naar inhoud

Internationaal

COVID-19 heeft internationale reizen ernstig verstoord. Als reiziger moet je daarom rekening houden met:


• Mag je reizen?
• Welke maatregelen (formulieren, quarantaine, testing) zijn verbonden aan reizen?


MAG JE REIZEN?

Noot vooraf:


1. Residenten van Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel dienen in het onderstaande
beschouwd te worden als EU-residenten.
2. In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:
- de openbare of private luchtvervoerder;
- de openbare of private zeevervoerder;
- de binnenvaartvervoerder;
- de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

VERPLAATSINGEN VANUIT BELGIË NAAR HET BUITENLAND

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

De binnenkomst in het land van bestemming hangt echter ook af van de toestemming van het land in kwestie. Alle informatie voor reizigers wordt gebundeld op de website van de FOD Buitenlandse zaken op een kaart aangevuld met reisadviezen per land: https://diplomatie.belgium.be

De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn homepage met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of een bepaalde zone mogelijk is. U vindt op deze website een kaart en tabel, die hetzelfde weergeven, met gedetailleerde informatie over elk land.
Dit zijn de COVID-kleuren, gebaseerd op informatie van CELEVAL en de FOD Volksgezondheid:
Selecteer en klik op een land of regio. De bijhorende maatregelen verschijnen.
Klik dan op de landsnaam voor het uitgebreide reisadvies. Raadpleeg deze adviezen voor én tijdens uw reis.

Er wordt gewerkt met onderstaande kleurcodes/

Rood: voor deze landen/zones geldt een negatief reisadvies gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied.


Oranje: het is mogelijk om naar deze landen/zones te reizen, maar wordt afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische situatie. De Belgische autoriteiten adviseren een verhoogde waakzaamheid.


o Licht Oranje: reizen is mogelijk, maar de autoriteiten van dit land leggen reizigers uit België een COVID-test en/of quarantaine op.


Groen: reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.


De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen


Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-19 haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

VERPLAATSINGEN VANUIT BUITENLAND NAAR BELGIË

a. Beschik je over de Belgische nationaliteit of ben je onderdaan van de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk of resident of ingezetene in België, de EU, het Schengengebied of het Verenigd Koninkrijk of een gezinslid van de hiervoor genoemde personen?

Je mag altijd naar België reizen of terugkeren, ongeacht het land van vertrek.

Raadpleeg steeds de vragen met betrekking tot wat u voor en na uw reis moet doen (PLF invullen, test ondergaan, quarantaine doorlopen). Deze zijn afhankelijk van uw situatie en het land van waaruit u reist.

Opgelet: Brexit en COVID-19: Vanaf 1 januari zal het VK onderworpen zijn aan de aanbeveling van de Raad inzake externe reisbeperkingen, een systeem dat alleen niet-essentiële EU-reizen vanuit een handvol niet-EU-landen toestaat. De landen die momenteel op de vrijgestelde lijst staan hebben doorgaans een zeer laag aantal COVID-gevallen, wat niet het geval is in het VK. Als het VK dus geen uitzonderingsstatus krijgt dan zijn niet-essentiële verplaatsingen vanuit het VK naar België verboden vanaf 01.01.21. 

b. Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk en reis je vanuit landen die WEL vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België?

Het is mogelijk om te reizen vanuit deze landen naar België. U kan de tabel raadplegen op:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen

De lijst wordt periodiek herzien en zal telkens daarna bekendgemaakt worden.

c. Beschik je niet over de Belgische nationaliteit en ben je resident of ingezetene van een land buiten de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk en reis je vanuit landen die NIET vermeld staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken naar België

Zich verplaatsen vanuit deze landen naar België voor niet-essentiële verplaatsingen is verboden.

U kan de lijst raadplegen op:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen


De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

1. De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van
gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
2. De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;
3. De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;
4. De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;
5. De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door
internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor
de goede werking van deze organisaties, professionele verplaatsingen van militair personeel,
humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun
functie;
6. Passagiers op doorreis ongeacht van waaruit zij reizen;
7. Personen die zich om dwingende gezinsredenen verplaatsen, namelijk:
o reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging
o bezoeken aan een wettelijke echtgenoot of partner, wanneer beiden om professionele
of persoonlijke redenen niet samenwonen
o reizen naar een niet-geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont
o reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader
van medisch begeleide voortplanting)
o reizen in het kader van begrafenissen of crematies (verwantschap = eerste en tweede
graad)
o reizen in het kader van burgerlijke en religieuze huwelijken (verwantschap = eerste en
tweede graad)
8. De professionele verplaatsingen van zeevarenden;
9. Personen die om humanitaire reden reizen;
o Hierbij inbegrepen zijn de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting
van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan
een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
10. Personen die zich om studieredenen verplaatsen;
o Inbegrepen zijn de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van
hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst
11. De verplaatsingen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt
noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van
beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze
beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun
professionele activiteit.

Deze specifieke voorwaarden komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat omwille van COVID-19 mogelijk (nog) niet op alle plaatsen alle visumprocedures hernomen zijn. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op:

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Reizen%20naar%20België.aspx

Kan ik mijn partner bezoeken?

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd, op voorwaarde dat de partners meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manier worden aangetoond:

- ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan;
- ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVIDmaatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen;
- ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.


De partner in het buitenland moet een visum of een attest van essentiële verplaatsing vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (niet-visumplichtige nationaliteiten). De post geeft dit visum of dit attest af indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. In alle gevallen moet de reiziger kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

WELKE MAATREGELEN ZIJN VERBONDEN AAN REIZEN?


MAATREGELEN WANNEER JE VANUIT BELGIË NAAR HET BUITENLAND GAAT


Er zijn geen maatregelen van kracht vanuit het Belgische perspectief voor vertrek naar het buitenland.
Landen kunnen echter beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie:

https://diplomatie.belgium.be/nl

Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?
• U kunt vragen getest te worden in een laboratorium, maar niet in de test centra die samenwerken met het federaal platform (de regering vraagt om zoveel mogelijk deze preventieve tests te vermijden). De laboratoria hebben de mogelijkheid de analyse van de test te weigeren teneinde voorrang te verlenen aan de verplichte testen. Deze testen (op vrijwillige basis) zijn op uw eigen kosten.
• U kunt vragen getest te worden op de luchthaven van Brussel door U in te schrijven op voorhand via “https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport” en door te klikken op “Registreer hier voor een COVID-19 test zonder activatiecode”.

MAATREGELEN WANNEER JE VANUIT HET BUITENLAND NAAR BELGIË (TERUG)KOMT

De volgende maatregelen zijn van toepassing bij aankomst in België:


1. Alle niet-inwoners vanaf de leeftijd van 12 jaar die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (72 uur) voorleggen.
a. Uitzonderingen:
i. Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.
ii. Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone zonder zich op het Belgische grondgebied te begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken.


2. Het verplicht invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) met een zelf-evaluatie door iedereen (i.e. residenten en niet-residenten).
a. Uitzondering: Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen.


3. Zich in quarantaine plaatsen indien dit nodig blijkt na het invullen van het PLF


4. Het laten uitvoeren van een test indien dit nodig blijkt na het invullen van het PLF

De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist gelden andere maatregelen na terugkeer in België.

• Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen, of die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst. Bij terugkeer zal via het invullen van de PLF en zelf-evaluatie bepaald worden of u verplicht in quarantaine moet. Als bleek dat je verbleef in een rode zone bij terugkeer, krijg je na het invullen van het PLF een sms. Je moet dan in quarantaine en je moet je laten testen.

Zie verder bij “Welke reizigers moeten in quarantaine gaan en moeten zich laten testen?”

• Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld. Bij terugkeer dient u het PLF en de zelf-evaluatie in te vullen.

• Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld. Bij terugkeer dient u het PLF en de zelfevaluatie in te vullen. Er dienen geen verdere maatregelen gevolgd te worden.

Je kan de zones en de maatregelen terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken:

https://diplomatie.belgium.be.


Opgelet: de kleur op de kaart is de kleur van het Belgische reisadvies naar dat land, pas na het klikken op de regio verschijnen de terugkeervoorwaarden van toepassing.


Sinds 1 oktober is de Coronalert-app beschikbaar. Meer informatie vindt u op:

https://coronalert.be/nl/faq-nl/

Negatieve Test niet-inwoners komende van een rode zone


Niet-inwoners vanaf de leeftijd van 12 jaar dienen over een negatief testresultaat te beschikken vanaf 25 december 2020, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen.

Uitzonderingen:


• Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.
• Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone zonder zich op het Belgische grondgebied te begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken voor zo ver niet benodigd om hun reis verder te kunnen zetten. Deze personen dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht.
Indien een negatief testresultaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming,
dient de persoon dit in bezit te hebben voor aankomst in België. Men kan zich op dat
moment in België niet in orde stellen vermits aan de inreisvoorwaarden niet voldaan is. 

In het geval van een georganiseerde reis, is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

In het kader van de uitzondering met betrekking tot transit en doorreizen, moeten
luchtvaartmaatschappijen controleren of de persoon bevestigde vliegtuigtickets heeft om onmiddellijk door te reizen en of de persoon een negatieve PCR-test heeft indien dat nodig is voor de aansluitende vlucht voor eindbestemming. Indien iemand niet voldoet aan deze voorwaarden, blijft deze onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en dan moet de luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.

Het voorleggen van een negatieve test, geeft geen uitzondering op het verplicht invullen van het PLF en de eventuele verdere gevolgen, namelijk het zich in quarantaine plaatsen en een verplichte test op dag 7 na aankomst in België.

Let op:

Het document moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle.

Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.

Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen heeft opgesteld:

- Het resultaat van de test moet negatief zijn.
- De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf
die datum 72 uur geldig.
- Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd.
- De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger
vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het
RIZIV).

Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd voordat de vervoerder het land van vertrek verlaat (wanneer de vervoerder niet de passagier is): als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten.

Voor personen die met eigen middelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen
steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een negatief testresultaat beschikken voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
• De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die
goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
• De zeevarenden;
• De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
• De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
• De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
• De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.


Wanneer moet ik een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen?

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.


Uitzondering: Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen.


Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.
Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht. Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot instappen door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied.

Hoe moet ik het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen?

Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Het formulier is hier beschikbaar:

https://travel.info-coronavirus.be/

• Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.

• Het elektronisch formulier bevat ook de mogelijkheid om vrijwillig een vragenlijst met een zelf-evaluatie van het risico op besmetting om verplicht in te vullen. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te volgen maatregelen. Voor verdere toelichting met betrekking tot de testprocedure zie hieronder bij “Test”. 

Als het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passagier Lokalisatie Formulier (e-PLF), kan de papieren versie van het Passagier Lokalisatie Formulier gebruikt worden.

Het papieren PLF-document is hier beschikbaar:

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF

De reiziger moet dit document downloaden, invullen en ondertekenen vóór zijn aankomst in België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten bij een controle.

• Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen hun formulier moeten tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen.

• Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun formulier moeten afgeven aan de grenscontrole.

• Reizigers die geen gebruik maken van een vervoerder dienen het binnen de 12 uur na aankomst in België zelf over te maken. Dit kan via e-mail naar  PLFBelgium@health.fgov.be

of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van het Passenger Locator Form.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be

WELKE REIZIGERS MOETEN IN QUARANTAINE GAAN EN MOETEN ZICH LATEN TESTEN?

A. Quarantaine

Reizigers (inwoners en niet-inwoners) die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

Deze maatregel geldt voorlopig tot 1 maart, tenzij anders gespecifieerd. Er zijn slechts in een beperkt aantal gevallen strikte uitzonderingen voorzien:
(1) Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever of zelfstandige. (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020);
(2) Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen);

Vanaf 4 januari 2021 zal de beoordeling van het Passagier Lokalisatie Formulier rekening houden met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd bij het invullen van de zelfevaluatietool.

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

Voor de personen die als “hoogrisicocontact” worden beschouwd, start de periode van quarantaine op de dag van het verlaten van de rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een rode zone met risicovol gedrag, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

Dit impliceert voor de burgers die terugkeren uit een rode zone in het buitenland een quarantaine doorlopen van minstens 7 dagen, gevolgd door 7 dagen van extra waakzaamheid (7 + 7 welteverstaan).

• De specificatie van de geldende regels voor elke gemeenschap/gewest vindt u hier:

o Wallonië: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/07/16/2020042369/staatsblad 
o Vlaanderen: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2020-07-13&numac=2020010414#top 
o Duitstalige gemeenschap: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020072014&table_name=wet 
o Brussel Hoofdstad: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=%202007071968&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#top 

De verplichting om in quarantaine te gaan bij terugkeer uit een rode zone, kan vervallen op basis van de zelf-evaluatie van het risico op besmetting opgenomen in het Passagier Lokalisatie Formulier.

Wanneer u zich in quarantaine moet plaatsen, mag deze quarantaine tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld.
• Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine van twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij/zij wel in quarantaine te blijven.
• Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden.
• Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de noodzakelijke activiteit of essentiële
verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine. 

Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht.

WAT MOET IK VERSTAAN ONDER HET BEGRIP ‘QUARANTAINE’?

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.


Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):

• Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.

• Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).

• Bezoek van externen is niet toegestaan.

• Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.

• Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.

• De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een huisarts in de buurt.

• Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.

• Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten, en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
o Dringende medische zorgen;
o Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
o Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;

Quarantaine versus isolatie: het verschil

Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd.

De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:
• niet eerder dan 7 dagen na het optreden van de symptomen en
• minstens 3 koortsvrije dagen en
• een verbetering van de ademhalingssymptomen.

• Extra maatregelen te nemen bij isolatie:
o Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
o Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
o Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
o Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.

B. Test

Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Niet-inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.
• Uitzondering: Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen, en bovendien
maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven,
moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen.

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen zij een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.
o Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
o Indien men als inwoner negatief test op dag 1, zal u op dag 5 een nieuwe uitnodiging via sms
krijgen om u opnieuw te laten testen op dag 7. U moet ondanks de negatieve test op dag 1 in
quarantaine blijven.
o Indien de test op dag 7 negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine, maar benadrukken we het belang van het aanhouden van extra waakzaamheid tot in totaal 14 dagen vanaf de dag van het laatste hoogrisicocontact (met inachtneming van de geldende uitzonderingen voor zorgpersoneel).

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoogrisicocontacten na 10 dagen beginnend de dag van het laatste hoogrisicocontact. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.

Eventuele, beperkte uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België

Ondanks het feit dat in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, dient het steeds de bedoeling te zijn om voor zo veel mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren.

1. Niet-inwoners dienen over een negatief testresultaat te beschikken, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen. Is er een uitzondering voor personeelsleden die in hun land van herkomst geen test kunnen laten afnemen als ze asymptomatisch zijn?

Nee, de vervoerder moet erover waken dat iedereen die aan boord gaat over een geldig én negatief test resultaat beschikt. Eventuele kosten die gepaard gaan met het niet naleven hiervan zoals de terugreis of, indien niet mogelijk een verplichte quarantaine en testing in België, vallen ten laste van de vervoerder.
Dit advies is niet van toepassing voor personen die een beroep doen op de asielprocedure. 

2. In een beperkt aantal gevallen zijn er uitzonderingen op de quarantaine. Betekent dit ook dat de verplichting tot test hier niet van toepassing is (dag 1 en 7)?

Een uitzondering op quarantaine betekent niet een uitzondering op testen bij de bestaande
uitzonderingen. Deze personen dienen met andere woorden getest te worden op dag 1 en dag 7. Tenzij hieronder anders beschreven (cfr. vraag 3, 6, 10.b, 11, 12.a, 12.b).

3a. Richtlijnen voor grensarbeiders die na een werkdag / na een werkweek:
• Uit het buitenland terugkeren naar België
• Vanuit België terugkeren naar het buitenland

3.b. Sleepdiensten die langer dan 48 uur in het buitenland werken en dan een week naar huis gaan, moeten die iedere keer als ze naar België komen in quarantaine?

3.c. Wat zijn de huidige regels voor de Belgische grensarbeiders die van maandag tot vrijdag in een aan ons grenzend land verblijven (dus > 48u) en dit op structurele basis?

Personen beschreven in deze vraag (3a, 3b en 3c) dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en).
Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.

4. Richtlijnen voor gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg?

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
Gezondheidsmedewerkers kunnen reeds een uitzondering op de quarantaine bekomen, enkel als er een continuïteitsprobleem is door hun afwezigheid.

5. Richtlijnen voor seizoenarbeiders in de landbouw, gedetacheerde arbeiders

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
Zij kunnen reeds een uitzondering bekomen indien ze een kritieke functie uitoefenen in een essentiële sector.

6. Richtlijnen voor vervoerspersoneel met inbegrip van crew/piloten/load masters/… van vliegtuigen, scheepvaart (ocean shipping en binnenscheepvaart), treinen, vrachtwagens, bussen, …

Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet de geldende maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.

7. Richtlijnen voor diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, professionele verplaatsingen van militair personeel, personeel van de civiele bescherming, en humanitaire hulpverleners?

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
Zij kunnen reeds een uitzondering bekomen in het geval van een professionele reis of indien ze een kritische functie uitoefenen.
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_NL.pdf
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen

8. Richtlijnen voor de verplaatsingen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit?

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
Zij kunnen reeds een uitzondering bekomen in het geval van een professionele reis of indien ze een kritische functie uitoefenen.
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_NL.pdf
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen

9. Kan het formulier BTA-attest (voor buitenlandse professionele reizen) ook gebruikt worden door niet-inwoners van België die in België komen werken. Bijvoorbeeld een Belgisch bedrijf dat nieuwe buitenlandse werknemers wil aanwerven, kan deze buitenlandse werknemer het BTA-attest invullen?

Neen. De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
? Voor reizen naar ons land door niet-residenten : de BTA kan niet gebruikt worden voor reizen van niet-inwoners van België naar ons land met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land, zelfs niet in essentiële sectoren of kritische functies, maar wel voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of dossier, met een maximale duurtijd van 72 uren. De BTA moet ingevuld worden door de Belgische onderneming (de opdrachtgever).
? Voor reizen naar het buitenland van Belgische residenten: onvermijdelijke verplaatsingen voor dossiers of projecten die beperkte interventies ter plaatse noodzaken. Geen tijdslimiet.
Deze specifieke regeling voor professionele redenen heeft geen invloed op de verplichte testings die moeten voorzien worden voor inwoners en niet-inwoners afkomstig uit een rode zone conform de huidige regeling. 

10. Familie: Richtlijnen voor personen die zich om dwingende gezinsredenen verplaatsen, namelijk:
a. reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging
b. reizen in het kader van co-ouderschap (bvb; Grensoverschrijdend co-ouderschap in een week-week regeling, een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting, …)
c. reizen in het kader van begrafenissen of crematies

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen), behalve voor de vraag
betreffende co-ouderschap. 10.b. Personen die reizen in het kader van co-ouderschap (bvb grensoverschrijdend) dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en).

Zij dienen wél nauwgezet de geldende maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zij dienen extra gesensibiliseerd te worden om zich tijdig te laten testen in geval van symptomen, waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.

11. Richtlijnen in het kader van onderwijs:

• Buitenlandse leerlingen op internaat: leerlingen die tijdens de week op internaat zitten in België en die in het weekend naar huis gaan (Nederland, Frankrijk, Duitsland…)
• Grensverkeer: leerlingen, cursisten en studenten die in het buitenland wonen maar les volgen in België en dus pendelen.

Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zij dienen extra gesensibiliseerd te worden om zich tijdig te laten testen in geval van symptomen, waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.
Dit advies betreft regelmatige verplaatsingen. Studenten die zich uitzonderlijk verplaatsen zoals
buitenlandse leerlingen en studenten die in ons land op kot zitten, worden aangeraden om tijdig terug te keren zodat de quarantaineperiode voorbij is voor de examens starten. Indien dit onmogelijk is, wordt “examen afleggen” gezien als een toegelaten essentiële verplaatsing, mits de periode ervoor en erna in quarantaine wordt doorgebracht.

12. Mobiliteit
a. Transport van goederen en personen: is er een verplichte test voor buitenlandse vervoerders,
PLF/quarantaine bij verblijf langer dan 48u?
b. Toepassing van de quarantaineregels door binnenschippers.

12.a. Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet maatregelen na te leven zowel in België als in buurlanden. Zij dienen extra gesensibiliseerd te worden om zich tijdig te laten testen in geval van symptomen, waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.
Het behoud van de 48-uren regel is van essentieel belang om te verzekeren dat transport van goederen en personen van en naar het Belgisch grondgebied vlot blijft verlopen. Wanneer een PLF toch noodzakelijk is (bv. omdat het transport gebeurt via luchtvervoer, zeevervoer, binnenvaartvervoer) moet een uitzondering op quarantaine voor de vervoerders (op basis van PLF) mogelijk blijven. Het gaat immers om ‘zakelijke verplaatsingen’.

12.b. Binnenschippers kunnen hun quarantaine doorbrengen op hun schip en tijdens hun quarantaine blijven varen indien zij zich als volledige bemanning in dezelfde situatie bevinden (bv. gezin). Vanuit de redenering ‘kritieke functies’ in de transportsector die als essentieel wordt ervaren, kunnen zij hun schip eenmalig ook lossen indien het om bederfbare of onmisbare producten gaat – mits inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Terug laden kan niet.

13. Sport
Impact van de huidige quarantaineregels, met uitzondering voor professionele verplaatsingen, biedt geen oplossing voor heel wat topsporters, omdat zij door de aard van hun sportactiviteit te hoog zullen scoren op de PLF (door het reizen in team of contact met de tegenstanders) waardoor ze toch in quarantaine moeten. Dit vormt een probleem voor zowel Belgische atleten die naar het buitenland gaan voor een wedstrijd, als voor buitenlandse atleten die in België aan een wedstrijd komen deelnemen (specifiek het WK veldrijden eind januari).


Professionele atleten worden voor hun sportieve activiteiten vrijgesteld van quarantaine in België, onafhankelijk van hun score op het PLF. De activiteiten waarvoor ze de quarantaine mogen verlaten, dienen zeer strikt georganiseerd te zijn: trainingen volgens de strikte regels van topsport, wedstrijd volgens de verschillende protocollen opgelegd door de gemeenschappen en/of de internationale federaties.

14. Cultuur: Wat zijn de richtlijnen voor internationale artiesten?

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).

15. Humanitaire reizen
• Richtlijnen voor personen die om humanitaire reden reizen; Hierbij inbegrepen zijn de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
Wanneer u zich in quarantaine moet plaatsen, mag deze quarantaine tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld. Dringende medische hulpverlening of bijstand valt hier uiteraard ook onder.

WAT ALS MEN TEGEN DE ADVIEZEN TOCH OP REIS VERTREKT. WAT IN VERBAND MET DE REISVERZEKERING INDIEN DEZE PERSONEN OP VERPLAATSING ZIEK WORDEN?


De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.


BIJKOMENDE INFORMATIE


FOD Buitenlandse Zaken:
https://diplomatie.belgium.be/nl


FOD Mobiliteit:
o https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus

o https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus

o https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be