naar inhoud

Economie

Om zoveel mogelijk fysieke contacten tussen mensen te beperken moeten grote mensenmassa’s vermeden worden in de openbare ruimte en op het openbaar vervoer. De bedrijven worden uitgenodigd om het overleg rond de structurele verankering van telewerk op te starten.

WERK

De algemene principes zijn de volgende:


• De ondernemingen, verenigingen en diensten, nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de naleving van de regels van social distancing zo optimaal mogelijk te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden. Indien de social distancing op de arbeidsplaatsen niet kan nageleefd worden, blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
• Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van
materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de “Generieke gids om de
verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, die ter beschikking wordt gesteld op de
website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
(https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf), aangevuld
met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen
die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen
hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.
• Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst, zoals bedoeld in de eerste paragraaf uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en
bescherming op het werk.
• Deze ondernemingen, verenigingen en diensten, informeren de personen die bij hen werkzaam zijn tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hun een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
• Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of
dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

De verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen worden geregeld in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België (titel IX, art. 28 – 30).

ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN OF DIENSTEN AANBIEDEN AAN CONSUMENTEN (B2C)

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.
Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie
(https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelateneconomische/coronavirus-tips-voor-winkels). In de mate van het mogelijke worden de links naar de
beschikbare sectorale protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

In elk geval dienen ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aan consumenten aanbieden, de elf algemene minimale regels (deze worden met ingang van 30 juli 2021 teruggebracht tot acht) die voorzien zijn in het ministerieel besluit na te leven:

1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig
en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
2. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter
beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
3. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
4. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
5. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en
personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met
het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
6. De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden
georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden.

Als ondernemingen, volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Winkels en winkelcentra

In winkels en winkelcentra blijft de verplichting van kracht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof.

In de winkelcentra gelden daarnaast bij het ontvangen van bezoekers minstens de volgende specifieke modaliteiten:

• de hierboven beschreven minimale regels;
• het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de bezoekers bij de in- en uitgang;
• het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het
aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties.

Het dragen van mondmaskers

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht voor zowel de dienstverleners als de klanten in de inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. waarbij de dienstverlener en de klant direct fysiek contact hebben of waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd tussen de dienstverlener en de klant voor een duur van minstens 15 minuten. Dit omvat zowel de medische als niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld kappers, barbiers, schoonheidsspecialisten, tatoeëerders, sekswerkers,…

Lokale overheden

De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 november 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?

Er zijn geen beperkingen meer op de verkoop van alcoholische dranken.

Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

Neen, nachtwinkels mogen opnieuw openen en sluiten op de gebruikelijke uren.

Worden handelsbeurzen en salons georganiseerd?

Handelsbeurzen en salons zijn toegelaten. Zij dienen de minimale regels zoals hierboven beschreven, toe te passen en dienen het toepasselijke protocol te respecteren, tenzij de toegang georganiseerd wordt met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN OF DIENSTEN AAN PROFESSIONELEN AANBIEDEN (B2B)

Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming.

AMBULANTE ACTIVITEITEN

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, al dan niet georganiseerd door professionelen, kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Tijdens alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bezoekers. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de "Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt of kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. In volgende situaties is het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof verplicht voor de markt- en kermiskramers, hun personeel en hun klanten:
a. wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te
garanderen;
b. indien zo bepaald door de lokale overheid, en afgebakend met een aanplakking die de
tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
c. in elk geval op markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en
rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment
ontvangen;
2. de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
3. de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de horecaregels (zoals bijvoorbeeld: maximum acht personen per tafel, enkel zitplaatsen aan
tafel,…);
4. wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een
bezoekersaantal van meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt wordt een
éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of
de kermis;
5. de uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijnde social distancing
gerespecteerd wordt tussen de bezoekers of de toegelaten groepen;
6. de geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie, het dragen van het mondmasker en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht.

Een markt of kermis kan weliswaar ook georganiseerd worden als massa-evenement met gebruik van het Covid Safe Ticket (CST). In dat geval gelden de modaliteiten van die toepassing zijn op massa-evenementen, en niet de bovenstaande specifieke regels met betrekking tot markten en kermissen.

HORECA

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten, geldt er geen beperking meer van de openingsuren en sluitingsuren.

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

• de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over
de geldende preventiemaatregelen;
• de uitbaterstelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
• de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
• de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden
georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
• de klanten, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, tenzij gedurende het eten,
drinken, aan tafel of aan de bar zitten, en tenzij tijdens private bijeenkomsten (bijeenkomsten
waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele
uitnodigingen);
• het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof door het personeel is verplicht;
• buffetten zijn toegestaan.

In de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector, met inbegrip van de danscafés, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. Er dient minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Er geldt een transitieperiode om zich in regel te stellen tot ten minste 31 oktober 2021.

Bovenstaande regels zijn niet van toepassing op horeca-activiteiten bij dienstverlening aan huis en bij private bijeenkomsten.

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

• de regels hierboven beschreven;
• de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de
tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij buiten voor zover de tafelgezelschappen
worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een
minimale hoogte van 1,8 meter;
• een maximum van acht personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet
meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden;
• enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
• elke persoon moet aan de eigen tafel blijven zitten, behalve voor buffetten, bediening aan de
bar in eenmanszaken en voor het uitoefenen van cafésporten en kansspelen;
• buffetten zijn toegestaan;
• er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken;
• afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden;
• in de besloten ruimtes dragen de personeelsleden een mondmasker of elk ander alternatief in stof.

Bovenstaande specifieke regels met betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca activiteiten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen zijn niet van toepassing op de horeca-activiteiten tijdens:

• massa-evenementen ;
• evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die binnen worden georganiseerd, met een publiek van minder dan 500 personen;
• evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, met een publiek van minder dan 750 personen;
• de activiteiten in discotheken en dancings.

Voor meer details, zijn de horecaprotocollen beschikbaar op www.info-coronavirus.be:

- maatregelen voor de horecasector 

- buitenprotocol horeca

Bovendien blijft het collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het individueel gebruik met een individueel mondstuk is toegelaten.

Zijn buffetten toegelaten ?

Ja, buffetten zijn toegelaten. Wanneer het gaat om een buffet met self-service, moet bijzondere
aandacht besteed worden aan handhygiëne (klanten desinfecteren hun handen voordat zij zichzelf bedienen). Bovendien is het dragen van een mondmasker verplicht zodra de klant opstaat, tenzij tijdens private bijeenkomsten of dienstverlening aan huis. Klanten dienen de afstand te bewaren wanneer ze in de rij staan aan het buffet. Dezelfde logica is van toepassing wanneer klanten zich begeven naar (drank)automaten, koelkasten etc. 

Zijn pop-up terrassen en zomerbars toegelaten?

Indien zij de toelating krijgen van de gemeente en de horecaregels naleven, kunnen zij worden georganiseerd in de openbare ruimte.

Mogen er sporten (biljarten, dart, etc.) plaatsvinden in een horeca inrichting?

Cafésporten en kansspelen zijn opnieuw toegelaten.

Welke regels zijn van toepassing op de bedrijfsrestaurants?

De hierboven beschreven minimale horeca regels blijven eveneens van toepassing op de bedrijfsrestaurants. Eet- en lunchpauzes in bedrijven komen expliciet aan bod in de Generieke Gids (blz. 37).

DIERENVERZORGING

Bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvang aanbieden, kunnen hun activiteiten uitoefenen, mits naleving van de twaalf minimale regels en de eventuele protocollen die van toepassing zouden zijn. De dienstverlening aan en in huis is opnieuw toegelaten.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be
Sluiten

Zin om bij de stad te komen werken?

Quote Hendrik vacatures Ontdek onze vacatures