naar inhoud

Ondersteuning jeugdwerk

foto jongeren

Gedeeltelijke terugbetaling kadervorming

Wie een erkende kadervorming volgde (VDS, KSA, Scouts, Kazou, Chiro, ...) kan een deel van het inschrijvingsgeld terugkrijgen via de jeugddienst. Breng je bewijs van het volgen van kadervorming binnen op de jeugddienst met een duidelijke vermelding van een rekeningnummer.

(zorg dat je ook nog een kopie hebt voor jouw jeugdbeweging, zij kunnen hiervoor nog een extra subsidie krijgen)

 • Aanvragen gebeuren binnen de 3 maand na het doorgaan van de vorming.
 • Tegen eind december wordt de toelage, die betrekking heeft op de periode van 1 oktober van het vorige jaar t.e.m. 30 september van dat jaar waarin de toelage wordt betaald, uitbetaald.

Alle specifieke regels vind je in het reglement "kadervorming" in de rechterkolom.

Fiscale attesten

NIEUWE EXCEL!!!

Voor kinderen onder 14 jaar (niet langer tot 12) kunnen ouders een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maakten voor de opvang van hun kinderen, hiertoe behoren ook jeugdkampen en -weekends.

Het ficaal attest is verkrijgbaar bij de jeugdbeweging en speelpleinwerking De Kastanjes. De fiscale attesten voor Speelpleinwerking Zonnestraal zijn verkrijgbaar op je digitaal inschrijvingsaccount.

Jeugdbewegingen en speelpleinwerking De Kastanjes geven de ingevulde excel door vóór midden januari en kijken goed na of de gegevens kloppen Door de ingave in BelcotaxOnWeb is het attest definitief. Je vindt een lege excellijst in de rechterkolom.

Erkenning jeugdvereniging

Wie een nieuwe jeugdvereniging heeft opgericht kan zich laten erkennen door de Stad Diksmuide. Hiervoor moet je als vereniging voldoen aan de voorwaarden in het "Reglement ter ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven van Diksmuide" en vul jet het aanvraagformulier in.

Na erkenning maakt de jeugdvereniging aanspraak op:

 • Het gebruik van stedelijke lokalen voor vergaderingen
 • Aanvragen via de uitleendienst van de stad
 • subsidies zoals vermeld in het reglement 
 • een éénmalige starttoelage

Alle specifieke regels vind je in het reglement "Ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven" in de rechterkolom.

Subsidies jeugdvereniging

Erkende verenigingen die in het begin van het werkingsjaar (september-augustus) hun registratieformulier indienen bij de jeugddienst kunnen op het einde van het werkingsjaar een subsidiedossier indienen volgen het "Reglement ter ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven van Diksmuide".

Per jaar worden hiervoor 3 formulieren ingevuld en verstuurd naar de jeugddienst:

 • Het registratieformulier voor 1 december van het werkjaar
 • De kampregistratie ten laatste 5 weken voor aanvang van het kamp
 • Het subsidiedossier in één stuk ingediend ten laatste 10 weken na het einde van het werkjaar (31 augustus)

De subsidies omvatten verschillende toelages:

 • Basistoelage
 • Werkingssubsidies
  • Werkingstoelage algemeen
  • Kamptoelage
  • Vormingstoelage voor jeugdwerkinitiatieven
   • punten volgens aantal actieve leiders die ooit een kadervorming volgden
  • Lokalentoelage
  • Veiligheidstoelage
  • EHBO-toelage
  • Milieutoelage
 • Specifieke subsidies
  • Verftoelage
  • UitPAS
  • Afvaltoelage

Bepaalde jeugdwerkinitiatieven vallen buiten dit subsidiesysteem en ontvangen een jaarlijkse toelage zoals vastgelegd in een afsprakennota.

Projectsubsidie

Wie een nieuwe vereniging of project wil opstarten kan een projectsubsidie aanvragen via de jeugddienst.

Stedelijke jeugdlokalen

Stad Diksmuide wil het jeugdwerk optimaal ondersteunen. Daarvoor maken sommige jeugdverenigingen gebruik van een jeugdlokaal ter beschikking gesteld door de stad. Hiervoor dienen de jeugdvereniging het reglement jeugdlokalen te volgen.

Alle specifieke regels vind je in het reglement "Stedelijke jeugdlokalen" in de rechterkolom.

Vandalisme? Laat de politie ter plaatse een vaststelling doen en contacteer vervolgens de jeugddienst.

Overnachten? Overnachten in stedelijke jeugdlokalen valt onder de eigen verantwoordelijkheid en verzekering. Het bieden van overnachting aan derden is verboden. Uitzondering hierop is het kosteloos aanbieden van overnachting aan andere erkende Diksmuidse jeugdwerkinitiatieven. Dergelijke overnachting wordt gemeld aan de stedelijke
jeugddienst.

Container? 1 keer per jaar kan een jeugdvereniging een container aanvragen. De voorwaarden vind je in het reglement jeugdlokalen. Maak een afspraak via milieu@diksmuide.be en plaats de jeugddienst in cc.

Iets organiseren?

Vanwege corona is er heel wat onduidelijkheid over de toelating rond evenementen: neem contact op met evenementen@diksmuide.be en plaats jeugd@diksmuide.be in cc.

UiTPAS voor jouw vereniging

UiTPAS is een spaar- en voordelenprogramma voor vrije tijd. Met de UiTPAS willen we de deelname aan cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten verhogen. Mensen die het financieel minder breed hebben krijgen via UiTPAS een korting op het vrijetijdsaanbod. 

Ook jouw vereniging zorgt voor een boeiend vrijetijdsaanbod. Daarom willen we graag dat je UiTPAS partner wordt! Dat kan hier.

Bekijk ook

Registreer je vereniging op www.verenigingsloket.beVanaf 1 september vervangt dit https://www.diksmuide.be/verenigingen.
Klik hier!

Via een korte bevraging willen we peilen naar hoe verenigingen onze dienstverlening ervaren. Je kan de enquête invullen tot en met 19 juni a.s. Klik hier.