naar inhoud

Verplaatsingen en transport

OPENBAAR LEVEN

Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector zijn open. De discotheken en dancings kunnen hun activiteiten ook hervatten, op voorwaarde dat de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

Al deze moeten de volgende minimale regels en de toepasselijke protocollen respecteren:

1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
2. de openbare ruimten met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
3. de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers;
4. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
5. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Bovenstaande regels zijn niet van toepassing in geval van massaevenementen.

In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra, en van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gesport, waar het evenement plaatsvindt, waar wachtrijen staan, alsook in de kleedkamers. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Er geldt een transitieperiode om zich in regel te stellen tot ten minste 31 oktober 2021.

Een uitzondering wordt gemaakt voor sportinrichtingen met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend. In deze ruimtes is de CO2-meter niet verplicht, maar wel aanbevolen. In elk geval zorgen deze inrichtingen dat hun ventilatie voldoet aan de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19.

Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten:

• In de context van sportfaciliteiten verwijst dit naar de plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en naar de kleedkamers, en niet naar de gangen. Voor de kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, moet een actieplan worden opgesteld;
• In de context van gezondheidscentra gaat het om de verzamelplaatsen (activiteiten, catering, wachten, rusten) en niet om de gangen of kamers;
• In de context van evenementeninfrastructuur gaat het om de plaatsen waar de activiteit of activiteiten plaatsvinden, alsook om de catering- en wachtruimten.

SOCIALE CONTACTEN

Private bijeenkomsten zijn toegelaten, het gaat om bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen.

Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 200 personen tot en met 30 september 2021 en van 500 personen vanaf 1 oktober 2021.

Private bijeenkomsten mogen buiten worden georganiseerd voor een maximum van 400 personen tot en met 30 september 2021 en van 750 personen vanaf 1 oktober 2021.

Deze maximale aantallen kunnen evenwel worden overschreden op voorwaarde dat toepassing wordt gemaakt van de regels die gelden voor de grotere evenementen waarbij geen toepassing wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

De regels van social distancing blijven gelden, behalve voor wat betreft de uitzonderingen opgesomd onder het deel “Gezondheid”.

TRANSPORT

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

De gebruikers van het openbaar vervoer, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in de besloten ruimtes van de luchthaven, het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Bovendien neemt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen de nodige maatregelen om samenscholingen te vermijden en een maximale naleving van de preventiemaatregelen te garanderen in het station, op het perron of een halte, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door haar wordt georganiseerd, in samenwerking met de betrokken lokale overheid en de politie.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

In de besloten ruimtes van het georganiseerd collectief vervoer (i.e. het vervoer dat vooraf georganiseerd wordt met een duidelijk traject of eindbestemming met een voertuig waar minstens 9+1 zitplaatsen (passagiers + chauffeur) in zijn) moeten de passagiers, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 m bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere “on-demand” transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

De personen die de maatregelen van de social distancing onderling niet hoeven te respecteren, mogen eenzelfde voertuig delen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Als de social distancing regels niet gegarandeerd kunnen worden is het dragen van mond- en neus bedekking sterk aanbevolen. Het dragen van een mondneusmaker is verplicht zodra het vervoersmiddel voldoet aan de hierboven vermelde definitie van georganiseerd collectief vervoer.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

De personen die de maatregelen van de social distancing onderling niet hoeven te respecteren, mogen eenzelfde voertuig delen. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.

Als de social distancing regels niet kunnen gegarandeerd worden is het dragen van mond- en neus bedekking sterk aanbevolen verplicht. Het dragen van een mondneusmaker is verplicht zodra het vervoersmiddel voldoet aan de hierboven vermelde definitie van georganiseerd collectief vervoer.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be
Sluiten

Zin om bij de stad te komen werken?

Quote Hendrik vacatures Ontdek onze vacatures