naar inhoud

Internationaal

Wat zijn de algemene principes die gelden voor internationale reizen?

Elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België alsook hun wettelijk bepaald gezin kunnen steeds naar België terugkeren.

Een persoon met een dubbele nationaliteit of die onderdaan of inwoner is van een land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.

Er wordt herhaald dat reizen op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-19 haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Het staat bovendien ieder land, met inbegrip van deze op de gepubliceerde lijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, vrij om quarantaine in te stellen voor reizigers die op het grondgebied aankomen of om de verplichting op te leggen een attest van een recente negatieve COVID-19 test voor te leggen.

Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit België naar landen binnen de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk?

Het is mogelijk om te reizen naar de landen van de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk vanuit België, met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones. De binnenkomst in deze landen hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie.

De lidstaten kunnen ook beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn website met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of bepaalde zone mogelijk is.

 • Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied.
 • Oranje: het is mogelijk om naar deze landen/zones te reizen, maar wordt sterk afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF omdat het land van bestemming restricties voor toeristen oplegt, zoals een verplichte COVID-test of quarantaine bij aankomst in het land.
 • Groen: reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

De reisadviezen van FOD Buitenlandse Zaken bevatten ook een reeks specifieke aanbevelingen voor elke bestemming.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

1. De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
2. De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;
3. De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;
4. De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;
5. De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, professionele verplaatsingen van militair personeel, van personeel van de Federale Politie, personeel van de civiele bescherming, personeel van de openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel en humanitaire hulpverleners, bij het uitoefenen van hun functie;
6. Passagiers op doorreis ongeacht van waaruit zij reizen
7. Personen die zich om dwingende gezinsredenen verplaatsen, namelijk:
? reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging
? bezoeken aan een wettelijke echtgenoot of partner, wanneer beiden om professionele of persoonlijke redenen niet samenwonen
? reizen naar een niet-geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont:
? reizen in het kader van co-ouderschap
? reizen in het kader van begrafenissen of crematies (verwantschap = eerste en tweede graad)
o reizen in het kader van burgerlijke en religieuze huwelijken (verwantschap = eerste en tweede graad)
8. De professionele verplaatsingen van zeevarenden;
9. Personen die om humanitaire reden reizen;
o Hierbij inbegrepen zijn de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
10. Personen die zich om studieredenen verplaatsen;
o Inbegrepen zijn de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst
11. De verplaatsingen van hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;
12. Verplaatsingen in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen;
13. Verplaatsingen van Belgische onderdanen of buitenlanders naar hun hoofdresidentie in het buitenland;
14. Verplaatsingen in het kader van de uitvoering van notariële akten (indien nodig en indien dit niet digitaal kan gebeuren).

Het is steeds noodzakelijk om de verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk of dwingende redenen te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboorteakte om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of zorgverstrekker, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten ….

Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk naar België?

Het is mogelijk om te reizen van de landen van de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk naar België.

In het geval van een heropflakkering in bepaalde lokale zones binnen Europa is het mogelijk dat er bijkomende maatregelen in werking zullen treden wanneer u uit deze lokale zones terugkeert.

De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be.

Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst of waar personen een hoog risico op besmetting lopen op basis van epidemiologische criteria vastgesteld door CELEVAL.

Reizigers die terugkeren uit deze zones zullen worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en zich in quarantaine zullen plaatsen.

Voor meer informatie over mogelijke quarantaine, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?”.

Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld door CELEVAL op basis van epidemiologische criteria.

Personen die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om een test te ondergaan en zich in quarantaine te plaatsen. Dit is echter geen verplichting, wel een sterke aanbeveling.

Groene zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor CELEVAL op basis van epidemiologische criteria geen of een laag gezondheidsrisico vaststelt. De reizigers zijn niet onderworpen aan bijkomende maatregelen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

Alle reizigers zullen tevens een “Public Health Passenger Locator Form” moeten invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

1. De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
2. De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;
3. De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;
4. De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;
5. De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, professionele verplaatsingen van militair personeel, van personeel van de Federale Politie, personeel van de civiele bescherming, personeel van de openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel en humanitaire hulpverleners, bij het uitoefenen van hun functie;
6. Passagiers op doorreis ongeacht van waaruit zij reizen
7. Personen die zich om dwingende gezinsredenen verplaatsen, namelijk:
? reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging
? bezoeken aan een wettelijke echtgenoot of partner, wanneer beiden om professionele of persoonlijke redenen niet samenwonen
? reizen naar een niet-geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont:
? reizen in het kader van co-ouderschap
? reizen in het kader van begrafenissen of crematies (verwantschap = eerste en tweede graad)
o reizen in het kader van burgerlijke en religieuze huwelijken (verwantschap = eerste en tweede graad)
8. De professionele verplaatsingen van zeevarenden;
9. Personen die om humanitaire reden reizen;
o Hierbij inbegrepen zijn de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
10. Personen die zich om studieredenen verplaatsen;
o Inbegrepen zijn de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst
11. De verplaatsingen van hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;
12. Verplaatsingen in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen;
13. Verplaatsingen van Belgische onderdanen of buitenlanders naar hun hoofdresidentie in het buitenland;
14. Verplaatsingen in het kader van de uitvoering van notariële akten (indien nodig en indien dit niet digitaal kan gebeuren).

Het is steeds noodzakelijk om de verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk of dwingende redenen te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboorteakte om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of zorgverstrekker, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten ….

Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist van en naar bestemmingen buiten de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk?

Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot nader order. Momenteel worden deze landen beschouwd als rode zones.

Zich verplaatsen vanuit deze zones naar België voor niet-essentiële verplaatsingen is eveneens verboden.

Bij het gradueel opheffen van het verbod op niet-essentiële reizen zal het mogelijk zijn om te reizen vanuit België naar landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) en om te reizen naar België vanuit deze landen. De lijst wordt tweewekelijks door de EU herzien en de Belgische positie zal telkens daarna bekendgemaakt worden.

De volgende categorieën personen mogen, ongeacht het doel van de reis, vanuit “derde landen” naar de EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden reizen:

a) Burgers van de Unie en onderdanen van derde landen die op grond van overeenkomsten tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en die derde landen, anderzijds, rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van de burgers van de Unie, alsook hun respectieve familieleden;

b) Onderdanen van derde landen die langdurig ingezetene zijn op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van langere duur beschikken, alsook hun respectieve gezinsleden.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

1. De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
2. De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;
3. De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;
4. De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;
5. De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, professionele verplaatsingen van militair personeel, van personeel van de Federale Politie, personeel van de civiele bescherming, personeel van de openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel en humanitaire hulpverleners, bij het uitoefenen van hun functie;
6. Passagiers op doorreis ongeacht van waaruit zij reizen;
7. Personen die zich om dwingende gezinsredenen verplaatsen, namelijk:
? reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging
? bezoeken aan een wettelijke echtgenoot of partner, wanneer beiden om professionele of persoonlijke redenen niet samenwonen
? reizen naar een niet-geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont
? reizen in het kader van co-ouderschap
? reizen in het kader van begrafenissen of crematies (verwantschap = eerste en tweede graad)
o reizen in het kader van burgerlijke en religieuze huwelijken (verwantschap = eerste en tweede graad)
8. De professionele verplaatsingen van zeevarenden;
9. Personen die om humanitaire reden reizen;
o Hierbij inbegrepen zijn de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
10. Personen die zich om studieredenen verplaatsen;
o Inbegrepen zijn de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst
11. De verplaatsingen van hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;

OPMERKING: De volgende drie categorieën zijn niet van toepassing voor landen die niet behoren tot de EU, het Schengengebied en het VK.
12. Verplaatsingen in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen;
13. Verplaatsingen van Belgische onderdanen of buitenlanders naar hun hoofdresidentie in het buitenland/België;
14. Verplaatsingen in het kader van de uitvoering van notariële akten (indien nodig en indien dit niet digitaal kan gebeuren).


Het is steeds noodzakelijk om de verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk of dwingende redenen te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboorteakte om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of zorgverstrekker, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten ….

OPGELET:

Deze specifieke voorwaarden komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot een land buiten de EU. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat omwille van COVID-19 mogelijk (nog) niet op alle plaatsen alle visumprocedures hernomen zijn. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.
Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Reizen%20naar%20België.aspx


Bovendien hangt de binnenkomst in het land van bestemming af van de toestemming van dit land. De lidstaten mogen ook passende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

Reizigers die terugkeren uit rode zones zullen worden behandeld als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en in quarantaine moeten. Voor meer informatie over mogelijke quarantaine, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?”.

Alle reizigers die naar België reizen moeten een “Public Health Passenger Locator Form” invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.

Kan ik mijn partner bezoeken?

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt gezien als een essentiële verplaatsing vanaf 1 september, maar is onderhevig aan enkele voorwaarden: concreet moet je, voorafgaand aan de aanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of aan de datum voorzien voor de reis (niet-visumplichtige nationaliteiten):
? Minstens 1 jaar onafgebroken feitelijk/wettelijk hebben samengewoond (in België of in een ander land)
? OF kunnen aantonen dat je, voorafgaand aan de aanvraag tenminste al twee jaar een affectieve relatie hebt (dit houdt in dat de partners elkaar kennen en kunnen bewijzen dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag elkaar driemaal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen).
? Ook een gemeenschappelijk kind geldt als bewijs van duurzame relatie.


De partner in het buitenland dient aan de Belgische diplomatieke post een visum of een bewijs van essentiële verplaatsing (indien niet onderhevig aan visum verplichtingen) aan te vragen. De diplomatieke post zal, in de mate van het mogelijke, deze visa of bewijzen afleveren. Indien niet mogelijk zal het dossier overgemaakt worden aan de immigratiedienst.
? Ten vroegste 48u voor de aankomst in België dienen de personen het Passenger Locator Form in te vullen alsook verplichte quarantaine van 14 dagen en testing uit te voeren bij terugkeer uit een rode zone.

Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?

Sinds 1 augustus 2020, dienen ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het “Public Health Passenger Locator Form” in te vullen, uitgezonderd wanneer het verblijf in het buitenland minder dan 48 uur bedraagt of het verblijf in België minder dan 48 uur duurt.

 •  Uitzondering: Reizigers die gebruik maken van een openbare of private luchtvervoerder of een openbare of private zeevervoerder, dienen ALTIJD het PLF-document in te vullen om te kunnen boarden, ongeacht de tijdsduur van het verblijf in het buitenland of België.
 •  
 • Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Echter, indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passenger Locator Form (e-PLF), is de reiziger ertoe gehouden de papieren versie van het Passenger Locator Form te gebruiken.
  Het PLF-document is beschikbaar op de e-gezondheid website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; en van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
 •  
 •  Het elektronische PLF-document kan hier ingevuld worden: https://travel.info-coronavirus.be/
 •  
 • Het papieren PLF-document kan hier gedownload worden: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF
 •  
 • Dit formulier laat toe om de reiziger te contacteren indien een besmetting wordt vastgesteld en om contact tracing op te starten.

 • Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het “Public Health Passenger Locator Form” is verplicht. Het niet invullen van dit formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en tot weigering van toegang tot het grondgebied.

 • Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.

 • Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruikt maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

 • A. Indien de reiziger gebruik maakt van een vervoerder (vliegtuig of boot):

 • De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan het instappen, een Passenger Locator Form hebben ingevuld.
  Bij gebrek aan het PLF-document is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.
  De met de grenscontrole bevoegde autoriteiten kunnen bij reizigers het Passenger Locator Form te allen tijde opvragen en controleren.

 • o Elektronische versie

 • Het e-PLF (https://travel.info-coronavirus.be/) dient ingevuld te worden via de e-gezondheid website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Na het verzenden van het formulier door de reiziger, maakt Saniport per email een ontvangstbewijs over aan de reiziger, zijnde een PDF-document met QR-code. De reiziger toont dit document bij vertrek aan de vervoerder.
  Indien u een hoogrisicocontact bent, wanneer u bijvoorbeeld uit een rode zone komt, zal u bij aankomst in België een SMS met een code ontvangen waarmee u zich kan begeven naar een triagepunt of labo voor een test.

  o Papieren versie

 • Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronische Passenger Locator Form is de reiziger ertoe gehouden de papieren versie van het Passenger Locator Form in te vullen en te ondertekenen. Het formulier kan hier gedownload worden:
  https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF

 • Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen hun formulier moeten tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen. Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun formulier moeten afgeven aan de grenscontrole.

 • B. Indien de reiziger geen gebruik maakt van een vervoerder (vliegtuig of bus) en met een ander vervoermiddel naar België komt (trein, bus, auto, fiets …):

 • De met de grenscontrole bevoegde autoriteiten kunnen bij reizigers het Passenger Locator Form te allen tijde opvragen en controleren.

 • o Elektronische versie

 • Het e-PLF (https://travel.info-coronavirus.be/) dient ingevuld te worden via de e-gezondheid website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; en van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
  Na het verzenden van het formulier door de reiziger, maakt Saniport na goede ontvangst een QR-code over aan de reiziger.
  Indien u een hoogrisicocontact bent, wanneer u bijvoorbeeld uit een rode zone komt, zal u bij aankomst in België een SMS met een code ontvangen waarmee u zich kan begeven naar een triagepunt of labo voor een test.

 • o Papieren versie

 • Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronische Passenger Locator Form is de reiziger ertoe gehouden de papieren versie (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF)te downloaden, in te vullen en te ondertekenen vóór zijn aankomst in België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten bij een controle.

 • Zo snel mogelijk bij aankomst in België (binnen de 12 uur) dient de reiziger het PLF-document over te maken. Dit kan via email naar PLFBelgium@health.fgov.be of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van het Passenger Locator Form.

Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het “Public Health Passenger Locator Form”. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

 • De periode van 14 dagen start van zodra de reiziger in België aankomt.
 • Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren).
  o Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
  o Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
 • Bezoek van externen is niet toegestaan.
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
 • Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt.
 • Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen aan de gezondheidsautoriteiten.

Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende essentiële verplaatsingen, en mits het dragen van een (stoffen) mondmasker:

 • Dringende medische zorgen;
 • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
 • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
 • Voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben, voor de hieraan verbonden essentiële activiteit in die mate dat de realisatie van deze essentiële activiteit niet kan worden uitgesteld tot nadat de periode van quarantaine is afgelopen, zoals de begrafenis van een familielid.

Quarantaine versus isolatie: het verschil
Als aan iemand gevraagd wordt om in quarantaine te gaan, is dat voor een periode van 14 dagen. Op dat moment is er enkel een vermoeden dat je drager van het virus bent, je bent (nog) niet ziek. Je had bijvoorbeeld nauw contact met iemand die positief getest heeft, was in een gebied met hoge viruscirculatie ("rode zone"), of in een oranje zone, waar je deelnam aan "risicovolle activiteiten" zoals familiebezoeken of het nachtleven.
Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 7 dagen besmettelijk.

Extra maatregelen te nemen bij isolatie:
o Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
o Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich niet kan opbouwen
o Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
o Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft daarop niet te wachten.

Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?

A. Wanneer u vanuit België naar het buitenland reist

Het staat ieder land vrij om quarantaine voor reizigers die op het grondgebied aankomen in te stellen. Het is daarom sterk aangeraden om het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

B. Wanneer u vanuit het buitenland naar België reist

In België is quarantaine en het ondergaan van een COVID-19 test verplicht voor reizigers die uit rode zones terugkeren. Voor terugkeerders uit oranje zones wordt dit zeer sterk aangeraden. Deze zones worden gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Ook voor essentiële verplaatsingen uit rode zones is quarantaine de regel. Hiervan mag enkel worden afgeweken indien deze quarantaine ervoor zou zorgen dat het ‘essentiële aspect’ van de reis niet zou kunnen doorgaan. De quarantaine mag dus enkel opgeheven worden om het essentiële reisdoel te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld.

Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine van twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij wel in quarantaine te blijven.

Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden.

Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine.

C. Uitzonderingen op de quarantaine maatregelen

De personen die, afkomstig uit een rode zone, in België toekomen, en die essentieel werk of een dwingende reden hebben in de hieronder opgenomen categorieën, moeten zich niet verplicht in quarantaine plaatsen:

1. Grensarbeiders;
2. Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;
3. Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, alsook journalisten, bij het uitoefenen van hun functie;
4. Passagiers op doorreis;
5. Zeevarenden bij het uitoefenen van hun functie;
6. Hooggekwalificeerde onderdanen uit derde landen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld of verricht in het buitenland; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;

7. Leerlingen, studenten en stagairs die een dagelijkse verplaatsing doen naar het buitenland.

Bij essentiële professionele verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passenger Locator Form en zal er geen SMS verstuurd worden. Test noch quarantaine zijn in dat geval verplicht.

Wanneer moet ik mij laten testen?

Reizigers die terugkeren uit rode zones zullen worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer.


Er bestaat geen uitzondering op het uitvoeren van een test, behalve wanneer het PLF niet moet worden ingevuld, een persoon minder dan 48 uur in het buitenland is geweest of minder dan 48 uur in België zal zijn (aan te duiden op het PLF) en er geen activatiecode wordt ontvangen.

Worden specifieke maatregelen genomen voor de Belgische luchthavens?

De maatregelen van social distancing en de specifieke maatregelen die gelden op de luchthaven dienen gerespecteerd te worden.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Voor verdere informatie over de geldende maatregelen, dienen de reizigers de website van de respectievelijke luchthavens te raadplegen.

Wat als men tegen de adviezen en verbodsbepalingen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?

De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies of een reisverbod toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be