naar inhoud

Recreatie en buitenactiviteiten

TOERISME

Meer details met betrekking tot internationaal reizen worden behandeld in het deel "internationaal".

Alle logiesvormen (inclusief hotels, aparthotels, gîtes, B&Bs, vakantieparken en campings), met inbegrip van hun restaurants en bars en hun andere gemeenschappelijke faciliteiten (zwembad, wellness-centra, jacuzzi,…), zijn open, mits naleving van de geldende maatregelen en protocollen.

Verblijven in toeristische logies zijn toegestaan op basis van hun capaciteit, inclusief logies met een capaciteit van meer dan 15 personen.

Indien men met meer dan 15 personen verblijft in een toeristisch logies, is het niet toegelaten om binnen extra gasten te ontvangen, tenzij voor een huwelijk of een uitvaart.

GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN

Een georganiseerde activiteit is een vrijetijdsactiviteit in groep, die door de deelnemers hoofdzakelijk niet wordt uitgeoefend in professioneel verband en waarvan de toegang wordt beperkt ofwel tot de leden van de betrokken organisatie ofwel door middel van een inschrijving. Dit omvat onder andere jeugdactiviteiten, activiteiten van jeugdbewegingen, (hoofdzakelijk niet-professionele) repetities van dans- en theatergezelschappen en van een koor,…

Indien deze activiteiten buiten plaatsvinden, is er geen maximum aantal deelnemers van toepassing.

Indien deze activiteiten binnen plaatsvinden, zijn deze toegelaten voor één of meerdere groepen van maximum 200 personen, medewerkers en organisatoren niet inbegrepen. Elke deelnemer tot en met 17 jaar en elke deelnemer die nood heeft aan begeleiding kan worden vergezeld door twee meerderjarige personen. Deze laatste personen worden niet meegeteld bij de berekening van de maximale aantallen toegelaten personen. In het geval er meerdere groepen zijn, moeten de personen die samenkomen in één groep in dezelfde groep blijven en mogen ze niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. Deze maximumaantallen en deze richtlijnen met betrekking tot groepen zijn niet van toepassing op sportieve activiteiten (behalve voor wat betreft de sportkampen, waarop ze wel van toepassing zijn).

Bovendien dienen de volgende regels te worden nageleefd:

• een mondmasker is enkel vereist indien de activiteit plaatsvindt op een plaats waar het dragen van een masker verplicht is, behalve wanneer dit onmogelijk is door de aard van de activiteit;
• in het geval er professionele horeca-activiteiten uitgeoefend worden, dienen de minimale regels met betrekking tot de professionele uitoefening van horeca-activiteiten gerespecteerd te
worden;
• de minimale regels met betrekking tot de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke,
sportieve, recreatieve en evenementensector blijven eveneens van toepassing indien de
georganiseerde activiteit in een dergelijke inrichting plaatsvindt;
• het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht en de toepasselijke richtlijnen met
betrekking tot binnenluchtkwaliteit, zoals hierboven beschreven in het deel
“Binnenluchtkwaliteit” dienen nageleefd te worden indien de georganiseerde activiteit
plaatsvindt in een voor het publiek toegankelijke binnenruimte van:
o een inrichting behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van een fitnesscentrum;
o een bioscoop;
o een inrichting behorende tot de evenementensector;
o een eet- en drankgelegenheid van de horecasector, met inbegrip van discotheken en
dancings.

Indien er publiek aanwezig is bij deze georganiseerde activiteiten (naast de meerderjarige personen die de minderjarige deelnemers vergezellen), wordt verwezen naar de regels die van toepassing zijn voor publiek toegankelijke (massa-)evenementen zoals hieronder beschreven.

Kampen en stages, zoals bijvoorbeeld sportkampen, cultuurkampen en kampen van jeugdbewegingen en -verenigingen, zijn eveneens toegestaan, zowel met als zonder overnachting, mits naleving van bovenstaande regels en voor een maximum van 200 personen per groep binnen en zonder maximum buiten.

Voor de activiteiten in groep in het kader van onderwijs worden de specifieke voorwaarden vastgesteld door de ministers van Onderwijs.

Voor de jeugdsector zijn er volgende protocollen die kunnen worden geraadpleegd via onderstaande
link:
• Vlaanderen:
o https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vragen-en-maatregelen-jeugd  (in toepassing
van het Jeugdprotocol zijn er meer specifieke richtlijnen die men kan raadplegen
via onderstaande link https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels ).
• Franstalige gemeenschap:
o https://servicejeunesse.cfwb.be/ 
• Deutschsprachige Gemeinschaft:
o Ostbelgien Live - Jugend 

Kan een georganiseerde activiteit plaatsvinden in de binnenruimten van een inrichting die
behoort tot de culturele, de sport- of de recreatiesector?

Ja dit is toegestaan. Echter, indien een georganiseerde activiteit plaatsvindt in een inrichting die behoort tot de culturele, sportieve of recreatieve sector, mag de groep niet groter zijn dan 200 personen binnen. Indien de capaciteit van deze inrichting groter is dan het voormelde maximumaantal, dan mag deze inrichting ook nog andere bezoekers ontvangen. Bijvoorbeeld: indien een jeugdbeweging een activiteit organiseert in een trampolinepark, dan mag dit trampolinepark ook nog steeds andere bezoekers ontvangen indien de capaciteit van deze inrichting dit toelaat.

Onder welke voorwaarden mogen workshops en cursussen doorgaan?

Workshops in het kader van een vrijetijdsactiviteit, zoals een kookworkshop of een knutselworkshop, en cursussen buiten het onderwijs zoals een taalcursus, waar eenieder zich kan inschrijven, mogen plaatsvinden volgens de regels van georganiseerde activiteiten zoals hierboven beschreven. De groep die deelneemt mag dus niet groter zijn dan 200 personen indien de workshop of cursus binnen plaatsvindt. Indien de workshop of cursus buiten plaatsvindt, is er geen maximum aantal deelnemers van toepassing.

Wat is de regeling voor de zwembaden?

De zwembaden (met inbegrip van de subtropische zwembaden, van de recreatieve onderdelen van de zwembaden en eventuele wellnessfaciliteiten) zijn open. De protocollen van de gemeenschappen regelen de modaliteiten tot de toegang en organisatie. De toeristische accommodaties, mogen ook klanten toegang verlenen tot hun zwembad, mits het respecteren van de regels in het protocol dat van toepassing is op de zwembaden.

De uitbating van het zwembad en de activiteiten die doorgaan in het zwembad moeten de minimale regels, zoals hierboven beschreven, respecteren.

PRIVATE EVENEMENTEN

Een privaat evenement is een evenement waarvan de toegang, voorafgaand aan de start ervan, wordt beperkt door middel van individuele uitnodigingen tot een bepaald, met de organisator verbonden publiek dat duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek.

A. Private evenementen die thuis plaatsvinden

Private evenementen mogen thuis plaatsvinden, zowel binnen als buiten. Er geldt geen maximaal aantal personen, noch een mondmaskerplicht.

Indien gebruik wordt gemaakt van dienstverlening aan huis van professionele horeca-activiteiten, zijn de horecaregels niet van toepassing, met uitzondering van het dragen van een mondmasker door het personeel.

B. Private evenementen die in een toeristisch logies plaatsvinden

Private evenementen mogen in een toeristisch logies plaatsvinden, zowel binnen als buiten. Er geldt geen maximum aantal personen, noch een mondmaskerplicht. In geval van het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten, zijn de horeca regels van toepassing, met inbegrip van het verplicht dragen van een mondmasker voor het personeel.

C. Private evenementen die in het kader van een huwelijk of uitvaart plaatsvinden

Private evenementen in het kader van een huwelijk of uitvaart mogen zowel binnen als buiten
plaatsvinden. Er geldt geen maximum aantal personen, noch een maximum capaciteit. 

Wanneer een beroep wordt gedaan op professionele horeca-activiteiten zijn de minimale, horecaregels van toepassing, met uitzondering van de capaciteitsbeperking tot 70%. Indien gebruik wordt gemaakt van dienstverlening aan huis van professionele horeca-activiteiten, zijn de horecaregels niet van toepassing, met uitzondering van het dragen van een mondmasker door het personeel.

Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht en de toepasselijke richtlijnen met betrekking tot binnenluchtkwaliteit, zoals hierboven beschreven in het deel “Binnenluchtkwaliteit” dienen te worden nageleefd indien het private evenement plaatsvindt in een voor het publiek toegankelijke binnenruimte van een inrichting behorende tot de evenementensector of van een eet- en drankgelegenheid van de horecasector, met inbegrip van discotheken en dancings.

D. Private evenementen die noch thuis, noch in een toeristisch logies, noch in het kader van een huwelijk of uitvaart plaatsvinden

Voor deze private evenementen gelden er verschillende minimale regels naargelang het private
evenement binnen of buiten plaatsvindt en of het om een dynamisch of niet-dynamisch evenement gaat.

Onder “dynamisch” wordt begrepen: rechtstaand of grotendeels interactief of grotendeels bewegend.

Onder “niet-dynamisch” wordt begrepen: zittend en grotendeels niet-interactief en grotendeels niet-bewegend.

I. Dynamische private evenementen die binnen plaatsvinden

Dynamische private evenementen die binnen plaatsvinden zijn toegelaten. De volgende minimale regels zijn van toepassing:

• het dragen van een mondmasker is niet verplicht tijdens het evenement, behalve voor het
personeel in het geval van het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten;
• de minimale regels met betrekking tot de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke,
sportieve, recreatieve en evenementensector zijn van toepassing indien het private evenement
in een dergelijke inrichting plaatsvindt;
• wanneer een beroep wordt gedaan op professionele horeca-activiteiten zijn de minimale regels
met betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten van toepassing;
• het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht en de toepasselijke richtlijnen met
betrekking tot binnenluchtkwaliteit, zoals hierboven beschreven in het deel
“Binnenluchtkwaliteit” dienen te worden nageleefd indien het private evenement plaatsvindt in
een voor het publiek toegankelijke binnenruimte van:
o een inrichting behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van een fitnesscentrum;
o een bioscoop;
o een inrichting behorende tot de evenementensector;
o een eet- en drankgelegenheid van de horecasector , met inbegrip van discotheken en
dancings.

Het is toegelaten om tot 100% van de capaciteit van de plaats waar het private evenement plaatsvindt te gebruiken om personen te ontvangen, zolang het maximum van 200 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, niet overschreden wordt.

Indien het evenement plaatsvindt met meer dan 200 personen dient het aantal personen dat ontvangen wordt, te worden beperkt tot 70% van de totale capaciteit van de plaats waar het evenement plaatsvindt.

Deze beperking tot 70% is niet van toepassing indien de streefwaarde voor binnenluchtkwaliteit (een debiet van minstens 40 m³ per uur per persoon aan ventilatie en/of luchtzuivering of maximaal een CO2- concentratie van 900 ppm) kan worden nageleefd gedurende het evenement. Indien de CO2-concentratie automatisch wordt geregistreerd en steeds kan worden uitgelezen en ter beschikking kan worden gesteld, dan kan de gemiddelde CO2-concentratie hetzij per uur, hetzij over de duur van de activiteit of het evenement in rekening worden gebracht voor de controle van de streefwaarde.

II. Niet-dynamische private evenementen die binnen plaatsvinden en dynamische en
niet-dynamische private evenementen die buiten plaatsvinden

Niet-dynamische private evenementen die binnen plaatsvinden zijn toegelaten. De volgende minimale regels zijn van toepassing:

• Het is verplicht, vanaf de leeftijd van 12 jaar, om een mondmasker te dragen tijdens het
evenement;
• De minimale regels met betrekking tot de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector zijn van toepassing indien het private evenement in een dergelijke inrichting plaatsvindt;
• Wanneer een beroep wordt gedaan op professionele horeca-activiteiten zijn de minimale regels met betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten van toepassing;
• Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht en de toepasselijke richtlijnen met
betrekking tot de binnenluchtkwaliteit, zoals hierboven beschreven in het deel
“Binnenluchtkwaliteit” dienen te worden nageleefd indien het private evenement plaatsvindt in
een voor het publiek toegankelijke binnenruimte van:
o een inrichting behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van een fitnesscentrum;
o een bioscoop;
o een inrichting behorende tot de evenementensector;
o een eet- en drankgelegenheid van de horecasector, met inbegrip van discotheken en
dancings.

Het is toegelaten om tot 100% van de capaciteit van de plaats waar het private evenement plaatsvindt te gebruiken om personen te ontvangen, zolang het maximum van 200 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, niet overschreden wordt.

Indien het evenement plaatsvindt met meer dan 200 personen dient het aantal personen dat ontvangen wordt, te worden beperkt tot 80% van de totale capaciteit van de plaats waar het evenement plaatsvindt.

Deze beperking tot 80% is niet van toepassing indien de streefwaarde voor binnenluchtkwaliteit (een debiet van minstens 40 m³ per uur per persoon aan ventilatie en/of luchtzuivering of maximaal een CO2- concentratie van 900 ppm) kan worden nageleefd gedurende het evenement dat binnen plaatsvindt.

Indien de CO2-concentratie automatisch wordt geregistreerd en steeds kan worden uitgelezen en ter beschikking kan worden gesteld, dan kan de gemiddelde CO2-concentratie hetzij per uur, hetzij over de duur van de activiteit of het evenement in rekening worden gebracht voor de controle van de streefwaarde.

III. Dynamische en niet-dynamische private evenementen die buiten plaatsvinden 

Dynamische en niet-dynamische private evenementen die buiten plaatsvinden, zijn toegelaten. De volgende minimale regels zijn van toepassing:
• het dragen van een mondmasker is niet verplicht tijdens het evenement, behalve voor het
personeel in het geval van het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten;
• de minimale regels met betrekking tot de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke,
sportieve, recreatieve en evenementensector zijn van toepassing indien het private evenement
in een dergelijke inrichting plaatsvindt;
• wanneer een beroep wordt gedaan op professionele horeca-activiteiten zijn de minimale regels met betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten van toepassing;

Het is toegelaten om tot 100% van de capaciteit van de plaats waar het private evenement plaatsvindt te gebruiken om personen te ontvangen, zolang het maximum van 200 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, niet overschreden wordt.

Indien het private evenement plaatsvindt met meer dan 200 personen dient het aantal personen dat ontvangen wordt, te worden beperkt tot 80% van de totale capaciteit van de plaats waar het evenement plaatsvindt. Deze beperking tot 80% is niet van toepassing:
• indien in een compartimentering wordt voorzien zoals hieronder beschreven of;
• indien bijkomende anti-crowdingmaatregelen worden voorzien mits positief advies van de
veiligheidscel of;
• indien het private evenement niet plaatsvindt in een permanente of tijdelijke structuur
bestemd om een bepaald aantal personen te ontvangen.
De compartimentering dient te worden voorzien, met naleving van volgende regels:
• er is geen vermenging mogelijk van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten,
voor, tijdens en na het evenement;
• er wordt per compartiment een aparte in- en uitgang voorzien;
• het aantal personen dat ontvangen wordt in één compartiment is niet hoger dan 2000 personen.

Is het toegelaten om te dansen op een trouwfeest?

Ja, dit is toegelaten. De regels met betrekking tot trouwfeesten, zoals hierboven beschreven onder “private evenementen” en “Horeca”, blijven eveneens van toepassing.

Mag er een verjaardagsfeest georganiseerd worden in een inrichting van de recreatieve of
sportieve sector (zoals een bowlingzaal, een trampolinepark,…)

Dit is toegelaten. De regels met betrekking tot deze inrichtingen, zoals hierboven beschreven onder “Openbaar leven”, blijven eveneens van toepassing.

Mogen algemene vergaderingen van mede-eigendom nog doorgaan?

Algemene vergaderingen van mede-eigendommen mogen fysiek plaatsvinden. Tot 200 personen binnen gelden geen beperkingen, behoudens de gekende – en cruciale – veiligheids- en voorzorgsvoorschriften (mondmasker, handhygiëne, …). Vanaf 200 personen moet het aantal aanwezigen worden beperkt tot 80% van de totale capaciteit van de zaal. Deze beperking tot 80% is niet van toepassing indien de streefwaarde voor binnenluchtkwaliteit (een debiet van minstens 40 m³ per uur per persoon aan ventilatie en/of luchtzuivering of maximaal een CO2-concentratie van 900 ppm) kan worden nageleefd gedurende de vergadering die binnen plaatsvindt. Indien de CO2-concentratie automatisch wordt geregistreerd en steeds kan worden uitgelezen en ter beschikking kan worden gesteld, dan kan de  gemiddelde CO2-concentratie hetzij per uur, hetzij over de duur van de activiteit of het evenement in rekening worden gebracht voor de controle van de streefwaarde. Voor dit laatste kan men best de zaal
contacteren om inlichtingen in te winnen.

Tot 31 mei 2022 blijft de mogelijkheid in voege om te werken via de versoepelde schriftelijke
besluitvorming, net zoals het onverkort mogelijk blijft om digitaal of hybride te vergaderen. De syndicus verduidelijkt de wijze van vergaderen in de oproepingsbrief.

PUBLIEK TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN

De regels verschillen naargelang het evenement binnen of buiten en met of zonder Covid Safe Ticket (CST) plaatsvindt en of het om een dynamisch of niet-dynamisch evenement gaat.

Onder “dynamisch” wordt begrepen: rechtstaand of grotendeels interactief of grotendeels bewegend.
Onder “niet-dynamisch” wordt begrepen: zittend en grotendeels niet-interactief en grotendeels niet-bewegend.

Onder “massa-evenement” wordt begrepen: een publiek toegankelijk evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket.

A. Dynamische publiek toegankelijke (massa-)evenementen binnen

Dynamische publiek toegankelijke evenementen die binnen plaatsvinden, zijn toegelaten.

Volgende minimale regels zijn van toepassing:
• het dragen van een mondmasker is tijdens het evenement niet verplicht voor de deelnemers;
• het dragen van een mondmasker is tijdens het evenement wel verplicht voor de organisatoren
en medewerkers van het evenement, alsook voor het personeel in het geval van het
professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten;
• de minimale regels met betrekking tot de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke,
sportieve, recreatieve en evenementensector zijn van toepassing indien het evenement in een
dergelijke inrichting plaatsvindt;
• in geval van het uitoefenen van professionele horeca-activiteiten zijn de minimale regels met
betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten van toepassing.

Bovendien zijn bijkomende regels van toepassing in functie van het al dan niet gebruik van het Covid Safe Ticket.

i. Zonder gebruik van het Covid Safe Ticket

Dynamische publiek toegankelijke evenementen die binnen plaatsvinden, zijn toegelaten voor een maximum van 50 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, indien geen gebruik gemaakt wordt van het Covid Safe Ticket.

Bovendien is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en de toepasselijke richtlijnen met betrekking tot binnenluchtkwaliteit, zoals hierboven beschreven in het deel “Binnenluchtkwaliteit” dienen te worden nageleefd indien het publiek toegankelijk evenement plaatsvindt in een voor het publiek toegankelijke binnenruimte van:

o een inrichting behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van een fitnesscentrum;
o een bioscoop;
o een inrichting behorende tot de evenementensector;
o een eet- en drankgelegenheid van de horecasector, met inbegrip van discotheken en
dancings.

ii. Met gebruik van het Covid Safe Ticket (massa-evenementen)

Dynamische publiek toegankelijke massa-evenementen die binnen plaatsvinden, zijn toegestaan voor een publiek van minimum 50 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 i.v.m. het Covid Safe Ticket.

Dit minimumaantal kan gewijzigd worden door de lokale overheden alsook door de gefedereerde entiteiten overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Een massa-evenement met een publiek van minder dan 50 personen binnen kan eveneens georganiseerd worden met gebruik van Covid Safe Ticket, mits de organisator de bezoekers daarvan voorafgaand informeert.

In de voor het publiek toegankelijke binnenruimten van de infrastructuur waar een massa-evenement met een publiek van 50 of meer personen plaatsvindt, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dienen de toepasselijke richtlijnen met betrekking tot binnenluchtkwaliteit, zoals hierboven beschreven in het deel “Binnenluchtkwaliteit”, te worden nageleefd.

Het is toegelaten om tot 100% van de capaciteit van de plaats van het evenement te gebruiken om publiek te ontvangen zolang het maximum van 200 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, niet overschreden wordt.

Wanneer het massa-evenement plaatsvindt met meer dan 200 personen dient het aantal personen dat ontvangen wordt, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, te worden beperkt tot 70% van de totale capaciteit van de plaats waar het evenement plaatsvindt. In dat geval, moet het debiet aan ventilatie en/of luchtzuivering van 18m3 per uur per persoon gerespecteerd worden of mag de gemiddelde CO2 waarde in de binnenruimtes 1500ppm niet overschrijden. Indien deze limietwaarde niet kan worden nageleefd, dient het aantal personen dat ontvangen wordt, te worden verminderd of dienen andere maatregelen te worden genomen zodat de limietwaarde vanaf het volgende evenement kan worden nageleefd.

Deze beperking van 70% is niet van toepassing indien de streefwaarde voor de binnenluchtkwaliteit (een debiet van minstens 40 m3 per uur per persoon aan ventilatie en/of luchtzuivering of maximaal een CO2-concentratie van 900ppm CO2) kan worden nageleefd gedurende het evenement. Indien de CO2-concentratie automatisch wordt geregistreerd en steeds kan worden uitgelezen en ter beschikking kan worden gesteld, dan kan de gemiddelde CO2-concentratie hetzij per uur, hetzij over de duur van de activiteit of het evenement in rekening worden gebracht voor de controle van de streefwaarde.

De beperking tot 70% geldt dus niet voor de evenementen met 200 of minder personen, wat betekent dat een capaciteit van 200 personen altijd wordt gegarandeerd, ongeacht het resultaat van de metingen van de luchtkwaliteit.

De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd.

B. Niet-dynamische publiek toegankelijke evenementen binnen

Niet-dynamische publiek toegankelijke evenementen die binnen plaatsvinden zijn toegelaten.
Volgende minimale regels zijn van toepassing:
• het dragen van een mondmasker tijdens het evenement is verplicht voor de deelnemers alsook voor de organisatoren en medewerkers van het evenement en voor het personeel in het geval van het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten;
• de minimale regels met betrekking tot de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke,
sportieve, recreatieve en evenementensector zijn van toepassing indien het evenement in een
dergelijke inrichting plaatsvindt;
• in het geval van het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten zijn de minimale regels
met betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten van toepassing.
Bovendien zijn bijkomende regels van toepassing in functie van het al dan niet gebruik van het Covid Safe Ticket.

i. Zonder gebruik van het Covid Safe Ticket
Niet-dynamische publiek toegankelijke evenementen die binnen plaatsvinden, zijn toegelaten voor een maximum van 50 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, indien geen gebruik gemaakt wordt van het Covid Safe Ticket.

Bovendien is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en de toepasselijke richtlijnen met betrekking tot binnenluchtkwaliteit, zoals hierboven beschreven in het deel “Binnenluchtkwaliteit” dienen te worden nageleefd indien het publiek toegankelijk evenement plaatsvindt in een voor het publiek toegankelijke binnenruimte van:
o een inrichting behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van een fitnesscentrum;
o een bioscoop;
o een inrichting behorende tot de evenementensector;
o een eet- en drankgelegenheid van de horecasector, met inbegrip van discotheken en
dancings.

ii. Met gebruik van het Covid Safe Ticket (massa-evenementen)

Niet-dynamische publiek toegankelijke massa-evenementen die binnen plaatsvinden zijn toegestaan voor een publiek van minimum 50 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 i.v.m. het Covid Safe Ticket.

Dit minimumaantal kan gewijzigd worden door de lokale overheden alsook door de gefedereerde entiteiten overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Een massa-evenement met een publiek van minder dan 50 personen binnen kan eveneens georganiseerd worden met gebruik van Covid Safe Ticket, mits de organisator de bezoekers daarvan voorafgaand informeert.

In de voor het publiek toegankelijke binnenruimten van de infrastructuur waar een massa-evenement met een publiek van 50 of meer personen plaatsvindt, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dienen de toepasselijke richtlijnen met betrekking tot binnenluchtkwaliteit,zoals hierboven beschreven in het deel “Binnenluchtkwaliteit”, te worden nageleefd.

Het is toegelaten om tot 100% van de capaciteit van de plaats van het evenement te gebruiken om publiek te ontvangen zolang het maximum van 200 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, niet overschreden wordt.

Wanneer het massa-evenement plaatsvindt met meer dan 200 personen dient het aantal personen dat ontvangen wordt, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, te worden beperkt tot 80% van de totale capaciteit van de plaats waar het evenement plaatsvindt. In dat geval, moet het debiet aan ventilatie en/of luchtzuivering van 18m3 per uur per persoon gerespecteerd worden of mag de gemiddelde CO2 waarde in de binnenruimtes 1500ppm niet overschrijden. Indien deze limietwaarde niet kan worden nageleefd, dient het aantal personen dat ontvangen wordt, te worden verminderd of dienen andere maatregelen te worden genomen zodat de limietwaarde vanaf het volgende evenement kan worden nageleefd.

Deze beperking van 80% is niet van toepassing indien de streefwaarde voor de binnenluchtkwaliteit (een debiet van minstens 40 m3 per uur per persoon aan ventilatie en/of luchtzuivering of maximaal een CO2- concentratie van 900ppm CO2) kan worden nageleefd gedurende het evenement. Indien de CO2-concentratie automatisch wordt geregistreerd en steeds kan worden uitgelezen en ter beschikking kan worden gesteld, dan kan de gemiddelde CO2-concentratie hetzij per uur, hetzij over de duur van de activiteit of het evenement in rekening worden gebracht voor de controle van de streefwaarde.

De beperking tot 80% geldt dus niet voor de evenementen met 200 of minder personen, wat betekent dat een capaciteit van 200 personen altijd wordt gegarandeerd, ongeacht het resultaat van de metingen van de luchtkwaliteit.

De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd.

C. Dynamische en niet-dynamische publiek toegankelijke evenementen die buiten plaatsvinden

Dynamische en niet-dynamische publiek toegankelijke evenementen die buiten plaatsvinden, zijn toegelaten.
Volgende minimale regels zijn van toepassing:
• het dragen van een mondmasker is tijdens het evenement niet verplicht voor de deelnemers;
• het dragen van een mondmasker is tijdens het evenement verplicht voor de organisatoren en
medewerkers van het evenement en voor het personeel in het geval van het professioneel
uitoefenen van horeca-activiteiten;
• de minimale regels met betrekking tot de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke,
sportieve, recreatieve en evenementensector zijn van toepassing indien het evenement in een
dergelijke inrichting plaatsvindt;
• in het geval van het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten zijn de minimale regels
met betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten van toepassing;

Bovendien zijn bijkomende regels van toepassing in functie van het al dan niet gebruik van het Covid Safe Ticket.

i. Zonder gebruik van het Covid Safe Ticket

Dynamische en niet-dynamische publiek toegankelijke evenementen die buiten plaatsvinden zijn toegelaten voor een maximum van 100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, indien geen gebruik gemaakt wordt van het Covid Safe Ticket.

ii. Met gebruik van het Covid Safe Ticket (massa-evenementen)

Dynamische en niet-dynamische publiek toegankelijke massa-evenementen die buiten plaatsvinden zijn toegestaan voor een publiek van minimum 100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 i.v.m. het Covid Safe Ticket.

Dit minimumaantal kan gewijzigd worden door de lokale overheden alsook door de gefedereerde entiteiten overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. Een massa-evenement met een publiek van minder dan 100 personen buiten kan eveneens georganiseerd worden met gebruik van Covid Safe Ticket, mits de organisator de bezoekers daarvan voorafgaand informeert.

Het is toegelaten om tot 100% van de capaciteit van de plaats van het publiek toegankelijke evenement te gebruiken om publiek te ontvangen zolang het maximum van 200 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, niet overschreden wordt.

Wanneer het massa-evenement plaatsvindt met meer dan 200 personen dient het aantal personen dat ontvangen wordt, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, te worden beperkt tot 80% van de totale capaciteit van de plaats waar het evenement plaatsvindt.

Deze beperking tot 80% is niet van toepassing:
• indien er een compartimentering voorzien wordt zoals hieronder beschreven of;
• indien bijkomende anti-crowdingmaatregelen worden voorzien mits positief advies van de
veiligheidscel of;
• indien het massa-evenement niet plaatsvindt in een permanente of tijdelijke structuur bestemd om een bepaald aantal personen te ontvangen.

De compartimentering dient te worden voorzien, met naleving van volgende regels:
• er is geen vermenging mogelijk van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten,
voor, tijdens en na het evenement;
• er wordt per compartiment een aparte in- en uitgang voorzien;
• het aantal personen dat ontvangen wordt in één compartiment is niet hoger dan 2000 personen.

De beperking tot 80% geldt dus niet voor de evenementen met 200 of minder personen, wat betekent dat een capaciteit van 200 personen altijd wordt gegarandeerd.

Welke regels zijn van toepassing bij het gebruik van tenten en terrassen?

Voor het organiseren van georganiseerde activiteiten, private evenementen en evenementen
toegankelijk voor het publiek, worden beschouwd als buiten of als buitenruimten, de tenten of de terrassen die:
• ofwel aan minstens twee zijden volledig open zijn;
• ofwel aan één zijde volledig open zijn en waarvan de diepte maximaal twee maal groter is dan
de hoogte van de open zijde;
• ofwel niet overdekt zijn.

De tenten en terrassen die niet aan deze voorwaarden beantwoorden, worden beschouwd als binnen of als binnenruimten.

Welke regels zijn van toepassing op optochten (bv. carnaval)?

Tijdens optochten zijn de regels voor (massa-)evenementen buiten van toepassing op de zones, met inbegrip van de vertrek- en aankomstzones, die hermetisch kunnen worden afgesloten, waarbij de toegang tot de woning van de bewoners of hun bezoekers weliswaar niet mag worden verhinderd. De organisatoren zijn in elk geval verantwoordelijk voor de crowd control, ook langs het parcours. Het Overlegcomité heeft uitdrukkelijk gevraagd aan de lokale overheden om de naleving van de geldende maatregelen voor evenementen strikt te controleren, en wanneer de maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, deze evenementen niet te laten plaatsvinden. Daarnaast kan ook worden verwezen naar de voormelde ministeriële omzendbrief van 28 december 2021 inzake het beheer van de openbare ruimte.

Is de consumptie van eten en drinken bij evenementen toegelaten?

Ja, de consumptie van eten en drinken bij evenementen is toegelaten. Indien een beroep wordt gedaan op professionele horeca-dienstverlening, moeten de horecaregels worden nageleefd.

Tijdens niet-dynamische evenementen die binnen plaatsvinden mag het mondmasker enkel worden afgezet om iets te eten of te drinken. Het blijft ook mogelijk om eten en/of drinken te gaan bestellen aan een bar/frietkot/,… op het evenement en dit op de eigen plaats te consumeren.

BETOGINGEN

Betogingen zijn opnieuw toegestaan zonder beperking van het maximum aantal deelnemers. De naleving van de regels van social distancing blijft evenwel verplicht.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be