naar inhoud

Internationaal

COVID-19 heeft internationale reizen ernstig verstoord. Als reiziger moet je daarom rekening houden met:

• Mag je reizen?
• Welke maatregelen (formulieren, quarantaine, testing) zijn verbonden aan reizen?


MAG JE REIZEN?

Noot vooraf:

1. Residenten van Andorra, Monaco, San Marino, en de Heilige Stoel dienen in het onderstaande
beschouwd te worden als EU-residenten.
2. In het onderstaande wordt onder “vervoerder” verstaan:
- de openbare of private luchtvervoerder;
- de openbare of private zeevervoerder;
- de binnenvaartvervoerder;
- de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

Verplaatsingen van en naar België

ALGEMENE PRINCIPES

Niet-essentiële reizen naar België zijn tot nader order verboden tot en met 18 april 2021 voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in het buitenland. Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België.

Vanaf 1 februari 2021 worden de kleurencodes om de epidemiologische toestand te beschrijven met betrekking tot Covid-19 aangegeven via de website info-coronavirus.be. Voor landen binnen Europese Unie/Europese Economische Ruimte worden ze afgestemd op de kleurencodes van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Derde landen worden beschouwd als rode zones, met uitzondering van de landen die hernomen worden op de lijst waarvoor de reisbeperking geleidelijk worden opgeheven op de site van Re-open EU: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

De Belgische aanpak voor de aankomst van reizigers in België maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Afhankelijk van het land of de regio van waaruit je reist, gelden andere maatregelen na aankomst in België.
• Rode zones zijn regio’s of landen waar personen een hoog risico op besmetting lopen.
• Oranje zones zijn regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is
vastgesteld.
• Groene zones zijn regio’s of landen waarvoor een laag risico op besmetting is vastgesteld.

Bij aankomst uit oranje of groene zones zijn er geen voorwaarden qua quarantaine in België.

Je kan de zones en de maatregelen terugvinden op de kaart gepubliceerd op de website van infocoronavirus.be. Aan de kleur voor België zijn er geen specifieke maatregelen verbonden vanuit Belgisch standpunt.

De binnenkomst in het land van bestemming hangt af van de voorwaarden opgelegd door het land van bestemming. De reisadviezen zijn onderhevig aan veranderingen. Het is belangrijk om aan de ene kant vóór het vertrek de reisadviezen per land te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen maar aan de andere kant ze ook tijdens het verblijf in het buitenland te raadplegen om kennis te nemen van eventuele aanpassingen.
Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

CATEGOREËN VAN ESSENTIËLE REIZEN

1. Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone,of mijn hoofdverblijfplaats in een derde land dat niet is opgenomen hier. Mag ik naar of vanuit België reizen?

Je mag enkel vanuit en naar België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet daarvoor een verklaring op eer invullen, ondertekenen en bijhouden tijdens de reis (zie verder):

1° de reizen om louter professionele redenen, met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut, professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;

2° de reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders; de reizen van het personeel van internationale organisaties en instellingen, en van personen uitgenodigd door deze internationale organisaties en instellingen waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen; de reizen van het personeel van diplomatieke en consulaire posten en van personen uitgenodigd door deze posten waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze posten; de reizen van leden van het Europees Parlement in het kader van hun functies;

3° de reizen omwille van dwingende gezinsredenen, met name:
- reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging, in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
- bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een
aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie; en een knuffelcontact;
- reizen in het kader van co-ouderschap;
- reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten of van aanverwanten in eerste en tweede graad, of van naasten voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie met deze naaste;
- de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten of aanverwanten in eerste en tweede graad;

4° de reizen omwille van humanitaire redenen, in het bijzonder:
- reizen om medische redenen of de verderzetting van een medische behandeling;
- reizen om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
- bezoeken in het kader van palliatieve zorgen;

5° de reizen die studie gerelateerd zijn, in het bijzonder de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;

6° de reizen naar het aangrenzende land door inwoners van grensgemeenten en hun directe
buurgemeenten als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn; reizen naar het aangrenzende land door inwoners van grensregio's als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn, voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden;

7° de reizen om zorg te dragen voor dieren;

8° de reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;

9° de reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;

10° de reizen in het kader van een verhuizing;

11° de doorreizen.

Bij gebrek aan deze formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden.

2. Ik heb niet de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land dat niet is opgenomen hier. Mag ik naar België reizen?

Je mag enkel naar of vanuit België reizen voor de volgende reizen die als essentieel worden beschouwd en moet een attest van essentiële reis of officieel document hebben (zie verder):

1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;

2° de professionele reizen van grensarbeiders;

3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;

4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;

5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door
internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;

6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;

7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
- de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
- de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
- de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
- de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
- de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;

8° de professionele reizen van zeevarenden;

9° de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);

10° de reizen die studie gerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een
gastovereenkomst;

11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.
De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn). De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

De specifieke voorwaarden in punt 2 hierboven komen boven op de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot België. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er voor sommige reizigers gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat de pandemie van COVID-19 op bepaalde plaatsen en/of momenten een impact kan hebben op de procedures om een visum aan te vragen. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), transport (de vrachtbrief). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op:
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Reizen%20naar%20België.aspx

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de
reizigers, voorafgaand aan het instappen, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest.

Kan ik reizen om mijn partner te bezoeken?

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt als een essentiële verplaatsing beschouwd.

Voor reizigers met hoofdverblijfplaats in een derde land dat niet op deze lijst is hernomen en die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, gelden de volgende voorwaarden: de partner moet meerderjarig (18 jaar en ouder) en alleenstaand zijn. Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet aangetoond worden op het moment van de visumaanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of van de aanvraag voor een attest van essentiële reis (niet-visumplichtige nationaliteiten). De relatie moet op de datum van de reis nog steeds bestaan.

Het stabiel en duurzaam karakter van de relatie moet op de volgende manieren worden aangetoond:

- ofwel tonen de partners een feitelijke/wettelijke samenwoning van 6 maanden in België of een ander land aan;
- ofwel tonen de partners aan dat ze al minstens een jaar een affectieve relatie onderhouden en dat er sinds het begin van deze relatie al minstens twee fysieke ontmoetingen, voor een totale minimale duur van 20 dagen, zijn geweest. Indien een ontmoeting als gevolg van de COVIDmaatregelen moest worden uitgesteld kan een bewijs van de geplande reis als tweede bezoek in aanmerking worden genomen;
- ofwel tonen de partners aan dat ze een gemeenschappelijk kind hebben.

De partner in het buitenland moet een visum of een attest van essentiële reis vragen aan de Belgische diplomatieke of consulaire post (voor niet-visumplichtige nationaliteiten). De post reikt dit visum of dit attest uit indien het essentieel karakter van de verplaatsing wordt aangetoond en, in geval van een visumaanvraag, indien alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte vervuld zijn. De reiziger moet kunnen aantonen dat deze voorwaarden vervuld zijn wanneer hij/zij zich aan de buitengrenzen van de Schengenruimte aanbiedt.

WELKE MAATREGELEN ZIJN VERBONDEN AAN ESSENTIËLE REIZEN?

1. Wanneer moet ik een verklaring op eer hebben om te reizen?

Een verklaring op eer is verplicht voor van een persoon met de nationaliteit van, of met de
hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, of met de hoofdverblijfplaats in een derde land die op deze lijst is hernomen. (https://reopen.europa.eu/nl/).

Voor deze reizen, is de reiziger – behoudens overmacht – verplicht de digitale of papieren verklaring op eer, waarvan het modelformulier terug te vinden is op de website www.info-coronavirus.be, voorafgaand aan de reis in te vullen, te ondertekenen en bij zich te dragen gedurende de integrale reis.

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat deze reizigers voorafgaand aan de boarding, een verklaring op eer hebben ingevuld. Bij gebrek aan deze verklaring, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de verklaring op eer werd ingevuld.

Bij gebrek aan deze verklaring op eer of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden.

Voor werknemers van de transportsectoren of dienstverleners van transportdiensten (met inbegrip van bestuurders van goederentransportwagens die op het grondgebied gebruikt worden alsook van bestuurders in transit), gezien zij er wettelijk toe gehouden zijn om over transportdocumenten te beschikken die reeds de informatie bevatten die gevraagd wordt door de verklaring op eer. Zij worden dus vrijgesteld van deze verklaring op eer.

Indien een vervoerder samen met zijn of haar gezin (echtgenoot en/of kinderen) in het kader van een essentiële reis (laden en lossen van goederen) naar het buitenland reist, dient deze naast de wettelijke documenten die vereist zijn voor een essentiële reis naar het buitenland (een Business Travel Abroaddocument) ook een verklaring op eer in te vullen voor alle gezinsleden die meereizen (en die niet tot de bemanning behoren).

Wat te doen als het land van bestemming een negatieve COVID-19 test vraagt voor het betreden van haar grondgebied?

• U kan vragen getest te worden. De laboratoria of testcentra hebben de mogelijkheid de analyse van de test te weigeren teneinde voorrang te verlenen aan de verplichte testen. Deze testen (op vrijwillige basis) worden niet terugbetaald.
• U kan vragen getest te worden op de luchthaven van Brussel door u vooraf in te schrijven via
https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-testcentre-at-brussels-airport en door te klikken op “Registreer hier voor een COVID-19 test zonder activatiecode”.

2. Wanneer dien ik een negatieve test hebben om naar België te reizen?

Personen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben dienen vanaf de leeftijd van 6 jaar over een negatief testresultaat te beschikken, wanneer ze aankomen vanuit een rode zone, op basis van een test die ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen.

Uitzonderingen:

• Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen, en maximum voor 48u in het
buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve
test kunnen voorleggen.
• Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone
begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken. Deze
personen dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht. Indien een negatief testresultaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming, dient de persoon dit in zijn/haar bezit te hebben voor de aankomst in België. Men kan zich in België niet in orde stellen vermits aan de inreis voorwaarden niet voldaan is.

In het geval van een georganiseerde reis, is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

In het kader van de uitzondering met betrekking tot transit en doorreizen, moeten
luchtvaartmaatschappijen controleren of de persoon een bevestigde vliegtuigtickets heeft om
onmiddellijk door te reizen en of de persoon een negatieve PCR-test heeft indien dit nodig is voor de eindbestemming. Indien iemand niet voldoet aan deze voorwaarden, blijft deze onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij en dan moet de luchtvaartmaatschappij de terugkeer van de reiziger naar het land van vertrek verzekeren.

Het voorleggen van een negatieve test, geeft geen uitzondering op het verplicht invullen van het PLF en de eventuele verdere gevolgen, namelijk het zich in quarantaine plaatsen en een verplichte test op dag 7 na aankomst in België.

Er is geen uitzondering voor personen die in hun land van herkomst geen test kunnen laten afnemen als ze asymptomatisch zijn.

Let op:

Het document van het negatief testresultaat moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle.

Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld.

Op het document dat de reiziger voor de vervoerder of ter attentie van de tussenpersonen heeft
opgesteld:

- Het resultaat van de test moet negatief zijn.
- De datum van de monsterafname moet duidelijk worden aangegeven: het document is vanaf
die datum 72 uur geldig.
- Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd.
- De analyse moet zijn uitgevoerd in een officieel laboratorium in het land waar de reiziger
vandaan komt en gecertificeerd door een arts of apotheker-bioloog (gelijkwaardig aan het
RIZIV).

Het resultaat van de test moet worden gecontroleerd vooraleer de vervoerder het land van vertrek verlaat: als het document niet beschikbaar is, kan de passagier niet worden toegelaten.

Voor personen die met eigen vervoersmiddelen in België aankomen, kunnen er aan de grenzen
steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd.

De volgende categorieën van reizigers moeten niet over een negatief testresultaat beschikken voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:

• De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
• De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
• De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
• De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
• De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
• De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

3. Wanneer en hoe moet ik een Passagier Lokalisatie formulier (PLF) invullen?

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.
Uitzonderingen:
• Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het
buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document
invullen.
• De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen wanneer zij niet
via een vervoerder reizen:
o De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs
die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op
doorreis zijn;
o De zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
o De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
o De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een
lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze
werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
o De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
o De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De
gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een
begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16
jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.
Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier is verplicht.
Het niet invullen van het formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, weigering tot
instappen door de vervoerder, en weigering van toegang tot het grondgebied.

Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Het formulier
is beschikbaar op: https://travel.info-coronavirus.be/
• Na het verzenden van het elektronisch formulier, krijgt de reiziger per e-mail een
ontvangstbewijs met QR-code. Indien van toepassing, moet de reiziger dit bij vertrek
tonen aan de vervoerder, en bij aankomst aan de grenscontrole.
• Het elektronisch formulier bevat een vragenlijst met een zelf-evaluatie van het risico op
besmetting die verplicht in te vullen is. Op basis daarvan krijgt men een SMS met de te
volgen maatregelen. Voor verdere toelichting met betrekking tot de testprocedure zie
hieronder bij “Test”.

Als het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passagier
Lokalisatie Formulier (e-PLF), kan de papieren versie van het PLF gebruikt worden. Het papieren
PLF-document is beschikbaar op:
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF
De reiziger moet dit document downloaden, invullen en ondertekenen vóór zijn aankomst in
België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten
bij een controle.
• Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen het PLF moeten
tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen.
• Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun
PLF moeten afgeven aan de grenscontrole.
• Reizigers die geen gebruik maken van een vervoerder dienen het PLF binnen de 12 uur na
aankomst in België zelf over te maken. Dit kan via e-mail naar PLFBelgium@health.fgov.be
of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van
het PLF.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruik maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

Bij gebrek aan deze formulier of bij valse, misleidende of onvolledige informatie, kan de toegang tot het grondgebied geweigerd worden.

4. Wat is het BTA-formulier en wie kan het gebruiken?

Op het Overlegcomité van 30 december 2020 werd beslist om vanaf 4 januari 2021 een onderscheid te maken in de score van de zelfevaluatietool voor buitenlandse reizen:
• Om professionele redenen die door de Belgische werkgever, Belgische opdrachtgever of door
een internationale organisatie of instelling of door een diplomatieke of consulaire missie
gevestigd op Belgisch grondgebied geattesteerd zijn naar of vanuit een rode zone van minstens
48 uren.
• Om niet-professionele reizen naar of vanuit een rode zone van minstens 48 uren.

Het BTA-formulier is beschikbaar op: https://bta.belgium.be/nl

Voor professionele reizen (van zowel inwoners als niet-inwoners) geldt een aangepaste score op basis waarvan al dan niet beslist wordt over een verplichte quarantaine.

Het systeem van professionele reizen is gebaseerd op drie elementen:
• Het Business Travel Abroad (BTA)-formulier dat door de Belgische werkgever, de Belgische
opdrachtgever, de ambtenaar van een internationale organisatie of instelling of een
diplomatieke of consulaire missie gevestigd op Belgisch grondgebied online moet ingevuld
worden voor het vertrek van de betrokken medewerker.
• Het ingevulde BTA-formulier genereert een certificaatnummer dat in het aangepaste Passenger Locator Form (PLF) moet ingegeven worden om de rubriek professionele reizen te activeren. Zonder dit nummer kan een reis niet als professioneel beschouwd worden.
• Het Passenger Locator Form (PLF) wordt door de reiziger ingevuld bij terugkeer naar België. In het PLF is een vragenlijst voor zelfevaluatie voorzien die de overheid moet toelaten om een
risicoanalyse te maken. Op basis daarvan wordt beslist tot het al of niet opleggen van een de
quarantaine.

Het BTA-formulier kan niet gebruikt worden voor reizen naar ons land van niet-inwoners van België met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land (zelfs niet in essentiële sectoren of kritische functies). Het BTA-formulier kan wel gebruikt worden voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of aan een dossier, met een maximale duurtijd van 5 dagen.

Het moet gaan om verplaatsingen voor dossiers of projecten waarbij een interventie ter plaatse
noodzakelijk is. Hier is geen tijdsbeperking voorzien.

Voor officiële reizen: het moet gaan om de diplomatieke en consulaire gemeenschap, ambtenaren van internationale organisaties en instellingen in België of officiële bezoekers (ministers, staatshoofden enz.).

Het BTA-formulier moet worden ingevuld door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie of instelling of diplomatieke of consulaire missie gevestigd op Belgisch grondgebied waar of in wiens opdracht de reiziger tijdelijk wordt tewerkgesteld/op een officiële missie of bezoek is. Het kan ook worden ingevuld door ambtenaren die tot een internationale organisatie of instelling behoren, officiële bezoekers, reizigers van de diplomatieke en consulaire gemeenschap. De aanvrager is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het systeem.

Indien iemand om professionele redenen reist, maar niet beschikt over een geldig certificaatnummer volgens bovenstaande procedure, kan de rubriek professionele reis in het PLF niet geactiveerd worden en valt dit onder de regeling van niet-professionele reizen, met verplichte quarantaine.

Deze specifieke regeling voor professionele redenen heeft geen invloed op de verplichte testings die moeten voorzien worden voor inwoners en niet-inwoners afkomstig uit een rode zone conform de huidige regeling.

5. Welke reizigers moeten in quarantaine?

Reizigers (inwoners en niet-inwoners) die terugkeren uit rode zones, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en die langer dan 48 uur in België zullen verblijven, worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht in quarantaine moeten.

Er zijn slechts in een beperkt aantal gevallen strikte uitzonderingen voorzien:

(1) Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever of zelfstandige. (conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2 december 2020);
(2) Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen);

Het Passagier Lokalisatie Formulier houdt rekening met professionele verplaatsingen die door de
werkgever zijn geattesteerd bij het invullen van de zelf-evaluatietool.

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden, maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

Voor de personen die als “hoogrisicocontact” worden beschouwd, start de periode van quarantaine op de dag van het verlaten van de rode zone, op voorwaarde dat deze duidelijk en objectief vastgesteld is op het PLF. Zo niet gaat de quarantaine in vanaf de reiziger in België aankomt, na een verblijf in een rode zone, tenzij anders bepaald door de behandelende arts/decreet van de gefedereerde entiteiten.

Dit impliceert voor de burgers die terugkeren uit een rode zone in het buitenland een quarantaine doorlopen van minstens 7 dagen, gevolgd door 7 dagen van extra waakzaamheid (7 + 7).

Reizigers die terugkeren uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika voor een verblijf van meer dan 48 uur, moeten 10 dagen in quarantaine.

• De specificatie van de geldende regels voor elke gemeenschap/gewest vindt u hier:
o Wallonië: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2020/07/16/2020042369/staa tsblad 
o Vlaanderen: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2020-07- 13&numac=2020010414#top
o Duitstalige gemeenschap: : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la= N&cn=2020072014&table_name=wet
o Brussel Hoofdstad:http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&tabl e_name=wet&cn=%202007071968&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK& rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#top

Wanneer u zich in quarantaine moet plaatsen, mag deze quarantaine tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen en waarbij deze activiteit niet kan worden uitgesteld.
• Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine van twee weken respecteren
vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis
bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij/zij wel in quarantaine te blijven.
• Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere
beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden.
• Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de noodzakelijke activiteit of essentiële
verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine.

Bij verplaatsingen van korte duur (minder dan 48 uur) in België of in het buitenland, dient men dit aan te vinken op het Passagier Lokalisatie Formulier en zal er geen SMS verstuurd worden. Quarantaine is in dit geval niet verplicht.

6. Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet opgegeven worden via het Passagier Lokalisatie Formulier. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten. Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren):
• Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere
huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer gebruiken.
• Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm van
COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige
onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen
met een gedaalde immuniteit).
• Bezoek van externen is niet toegestaan.
• Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder
opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.
• Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer vermeden worden.
• De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die
kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in
de buurt. Indien symptomen optreden moet u in zelf-isolatie gaan en contact opnemen met een
huisarts in de buurt.
• Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen
aan de gezondheidsautoriteiten.
• Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende noodzakelijke activiteiten, en mits
het extra aandacht besteden aan hygiënische maatregelen, het afstand bewaren met andere
personen en het dragen van een (stoffen) mondmasker:
o Dringende medische zorgen;
o Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien
niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
o Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;

Quarantaine versus isolatie: het verschil

Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd.
De isolatie wordt opgeheven wanneer aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:
• niet eerder dan 7 dagen na het optreden van de symptomen en
• minstens 3 koortsvrije dagen en
• een verbetering van de ademhalingssymptomen.
• Extra maatregelen te nemen bij isolatie:
o Draag thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen
o Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer die je goed verlucht, zodat het virus er zich
niet kan opbouwen
o Vraag hulp aan anderen voor je boodschappen
o Je kan zelf contact opnemen met het callcenter voor contactonderzoek, maar je hoeft
daarop niet te wachten. 

Elke persoon die symptomen vertoont dient zich 10 dagen in isolatie te plaatsen.

7. Welke reizigers moeten zich laten testen in België?

Inwoners die terugkeren uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 1 en dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen. Niet-inwoners die aankomen uit een rode zone en daar langer dan 48 uur verbleven, moeten zich op dag 7 van de quarantaine verplicht laten testen.

Uitzonderingen:
• Reizigers die niet via vervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het
buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document
invullen en moeten zich bijgevolg niet laten testen.
• De volgende categorieën van reizigers moeten geen PLF-document invullen en moeten zich
bijgevolg niet laten testen wanneer zij niet via een vervoerder reizen:
o De transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs
die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op
doorreis zijn;

o De zeevarenden, de sleepbootbemanning ,de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
o De “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
o De grensarbeiders (een grensarbeider wordt gedefinieerd als een werknemer die in een
lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze
werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert);
o De grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
o De personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Men zal na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum, waar
de staalname voor een PCR- test gebeurt. Daarvoor kunnen Belgische inwoners met een geldig
rijksregisternummer of een geldig BIS-nummer een reservatie maken via de reservatietool die
bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.
o Indien men positief test, wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen.
o Indien men als inwoner negatief test op dag 1, zal u op dag 5 een nieuwe uitnodiging via sms
krijgen om u opnieuw te laten testen op dag 7. U moet ondanks de negatieve test op dag 1 in
quarantaine blijven.
o Indien de test op dag 7 negatief is, kan het hoogrisicocontact uit quarantaine, maar benadrukken we het belang van het aanhouden van extra waakzaamheid tot in totaal 14 dagen vanaf de dag van het laatste hoogrisicocontact (met inachtneming van de geldende uitzonderingen voor zorgpersoneel).

Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet getest worden maar zij moeten wel de quarantaine respecteren.

Indien geen test wordt afgenomen (bijv. kind jonger dan 6 jaar), of wanneer het testresultaat niet tijdig beschikbaar is, stopt de quarantaine van asymptomatische hoogrisicocontacten na 10 dagen beginnend de dag van het laatste hoogrisicocontact. Deze quarantaine wordt dan gevolgd door een periode van 4 dagen extra waakzaamheid.

Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika voor een verblijf van meer dan 48 uur, moeten een test afleggen op dag 1 en dag 7 van de quarantaine.

Eventuele, beperkte uitzonderingen op testen en quarantaine bij aankomst in België.

Ondanks het feit dat in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat om een uitzondering te krijgen op quarantaine of testen, dient het steeds de bedoeling te zijn om voor zo veel mogelijk de algemene regels inzake testing en quarantaine te respecteren.

a. In een beperkt aantal gevallen zijn er uitzonderingen op de quarantaine. Betekent dit ook dat de verplichting tot test hier niet van toepassing is (dag 1 en 7)?

Een uitzondering op quarantaine betekent niet een uitzondering op testen bij de bestaande
uitzonderingen. Deze personen dienen met andere woorden getest te worden op dag 1 en dag 7.

b.(1). Richtlijnen voor grensarbeiders die na een werkdag / na een werkweek:
• Uit het buitenland terugkeren naar België
• Vanuit België terugkeren naar het buitenland

b.(2). Sleepdiensten die langer dan 48 uur in het buitenland werken en dan een week naar huis gaan, moeten die iedere keer als ze naar België komen in quarantaine?

b.(3). Wat zijn de huidige regels voor de Belgische grensarbeiders die van maandag tot vrijdag in een aan ons grenzend land verblijven (dus > 48u) en dit op structurele basis?

Personen beschreven in deze vraag (b(1), b(2), b(3)) dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.

c. Richtlijnen voor gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg?

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
Gezondheidsmedewerkers kunnen reeds een uitzondering op de quarantaine bekomen, enkel als er een continuïteitsprobleem is door hun afwezigheid.

d. Richtlijnen voor seizoenarbeiders in de landbouw, gedetacheerde arbeiders

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).Zij kunnen reeds een uitzondering bekomen indien ze een kritieke functie uitoefenen in een essentiële sector.

e. Richtlijnen voor vervoerspersoneel met inbegrip van crew/piloten/load masters/… van vliegtuigen, scheepvaart (ocean shipping en binnenscheepvaart), treinen, vrachtwagens, bussen, …

Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet de geldende maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.

f. Richtlijnen voor staatshoofden en regeringsleiders, diplomatiek en consulair personeel, personeel van internationale organisaties en instellingen en door missies, internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is, professionele verplaatsingen van militair personeel, personeel van de civiele bescherming, en humanitaire hulpverleners

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).

Zij kunnen reeds een uitzondering bekomen in het geval van een professionele reis of indien ze een kritische functie uitoefenen.
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_NL.pdfhttps://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen

g. Richtlijnen voor de verplaatsingen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit?

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).

Zij kunnen reeds een uitzondering bekomen in het geval van een professionele reis of indien ze een kritische functie uitoefenen.
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_NL.pdf

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_Belgie_komen

h. Familie: Richtlijnen voor personen die zich om dwingende gezinsredenen verplaatsen, namelijk:
(1). reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging
(2). reizen in het kader van co-ouderschap (bvb; Grensoverschrijdend co-ouderschap in een weekweek regeling, een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting, …)
(3). reizen in het kader van begrafenissen of crematies

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen), behalve voor de vraag
betreffende co-ouderschap.
h.(2). Personen die reizen in het kader van co-ouderschap (bvb grensoverschrijdend) dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en).
Zij dienen wél nauwgezet de geldende maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zij dienen extra gesensibiliseerd te worden om zich tijdig te laten testen in geval van symptomen, waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.

i. Richtlijnen in het kader van onderwijs:
• Buitenlandse leerlingen op internaat: leerlingen die tijdens de week op internaat zitten in België en die in het weekend naar huis gaan (Nederland, Frankrijk, Duitsland…)
• Grensverkeer: leerlingen, cursisten en studenten die in het buitenland wonen maar les volgen in België en dus pendelen.

Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zij dienen extra gesensibiliseerd te worden om zich tijdig te laten testen in geval van symptomen, waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.
Dit advies betreft regelmatige verplaatsingen. Studenten die zich uitzonderlijk verplaatsen zoals
buitenlandse leerlingen en studenten die in ons land op kot zitten, worden aangeraden om tijdig terug te keren zodat de quarantaineperiode voorbij is voor de examens starten. Indien dit onmogelijk is, wordt “examen afleggen” gezien als een toegelaten essentiële verplaatsing, mits de periode ervoor en erna in quarantaine wordt doorgebracht.

j. Mobiliteit
(1). Transport van goederen en personen: is er een verplichte test voor buitenlandse vervoerders, PLF/quarantaine bij verblijf langer dan 48u?
(2). Toepassing van de quarantaineregels door binnenschippers.

j.(1). Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet maatregelen na te leven zowel in België als in buurlanden. Zij dienen extra gesensibiliseerd te worden om zich tijdig te laten testen in geval van symptomen, waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.
Het behoud van de 48-uren regel is van essentieel belang om te verzekeren dat transport van goederen en personen van en naar het Belgisch grondgebied vlot blijft verlopen. Wanneer een PLF toch noodzakelijk is (bv. omdat het transport gebeurt via luchtvervoer, zeevervoer, binnenvaartvervoer) moet een uitzondering op quarantaine voor de vervoerders (op basis van PLF) mogelijk blijven. Het gaat immers om ‘zakelijke verplaatsingen’. 

j.(2). Binnenschippers kunnen hun quarantaine doorbrengen op hun schip en tijdens hun quarantaine blijven varen indien zij zich als volledige bemanning in dezelfde situatie bevinden (bv. gezin). Vanuit de redenering ‘kritieke functies’ in de transportsector die als essentieel wordt ervaren, kunnen zij hun schip eenmalig ook lossen indien het om bederfbare of onmisbare producten gaat – mits inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. Terug laden kan niet.

k. Sport
Impact van de huidige quarantaineregels, met uitzondering voor professionele verplaatsingen, biedt geen oplossing voor heel wat topsporters, omdat zij door de aard van hun sportactiviteit te hoog zullen scoren op de PLF (door het reizen in team of contact met de tegenstanders) waardoor ze toch in quarantaine moeten. Dit vormt een probleem voor zowel Belgische atleten die naar het buitenland gaan voor een wedstrijd, als voor buitenlandse atleten die in België aan een wedstrijd komen deelnemen (specifiek het WK veldrijden eind januari).

Professionele atleten worden voor hun sportieve activiteiten vrijgesteld van quarantaine in België, onafhankelijk van hun score op het PLF. De activiteiten waarvoor ze de quarantaine mogen verlaten, dienen zeer strikt georganiseerd te zijn: trainingen volgens de strikte regels van topsport, wedstrijd volgens de verschillende protocollen opgelegd door de gemeenschappen en/of de internationale federaties.

l. Cultuur: Wat zijn de richtlijnen voor internationale artiesten?

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).

m. Humanitaire reizen
• Richtlijnen voor personen die om humanitaire reden reizen; Hierbij inbegrepen zijn de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;

De huidige regeling wordt toegepast (geen bijkomende uitzonderingen).
Wanneer u zich in quarantaine moet plaatsen, mag deze quarantaine tijdelijk opgeheven worden om een noodzakelijke activiteit te vervullen in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld. Dringende medische hulpverlening of bijstand valt hier uiteraard ook onder. 

8. Wat als men tegen de adviezen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?

De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de  hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

BIJKOMENDE INFORMATIE


FOD Buitenlandse Zaken:
https://diplomatie.belgium.be/nlFOD Mobiliteit:
o https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus

o https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus

o https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

Meer informatie over de Corona alert app vindt u op: https://coronalert.be/nl/faq-nl/

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be