naar inhoud

Zorg en gezondheid

BESMETTING EN BESCHERMING

De hygiëne maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten.

De meest actuele informatie is beschikbaar op volgende website: https://covid-19.sciensano.be/nl 

Wat wordt begrepen onder “een (mond)masker of elk ander alternatief in stof”?


Een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contacten tussen personen te voorkomen.
Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden dus niet langer aanvaard als alternatief voor een mondmasker.

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze laatste verplichting is niet van toepassing:

• op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
• op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
• op personen die elkaar onderling ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten;
• tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is:

  • op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt.
  • Voor begeleider van kampen, stages en activiteiten die toegelaten zijn; De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
  •  In winkels en winkelcentra;
  • In winkelstraten, op markten, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
  • In conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
  • In bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
  • In musea;
  • In de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
  • Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag.

1. respecteer de hygiëneregels;
2. doe je activiteiten liefst buiten ;
3. denk aan kwetsbare mensen ;
4. hou afstand (1.5 m) ;
5. beperk je nauwe contacten ;
6. volg de regels over bijeenkomsten.


Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op:


https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?


Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest?

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx 

Welke regels moeten gevolgd worden omtrent de quarantaine?

Het is noodzakelijk om duidelijke prioriteiten inzake staalafname en laboanalyse te bepalen, die zo goed mogelijk ten dienste staan van de volksgezondheid en het beteugelen van de epidemie. De prioriteiten werden tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 16 december 2020.

Alle hoogrisicocontacten worden sinds 23 november 2020 via PCR getest. Het gaat met name om de hoogrisicocontacten (buiten het beheer van clusters), en de personen die terugkeren uit rode zones en op basis van het zelfevaluatieinstrument van het PLF tot op heden getest werden.

Inzake de isolatie en quarantaine worden volgende regels bepaald:

1. De periode voor isolatie voor personen met een positieve PCR test:
• Vanaf 29 januari 2021, voor patiënten met positieve PCR-test met symptomen,
wordt de isolatie opgeheven ten vroegste 10 dagen na aanvang van de symptomen
EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de respiratoire
symptomen.
• Vanaf 29 januari 2021, voor personen met positieve PCR-test die geen symptomen
hebben, begint de 10 daagse isolatie vanaf de datum van staalafname.

2. De periode van quarantaine voor hoogrisicocontacten wordt vastgelegd op minimum 10
dagen. Deze periode van quarantaine gaat in vanaf het hoogrisicocontact. Deze quarantaineperiode kan echter verkort worden tot minimaal 7 dagen, mits een negatieve
PCR-test ten vroegste afgenomen de zevende dag na de laatste blootstelling.

3. De periode van quarantaine voor diegenen die terugkeren uit een rode zone: Hiervoor verwijzen wij u naar de rubriek "Internationaal" van deze FAQ.

GEBRUIK VAN TELECOMGEGEVENS

Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?

Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.

Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?

De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?

Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?

Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?

Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.


Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?

Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.

Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?

Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?

Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio's van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie analyseert en gebruikt de gegevens?

De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?

Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

BIJSTAND AAN OUDERE PERSONEN, MINDERVALIDE PERSONEN EN KWETSBARE PERSONEN

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?

Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek:

Vlaams Gewest: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals 
Waals Gewest: https://www.wallonie.be/fr/maisons-de-repos 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2020/03/FAQ_Re%CC%81sidentiel_DEF-1.pdf 

Mogen lokale opvanginitiatieven voor personen in een urgente problematische huisvestingssituatie hun activiteiten verder zetten?

Personen in een urgente problematische huisvestingssituatie omwille van ongunstige familiale omstandigheden (echtscheiding/relatiebreuk, familiaal of seksueel geweld) of omwille van de onbewoonbaarheid van de huidige woning, kunnen terecht bij lokale opvang initiatieven.

Desgevallend kan daartoe ook plaatsbezoek plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen. Een plaatsbezoek kan niet doorgaan bij weigering door de zittende bewoner. Gezien de sociale huurmarkt als essentiële dienst wordt beschouwd in uitvoering van het algemeen sociaal beleid, kunnen plaatsbezoeken plaatsvinden mits inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen.

Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt u hieronder:

Voor meer specifieke informatie: www.tele-onthaal.be; www.awel.be; www.1712.be; www.caw.be; www.jac.be; www.zelfmoord1813.be; www.nupraatikerover.be; Opvoedingslijn 078/15 00 10

Dierenzorg

Mogen dierenkapsalons en hondenscholen open zijn?

Ja, dergelijke salons mogen openen mits naleving van de veertien minimale regels en in het bijzonder het behoud van 1,5 meter afstand tussen de dienstverlener en consument. Dienstverlening aan huis is niet toegestaan.

Mag een dierenasiel open blijven?

Dierenasielen zijn inmiddels open voor het publiek, mits het respecteren van de veertien minimale regels.

Mogen dierenhotels openblijven?

De dierenhotels mogen open blijven.

Mogen hondentrainingscentra open blijven?

Ja, deze mogen openen en hun diensten aanbieden maar dienen zich ervan te verzekeren dat er geen fysiek contact is tussen de lesgever en de eigenaar van de hond en dat de veertien minimale regels worden gerespecteerd. Indien de training in de openbare ruimte plaatsvindt, zijn de regels met betrekking tot de samenscholingen van toepassing (maximum 4 personen ouder dan 12 jaar, instructeur inbegrepen).Hondentrainingen aan huis zijn niet toegelaten.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Federaal:
• FOD Volksgezondheid: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-heropstarten-van-ambulante-zorgverstrekking-een-prive-praktijk 
• VBS GBS: http://www.vbs-gbs.org 
• Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/nl 
• FAVV:
http://www.favv.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp 
• FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus 

Regionaal:

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be