naar inhoud

Internationaal

COVID-19 heeft internationale reizen ernstig verstoord. Als reiziger moet je daarom rekening houden met:

• Mag je reizen?
• Welke maatregelen (formulieren, quarantaine, testing) zijn verbonden aan reizen?


MAG JE REIZEN?

Noot vooraf:

1. Residenten van Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel dienen in het onderstaande
beschouwd te worden als EU-residenten.
2. In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:
- de openbare of private luchtvervoerder;
- de openbare of private zeevervoerder;
- de binnenvaartvervoerder;
- de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.
3. In het onderstaande wordt onder “derde land” verstaan: een land dat niet behoort tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone.

Verplaatsingen van en naar België

ALGEMENE PRINCIPES

Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking, behalve in geval van volledige vaccinatie en met een erkend vaccinatiecertificaat
vanaf 1 juli 2021.

Onder ‘volledige vaccinatie’ wordt verstaan: de vaccinatie met een vaccin dat goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en waarvan alle doses van het vaccin voorzien in de bijsluiter werden toegediend sinds tenminste twee weken.

Onder ‘erkend vaccinatiecertificaat’ wordt verstaan Het EU Digitale COVID Certificaat of een certificaatvanuit een derde land dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis vande uitvoeringshandelingen of door België op basis bilaterale akkoorden.
Informeer u voorafgaand aan de reis of een certificaat uit een derde land reeds aanvaard wordt als equivalent aan een EU certificaat.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone blijven sterk afgeraden.

Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen.

KLEURCODES

Sinds 1 februari 2021 worden de kleurencodes om de epidemiologische toestand te beschrijven met betrekking tot Covid-19 aangegeven via de website info-coronavirus.be. Voor landen binnen Europese Unie/Europese Economische Ruimte worden ze afgestemd op de kleurencodes van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Derde landen worden beschouwd als rode zones, met uitzondering van de landen die hernomen worden op de lijst waarvoor de reisbeperking geleidelijk worden opgeheven op de site van Re-open EU: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

De Belgische aanpak voor de aankomst van reizigers in België maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist, gelden andere maatregelen na aankomst in België.
Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen. Bij
terugkomst uit een rode zone zijn bijkomende maatregelen van kracht (PLF, test, quarantaine,
certificaten), mits mogelijke uitzonderingen.
Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is
vastgesteld. Uitgezonderd het invullen van het PLF zijn er geen bijzondere maatregelen van
kracht.
Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld.
Uitgezonderd het invullen van het PLF zijn er geen bijzondere maatregelen van kracht.

Bovenop aan het systeem van de kleurencodes zijn er ook bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, zogenaamde ‘heel hoog risicolanden’. Voor deze landen gelden bijzonder verstrengde maatregelen.

De binnenkomst in het land van bestemming hangt af van de voorwaarden opgelegd door het land van bestemming. De reisadviezen zijn onderhevig aan veranderingen. Het is belangrijk om aan de ene kant vóór het vertrek de reisadviezen per land te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen maar aan de andere kant ze ook tijdens het verblijf in het buitenland te raadplegen om kennis te nemen van eventuele aanpassingen.
Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

1. Bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt

De landen die u hier kan terugvinden, worden aangemerkt als zone met heel hoog risico (‘heel hoog risicolanden’).

Vanuit deze derde landen aangemerkt als zone met heel hoog risico geldt een inreisverbod:

• Het is verboden voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen.
• Enkel de volgende personen mogen naar België komen of via België doorreizen:
o Personen die beschikken over de Belgische nationaliteit;
o Personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België;
o De echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of
zijn hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze echtgenoot of partner moet onder hetzelfde dak wonen als de Belg of de persoon die hoofdverblijfplaats heeft in België. Deze reiziger moet in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post. De feitelijke partners moeten hiervoor een aannemelijk bewijs hebben geleverd van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie (zie FAQ);
o De kinderen van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn
hoofdverblijfplaats heeft in België of diens echtgenoot of partner zoals hierboven
gedefinieerd, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen. Deze reizigers moeten in het
bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of
consulaire post;
o Personen die vanuit een zone aangemerkt met een heel hoog risico via België doorreizen
naar het land van de Europese Unie of de Schengenzone waarvan ze de nationaliteit hebben of waar hun hoofdverblijfplaats zich bevindt;
o Personen die buiten de Schengenzone en de Europese Unie doorreizen (transit via een hoog risico land zonder de internationale zone van de luchthaven te verlaten of transit in België vanuit een hoog risico land zonder de buiten-Schengen zone van de luchthaven te verlaten);
o Personen die reizen omwille van een uiterst dwingende humanitaire reden. Deze personen moeten in het bezit zijn van een attest van dwingende humanitaire reden, uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken;
o Vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden, sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
o Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. Deze reizigers moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.
o de reizen van personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post en goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Voor de hierboven toegelaten reizigers gelden verstrengde maatregelen vóór en bij aankomst in België:

• Zij dienen vóór de aankomst in België altijd een PLF (Passenger Locator Form) in te vullen,
ongeacht hoe ze reizen of hoe lang hun verblijf in België of in het buitenland is;
o Uitgezonderd: vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel, zeevarenden,
sleepbootbemanning, loodsen en industrieel personeel tewerkgesteld in de
offshore windmolenparken, die professioneel reizen. Deze reizigers moeten in het
bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
• Indien zij hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, dienen personen vanaf 12 jaar altijd
te beschikken over een voorafgaandelijke, negatieve PCR-test die is afgenomen maximaal
72 uur vóór aankomst in België of een testcertificaat;
• Zij moeten zich laten testen in België op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten. Alle personen die terugkeren uit een derde land met heel hoog risico moeten bovendien 10 dagen in quarantaine, behalve voor het uitvoeren van de activiteiten die de essentiële reden vormen voor de reis naar België in het geval van diplomaten en vervoerspersoneel;
• De maatregelen met betrekking tot aankomst in België (testen/quarantaine) zijn van
toepassing zelfs op volledig gevaccineerde personen.

De specifieke voorwaarden hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met de
Schengenbinnenkomstvoorwaarden en de visumprocedures die er voor sommige reizigers gelden.

Mogelijke uitzonderingen op testen en quarantaine worden hernomen in de besluiten van de daarvoor bevoegde gefedereerde entiteiten.

2. Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone,of mijn hoofdverblijfplaats in een derde land aangeduid als "groen" of "oranje"  dat niet is opgenomen hier. Mag ik naar of vanuit België reizen?

Niet-essentiële reizen naar buiten de Europese Unie en de Schengenzone worden echter sterk
afgeraden.

U dient de maatregelen te respecteren die gelden bij terugkeer naar of aankomst in België (Passenger Locator Form, tests, quarantaine...).

Let op: Voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen bevonden op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen.

3. Ik heb niet de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land dat niet is opgenomen hier aangeduid is als "rood", maar geen heel hoog risicoland is. Mag ik naar België reizen?

Sedert 1 juli 2021 mag je naar België reizen wanneer je volledig gevaccineerd bent en dit kan aantonen door middel van een erkend vaccinatiecertificaat zoals het EU Digitale COVID Certificaat of een equivalent.

Indien je niet volledig gevaccineerd bent of dit niet kan aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat, mag je enkel naar België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet een attest van essentiële reis of officieel document hebben (zie verder)

1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;

2° de professionele reizen van grensarbeiders;

3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;

4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;

5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door
internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;

6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;

7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
- de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
- de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
- de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
- de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
- de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;

8° de professionele reizen van zeevarenden;

9° de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);

10° de reizen die studie gerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een
gastovereenkomst;

11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.
De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn). De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn);

12° de reizen van de echtgenoot of partner van een persoon die beschikt over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde daken wonen. De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie.

Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

De specifieke voorwaarden in punt 2 hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er voor sommige reizigers gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat de pandemie van COVID-19 op bepaalde plaatsen en/of momenten een impact kan hebben op de procedures om een visum aan te vragen. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), transport (de vrachtbrief). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: https://dofi.ibz.be/nl 


Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers, voorafgaand aan het instappen, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest.

Let op: Voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er bijzondere maatregelen.

Kan ik reizen om mijn partner te bezoeken?

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd, behalve voor derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt.

Voor reizigers met hoofdverblijfplaats in een derde land aangeduid als "rood" dat niet op deze lijst is hernomen en die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, gelden de volgende voorwaarden: de partner moet meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manieren worden aangetoond:

- ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan;
- ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVIDmaatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen;
- ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

De partner in het buitenland moet een visum of een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (voor niet-visumplichtige nationaliteiten). De post reikt dit visum of dit attest uit indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. De reiziger moet kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij/zij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

WELKE MAATREGELEN ZIJN VERBONDEN AAN REIZEN?

Noot vooraf: Wanneer een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie) vermoedt dat een persooneen document gelinkt aan de handhaving van de corona-beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat of het Passagier Lokalisatie Formulier of een attest dat een negatieve COVID-19-test werd afgelegd, heeft vervalst en/of van het valse stuk gebruik heeft gemaakt, wordt er een proces-verbaal opgesteld. Het proces-verbaal wordt aan het parket overgemaakt.

Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken met een bedrieglijk opzet en het feit dat het
coronabeleid in de strijd tegen het coronavirus staat of valt met de echtheid van deze documenten, wordt, indien voldoende aanwijzingen voorhanden zijn en met vermelding van eventuele, verzachtende omstandigheden, tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgegaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.

1. Vaccinatie-, test- of herstelcertificaat (EU Digitale COVID Certificaat)

Het EU Digitale COVID Certificaat of een certificaat vanuit een derde land dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden, omvat de 3 volgende aspecten: vaccinatie-, test- of herstelcertificaat.
De certificaten worden uitgereikt door de bevoegde overheden, afhankelijk van het type certificaat.
De controle op de geldigheid en correctheid van het certificaat gebeurt door het scannen van de QR-code.
De certificaten voor kinderen kunnen gedownload worden door de ouders.
De vervoerder(1)is ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer vaccinatie-, test- of herstelcertificaat kunnen voorleggen. Bij gebrek aan een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

A. Vaccinatiecertificaat

Een vaccinatiecertificaat toont wie, wanneer en met welk vaccin gevaccineerd werd. Het
vaccinatiecertificaat is geldig tot 1 jaar na vaccinatie.

In het kader van internationale reizen kan je met dit certificaat een ‘volledige vaccinatie’ aantonen. Onder ‘volledige vaccinatie’ wordt verstaan: de vaccinatie met een vaccin dat goedgekeurd is door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en waarvan alle doses van het vaccin voorzien in de bijsluiter werden toegediend sinds tenminste twee weken.

(1) wordt onder “vervoerder” verstaan:
- de openbare of private luchtvervoerder;
- de openbare of private zeevervoerder;
- de binnenvaartvervoerder;
- de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

B. Testcertificaat

Een negatief testcertificaat toont aan dat je bent getest en dat er geen infectie werd vastgesteld. Het certificaat toont waar en wanneer de test werd afgenomen. Het testcertificaat is geldig tot 72 uur na de test.
In het kader van internationale reizen, kan je met dit certificaat aantonen dat je een PCR-test hebt ondergaan en dat het resultaat hiervan negatief was.

C. Herstelcertificaat

Een herstelcertificaat toont aan dat je genezen bent nadat je eerder positief testte op COVID-19. Het certificaat toont wanneer het herstel is vastgesteld, minimaal 11 dagen na de positieve test. Het herstelcertificaat is geldig vanaf 11 dagen na de positieve test en tot 180 dagen later.

2.Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?

• U kan vragen getest te worden. De laboratoria of testcentra hebben de mogelijkheid de analyse van de test te weigeren teneinde voorrang te verlenen aan de verplichte testen. Deze testen (op vrijwillige basis) worden niet terugbetaald.
• U kan vragen getest te worden op de luchthaven van Brussel door u vooraf in te schrijven via https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport en door te klikken op “Registreer hier voor een COVID-19 test zonder activatiecode”.

3. Wanneer dien ik over een voorafgaandelijke negatieve test te beschikken om naar België te reizen?

Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben dienen vanaf de leeftijd van 12 jaar over een negatief testresultaat te beschikken, wanneer ze aankomen vanuit een rode zone (zie kleurencodes) of vanuit een land aangemerkt als zone met heel hoog risico (zie de lijst hier), op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op Belgisch grondgebied werd afgenomen.

Uitzonderingen:

• Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat
moeten zich niet bijkomend laten testen of moeten niet in quarantaine;
• Reizigers die niet via een vervoerder* naar België komen, en maximum voor 48u in het
buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve
test kunnen voorleggen.
• Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone
begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken. Deze
personen dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht. Indien een negatief testresultaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming, dient de persoon dit in zijn/haar bezit te hebben voor de aankomst in België. Men kan zich in België niet in orde stellen vermits aan de inreis voorwaarden niet voldaan is.

*wordt onder “vervoerder” verstaan:
- de openbare of private luchtvervoerder;
- de openbare of private zeevervoerder;
- de binnenvaartvervoerder;
- de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

Deze uitzonderingen voor het beschikken over een voorafgaandelijke test zijn niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd over een voorafgaandelijke negatieve test te beschikken die is afgenomen maximaal 72 uur vóór aankomst in België.

De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een negatief testresultaat of vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

In het kader van de uitzondering met betrekking tot transit en doorreizen, moeten
luchtvaartmaatschappijen controleren of de persoon een bevestigde vliegtuigtickets heeft om
onmiddellijk door te reizen en of de persoon een negatieve PCR-test heeft indien dit nodig is voor de eindbestemming. Indien iemand niet voldoet aan deze voorwaarden, blijft deze onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en dan moet de luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.

Er is geen uitzondering voor personen die in hun land van herkomst geen test kunnen laten afnemen als ze asymptomatisch zijn.

Let op:

Het document van het negatief testresultaat moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle.

Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.

Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen heeft
opgesteld:

- Het resultaat van de test moet negatief zijn.
- De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf
die datum 72 uur geldig.
- Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd.
- De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger
vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het
RIZIV).

Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd vooraleer de vervoerder het land van vertrek verlaat: als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten.

Voor personen die met eigen vervoersmiddelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen
steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een negatief testresultaat beschikken:

1. voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
• De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
• De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
• De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
• De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
2. De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
3. De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Let op: voor personen die zich op enig moment bevonden in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van derde landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt, gelden er geen uitzonderingen met betrekking tot het beschikken over een negatief testresultaat of een EU Digital COVID Certificate.

4. Wanneer en hoe moet ik een Passagier Lokalisatie formulier (PLF) invullen?

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.
Uitzonderingen:
• Reizigers die niet via vervoerder * naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document
invullen.
• De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen wanneer zij niet
via een vervoerder reizen:
o De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs
die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op
doorreis zijn;
o De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
o De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
o De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een
lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze
werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
o De leerlingen, studenten en stagiairs die minstens één keer per week naar België reizen in het kader van hun grensoverschrijdende studies of stage;
o De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
o De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Let op: deze uitzonderingen voor het invullen van het PLF zijn niet van toepassing voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde landen aangemerkt als zone met heel hoog risico. Reizigers vanuit deze landen dienen altijd een PLF in te vullen.

* wordt onder “vervoerder” verstaan:
- de openbare of private luchtvervoerder;
- de openbare of private zeevervoerder;
- de binnenvaartvervoerder;
- de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

Voor elke passagier van 12jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De
gegevens van kinderen onder 12 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een
begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 12
jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.
Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht.
Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot
instappen door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied.

Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Het formulier
is beschikbaar op: https://travel.info-coronavirus.be/
• Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een
ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek
tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.
• Het elektronisch formulier bevat een vragenlijst met een optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting die verplicht in te vullen is. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te
volgen maatregelen. Voor verdere toelichting met betrekking tot de testprocedure zie
hieronder bij “Test”.

Als het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passagier
Lokalisatie Formulier (e-PLF), kan de papieren versie van het PLF gebruikt worden. Het papieren PLF-document is beschikbaar op: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

De reiziger moet dit document downloaden, invullen en ondertekenen vóór zijn aankomst in
België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten
bij een controle.
• Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen het PLF moeten
tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen.
• Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun
PLF moeten afgeven aan de grenscontrole.
• Reizigers die geen gebruik maken van een vervoerder dienen het PLF binnen de 12 uur na
aankomst in België zelf over te maken. Dit kan via e-mail naar PLFBelgium@health.fgov.be
of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van
het PLF.

Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening.

Vanaf 1 juli neemt het PLF het al dan niet beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat mee in rekening bij het bepalen van eventuele quarantaine of testing.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

Het vervalsen van het PLF zal kunnen leiden tot het opstellen van een PV dat aan het parket wordt bezorgd.
Bij gebrek aan dit formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden.

5. Welke reizigers moeten in quarantaine?

Reizigers die terugkeren uit derde landen of landen van de EU of Schengenzone beschouwd als rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

A. Bij terugkeer van het grondgebied van een derde land beschouwd als rode zone dien je 10 dagen verplicht in quarantaine te gaan en zich verplicht te laten testen, voorafgaandelijk aan de reis (voor niet-residenten) of op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten). De quarantaine kan beëindigd worden na een negatief resultaat van de tweede test die plaats vond op dag 7.

B. Bij terugkeer van een rode zone uit de Europese Unie of de Schengenzone, dien je je verplicht te laten testen met PCR test op dag 1 of 2 en in quarantaine te verblijven tot het negatief resultaat van de test bekend is.

Uitzondering: reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is (in situatie A), of moeten niet in quarantaine (in situatie B), uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde landen aangemerkt als zone met heel hoog risico.

Reizigers die uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico komen, moeten zich 10 dagen in quarantaine plaatsen.

Het PLF neemt voor het bepalen van de quarantaine telkens de laatste 14 dagen in rekening ook wanneer de zone van kleur verandert.

Een persoon die minder dan 3 maanden geleden een diagnose van COVID-19 kreeg en nu geïdentificeerd werd als hoog-risico contact van een COVID-geval (of een terugkerende reiziger uit rode zone), is vermoedelijk tijdelijk beschermd door immuniteit. Momenteel voorziet de regelgeving in een vrijstelling van quarantaine indien de diagnose minder dan 2 maanden geleden werd gesteld.

In slechts enkele gevallen zijn er strikte uitzonderingen hieronder terug te vinden onder “Uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België”.

Het Passagier Lokalisatie Formulier houdt rekening met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd bij het invullen van de zelf-evaluatietool.
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

Voor de personen die als “hoogrisicocontact” worden beschouwd, start de periode van quarantaine op de dag van het verlaten van het derde land beschouwd als rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een derde land beschouwd als rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

Hierop zal gecontroleerd worden door de politie en bij niet-naleving riskeert men een boete van 250 euro of meer bij recidive.

Reizigers die uit het ‘heel hoog risicolanden’ komen, moeten zich 10 dagen in quarantaine plaatsen.

• De specificatie van de geldende regels voor elke gemeenschap/gewest vindt u hier:
o Wallonië: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/07/16/2020042369/staatsblad 
o Vlaanderen: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2020-07-13&numac=2020010414#top 
o Duitstalige gemeenschap: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020072014&table_name=wet 
o Brussel Hoofdstad: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=%202007071968&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#top

Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht. Dit is niet van toepassing voor reizigers die terugkeren uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico.

Belgen en ingezetenen die in het buitenland als besmet of hoogrisicocontact worden geïdentificeerd dienen hun isolatie en hun quarantaine steeds ter plaatse te vervolledigen, volgens de regels van het gastland, vooraleer terug te keren.

De Belgische gezondheidsautoriteiten et de diplomatieke diensten dienen gecontacteerd te worden bij een verzoek om uitzondering. Een uitzondering zal slechts overwogen worden bij absolute noodzaak en op uitzonderlijke basis.

6. Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten. Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):
• Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere
huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
• Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van
COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige
onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen
met een gedaalde immuniteit).
• Bezoek van externen is niet toegestaan.
• Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder
opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
• Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
• De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die
kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in
de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een
huisarts in de buurt.
• Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen
aan de gezondheidsautoriteiten.
Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen uitgesteld worden tot na het verstrijken van de quarantainetermijn en mits
het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere
personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
o Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen en toegang tot geneesmiddelen;
o Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
o Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;
o Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor (huis)dieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;
o Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.

Quarantaine versus isolatie: het verschil

Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd.
De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:
• niet eerder dan 7 dagen na het optreden van de symptomen en
• minstens 3 koortsvrije dagen en
• een verbetering van de ademhalingssymptomen.
• Extra maatregelen te nemen bij isolatie:
o Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
o Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich
niet kan opbouwen
o Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
o Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft
daarop niet te wachten. 

Elke persoon die symptomen vertoont dient zich 10 dagen in isolatie te plaatsen.

7. Welke reizigers moeten zich laten testen in België?

A. Vanuit een EU-land of de Schengenzone

Residenten in België die terugkeren uit een rode zone en daar meer dan 48 uur hebben verbleven, moeten op dag 1 van hun terugkeer in België worden getest en moeten in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is. Wanneer de rode zone ook aangemerkt wordt als zone met een heel hoog risico, is een test op dag 7 na terugkeer in België eveneens verplicht.
Niet-residenten in België die uit een rode zone komen en daar meer dan 48 uur hebben verbleven, moeten ten minste 72 uur voor aankomst in België een voorafgaande test ondergaan, zoals hierboven vermeld. Wanneer de rode zone ook als "heel hoog risicozone" wordt aangemerkt, is een test op dag 7 na aankomst in België eveneens verplicht.

Uitzonderingen:

• Reizigers die met een vaccinatiecertificaat kunnen aantonen volledig gevaccineerd te zijn, hoeven niet te worden getest;
• Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen en die maximaal 48 uur in het buitenland zijn geweest of maximaal 48 uur in België zullen verblijven, hoeven geen PLF in te vullen en hoeven dus ook geen test te ondergaan;
• De volgende categorieën reizigers hoeven geen PLF in te vullen wanneer zij niet via een vervoerder reizen

o De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
o De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
o De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
o De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
o De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be. 

o Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
o Indien men negatief test op de voorafgaande test dient men zich niet in quarantaine te plaatsen. Of indien men negatief test op de test op dag 1 bij terugkomst in België, kan men de quarantaine onderbreken. Personen die uit een "heel hoog risicozone" terugkomen, moeten echter nog steeds op dag 7 na terugkeer of aankomst in België worden getest.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

B. Vanuit een derde land beschouwd als rode zone

Personen die de nationaliteit van, of hun hoofdverblijfplaats, hebben in een land van de EU of de Schengenzone, die terugkeren uit een derde land beschouwd als rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich verplicht laten testen op dag 1 (residenten in België) of beschikken over een voorafgaande test (niet-residenten in België) en dag 7 van de quarantaine (residenten en niet-residenten in België).

Personen die niet de nationaliteit van, of hun hoofdverblijfplaats, hebben in een land van de EU of de Schengenzone, die aankomen uit een derde land beschouwd als rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten naast de hierboven vermelde test vóór aankomst zich op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.

Uitzonderingen:

• Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met een erkend vaccinatiecertificaat moeten zich laten testen op dag 1 en in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is, uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van derde land aangemerkt als heel hoog risicozone;
• Reizigers die volledige vaccinatie kunnen aantonen met van een erkend vaccinatiecertificaat en die een voorafgaande test, zoals hierboven vermeld, kunnen voorleggen bij hun aankomst, hoeven geen test noch quarantaine te ondergaan, uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden hebben op het grondgebied van een derde land aangemerkt als heel hoog risicozone;
• Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen uitgezonderd wanneer reizigers zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor hun aankomst in België bevonden op het grondgebied van een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico;
• De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:

o De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
o De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
o De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
o De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
o De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
o De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.
o Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 10 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
o Indien men als inwoner negatief test op dag 1, zal u op dag 5 een nieuwe uitnodiging via sms krijgen om u opnieuw te laten testen op dag 7. U moet ondanks de negatieve test op dag 1 in quarantaine blijven.
o Indien de test op dag 7 negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 12 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische reizigers na 10 dagen beginnend de dag van het laatste hoogrisicocontact.

Reizigers uit een derde land aangemerkt als zone met heel hoog risico, moeten altijd zich laten testen op dag 1 (enkel voor residenten in België) en dag 7 (residenten en niet-residenten) van de quarantaine.

8. Uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België

Ondanks het feit dat in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, dient het steeds de bedoeling te zijn om zo veel mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren. Op het OCC van 4 juni 2021 werd bevestigd dat deze lijst van toepassing blijft tot nader order.

  Lijst van uitzonderingen op quarantaine Lijst van uitzonderingen op staalafname[1]
Algemene uitzondering(en), omwille van essentiële verplaatsingen, voor personen die verplicht in quarantaine zijn/een staalafname moeten laten doorvoeren

Zich buiten begeven, is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten die niet kunnen worden uitgesteld tot na
het verstrijken van de quarantainetermijn, en mits het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere personen en het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker:
- Verplaatsingen met betrekking tot dringende medische zorgen
en toegang tot geneesmiddelen;
- Verplaatsingen met betrekking tot de aankoop van noodzakelijke basisbenodigdheden, zoals voedsel, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
- Verplaatsingen in het kader van dringende juridische/financiële aangelegenheden en ouderlijk gezag, mits staving;
- Verplaatsingen in het kader van de dringende en noodzakelijke zorg voor landbouwdieren, als niemand anders hiervoor kan zorgen;
- Verplaatsingen in het kader van een begrafenis.

- Personen die om medische redenen geen staal kunnen laten afnemen en hiertoe het bewijs (medisch attest) leveren;
- Personen die zich aanmelden voor een test maar waarbij de arts die verantwoordelijk is voor de testafname oordeelt dat geen test kan worden afgenomen.
Personen die volledig zijn vrijgesteld van quarantaine/staalafname omwille van essentiële of professionele redenen na (terug)komst uit een rode zone - Grensbewoners of grensarbeiders die reizen in deze hoedanigheid;
- Vervoerspersoneel dat belast is met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel die reizen voor de uitoefening van hun functie;
- Zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken2;
- Personen die reizen in het kader van grensoverschrijdend co- ouderschap;
- Leerlingen, studenten en stagairs die zich dagelijks of wekelijks naar het buitenland verplaatsen in het kader van hun studies of een grensoverschrijdende stage;
- Grensscholieren die reizen in het kader van leerplichtonderwijs of in het kader van hoger onderwijs en het volwassenonderwijs naar en van de locatie waar ze het onderwijs genieten;
- de "Border Force Officers" van het Verenigd–Koninkrijk.
N.B.: Personen die 180 dagen voor terugkeer een positieve PCR-test hadden, moeten niet opnieuw in quarantaine en moeten niet hertest worden.
- Grensbewoners of grensarbeiders die reizen in deze hoedanigheid;
- Vervoerspersoneel dat belast is met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel die reizen voor de uitoefening van hun functie;
- Zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken [2];
- Personen die reizen in het kader van grensoverschrijdend co- ouderschap;
- Leerlingen, studenten en stagairs die zich dagelijks of wekelijksnaar het buitenland verplaatsen in het kader van hun studies of een grensoverschrijdende stage;- Grensscholieren die reizen in het kader van leerplichtonderwijs of in het kader van hoger onderwijs naar en van de locatie waar ze het onderwijs genieten;
- de "Border Force Officers" van het Verenigd–Koninkrijk.
N.B.: Personen die 180 dagen voor terugkeer een positieve PCR- test hadden, moeten niet opnieuw in quarantaine en moeten niet hertest worden.
Personen die gedeeltelijk zijn vrijgesteld van quarantaine/staalafname na (terug)komst uit een rode zone.
De uitzondering op de quarantaine heeft enkel betrekking op ofwel de uitvoering van de essentiële reden van de reis naar België[4] ofwel de uitvoering van hun functie in België na uitvoering van een professionele of essentiële reden in een rode zone[5].
De overige tijd (bv. vrije tijd, weekends, vakanties, 's avonds, …) zal de betrokken persoon deze quarantaine moeten blijven respecteren.
- Leerlingen, studenten en stagairs in het kader van een examen
- of een verplichte taak;
- Leden van de diplomatieke en consulaire gemeenschap, titularissen van een functie, verkozenen en officiële vertegenwoordigers van de internationale organisaties en instellingen gevestigd in België, in het kader van een essentiële activiteit die niet op afstand kan worden verricht, noch per videoconferentie;
- Staatshoofden en regeringshoofden, regeringsleden, parlementariërs en hoge ambtenaren, diplomatiek, consulair en technisch personeel op professionele zending, in het kader van een essentiële activiteit die niet op afstand kan worden verricht, noch per videoconferentie;
- Personeelsleden van een internationale organisatie of personen die door een dergelijke organisatie zijn uitgenodigd en van wie de fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van die organisatie, inclusief inspecteurs van nucleaire installaties;
- Seizoensarbeiders6;
- Personen die reizen om dwingende gezinsredenen (ernstige ziekte met hospitalisatie, preterminale situatie, overlijden) voor zover nodig om deze gezinsredenen uit te oefenen;
- Hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld (voor zover relevant bepaald door de werkgever in overleg met de bedrijfsarts – aangezien deze laatste op de hoogte moet zijn van de mogelijke risico’s op de werkplek).
Daaronder worden ook beroepssporters, professionelen uit de cultuursector en wetenschappelijke onderzoekers begrepen die zich verplaatsen bij de uitoefening van hun professionele activiteit;
- Journalisten bij het uitoefenen van hun taken;
- Passagiers op doorreis die minder dan 48 u in België verblijven. Patiënten die reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling;
- Personen die reizen om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon.
NB.: Deze personen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. in algemene zin, geen symptomen hebben;
2. geen hoogrisicocontact zijn van iemand bij wie de diagnose van COVID-19 infectie werd bevestigd die onder hetzelfde dak woont;
3. niet positief getest zijn op COVID-19;
4. het contact met het publiek tot het strikte minimum beperken;
5. waar mogelijk geen gebruikmaken van het openbaar vervoer;
6. niet in staat zijn om te telewerken;
7. respecteren van afstandsregels en altijd dragen van (chirurgisch) mondneusmasker op de juiste manier op de werkplek; beperking van het contact met andere medewerkers: in de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimten. N.B.: Personen die 180 dagen voor terugkeer een positieve PCR-test hadden, moeten niet opnieuw in quarantaine en moeten niet hertest worden
- Passagiers op doorreis die minder dan 48 u in België verblijven.
N.B.: Personen die 180 dagen voor terugkeer een positieve PCR-test hadden, moeten niet opnieuw in quarantaine en moeten niet hertest worden.
48u-regel

Personen die België inreizen en maximaal 48u in een rode zone zijn geweest of maximaal 48h in België zullen verblijven behalve indien deze persoon zich begeven heeft in een hoog risico land (VOC land) tijdens de 14 dagen voor aankomst in België. (mits attest van de werkgever voor zover relevant)
Werknemers die door de aard van hun functie in laboratoria in contact komen met het virus dat COVID-19 veroorzaakt.

- Personen tewerkgesteld in een essentiële sector in de zin van bijlage 1 van het MB van 28 oktober 2020, wanneer hun werk voldoet aan de volgende cumulatieve criteria:
o dringende vraag (bepaald door de werkgever in overleg met de bedrijfsarts – aangezien deze laatste op de hoogte moet zijn van de mogelijke risico’s op de werkplek);
o noodzakelijke situatie (bepaald door de werkgever in overleg met de bedrijfsarts – aangezien deze laatste op de hoogte moet zijn van de mogelijke risico’s op de werkplek);
o onmisbare en onvervangbare functie die beschreven staat in het continuïteitsplan van het bedrijf. De werknemers van bedrijven die niet over een Business Continuity Plan beschikken zullen nooit van deze quarantaine-uitzondering kunnen genieten;
o de continuïteit van de essentiële dienstverlening van het bedrijf wordt op korte termijn (duur van de quarantaine) bedreigd;
o alle andere alternatieven tot oplossing werden overwogen en zijn ontoereikend.
De werkgever bezorgt aan het Comité Preventie en
Bescherming op het Werk en aan de bedrijfsarts een lijst van de personen waarvan sprake. Na goedkeuring door het Comité Preventie en Bescherming op het Werk van het bedrijf wordt de uitzondering op de quarantaine geattesteerd en wordt er op dagelijkse basis een nominatieve lijst bijgehouden van de betreffende personen.
NB.: Deze personen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
• in algemene zin, geen symptomen hebben;
• geen hoogrisicocontact zijn van iemand bij wie de diagnose van COVID-19 infectie werd bevestigd die onder hetzelfde dak woont;
• niet positief getest zijn op COVID-19;
• het contact met het publiek tot het strikte minimum beperken;

• waar mogelijk geen gebruikmaken van het openbaar vervoer;
• niet in staat zijn om te telewerken;
• respecteren van afstandsregels en altijd dragen van (chirurgisch) mondneusmasker op de juiste manier op de werkplek;
• beperking van het contact met andere medewerkers: in de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimten.

Personen die België inreizen en maximaal 48u in een rode zone zijn geweest of maximaal 48h in België zullen verblijven behalve indien deze persoon zich begeven heeft in een hoog risico land (VOC land) tijdens de 14 dagen voor aankomst in België.

[1] Personen die een staalafname weigeren, worden als positief beschouwd en moeten zichzelf in quarantaine plaatsen
[2] Mits het strikt naleven van de protocollen die werden opgemaakt om het risico op besmettingen te reduceren.
[3] Bv . een buitenlandse topsporter uit een rode zone die naar België komt v oor een wedstrijd in België.
[4] 5 Bv . een Belgisch regeringslid dat naar een rode zone is gegaan v oor een vergadering en terugkomt naar België en in België zijn taken uitoefent

9. Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?

De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

BIJKOMENDE INFORMATIE


FOD Buitenlandse Zaken:
https://diplomatie.belgium.be/nlFOD Mobiliteit:
o https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus

o https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus

o https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

Meer informatie over de Corona alert app vindt u op: https://coronalert.be/nl/faq-nl/

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be