naar inhoud

Ondernemingen

Er werd een evenwicht gezocht tussen het behoud van de fysieke en mentale gezondheid en de heropstart van de economie.

Meerdere dagen per week telewerken blijft sterk aanbevolen indien mogelijk. Transacties en vergaderingen op afstand krijgen indien mogelijk de voorkeur

Voor activiteiten die zijn hervat, moeten de door de bevoegde overheden vastgestelde en goedgekeurde protocollen worden gerespecteerd. De protocollen worden opgesteld in overleg tussen de vertegenwoordigers van de sectoren en de bevoegde ministers (inclusief de ministers van de deelstaten indien de materies binnen hun bevoegdheden vallen, indien nodig met raadpleging van de GEES. De protocollen die van toepassing zijn op de verschillende sectoren kunnen opnieuw worden geëvalueerd en indien mogelijk worden versoepeld vanaf 1 juli 2020, indien de omstandigheden dit toelaten. Dit zal moeten gebeuren in overeenstemming met de bevoegde overheid voor elk protocol. Omgekeerd kunnen bepaalde voorwaarden worden aangescherpt als de epidemie zich ongunstig ontwikkelt.

In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website www.info-coronavirus.be geplaatst.

Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de acht algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit van toepassing:

 • De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 • Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 • De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
 • Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Algemeen

Alle ondernemingen en verenigingen moeten de nodige maatregelen treffen om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de toepasselijke generieke gidsen om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan, die beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie en FOD Werkgelegenheid.

Alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van:

 • discotheken en dancings (heropening ten vroegste voorzien op 1 september 2020);
 • Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is.

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (met inbegrip van contactberoepen)

Deze ondernemingen mogen hun activiteiten hernemen volgens de minimale algemene regels, zoals vervat in de drie gidsen, eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is en dat op de website van de voor hen bevoegde overheidsdienst gepubliceerd is. Bij gebrek aan protocol volgen zij de algemene regels van het ministerieel besluit, die hierboven opgesomd werden. Voor wat betreft winkels of ondernemingen die op afspraak werken, deze kunnen ontvangen zolang als gebruikelijk en zonder beperking van het aantal personen.
Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Voor winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

 • Er wordt 1 klant per 10m² toegelaten voor een periode die niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk is;
 • Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in-en uitgang;
 • De afstand voor het behoud van 1,5 meter wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties.
 • Er wordt maximaal met twee personen gewinkeld, als deze personen geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel of onder hetzelfde dak wonen moet de veiligheidsafstand aangehouden worden. Winkels kunnen zelf beslissen om het individueel winkelen te behouden? Eén of twee volwassenen mogen minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezellen.

De regels voorzien voor de winkels zijn ook van toepassing voor winkels gelegen in een winkelcentrum.

Het dragen van mondmaskers

Iedereen vanaf 12 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra en elke private- of publieke druk bezochte plaats. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente. Deze plaatsen worden afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

Onder winkels worden vestigingen toegankelijk voor het publiek die zich bezighouden met kleinhandel en/of dienstverlening begrepen, zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruidenierszaken, slagerijen, bakkerijen, broodjeszaken, garages, apothekers, wasserijen, banken, verzekeringskantoren, boekenwinkels…

In winkelcentra en winkelstraten mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hieronder beschreven) van toepassing.

In de niet publiek toegankelijke delen van winkels en winkelcentra is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Lokale overheden
De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distance maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

Handelsbeurzen met inbegrip van salons

De organisatoren van handelsbeurzen, met inbegrip van salons, mogen vanaf 1 september 2020 hun activiteiten uitoefenen overeenkomstig het protocol dat werd vastgelegd door de bevoegde minister in overleg met de sector.

De handelsbeurzen worden georganiseerd volgens volgende voorwaarden:

- Er worden de nodige maatregelen genomen om de menigtes onder controle te houden, zowel    binnen als buiten de gebouwen, met inbegrip van de parking

- Er wordt een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd

- Er wordt niet meer dan één bezoeker per 10m2 ontvangen

Op een handelsbeurs is het verplicht om een mondmasker of elk alternatief in stof te dragen voor iedereen ouder dan 12 jaar

Contactberoepen: massagesalons, schoonheidssalons, gespecialiseerde voetverzorgers, nagelsalons, kapperszaken en barbiers, tatoeage- en piercingsalons.


Voor deze ondernemingen zijn de volgende modaliteiten van toepassing:

 • 1 klant per 10m², met uitzondering van winkels met een oppervlakte kleiner dan 20m². Voor deze zaken is het wel mogelijk om 2 klanten te ontvangen mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
 • De ontvangst mag enkel op afspraak plaatsvinden voor de duur die strikt noodzakelijk is;
 • Klanten wachten buiten de vestiging en mogen de wachtruimtes niet gebruiken.
 • De toiletten (tenzij in geval van nood) zijn voor klanten niet toegankelijk;
 • Er worden geen drankjes of snacks geserveerd;
 • Er dient een afstand van 1,5 meter tussen elke werkpost te worden bewaard.
 • De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant;
 • Het dragen van mondmaskers of elk alternatief in stof in de vestiging door het personeel en de consumenten is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen door de klant worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling;
 • Handhygiënegel is verkrijgbaar bij de ingang en op verschillende plaatsen in de vestiging;

Kapsalons kunnen in principe maar één klant per 10 m² ontvangen. Omdat kappers hun dienstverlening in verschillende stappen organiseren (bv. haar kleuren, permanent), gedurende dewelke de klanten elk over een individuele plaats beschikken kan er een zekere flexibiliteit worden geboden aan de kappers met betrekking tot het toegelaten aantal klanten in functie van de oppervlakte van het salon. Om van deze regel af te wijken echter moeten de werkstations onderling afgescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief.

Andere maatregelen gericht op het cliënteel kunnen gevonden worden in de “generieke gids betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan” beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Bovenvermelde ondernemingen volgen de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Als deze prestaties aan huis worden geleverd, mag de dienstverlener enkel aanwezig zijn voor de duur die strikt noodzakelijk is, het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof is verplicht voor zowel de dienstverlener als de klant ouder dan 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling. De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant.

Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving in de winkels?

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de regels van social distance en van het dragen van een mondmasker te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Als ze een beroep doen op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Zijn er beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor winkels?

Winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.

Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.

Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.

Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur.

Bestaan er specifieke beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor casino’s en speelautomatenhallen?

Ja, ze mogen hun activiteiten uitoefenen vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten. Ze moeten vanaf één uur ’s nachts gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

Mag ik gebruik maken van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams?

Het gebruik bij je thuis is toegelaten. Wellnesscentra mogen jacuzzi’s, stoomcabines en hammams privé verhuren, met name op reservatie en enkel voor personen die tot hetzelfde huishouden behoren of die deel uitmaken van de "nauwere contacten". Bovendien dienen ze na elk gebruik grondig gereinigd te worden zoals voorzien in het geldende protocol.

Buiten bovenstaande bepaling is gedeeld gebruik van deze voorzieningen niet toegestaan.

Vallen bemanningswissels van zeelieden onder dezelfde regeling als die voor essentiële diensten?

Ja, dezelfde regeling is van toepassing.

Ambulante activiteiten

Markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de "Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt (jaarmarkten uitgezonderd) bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kermis of jaarmarkt bedraagt 200, dit aantal wordt verhoogd naar 400 personen vanaf 1 september 2020.
 • Iedereen (marktkramers, kermiskramers en klanten)  is het verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden). Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter beschikking.
 • Indien eten en drinken ter plaatse bij de kraam of foodtruck wordt geconsumeerd, gebeurt dit onder dezelfde modaliteiten als voorzien voor de horeca. Take-away blijft toegelaten, bijvoorbeeld al wandelend een ijsje of een hamburger eten op de markt/kermis is perfect toegelaten.
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn.
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
 • Er wordt maximaal met twee personen gewinkeld, als deze personen geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel of onder hetzelfde dak wonen moet de veiligheidsafstand aangehouden worden. Eén of twee volwassenen mogen minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezellen.

Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Wat wordt er verstaan onder "een kermis"?

Een kermis wordt beschouwd als een rondreizende bijeenkomst van kermiskramers, het omvat attracties en ritten evenals verschillende kramen.

Mogen braderieën of jaarmarkten georganiseerd worden?

Ja, ze worden toegelaten onder dezelfde voorwaarden en hetzelfde protocol als voor de markten.

Horeca

Elke klant van een horecazaak is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Horecazaken kunnen klanten ontvangen, mits naleving van het protocol en minstens volgens de volgende voorwaarden:

• de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
• een maximum van tien personen per tafel is toegestaan in de restaurants en een maximum van 4 personen per tafel in de drankgelegenheden. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte een tafel delen;
• enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
• elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
• het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
• het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
• er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
• terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
• drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts voor restaurants en tot elf uur ’s avonds voor de andere drankgelegenheden, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode gesloten blijven tot minstens 6 uur ‘s ochtends. Deze beperkingen gelden niet voor take-away en maaltijdlevering;
• De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Er is een gids opgesteld voor de horeca waarin het protocol voor de sector wordt beschreven (https://economie.fgov.be/nl/publicaties/gids-voor-een-veilige).

Voor meer informatie kan u ook terecht in de “Goede praktijken horeca” gids van de Economic Risk Management Group:
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/horeca_goedepraktijken.pdf

De discotheken en dancings blijven daarentegen gesloten.

Hoe maak je een onderscheid tussen drankgelegenheden en restaurants?

In drankgelegenheden (zoals bars, koffiebars, theehuizen, sportbars, voetbalcafés, etc.) staat het nuttigen van dranken centraal. In restaurants bestaat de hoofdactiviteit uit het nuttigen van een maaltijd.

Een restaurant verschilt van een café in die zin dat het een horecagelegenheid is met een toelating 1.11 van het FAVV voor de detailhandel in levensmiddelen. Elk restaurant is wettelijk verplicht om zijn toelating te afficheren op een voor de consument zichtbare plaats.

Bars en andere drankgelegenheden hebben dergelijke toelating niet. In hun geval gaat het om een registratie.

Voor meer details over dit onderwerp kan u de website van het FAVV raadplegen via: http://www.afsca.be/professionelen/erkenningen/.

Mag een onderneming, als zij onder druk staan van de Covid-19 maatregelen, andere activiteiten uitoefenen dan diegene die zijn verklaard in de Kruispuntbank van Ondernemingen?

Ja, een bedrijf kan zijn activiteiten tijdelijk op een andere manier uitvoeren zonder enige administratieve stappen ten opzichte van de KBO en zonder kosten. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor een traiteur die als restaurant wil werken of voor een discotheek die als een bar wil functioneren.

Uiteraard moeten deze nieuwe activiteiten worden uitgevoerd volgens de regels van het protocol dat als gevolg van toepassing is.

Hou er wel rekening mee dat in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beroepsbekwaamheid moet worden aangetoond voor restaurateur-traiteur.

Economie en werk

Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.

De algemene principes zijn de volgende:

Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:

 • Telethuiswerk is sterk aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent, en indien mogelijk meerdere dagen per week.
 • Waar telewerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
  • de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
  • wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden
  • Als er gewerkt wordt in ploegen en teams:
   • Beperk de grootte van de teams;
   • Beperkt de rotatie in de samenstelling van de teams.

In het transport georganiseerd door het bedrijf, moeten de passagiers mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof en indien mogelijk de veiligheidsafstand van 1.5m respecteren. Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op het adres: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf); eventueel aangevuld door:

 • richtlijnen op sectoraal niveau;
 • en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;
 • en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen

Voor de ondernemingen die behoren tot cruciale sectoren en de essentiële diensten:

 • Telethuiswerk is sterk aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent en indien mogelijk meerdere dagen per week.
 • Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, en de regels van social distancing toe te passen. Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids hierboven gebruiken als inspiratiebron.

Voor wat betreft de onderaannemers en nevendiensten van cruciale sectoren en essentiële diensten, zij zijn onderhevig aan de regelgeving die van toepassing is voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?

Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

Is de verkoop tussen particulieren toegestaan (bv.tweedehandsverkoop, verkoop via veilingsites)?

Ja, dat is toegestaan mits respect van de sociale distance maatregelen.

Wordt de geldigheidsduur van de maaltijd-, eco- en andere cheques verlengd?

Ja, verschillende handelszaken werden immers verplicht door de Veiligheidsraad een tijd te sluiten. Daarom heeft de Regering beslist de geldigheid van de maaltijd- en ecocheques die zijn vervallen in de maanden maart, april, mei en juni 2020 te verlengen met zes maanden.

Ook de sport- en cultuurcheques waarvan de vervaldatum 30 september 2020 is, werden verlengd. Deze cheques kunnen uitzonderlijk gebruikt worden tot 31 december 2020.

Welke ondernemingen moeten gegevens van klanten bijhouden in het kader van de contactopsporing en onder welke voorwaarden?

De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst op de volgende plaatsen:

 • de wellnesscentra;
 • de gemeenschappelijke sportlessen;
 • de zwembaden;
 • de casino’s en de speelautomatenhallen;
 • de feest- en receptiezalen;

De bezoeker of deelnemer moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven, de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres en moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19.

Na 14 kalenderdagen moeten de gegevens vernietigd worden.

Wat zijn de bijkomende verplichtingen voor werkgevers en gebruikers die tijdelijk beroep doen op buitenlandse werknemers of zelfstandigen?

Het ministerieel besluit voorziet dat in de volgende sectoren: bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector dat de werkgevers, die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige, een geactualiseerd register bijhoudt. 

Dit register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan en bevat volgende informatie van de werknemer of zelfstandige:

 • Identificatiegegevens;
 • Verblijfplaats in België;
 • Telefoonnummer;
 • De gegevens van de persoon met wie hij/zij samenwerkt.

Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen Covid-19. 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden moeten de gegevens vernietigd worden.

De registratieplicht geldt niet voor:

 • Grensarbeiders;
 • Wanneer het verblijf van de werknemer/zelfstandige niet langer duurt dan 48 uur.

Wanneer de werknemers en zelfstandigen het Passagier Lokalisatie Formulier moeten invullen, (Zie vraag: "Wanneer moet ik het Passagier Lokalisatie Formulier  invullen?" van het deel Internationaal.) moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld. 

Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, moet de werkgever er over waken dat het formulier ingevuld wordt uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden starten.

Voor meer details kan u zich wenden tot artikels 2bis van het Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be