naar inhoud

Verplaatsingen en transport

OPENBAAR LEVEN

De huidige epidemiologische situatie laat vooralsnog niet toe bepaalde activiteiten te hervatten, in het bijzonder in instellingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en
evenementensector. Desalniettemin werd besloten om de vakantieparken, campings (vanaf 8 februari) en de buitengedeelten van dierentuinen en dierenparken (vanaf 13 februari) te openen.

Zijn onder meer gesloten voor het publiek, de onderstaande inrichtingen of onderdelen van inrichtingen:
- casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;
- wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, onbemande zonnebanken en onbemande zonnecentra, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams;
- discotheken en dancings;
- feest- en receptiezalen;
- pretparken;
- binnenspeeltuinen;
- dierentuinen en dierenparken;
- bowlingzalen;
- kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;
- zwembaden;
- handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;
- bioscopen;
- fitnesscentra 
- Skipistes, langlaufpistes en skicentra 

Daarentegen mogen onderstaande inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) geopend blijven:

- buitenspeeltuinen;
- musea;
- buitengedeelten van natuurparken, dierentuinen en dierenparken met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen;
- zwembaden, met uitsluiting van de recreatieve delen en van de subtropische zwembaden;
- bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
- gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
- buitengedeelten van sportinfrastructuren;
- overdekte paardenpistes in maneges en paardenrenbanen, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier;
- culturele plaatsen (andere dan hierboven beschreven) maar enkel voor:
o groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
o stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar;
- sportzalen en -voorzieningen (andere dan hierboven beschreven), maar dit enkel voor:
o zover het geen zwembad betreft, groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
o zover het geen zwembad betreft, sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
o trainingen van professionele sporters;
o professionele wedstrijden;
o andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens het ministerieel besluit en de geldende protocollen.

Voor de inrichtingen die open blijven, moeten volgende 7 minimale regels gerespecteerd worden:

1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit. Desalniettemin is in die plaatsen, waar het ministerieel besluit het bedekken van neus en mond oplegt, het dragen van een mondmasker verplicht;
4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Om feestelijkheden, samenkomsten en alcoholgebruik te verminderen op het openbaar domein en zo het aantal besmettingen en de overdracht van het virus te beperken, is het verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer:
o om toegang te hebben tot medische zorgen, sociale diensten en de politie;
o om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
o het verlaten van een situatie van intra-familiaal geweld;
o het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer;
o verplaatsingen in het kader van de everzwijnenjacht voor het controleren van de populatie en overlast;
o Iemand van of naar de luchthaven brengen.

Behalve in geval van een dringende medische reden, wordt de reden van aanwezigheid of verplaatsing op de openbare weg of in de openbare ruimte aangetoond op eerste vraag van de politiediensten.

SOCIALE CONTACTEN

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om de zes gouden regels te respecteren bij alle sociale contacten.
Bovendien zijn er een aantal beperkingen van toepassing:


- Het is aangeraden om geen nauwe contacten te hebben met meer dan één persoon die niet tot het eigen huishouden behoort. Onder “nauw contact” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder zes gouden regels te respecteren zoals de veiligheidsafstand en het niet dragen van een mondmasker. Overigens wordt ten stelligste afgeraden dat grootouders nauwe contacten hebben met kleinkinderen.
- Ieder huishouden mag maximum per lid één hetzelfde duurzaam onderhouden nauw contact, per zes weken per keer in huis of in een toeristische logies ontvangen.
- Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment. Met deze extra persoon moeten de social distancing maatregelen gerespecteerd worden. Het is aangeraden om deze bijkomende bezoeker niet te veel af te wisselen. Je duurzaam onderhouden nauw contact is hoe dan ook ‘vast’. Als uitzondering hierop mag een alleenstaande het duurzaam onderhouden nauw contact en de voormelde bijkomende persoon tegelijkertijd in huis of in toeristische logies ontvangen op 24 of 25 december 2020.


Buiten de uitzonderingen die het ministerieel besluit voorziet, zijn samenscholingen beperkt tot maximaal 4 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. De leden van eenzelfde huishouden mogen zich wel samen verplaatsen.


De veiligheidsafstand van 1,5 m en het dragen van een mondmasker blijven gelden, behalve:

- voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
- onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten;
- voor kinderen tot en met 12 jaar onderling;
- tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds

Mag ik verhuizen?

Dit is toegestaan, maar de regels voor samenscholingen en voor privébijeenkomsten thuis zijn van toepassing. Verhuisbedrijven die behoren tot het paritair subcomité 140.05 mogen hun diensten fysiek aanbieden aan particulieren.

Mag een grensbewoner zijn knuffelcontact aan de andere kant van de grens bezoeken?

Een dergelijke verplaatsing kan als een essentiële reis beschouwd worden maar de bepalingen van punt 3 uit het deel “Internationaal” moeten gerespecteerd worden.

TRANSPORT

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

De gebruikers van het openbaar vervoer met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.


Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).


Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.


De passagiers, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 m bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere “on-demand” transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

Een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.

Mogen de nascholingen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95) doorgaan?

De nascholing vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (code 95) kan doorgaan omdat dit een essentiële dienst is ter ondersteuning van de logistieke sector en de sector van het personenvervoer.
De bijlage van het ministerieel besluit beschouwt “de taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek”, als essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen die deel uitmaken van “de nauwere contacten” telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. 

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking verplicht.Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be