naar inhoud

Internationaal

COVID-19 heeft internationale reizen ernstig verstoord. Als reiziger moet je daarom rekening houden met:

A. Mag je reizen van en naar België?
B. Welke maatregelen (formulieren, quarantaine, testing) zijn verbonden aan reizen?


MAG JE REIZEN VAN EN NAAR BELGIË?

Noot vooraf:

1. Aangezien Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel/ Vaticaanstad in onderstaande
beschouwd worden als landen van de EU dienen hun residenten beschouwd te worden als EUresidenten. Personen met een nationaliteit van deze landen worden bijgevolg beschouwd als
EU-burgers.
2. In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:
- de openbare of private luchtvervoerder;
- de openbare of private zeevervoerder;
- de binnenvaartvervoerder;
- de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.
3. In het onderstaande wordt onder “derde land” verstaan: een land dat niet behoort tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone.

ALGEMENE PRINCIPES

Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking, behalve voor reizigers die in het bezit zijn van een vaccinatiecertificaat, alsook voor personen tot en met 17 jaar die reizen met een begeleider die in het bezit is van een vaccinatiecertificaat. Dit is een digitaal EU-COVID-certificaat van vaccinatie of een certificaat van vaccinatie uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld in de lijst op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een
vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

• gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
• gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter
werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
• de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is
toegediend;
• de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend;
• de naam van het land waar het vaccin is toegediend;
• de afgever van het bewijs van vaccinatie met diens handtekening, stempel of een digitaal
leesbare unieke certificaatidentificatiecode.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone blijven sterk afgeraden.

Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

KLEURCODES

Sinds 1 februari 2021 worden de kleurencodes om de epidemiologische toestand te beschrijven met betrekking tot Covid-19 aangegeven via de website info-coronavirus.be. Voor landen binnen Europese Unie/Europese Economische Ruimte worden ze afgestemd op de kleurencodes van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Derde landen worden beschouwd als rode zones, met uitzondering van de landen die hernomen worden op de lijst waarvoor de reisbeperking geleidelijk worden opgeheven op de site van Re-open EU: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

De Belgische aanpak voor de aankomst van reizigers in België maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist, gelden andere maatregelen na aankomst in België.
Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen. Bij
terugkomst uit een rode zone zijn bijkomende maatregelen van kracht (PLF, test, quarantaine,
certificaten), mits mogelijke uitzonderingen.
Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is
vastgesteld. Uitgezonderd het invullen van het PLF zijn er geen bijzondere maatregelen van
kracht.
Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld.
Uitgezonderd het invullen van het PLF zijn er geen bijzondere maatregelen van kracht.

Bovenop aan het systeem van de kleurencodes zijn er ook bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Voor deze landen gelden bijzonder verstrengde maatregelen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

De binnenkomst in het land van bestemming hangt af van de voorwaarden opgelegd door het land van bestemming. De reisadviezen zijn onderhevig aan veranderingen. Het is belangrijk om aan de ene kant vóór het vertrek de reisadviezen per land te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen maar aan de andere kant ze ook tijdens het verblijf in het buitenland te raadplegen om kennis te nemen van eventuele aanpassingen.
Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

SPECIFIEKE SITUATIES

1. Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de
Schengenzone, OF mijn hoofdverblijfplaats in een derde land vanop de witte lijst, zoals hier opgenomen. Mag ik naar of vanuit België reizen?

Het is toegelaten vanuit en naar België te reizen.

Niet-essentiële reizen naar buiten de Europese Unie en de Schengenzone worden echter sterk
afgeraden.

U dient de maatregelen te respecteren die gelden bij terugkeer naar of aankomst in België (Passenger Locator Form, tests, quarantaine...).

Let op: Voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen bevonden op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, kunnen er bijzondere maatregelen gelden. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

2. Ik heb niet de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, EN heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land dat noch op de witte lijst staat, noch aangeduid is als land met een heel hoog risico. Mag ik naar België reizen?

Sedert 1 juli 2021 mag je naar België reizen wanneer je sinds ten minste twee weken gevaccineerd bent met alle doses voorzien in de bijsluiter van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat op de lijst op https://www.info-coronavirus.be/nl/ is opgenomen en dit kan aantonen door middel van een vaccinatiecertificaat zoals het EU Digitale COVID Certificaat of een equivalent (op basis van een beslissing van de Europese Commissie). Vanaf 1 september kan vanuit een land buiten de EU een ander vaccinatiecertificaat worden aanvaard indien er geen equivalentiebeslissing is.

Indien je niet beschikt over een dergelijk vaccinatiecertificaat, mag je enkel naar België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet een attest van essentiële reis of officieel document hebben (zie verder):

1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en
beroepskrachten uit de ouderenzorg;
2° de professionele reizen van grensarbeiders;
3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;
5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door
internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist
is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair
personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van
humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
- de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
- de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
- de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
- de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
- de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;
8° de professionele reizen van zeevarenden;
9° de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
10° de reizen die studie gerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een
gastovereenkomst;
11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.
De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).
De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn);
12° de reizen van de echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde daken wonen. De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie.

Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

De specifieke voorwaarden in punt 2 hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er voor sommige reizigers gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat de pandemie van COVID-19 op bepaalde plaatsen en/of momenten een impact kan hebben op de procedures om een visum aan te vragen. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in hetbezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), transport (de vrachtbrief). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: Immigration Office | IBZ

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers, voorafgaand aan het instappen, in het bezit zijn van dit attest of van het vaccinatiecertificaat. Bij gebrek aan dit attest of van het vaccinatiecertificaat, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest of van het vaccinatiecertificaat.

Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden kunnen er bijzondere maatregelen gelden. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt

De landen die u hier kan terugvinden, worden aangemerkt als zone met heel hoog risico (‘heel hoog risicolanden’).

Vanuit deze derde landen aangemerkt als zone met heel hoog risico geldt een inreisverbod:

• Het is verboden voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen.
• Enkel de volgende personen mogen naar België komen of via België doorreizen:
o Personen die beschikken over de Belgische nationaliteit;
o Personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België;
o De echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of
zijn hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze echtgenoot of partner moet onder hetzelfde dak wonen als de Belg of de persoon die hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze reiziger moet in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post. De feitelijke partners moeten hiervoor een aannemelijk bewijs hebben geleverd van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie (zie FAQ);
o De kinderen van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn
hoofdverblijfplaats heeft in België of diens echtgenoot of partner zoals hierboven
gedefinieerd, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen. Deze reizigers moeten in het
bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of
consulaire post;
o Personen die vanuit een zone aangemerkt met een heel hoog risico via België doorreizen
naar het land van de Europese Unie of de Schengenzone waarvan ze de nationaliteit hebben of waar hun hoofdverblijfplaats zich bevindt;
o Personen die buiten de Schengenzone en de Europese Unie doorreizen (transit via een hoog risico land zonder de internationale zone van de luchthaven te verlaten of transit in België vanuit een hoog risico land zonder de buiten-Schengen zone van de luchthaven te verlaten);
o Personen die reizen omwille van een uiterst dwingende humanitaire reden. Deze personen moeten in het bezit zijn van een attest van dwingende humanitaire reden, uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken;
o Vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
o Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.
o de reizen van personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post en goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Voor de hierboven toegelaten reizigers gelden verstrengde maatregelen vóór en bij aankomst in België:

• Zij dienen vóór de aankomst in België altijd een PLF (Passenger Locator Form) in te vullen,
ongeacht hoe ze reizen of hoe lang hun verblijf in België of in het buitenland is;
o Uitgezonderd: vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden,
sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de
offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het
bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
• Indien zij hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, dienen personen vanaf 12 jaar altijd
te beschikken over een voorafgaandelijke, negatieve PCR-test die is afgenomen maximaal
72 uur vóór aankomst in België of een testcertificaat;
• Zij moeten zich laten testen in België op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten. Alle personen die terugkeren uit een derde land met heel hoog risico moeten bovendien 10 dagen in quarantaine, behalve voor het uitvoeren van de activiteiten die de essentiële reden vormen voor de reis naar België in het geval van diplomaten en vervoerspersoneel;
• De maatregelen met betrekking tot aankomst in België (testen/quarantaine) zijn van
toepassing zelfs op volledig gevaccineerde personen.

De specifieke voorwaarden hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met de
Schengenbinnenkomstvoorwaarden en de visumprocedures die er voor sommige reizigers gelden.

Mogelijke uitzonderingen op testen en quarantaine worden hernomen in de besluiten van de daarvoor bevoegde gefedereerde entiteiten.

Kan ik reizen om mijn partner te bezoeken?

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd, behalve voor derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Voor reizigers met hoofdverblijfplaats in een derde land aangeduid als "rood" dat niet op deze lijst is hernomen en die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, gelden de volgende voorwaarden: de partner moet meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manieren worden aangetoond:

- ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan;
- ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVIDmaatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen;
- ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

De partner in het buitenland moet een visum of een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (voor niet-visumplichtige nationaliteiten). De post reikt dit visum of dit attest uit indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. De reiziger moet kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij/zij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

WELKE MAATREGELEN ZIJN VERBONDEN AAN REIZEN?

Noot vooraf: Wanneer een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie) vermoedt dat een persooneen document gelinkt aan de handhaving van de corona-beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat of het Passagier Lokalisatie Formulier of een attest dat een negatieve COVID-19-test werd afgelegd, heeft vervalst en/of van het valse stuk gebruik heeft gemaakt, wordt er een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal wordt aan het parket overgemaakt.

Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken met een bedrieglijk opzet en het feit dat het
coronabeleid in de strijd tegen het coronavirus staat of valt met de echtheid van deze documenten, wordt, indien voldoende aanwijzingen voorhanden zijn en met vermelding van eventuele, verzachtende omstandigheden, tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgegaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.

1. Vaccinatie-, test- of herstelcertificaat (EU Digitale COVID Certificaat)

Algemeen

De certificaten worden uitgereikt door de bevoegde instanties, afhankelijk van het type certificaat.

De controle op de geldigheid en correctheid van het certificaat gebeurt door het scannen van de QR-code of controle van de minimale gegevens die aanwezig moeten zijn op het certificaat.

De certificaten voor kinderen kunnen gedownload worden door de ouders.

De vervoerder(1) is ertoe gehouden te controleren dat de personen, terugkerende uit een rode zone, ouder dan 12 jaar en niet-resident zijn in België, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer vaccinatie-, test- of herstelcertificaat kunnen voorleggen. Bij gebrek aan een vaccinatie-, test-of herstelcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

A. Vaccinatiecertificaat

Een digitaal EU-COVID-certificaat van vaccinatie of een certificaat van vaccinatie uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden, waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een
vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

• gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum
en/of ID-nummer);
• gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter
werden toegediend van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
• de merknaam, alsook het lotnummer of de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend;
• de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend;
• de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccin is toegediend;
• de afgever van het bewijs van vaccinatie met diens handtekening, stempel of een digitaal
leesbare unieke certificaatidentificatiecode.

B. Testcertificaat

Een digitaal EU-COVID-certificaat of een ander certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dat aangeeft dat een NAAT test met negatief resultaat niet meer dan 72 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium.

C. Herstelcertificaat

Een digitaal EU-COVID-certificaat van herstel of een certificaat van herstel uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden.

Een herstelcertificaat kan enkel worden afgeleverd voor een positieve PCR-test die ouder is dan 11 dagen (=de periode dat u in isolatie zit na een infectie), maar niet ouder dan 180 dagen. Het certificaat is 180 dagen geldig en de geldigheidsduur begint te lopen vanaf het moment van de staalname voor de test. Ook hier kunnen andere landen bijkomende beperkingen of voorwaarden opleggen.

(1) wordt onder “vervoerder” verstaan:
- de openbare of private luchtvervoerder;
- de openbare of private zeevervoerder;
- de binnenvaartvervoerder;
- de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

2.Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?

• U kan vragen getest te worden. De laboratoria of testcentra hebben de mogelijkheid de analyse van de test te weigeren teneinde voorrang te verlenen aan de verplichte testen. Deze testen (op vrijwillige basis) worden niet terugbetaald.
• U kan vragen getest te worden op de luchthaven van Brussel door u vooraf in te schrijven via https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport en door te klikken op “Registreer hier voor een COVID-19 test zonder activatiecode”.

3. Wanneer dien ik over een testcertificaat te beschikken om naar België te reizen?

Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben dienen vanaf de leeftijd van 12 jaar over een negatief testresultaat te beschikken, wanneer ze aankomen vanuit een rode zone (zie kleurencodes) of vanuit een land aangemerkt als zone met heel hoog risico (zie de lijst hier), op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op Belgisch grondgebied werd afgenomen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Uitzonderingen:

• Reizigers die een vaccinatiecertificaat of een herstelcertificaat kunnen voorleggen
moeten zich niet bijkomend laten testen of moeten niet in quarantaine;
• Reizigers die niet via een vervoerder 2 naar België komen, en maximum voor 48u in het
buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen
testcertificaat kunnen voorleggen;
• Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone
begeven, dienen eveneens niet over een testcertificaat te beschikken. Deze personen
dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht.
Indien een testcertificaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming, dient de
persoon dit in zijn/haar bezit te hebben voor de aankomst in België. Men kan zich in
België niet in orde stellen vermits aan de inreisvoorwaarden niet voldaan is;

Deze uitzonderingen voor het beschikken over een voorafgaandelijke test zijn niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd over een voorafgaandelijke negatieve test te beschikken die is afgenomen maximaal 72 uur vóór aankomst in België. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voorleggen. Bij gebrek aan dit document is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

In het kader van de uitzondering met betrekking tot transit en doorreizen, moeten
luchtvaartmaatschappijen controleren of de persoon een bevestigd vliegtuigticket heeft om
onmiddellijk door te reizen en of de persoon een dergelijk certificaat heeft indien dit nodig is voor de eindbestemming.
Indien iemand niet voldoet aan deze voorwaarden, blijft deze onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en dan moet de luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.

Er is geen uitzondering voor personen die in hun land van herkomst geen test kunnen laten afnemen als ze asymptomatisch zijn.

Let op:

Het testcertificaat moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle.

Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.

Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen heeft
opgesteld:

- Het resultaat van de test moet negatief zijn.
- De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf
die datum 72 uur geldig.
- Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd.
- De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger
vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het
RIZIV).

Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd vooraleer de vervoerder het land van vertrek verlaat: als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten.

Voor personen die met eigen vervoersmiddelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen
steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een vaccinatie- (behalve indien het een attest van essentiële reis vervangt), test-, of herstelcertificaat te beschikken:

1. voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
• De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
• De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
• De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
• De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
2. De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
3. De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Let op: voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er geen uitzonderingen met betrekking tot het beschikken over een negatief testresultaat of een EU Digital COVID Certificate. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

4. Wanneer en hoe moet ik een Passagier Lokalisatie formulier (PLF) invullen?

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.
Uitzonderingen:
• Reizigers die niet via vervoerder * naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document
invullen.
• De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen wanneer zij niet
via een vervoerder reizen:
o De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs
die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op
doorreis zijn;
o De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
o De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
o De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een
lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze
werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
o De leerlingen, studenten en stagiairs die minstens één keer per week naar België reizen in het kader van hun grensoverschrijdende studies of stage;
o De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
o De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Let op: deze uitzonderingen voor het invullen van het PLF zijn niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde landen aangemerkt als zone met heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd een PLF in te vullen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

* wordt onder “vervoerder” verstaan:
- de openbare of private luchtvervoerder;
- de openbare of private zeevervoerder;
- de binnenvaartvervoerder;
- de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

Voor elke passagier van 12jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De
gegevens van kinderen onder 12 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een
begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 12
jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.
Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht.
Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot
instappen door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied.

Het PLF-document moet op elektronische wijze worden ingevuld. Het formulier is beschikbaar op: https://travel.info-coronavirus.be/ 
• Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een
ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek
tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.
• Het elektronisch formulier bevat een vragenlijst met een optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting die verplicht in te vullen is. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te
volgen maatregelen. Voor verdere toelichting met betrekking tot de testprocedure zie
hieronder bij “Test”.

Vanaf 1 oktober 2021 kan de papieren versie van het PLF niet langer gebruikt worden. Vanaf dat moment dient het PLF elektronisch te worden ingevuld en zal een papieren PLF niet langer geldig zijn. Tot en met 14 oktober is er echter een ‘transitieperiode’ van kracht. Bijkomend zullen er ook omkaderende maatregelen zijn ter ondersteuning van de reiziger:

- Om iedereen de mogelijkheid te geven om het PLF elektronisch in te vullen kan u reeds vanaf 180 dagen voor uw voorziene aankomst in België het PLF online invullen.
- Indien u niet beschikt over internet of de nodige elektronische apparatuur tijdens uw verblijf kan u zich van tevoren zich door een derde laten bijstaan bij het invullen van het elektronische PLF.
- De vervoerder kan voorzien in ondersteuning van de reizigers voor het invullen van het elektronische PLF of het afdrukken van de QR-code. Dit zal ook worden voorzien in de terminals van de luchthavens.
- Na het invullen van het elektronische PLF zal u via mail versie van het ingevulde e-PLF krijgen met een bijgesloten QR-code. U kan deze ingevulde, elektronische versie ook steeds zelf afprinten, met leesbare QR-code, om dit ter controle voorleggen.

Als het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passagier
Lokalisatie Formulier (e-PLF), kan de papieren versie van het PLF gebruikt worden. Het papieren PLF-document is beschikbaar op: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening.

Sinds 1 juli neemt het PLF het al dan niet beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat mee in rekening bij het bepalen van eventuele quarantaine of testing.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

Het vervalsen van het PLF zal kunnen leiden tot het opstellen van een PV dat aan het parket wordt bezorgd.
Bij gebrek aan dit formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden.

5. Welke reizigers moeten in quarantaine?

Reizigers die terugkeren uit derde landen of landen van de EU of Schengenzone beschouwd als rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

A. Bij terugkeer van het grondgebied van een derde land beschouwd als rode zone dien je 10 dagen verplicht in quarantaine te gaan en zich verplicht te laten testen, voorafgaandelijk aan de reis (voor niet-residenten) of op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). De quarantaine kan beëindigd worden na een negatief resultaat van de tweede test die plaats vond op dag 7.

B. Bij terugkeer van een rode zone binnen uit de Europese Unie of de Schengenzone, dien je je verplicht te laten testen met PCR test op dag 1 of 2 en in quarantaine te verblijven tot het negatief resultaat van de test bekend is. Men moet zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2. 

Uitzondering: 

reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een vaccinatiecertificaat moeten
zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is, en op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2 (in situatie A.), of moeten zich niet laten testen en niet in quarantaine (in situatie B.), uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde landen aangemerkt als zone met heel hoog risico.

Reizigers die uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico komen, moeten zich 10 dagen in quarantaine plaatsen. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening ook wanneer de zone van kleur verandert.

Een persoon die minder dan 3 maanden geleden een diagnose van COVID-19, zoals bevestigd door een positieve PCR-test, kreeg en nu geïdentificeerd werd als hoog-risico contact van een COVID-geval (of een terugkerende reiziger uit rode zone), is vermoedelijk tijdelijk beschermd door immuniteit. Momenteel voorziet de regelgeving in een vrijstelling van quarantaine indien de diagnose minder dan 2 maanden geleden werd gesteld.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine
respecteren, als de meereizende meerderjarige in quarantaine moet.

Voor de personen die als “hoogrisicocontact” worden beschouwd, start de periode van quarantaine op de dag van het verlaten van het derde land beschouwd als rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een derde land beschouwd als rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

Hierop zal gecontroleerd worden door de politie en bij niet-naleving riskeert men een boete van 250 euro of meer bij recidive.

Reizigers die uit het ‘heel hoog risicolanden’ komen, moeten zich 10 dagen in quarantaine plaatsen.

• De specificatie van de geldende regels voor elke gemeenschap/gewest vindt u hier:
o Wallonië: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/07/16/2020042369/staatsblad 
o Vlaanderen: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2020-07-13&numac=2020010414#top 
o Duitstalige gemeenschap: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020072014&table_name=wet 
o Brussel Hoofdstad: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=%202007071968&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#top

Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht. Dit is niet van toepassing voor reizigers die terugkeren uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Belgen en ingezetenen die in het buitenland als besmet of hoogrisicocontact worden geïdentificeerd dienen hun isolatie en hun quarantaine steeds ter plaatse te vervolledigen, volgens de regels van het gastland, vooraleer terug te keren.

De Belgische gezondheidsautoriteiten et de diplomatieke diensten dienen gecontacteerd te worden bij een verzoek om uitzondering. Een uitzondering zal slechts overwogen worden bij absolute noodzaak en op uitzonderlijke basis.

6. Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?

Quarantaine betekent preventief zichzelf afzonderen. Gedurende de periode van quarantaine dient men op één enkele adres te blijven, dat vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten. Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):
• Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere
huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
• Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van
COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige
onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen
met een gedaalde immuniteit).
• Bezoek van externen is niet toegestaan.
• Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder
opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
• Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
• De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die
kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in
de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een
huisarts in de buurt.
• Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen
aan de gezondheidsautoriteiten.
Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen uitgesteld worden tot na het verstrijken van de quarantainetermijn en mits
het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere
personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
o Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen en toegang tot geneesmiddelen;
o Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
o Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;
o Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor (huis)dieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;
o Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.

Quarantaine versus isolatie: het verschil

Wanneer je een positieve test hebt afgelegd en/of ziek bent, dien je in isolatie te gaan voor een periode van minstens 10 dagen. Gedurende de periode in isolatie dien je het contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, te vermijden.

Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd.
De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:
• niet eerder dan 7 dagen na het optreden van de symptomen en
• minstens 3 koortsvrije dagen en
• een verbetering van de ademhalingssymptomen.
• Extra maatregelen te nemen bij isolatie:
o Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
o Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich
niet kan opbouwen
o Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
o Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft
daarop niet te wachten. 

Elke persoon die symptomen vertoont dient zich 10 dagen in isolatie te plaatsen.

7. Welke reizigers moeten zich laten testen in België?

A. Vanuit een EU-land of de Schengenzone

Residenten in België die terugkeren uit een rode zone en daar meer dan 48 uur hebben verbleven, moeten op dag 1 van hun terugkeer in België worden getest en moeten in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2. Wanneer de rode zone ook aangemerkt wordt als zone met een heel hoog risico, is een test op dag 7 na terugkeer in België eveneens verplicht. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.
Niet-residenten in België die uit een rode zone komen en daar meer dan 48 uur hebben verbleven, moeten ten minste 72 uur voor aankomst in België een voorafgaande test ondergaan, zoals hierboven vermeld. Terugkerend uit een rode zone, moet men zich eveneens laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1 of 2. Wanneer de rode zone ook als "heel hoog risicozone" wordt aangemerkt, is een test op dag 7 na aankomst in België eveneens verplicht. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.
Uitzonderingen

Uitzonderingen:

• Reizigers die met een vaccinatiecertificaat kunnen aantonen volledig gevaccineerd te zijn, of
over een herstelcertificaat beschikken, hoeven niet te worden getest;
• Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen en die maximaal 48 uur in het buitenland zijn geweest of maximaal 48 uur in België zullen verblijven, hoeven geen PLF in te vullen en hoeven dus ook geen test te ondergaan;
• De volgende categorieën reizigers hoeven geen PLF in te vullen wanneer zij niet via een
vervoerder reizen
o De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs
die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op
doorreis zijn;
o De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel
tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
o De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een
lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze
werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
o De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
o De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be. 

o Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
o Indien men negatief test op de voorafgaande test dient men zich niet in quarantaine te plaatsen. Of indien men negatief test op de test op dag 1 bij terugkomst in België, kan men de quarantaine onderbreken. Personen die uit een "heel hoog risicozone" terugkomen, moeten echter nog steeds op dag 7 na terugkeer of aankomst in België worden getest. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt. 

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

B. Vanuit een derde land beschouwd als rode zone

Personen die de nationaliteit van, of hun hoofdverblijfplaats, hebben in een land van de EU of de Schengenzone, die terugkeren uit een derde land beschouwd als rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich verplicht laten testen op dag 1 (residenten in België) of beschikken over een testcertificaat (niet-residenten in België) en op dag 7 van de quarantaine (residenten en niet-residenten in België).

Personen die niet de nationaliteit van, of hun hoofdverblijfplaats, hebben in een land van de EU of de Schengenzone, die aankomen uit een derde land beschouwd als rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten naast het hierboven vermelde testcertificaat zich op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.

Uitzonderingen:

• Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat
moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is.
Terugkerend uit een rode zone, moet men zich eveneens laten testen op dag 7, echter
zonder verdere quarantaineverplichting vanaf het negatieve resultaat van de test op dag 1,
uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun
aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde land aangemerkt als
heel hoog risicozone. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel
hoog risico worden aangemerkt.
• Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met van een erkend vaccinatiecertificaat
en die een testcertificaat kunnen voorleggen, zoals hierboven vermeld, bij hun aankomst,
hoeven geen test op dag 1 noch quarantaine te ondergaan. Terugkerend uit een rode zone,
moet men zich wel laten testen op dag 7, echter zonder verdere quarantaineverplichting,
uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun
aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt
als heel hoog risicozone. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel
hoog risico worden aangemerkt.;
• Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het
buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document
invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen uitgezonderd wanneer reizigers zich op
enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden op het
grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Weliswaar zijn
er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.
• De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen en moeten zich
bijgevolg niet laten testen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:
o De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs
die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op
doorreis zijn;
o De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel
tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
o De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
o De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een
lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze
werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
o De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
o De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Reizigers uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico, moeten altijd zich laten testen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten) van de quarantaine. Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.
o Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
o Indien men als inwoner negatief test op dag 1, zal u op dag 5 een nieuwe uitnodiging via sms krijgen om u opnieuw te laten testen op dag 7. U moet ondanks de negatieve test op dag 1 in quarantaine blijven.
o Indien de test op dag 7 negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 12 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische reizigers na 10 dagen beginnend de dag van het laatste hoogrisicocontact.

Reizigers uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico, moeten altijd zich laten testen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten) van de quarantaine.

8. Uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België

Ondanks het feit dat in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, dient het steeds de bedoeling te zijn om zo veel mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren. Op het OCC van 4 juni 2021 werd bevestigd dat deze lijst van toepassing blijft tot nader order.

  Lijst van uitzonderingen op quarantaine Lijst van uitzonderingen op staalafname[1]
Algemene uitzondering(en), omwille van essentiële verplaatsingen, voor personen die verplicht in quarantaine zijn/een staalafname moeten laten doorvoeren

Zich buiten begeven, is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen worden uitgesteld tot na
het verstrijken van de quarantainetermijn, en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker:
- Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen
en toegang tot geneesmiddelen;
- Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
- Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;
- Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor landbouwdieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;
- Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.

- Personen die om medische redenen geen staal kunnen laten afnemen en hiertoe het bewijs (medisch attest) leveren;
- Personen die zich aanmelden voor een test maar waarbij de arts die verantwoordelijk is voor de testafname oordeelt dat geen test kan worden afgenomen.
Personen die volledig zijn vrijgesteld van quarantaine/staalafname omwille van essentiële of professionele redenen na (terug)komst uit een rode zone - Grensbewoners of grensarbeiders die reizen in deze hoedanigheid;
- Vervoerspersoneel dat belast is met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel die reizen voor de uitoefening van hun functie;
- Zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken2;
- Personen die reizen in het kader van grensoverschrijdend co- ouderschap;
- Leerlingen, studenten en stagairs die zich dagelijks of wekelijks naar het buitenland verplaatsen in het kader van hun studies of een grensoverschrijdende stage;
- Grensscholieren die reizen in het kader van leerplichtonderwijs of in het kader van hoger onderwijs en het volwassenonderwijs naar en van de locatie waar ze het onderwijs genieten;
- de "Border Force Officers" van het Verenigd–Koninkrijk.
N.B.: Personen die 180 dagen voor terugkeer een positieve PCR-test hadden, moeten niet opnieuw in quarantaine en moeten niet hertest worden.
- Grensbewoners of grensarbeiders die reizen in deze hoedanigheid;
- Vervoerspersoneel dat belast is met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel die reizen voor de uitoefening van hun functie;
- Zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken [2];
- Personen die reizen in het kader van grensoverschrijdend co- ouderschap;
- Leerlingen, studenten en stagairs die zich dagelijks of wekelijksnaar het buitenland verplaatsen in het kader van hun studies of een grensoverschrijdende stage;- Grensscholieren die reizen in het kader van leerplichtonderwijs of in het kader van hoger onderwijs naar en van de locatie waar ze het onderwijs genieten;
- de "Border Force Officers" van het Verenigd–Koninkrijk.
N.B.: Personen die 180 dagen voor terugkeer een positieve PCR- test hadden, moeten niet opnieuw in quarantaine en moeten niet hertest worden.
Personen die gedeeltelijk zijn vrijgesteld van quarantaine/staalafname na (terug)komst uit een rode zone.
De uitzondering op de quarantaine heeft enkel betrekking op ofwel de uitvoering van de essentiële reden van de reis naar België[4] ofwel de uitvoering van hun functie in België na uitvoering van een professionele of essentiële reden in een rode zone[5].
De overige tijd (bv. vrije tijd, weekends, vakanties, 's avonds, …) zal de betrokken persoon deze quarantaine moeten blijven respecteren.
- Leerlingen, studenten en stagairs in het kader van een examen
- of een verplichte taak;
- Leden van de diplomatieke en consulaire gemeenschap, titularissen van een functie, verkozenen en officiële vertegenwoordigers van de internationale organisaties en instellingen gevestigd in België, in het kader van een essentiële activiteit die niet op afstand kan worden verricht, noch per videoconferentie;
- Staatshoofden en regeringshoofden, regeringsleden, parlementariërs en hoge ambtenaren, diplomatiek, consulair en technisch personeel op professionele zending, in het kader van een essentiële activiteit die niet op afstand kan worden verricht, noch per videoconferentie;
- Personeelsleden van een internationale organisatie of personen die door een dergelijke organisatie zijn uitgenodigd en van wie de fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van die organisatie, inclusief inspecteurs van nucleaire installaties;
- Seizoensarbeiders6;
- Personen die reizen om dwingende gezinsredenen (ernstige ziekte met hospitalisatie, preterminale situatie, overlijden) voor zover nodig om deze gezinsredenen uit te oefenen;
- Hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld (voor zover relevant bepaald door de werkgever in overleg met de bedrijfsarts – aangezien deze laatste op de hoogte moet zijn van de mogelijke risico’s op de werkplek).
Daaronder worden ook beroepssporters, professionelen uit de cultuursector en wetenschappelijke onderzoekers begrepen die zich verplaatsen bij de uitoefening van hun professionele activiteit;
- Journalisten bij het uitoefenen van hun taken;
- Passagiers op doorreis die minder dan 48 u in België verblijven. Patiënten die reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling;
- Personen die reizen om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon.
NB.: Deze personen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. in algemene zin, geen symptomen hebben;
2. geen hoogrisicocontact zijn van iemand bij wie de diagnose van COVID-19 infectie werd bevestigd die onder hetzelfde dak woont;
3. niet positief getest zijn op COVID-19;
4. het contact met het publiek tot het strikte minimum beperken;
5. waar mogelijk geen gebruikmaken van het openbaar vervoer;
6. niet in staat zijn om te telewerken;
7. respecteren van afstandsregels en altijd dragen van (chirurgisch) mondneusmasker op de juiste manier op de werkplek; beperking van het contact met andere medewerkers: in de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimten. N.B.: Personen die 180 dagen voor terugkeer een positieve PCR-test hadden, moeten niet opnieuw in quarantaine en moeten niet hertest worden
- Passagiers op doorreis die minder dan 48 u in België verblijven.
N.B.: Personen die 180 dagen voor terugkeer een positieve PCR-test hadden, moeten niet opnieuw in quarantaine en moeten niet hertest worden.
48u-regel

Personen die België inreizen en maximaal
48u in een rode zone zijn geweest of maximaal 48h in België zullen verblijven
behalve indien deze persoon zich begeven
heeft in een hoog risico land (VOC land)
tijdens de 14 dagen voor aankomst in
België. Weliswaar zijn er op dit moment
geen landen die als zone met heel hoog
risico worden aangemerkt.

Personen die België inreizen en maximaal 48u in een rode zone zijn geweest of maximaal 48h in België zullen verblijven behalve indien deze persoon zich begeven
heeft in een hoog risico land (VOC land) tijdens de 14 dagen voor aankomst in België.
Weliswaar zijn er op dit moment geen landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

[1] Personen die een staalafname weigeren, worden als positief beschouwd en moeten zichzelf in quarantaine plaatsen
[2] Mits het strikt naleven van de protocollen die werden opgemaakt om het risico op besmettingen te reduceren.
[3] Bv . een buitenlandse topsporter uit een rode zone die naar België komt v oor een wedstrijd in België.
[4] 5 Bv . een Belgisch regeringslid dat naar een rode zone is gegaan v oor een vergadering en terugkomt naar België en in België zijn taken uitoefent

9. Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?

De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

BIJKOMENDE INFORMATIE


FOD Buitenlandse Zaken:
https://diplomatie.belgium.be/nlFOD Mobiliteit:
o https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus

o https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus

o https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

Meer informatie over de Corona alert app vindt u op: https://coronalert.be/nl/faq-nl/

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be
Sluiten

Zin om bij de stad te komen werken?

Quote Hendrik vacatures Ontdek onze vacatures