naar inhoud

Zorg en gezondheid

BESMETTING EN BESCHERMING

De hygiëne maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten.

De meest actuele informatie is beschikbaar op volgende website: https://covid-19.sciensano.be/nl 

Wat wordt begrepen onder “een (mond)masker of elk ander alternatief in stof”?

Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen.
Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Wat zijn de aanbevelingen omtrent de regels van social distancing en het dragen van mondmaskers in de openbare ruimte?

De verplichting tot naleving van de regels van social distancing is niet van toepassing:

• op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
• op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
• op personen onderling die behoren tot eenzelfde gezelschap;
• op personen onderling die elkaar thuis ontmoeten;
• tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds;
• tijdens massa-evenementen;
• tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die binnen worden georganiseerd, met een publiek van minder dan 500 personen;
• tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, met een publiek van minder dan 750 personen:
• tijdens private bijeenkomsten;
• tijdens de burgerlijke huwelijken;
• tijdens de uitvaartceremonies;
• tijdens de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
• tijdens de individuele uitoefening van de eredienst en de individuele uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
• tijdens het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening;
• indien dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.
• in de gevallen waar de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, wordt sterk aanbevolen om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen (tenzij anders bepaald).
Het dragen van mondmaskers blijft op een aantal plaatsen evenwel in elk geval verplicht:

• op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de besloten ruimtes van de luchthaven, van het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
• in de besloten ruimtes van het georganiseerd collectief vervoer (i.e. het vervoer dat vooraf georganiseerd wordt met een duidelijk traject of eindbestemming met een voertuig waar minstens 9+1 zitplaatsen (passagiers + chauffeur) in zijn);
• in de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, voor wat betreft de dienstverleners en de klanten, waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd tussen de dienstverlener en de klant voor een duur van minstens 15 minuten;
• op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die binnen worden georganiseerd zonder gebruik van het Covid Safe Ticket en met een publiek van 500 personen of meer, zowel voor wat betreft de medewerkers (o.a. horecapersoneel) en organisatoren als het publiek.

Het mondmasker of elk alternatief in stof mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de basisprincipes voor het individuele gedrag:

• respecteer de hygiëneregels;
• doe je activiteiten liefst buiten;
• denk aan kwetsbare mensen;
• hou afstand (1.5 m).

Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op:
https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/ 

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?

Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest?

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx 

Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine en isolatie?

Het is noodzakelijk om duidelijke prioriteiten inzake staalafname en laboanalyse te bepalen, die zo goed mogelijk ten dienste staan van de volksgezondheid en het beteugelen van de epidemie. De prioriteiten werden bepaald tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 15 januari 2021.
Alle hoogrisicocontacten worden sinds 23 november 2020 via PCR getest.

De regels met betrekking tot quarantaine kan u hier terugvinden op de website van Sciensano.
De regels met betrekking tot isolatie kan u hier terugvinden op de website van Sciensano.

GEBRUIK VAN TELECOMGEGEVENS

Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?

Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.

Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?

De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?

Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?

Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?

Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.


Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?

Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.

Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?

Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?

Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio's van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie analyseert en gebruikt de gegevens?

De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?

Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

BIJSTAND AAN OUDERE PERSONEN, MINDERVALIDE PERSONEN EN KWETSBARE PERSONEN

Zijn activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen en gericht zijn op mensen met specifieke zorg-en ondersteuningsnoden toegelaten?

Ja, professionele activiteiten die fysieke aanwezigheid, gericht op mensen met specifieke zorg- en ondersteuningsnoden zijn toegelaten, zowel binnen als buiten, wanneer ze georganiseerd worden door erkende instanties binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en thuiszorg.

Het gaat bijvoorbeeld om sessies van (gezins-)therapie met alle leden van het huishouden, over groepstherapeutische sessies, over begeleide activiteiten van zelfhulpgroepen, over educatieve groepssessies in het kader van zwangerschapsbegeleiding, over groepssessies in het kader van rookstopbegeleiding, etc.

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?

Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek:

Vlaams Gewest: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals 
Waals Gewest: https://www.wallonie.be/fr/maisons-de-repos 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2020/03/FAQ_Re%CC%81sidentiel_DEF-1.pdf 

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt u hieronder:

Voor meer specifieke informatie: www.tele-onthaal.be; www.awel.be; www.1712.be; www.caw.be; www.jac.be; www.zelfmoord1813.be; www.nupraatikerover.be; Opvoedingslijn 078/15 00 10

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be
Sluiten

Zin om bij de stad te komen werken?

Quote Hendrik vacatures Ontdek onze vacatures