naar inhoud

Recreatie en buitenactiviteiten

TOERISME

Meer details met betrekking tot internationaal reizen worden behandeld in het deel "internationaal".

Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun restaurants en bars en hun andere gemeenschappelijke faciliteiten (zwembad, wellness-centra, jacuzzi,…), zijn open, mits naleving van de geldende maatregelen en protocollen.

ACTIVITEITEN IN GEORGANISEERD VERBAND

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die men kan raadplegen via onderstaande link:

• Vlaanderen:

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vragen-en-maatregelen-jeugd (in toepassing van het Jeugdprotocol zijn er meer specifieke richtlijnen die men kan raadplegen via onderstaande link https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels ).

• Franstalige gemeenschap:

o https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Protocoleete2021-residentiel-ATL.pdf

o https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Protocoleete2021-non-residentiel-ATL.pdf

• Deutschsprachige Gemeinschaft:

http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6902/11274_read-61950/

SPORTTRAININGEN EN -COMPETITIES (DEELNEMERS)

Zowel de binnen- als buitengedeelten van de inrichtingen die behoren tot de sportsector zijn voor iedereen toegankelijk, mits naleving van de minimale regels zoals hierboven opgesomd en het toepasselijke protocol.

In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2 verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, waar wordt gesport, waar het evenement plaatsvindt, waar wachtrijen staan, alsook in de kleedkamers. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Er geldt een transitieperiode om zich in regel te stellen tot ten minste 31 oktober 2021.

Een uitzondering wordt gemaakt voor sportinrichtingen met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend. In deze ruimtes is de CO2-meter niet verplicht, maar wel aanbevolen. In elk geval zorgen deze inrichtingen dat hun ventilatie voldoet aan de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19.

Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en de kleedkamers, waar de bezoekers langer dan 15 minuten verblijven, en niet de gangen. Voor de kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, moet een actieplan worden opgesteld.

De sportieve wedstrijden en de sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.

Wat is de regeling voor de zwembaden?

De zwembaden (met inbegrip van de recreatieve delen en de subtropische zwembaden) zijn open, de protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie. De toeristische accommodaties, mogen ook klanten toegang verlenen tot hun zwembad, mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op de zwembaden.

De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten de negen minimale regels, zoals hierboven beschreven, respecteren.

CULTUUR EN RECREATIE

Zowel de binnen- als buitengedeelten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector zijn open voor het publiek, onder meer casino’s, speelautomatenhallen, wellnesscentra, binnenspeeltuinen, bowlingzalen, bioscopen, lasergames, paintballs, trampolineparken,...). De negen minimale regels en de toepasselijke protocollen dienen te worden gerespecteerd.

Discotheken en dancings, zijnde uitgaansgelegenheden die bestaan uit één of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek, kunnen hun activiteiten hervatten, op voorwaarde dat de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Verder moeten de minimale horecaregels en de regels voor de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector gerespecteerd worden.

Aangezien de verplichting om de toegang te organiseren met het Covid Safe Ticket voor wat betreft discotheken en dancings wordt opgelegd omwille van de aard van de inrichting en niet omwille van de aard van de activiteit, zal het CST ook moeten worden gebruikt bij private bijeenkomsten en kleine evenementen die worden georganiseerd in een discotheek of dancing.

ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN, SPORTIEVE WEDSTRIJDEN EN SPORTTRAININGEN, CULTURELE EN ANDERE VOORSTELLINGEN OF CONGRESSEN

1. Kleine evenementen

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen kunnen doorgaan zonder specifieke maatregelen wanneer ze georganiseerd worden voor minder dan 500 personen binnen of minder dan 750 personen buiten.

De social distancing regels en de mondmaskerplicht dienen niet gerespecteerd te worden, dansfeesten zijn toegelaten. De minimale horecaregels moeten worden toegepast bij deze evenementen. De specifieke (strengere) horecaregels die gelden voor het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met een publiek van 500 of meer (binnen) of 750 of meer (buiten) personen en waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het CST zijn dus niet van toepassing. De minimale regels en de protocollen van toepassing op inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, zoals hoger toegelicht onder de algemene inleiding onder dit hoofdstuk “Openbaar leven”, gelden voor het overige.

Het gebruik van het CST is niet mogelijk voor dit type evenementen, tenzij de minimumaantallen werden verlaagd of het gebruik van het CST werd verplicht op basis van een lokaal politiebesluit, lokale politieverordening, decreet of een ordonnantie, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

2. Grotere evenementen zonder CST

Voor zover geen toepassing gemaakt wordt van het CST (Covid Safe Ticket), gelden onderstaande regels voor evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die:

• binnen worden georganiseerd voor een publiek van 500 personen tot 3000 personen
• buiten worden georganiseerd voor een publiek van 750 personen tot 5000 personen

Deze evenementen dienen volgende regels te respecteren:
• De regels van social distancing tussen de verschillende gezelschappen;
• Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de striktere horeca regels zoals hierboven beschreven in het deel “Horeca” gerespecteerd te worden (mondmaskerplicht voor personeelsleden in de besloten ruimten, acht personen per tafel, enkel zitplaatsen, …);
• In de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector dienen de regels zoals hierboven onder “Openbaar leven” gerespecteerd te worden (informatie over de geldende preventiemaatregelen, handhygiëne,…;
• De voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid na raadpleging van het CERM, en desgevallend het CIRM, moet worden verkregen.

Bij deze evenementen die binnen worden georganiseerd voor een publiek van 500 of meer personen, zijn zowel de medewerkers, de organisatoren als het publiek verplicht een mondmasker of elk alternatief in stof te dragen.

In geval van compartimentering van het publiek kunnen de maximale aantallen van 3000 (binnen) en 5000 (buiten) worden overschreden, mits naleving van de volgende minimale regels en de toepasselijke protocollen:

1° er is geen vermenging mogelijk van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de activiteit;
2° er wordt per compartiment een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur voorzien;
3° de capaciteit van één compartiment is niet hoger dan het maximum aantal personen toegelaten zoals hierboven beschreven;
4° de capaciteit van alle compartimenten samen bedraagt niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de infrastructuur.

Bovenstaande regels zijn dus niet van toepassing indien de organisatoren ervoor kiezen om het Covid Safe Ticket te gebruiken, of wanneer het gebruik van het Covid Safe Ticket verplicht is op basis van een lokaal politiebesluit of lokale politieverordening, een decreet of een ordonnantie, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

3. Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten

Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten mogen binnen worden georganiseerd voor een
publiek van minimum 200 personen tot en met 30 september 2021 en van minimum 500 personen vanaf 1 oktober 2021, en van maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid (CERM/CIRM moet niet worden gevraagd) en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 i.v.m. het Covid Safe Ticket.

Massa-evenementen en proef- en pilootprojecten mogen buiten worden georganiseerd voor een
publiek van minimum 400 personen tot en met 30 september 2021 en van minimum 750 personen vanaf 1 oktober 2021, en van maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid (CERM/CIRM moet niet worden gevraagd) en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 i.v.m. het Covid Safe Ticket.

De minimumaantallen zoals hierboven beschreven kunnen worden gewijzigd door de lokale overheden alsook door de gefedereerde entiteiten overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

In iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar het massa-evenement plaatsvindt, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2). Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Er geldt een transitieperiode om zich in regel te stellen tot ten minste 31 oktober 2021.

De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd. Op het massa-evenement zelf gelden geen social distancingregels en geen mondmaskerplicht, noch de horecaregels.

Voor meer informatie, kan u de FAQ Evenementen van het Coronacommissariaat hier raadplegen.

De minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde minister(s), de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit voor de proef- en pilootprojecten, behalve voor wat betreft het maximum aantal van 75.000 bezoekers. De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat werd bepaald door de bevoegde ministers en de federale minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken van het Overlegcomité.

In welke gevallen moet het Covid Event/Infrastructure Risk Model (CERM/CIRM) gebruikt worden?

Het “CERM” is het instrument dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te maken met betrekking tot de organisatie op haar grondgebied van een bepaald evenement in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire maatregelen, beschikbaar op de website “covideventriskmodel.be”.

Het “CIRM” is het instrument dat een lokale overheid in staat stelt een analyse te maken met betrekking tot een bepaalde infrastructuur op haar grondgebied voor de organisatie van evenementen in de ruime zin in het licht van de geldende sanitaire maatregelen, beschikbaar op de website “covideventriskmodel.be/cirm”.

Het CERM en, wanneer van toepassing, het CIRM moeten gebruikt worden voor beslissingen in verband met de organisatie van evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en sporttrainingen en congressen, met een publiek van 500 of meer personen indoor en 750 of meer personen outdoor wanneer de organisator geen toepassing maakt van het Covid Safe Ticket.

De CERM en CIRM moeten niet gebruikt worden door de lokale overheid om toestemming te verlenen voor massa-evenementen, noch voor evenementen waarvoor de toegang op basis van een lokaal politiebesluit, een lokale politieverordening, een decreet of een ordonnantie verplicht dient te worden georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 ivm het Covid Safe Ticket.

BETOGINGEN

Betogingen zijn opnieuw toegestaan zonder beperking van het maximum aantal deelnemers. De naleving van de regels van social distancing blijft evenwel verplicht.

PRIVATE BIJEENKOMSTEN

Private bijeenkomsten zijn toegelaten, het gaat om bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen.
Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 500 personen.

Private bijeenkomsten mogen buiten worden georganiseerd voor een maximum van 750 personen.

De bepalingen van toepassing op de horeca gelden niet voor dienstverlening aan huis en private bijeenkomsten (ook wanneer zij in een horeca-inrichting plaatsvinden), daarnaast is ook het dragen van het mondmasker niet verplicht. De social distancing regels dienen niet gerespecteerd te worden, dansfeesten zijn in dit kader toegelaten.

Indien de private bijeenkomst plaatsvindt in een discotheek of dancing is het gebruik van het CST derhalve wel verplicht aangezien de toegang tot een discotheek of dancing enkel mogelijk is met gebruik van het CST.

Deze maximale aantallen kunnen evenwel worden overschreden op voorwaarde dat toepassing wordt gemaakt van de modaliteiten die gelden voor de grotere evenementen waarbij geen toepassing wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be
Sluiten

Zin om bij de stad te komen werken?

Quote Hendrik vacatures Ontdek onze vacatures