspensioen als:

 • je een bepaalde leeftijd hebt. Deze leeftijd wordt opgetrokken tot 55 jaar in 2030.
 • het huwelijk minstens één jaar geduurd heeft op het ogenblik van overlijden, behalve:
  • als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving
  • als er een kind geboren is uit dit huwelijk
  • als het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte.

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, kan je een tijdelijk overlevingspensioen aanvragen voor de duur van 12 maanden.

Het recht op een overlevingspensioen vervalt wanneer je:

 • hertrouwt
 • een beroepsactiviteit uitoefent die niet meer aan de voorwaarden voldoet.


Je hebt recht op inkomensgarantie als je:

 • minstens 65 jaar bent
 • Belg bent of een onderdaan van de Europese unie of je bent vluchteling of staatloos of je hebt been onbepaalde nationaliteit
 • verblijft in België (per kalenderjaar mag je maximum 30 dagen in het buitenland verblijven)

Hoe aanvragen

Als werknemer en zelfstandige moet je geen aanvraag indienen voor jouw rustpensioen als:

 • je jouw pensioen op de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar opneemt
 • jouw wettelijke hoofdverblijfplaats ligt in België

Je bent verplicht om jouw pensioen zelf aan te vragen als:

 • je vóór de leeftijd van 65 jaar jouw rustpensioen wil opnemen
 • je pas na 65 jaar jouw pensioen wil opnemen
 • je jouw pensioen wil opnemen op een leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel ( vb. mijnwerker, zeevaarder, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
 • jouw hoofdverblijfplaats ligt in het buitenland,

Je kan jouw pensioen ten vroegste 1 jaar voor de ingangsdatum aanvragen via:

Statutaire ambtenaren moeten hun aanvraag indienen bij de laatste werkgever in de overheidssector.


Het pensioenbedrag hangt af van:

 • het stelsel waarin je werkte
 • het aantal gewerkte jaren
 • jouw gezinssituatie

Het overlevingspensioen

De procedure hangt af van het pensioenstelsel waaronder de overledene viel.

Niet-ambtenaren
Als je echtgenoot of echtgenote overlijdt en je een overlevingspensioen wilt krijgen, moet je een aanvraag indienen bij je gemeentebestuur of bij de bevoegde pensioeninstelling.

Ambtenaren
Als je echtgenoot of echtgenote overleden is in actieve dienst, dan vraag je het overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of rechtstreeks via de Pensioensdienst voor de overheidssector (PDOS). Als je echtgenoot of echtgenote al gepensioneerd was en het rustpensioen beheerd werd door de Pensioensdienst voor de overheidssector (PDOS), dan wordt het dossier van het overlevingspensioen op naam van de langstlevende echtgenoot geopend.


De inkomensgarantie voor ouderen ( IGO)
Of je recht hebt op de IGO wordt automatisch onderzocht wanneer je een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt.
Je kan zelf een aanvraag indienen als jouw inkomen of leefsituatie veranderd is.
Hoe?

 • je vraagt die aan bij de dienst burgerzaken ( zelf of via een gevolmachtigde)
 • bij de federale Pensioendienst ( zelf of via een gevolmachtigde) in de Zuidertoren, Europa Esplanade te 1060 Brussel via het gratis nr. 1765 of op een van de zitdagen die in de gemeente worden georganiseerd
 • via de website www.mypension.be 

De procedure hangt af van het pensioenstelsel waaronder de overledene viel.

Niet-ambtenaren
Als je echtgenoot of echtgenote overlijdt en je een overlevingspensioen wilt krijgen, moet je een aanvraag indienen bij je gemeentebestuur of bij de bevoegde pensioeninstelling.

Ambtenaren
Als je echtgenoot of echtgenote overleden is in actieve dienst, dan vraag je het overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of rechtstreeks via de Pensioensdienst voor de overheidssector (PDOS). Als je echtgenoot of echtgenote al gepensioneerd was en het rustpensioen beheerd werd door de Pensioensdienst voor de overheidssector (PDOS), dan wordt het dossier van het overlevingspensioen op naam van de langstlevende echtgenoot geopend.

 

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart

Meer info

voor werknemers:

Rijksdienst voor Pensioenen Torhoutsesteenweg 281, 8200 St.-Andries Brugge t 050 40 62 60 - f 050 40 62 88 – rijksregisternummer bij de hand hebben

info@rvp.fgov.be of brugge@rvp.fgov.be

www.sfpd.fgov.be

­ voor zelfstandigen

Rijksdienst voor Sociale Verzekering van de Zelfstandigen Abdijbekepark 2, 8200 St.-Andries Brugge t 050 30 53 11 - f 050 30 53 99 - rijksregisternummer bij de hand hebben

info-brugge@rsvz-inasti.fgov.be

www.rsvz.be

­ Overheidssector

Torhoutsesteenweg 281, 8200 St.-Andries Brugge t 050 40 62 60 - f 050 40 62 88 – rijksregisternummer bij de hand hebben

t 02 558 60 00 (Brussel)

info@pdos.fgov.be

www.sfpd.fgov.be