naar inhoud

Economie

Om zoveel mogelijk fysieke contacten tussen mensen te beperken moeten grote mensenmassa’s vermeden worden in de openbare ruimte en op het openbaar vervoer. Daarom is telethuiswerk nog steeds verplicht.

WERK

De algemene principes zijn de volgende:

• Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
• Waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:
o de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon;
o wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden;
o de werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Dit geldt voor alle sectoren en bedrijven. Dit attest of bewijsstuk kan een bestaand document of een bestaande kaart (bijvoorbeeld een badge) zijn waarvan het betrokken personeelslid reeds in het bezit is.
• Fysieke teambuildings zijn verboden.
• De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op het adres: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf); eventueel aangevuld door:
• richtlijnen op sectoraal niveau;
• en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;
en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

In afwijking van de algemene principes:

Voor private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zie bijlage van het ministerieel van 28 oktober 2020)

 • Telethuiswerk is verplicht in alle bedrijven voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.
 • Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het mogelijke, de regels van social distancing toe te passen.

Deze uitzondering geldt ook voor de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten.

Verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen:

De werknemer of zelfstandige die niet in België woont moet:

• Het Passagier Lokalisatie Formulier invullen (met uitzondering van de werknemers of
zelfstandigen die deel uitmaken van de uitzonderingen die in het deel “internationaal” van deze
FAQ gepreciseerd worden);
• Bij verblijf van langer dan 48 uur op het Belgisch grondgebied, bewijs voorleggen van een
negatieve test die werd uitgevoerd minder dan 72u voor aanvang van het werk of activiteiten
in België. Deze test kan worden uitgevoerd in het buitenland voor men in België aankomt. Het
negatief testresultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseur-arbeidsartsen en
door alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen
opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken
• de test- en quarantainemaatregelen respecteren die per SMS zijn ontvangen na het invullen van het PLF. Indien de werknemer na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone aankomt in België moet de werknemer in quarantaine. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine (behoudens eventuele uitzonderingen).

Elke werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op werknemers of zelfstandigen die niet in België wonen, moet voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden nagaan dat indien de werknemer of de zelfstandige daartoe verplicht is, het Passagier Lokalisatie Formulier ingevuld is.

Als het Passagier Lokalisatie Formulier niet werd ingevuld, waakt de werkgever of gebruiker erover dat de werknemer of zelfstandige dat uiterlijk doet op het moment dat hij de werkzaamheden start in België.

Het is belangrijk op te merken dat de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden, niet verplicht is dit na te gaan of een register bij te houden. Bv. een particulier die overgaat tot renovatiewerken in zijn privéwoning en die een beroep doet op de diensten van een zelfstandige of een vennootschap waarvan de werknemers niet in België wonen.

Behalve voor bovenstaande situatie moet de werkgever of gebruiker een register bijhouden dat de volgende gegevens moet bevatten:

1. de identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of
zelfstandige:
o de naam en voornamen;
o de geboortedatum;
o het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

2. de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in Belgi

3. het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;

4. in voorkomend geval, de aanduiding van de personen met wie de werknemer of zelfstandige
tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt;

5. het bewijs van een negatieve Covid-19-test geleverd door de werknemer of de zelfstandige.

Het is belangrijk op te merken dat deze gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. Zij worden vernietigd na 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden. 

Moeten niet worden ingeschreven in een dergelijk register:

• de grensarbeiders in de zin van het ministerieel besluit, met andere woorden iedere
werknemer die arbeid in loondienst verricht in een Lidstaat maar in een andere Lidstaat zijn
woonplaats heeft waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per
week terugkeert;
• een werknemer of zelfstandige die woont of verblijft in het buitenland en van wie het verblijf
in België niet langer duurt dan 48 uur.

Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.
Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en
instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden. Voormelde diensten en instellingen kunnen op de arbeidsplaatsen onder meer vragen het bewijs te leveren dat om louter professionele redenen werd gereisd (zoals uitgelegd in punt1, 1° van de categorieën van essentiële reizen zoals gedetailleerd in het deel “Internationaal” van deze FAQ).

Mogen bedrijfskantines openblijven ?

Ja deze mogen openblijven en vallen onder de grootkeukens en eetzalen voor werkgemeenschappen. Zij moeten de hygiëne en afstandsregels naleven die gelden voor de toegelaten horeca-activiteiten en die hieronder worden beschreven onder het deel horeca.

ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN OF DIENSTEN AANBIEDEN AAN CONSUMENTEN (B2C)

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.

Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie (https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-winkels). In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare sectorale protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

In elk geval dienen de veertien algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit te worden nageleefd :

1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
2. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd behalve voor de beroepen die expliciet zijn opgenomen in het ministrieel besluit;
3. De consumenten worden toegelaten gedurende maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of uitsluitend op afspraak werkt;
4. Eén consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.
5. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten tegelijkertijd te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is;
6. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over de toegangscontroles;
7. Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes. Indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
8. De activiteit moet, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid, zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
9. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
10. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
11. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
12. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
13. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
14. Een consument mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene.

Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

De regels die van toepassing zijn, worden in dit hoofdstuk verder gespecifieerd maar de algemene principes kunnen als volgt worden samengevat:
A. De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden kunnen deze goederen aan de consumenten aanbieden, ook in hun inrichting, mits strikte naleving van de veertien minimale voorwaarden hierboven beschreven.
B. Betreffende het aanbieden van diensten :

Dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft in dit stadium, verboden met uitzondering van:
• de beroepen die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit), mogen hun activiteiten verder zetten, ook al kan de afstand van 1,5 meter niet worden gegarandeerd. Het betreft bijvoorbeeld de medische, paramedische of zorg gerelateerde contactberoepen alsook de thuiszorg voor hulpbehoevenden;
• de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met het oog op het onderhoud, het voleindigen en de vernieuwing van de kwalificaties en licenties, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
• de dienstverlening door de fotografen, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
• de dienstverlening door de schoonheidssalons met inbegrip van de bemande zonnebanken en de bemande zonnecentra, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken, de barbiers en de tatoeage- en piercingsalons, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister van Werk en de minister van Middenstand en Zelfstandigen overeenkomstig de beslissing van het Overlegcomité ter zake.

Voor de dienstverleners die hun activiteiten kunnen hervatten, variëren de regels die van toepassing zijn in functie van de plaats waar de dienst wordt verleend:
• Ter plaatse: in de publiek toegankelijke delen van de onderneming of vereniging, kunnen de dienstverleners hun diensten aan consumenten aanbieden mits strikte naleving van de veertien minimale regels hierboven beschreven.
• Aan huis: de dienstverlening aan huis is verboden met uitzondering van:
o De dienstverlening door de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit);
o De dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
o De diensten voor haarverzorging.
• In de openbare ruimte: indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen bovendien de regels omtrent de samenscholingen en social distancing te worden gerespecteerd. De dienstverlener wordt meegerekend bij het bepalen van het maximum aantal toegelaten personen.

Het aanbieden van goederen aan consumenten

De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten kunnen opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak in hun inrichting mits naleving van de hierboven beschreven minimale regels.

Het aanbieden van goederen aan en in huis is verboden (bijvoorbeeld demonstraties van huishoudproducten). Daarentegen is het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis toegelaten.

Voor het ontvangen van bezoekers in winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:
• de veertien minimale regels hierboven beschreven;
• er wordt één bezoeker per 10m² toegelaten;
• er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in- en uitgang;
• de afstand voor het behoud van 1,5 m wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties;
• een bezoeker mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene
• er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien. Zie de bijkomende vraag over de toegangscontroles

Wat houdt een toereikende toegangscontrole in voor wat betreft de winkels met een voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte van meer dan 400m² en de winkelcentra?

Een toereikende toegangscontrole houdt in dat er georganiseerd wordt toegezien op de naleving van de specifieke maatregelen zoals opgelegd aan winkels en winkelcentra. Hiertoe behoren ondermeer de controle op het beperkt aantal toegelaten klanten, het verplicht dragen van een mondmasker, het samenscholingsverbod, de richtlijn om individueel te winkelen en de social distancing. 

Een toegangsweigering is in principe een bewakingsactiviteit die valt onder de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing. Dit maakt dat deze moet worden uitgevoerd door een vergunde private bewakingsonderneming wiens personeel voor deze activiteit opgeleid is en hiertoe over het juiste profiel beschikt. Anderen, zoals eigen personeel, kunnen weliswaar klanten informeren, winkelwagentjes desinfecteren en aanreiken, reservatie-verificaties verrichten, enz. 

Digitale middelen of affichering kunnen een hulpmiddel zijn bij de toegangscontrole.

Het dragen van mondmaskers

Iedereen vanaf 13 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra en op elke private- of publieke druk bezochte plaats. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente. Deze plaatsen worden afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

Lokale overheden

De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 november 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd.
De bevoegde lokale overheid die oordeelt dat niet kan worden voldaan aan de vereisten die hierboven worden vermeld, is ertoe gehouden om de heropening of opening van de niet-essentiële ondernemingen en verenigingen op diens gehele of gedeeltelijke grondgebied te verdagen of te schorsen.

Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?

Ja, vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens is de verkoop van alcoholische dranken verboden in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). Buiten deze periode kunnen horecazaken alcoholische dranken enkel aanbieden en/of leveren in combinatie met een afhaalmaaltijd.

Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.
Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.
Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur.
De verkoop van alcoholische dranken is verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ‘s morgens in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten).

Mogen toonzalen geopend zijn?

Winkels die niet zijn opgenomen in de voormelde lijst, mogen hun toonzaal enkel uitbaten via een systeem van bestellen en afhalen of via een systeem op afspraak.

Dienstverlening aan consumenten

De dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft op dit moment verboden, met uitzondering van: • de beroepen die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit). Het betreft bijvoorbeeld de medische, paramedische of zorg gerelateerde contactberoepen alsook de thuiszorg voor hulpbehoevenden;
• de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens, alsook voor de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met het oog op het onderhoud, het voleindigen en het vernieuwen van kwalificaties en licenties, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol ;
• de dienstverlening door de fotografen, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol;
• de volgende niet-medische contactberoepen, kunnen volgens strikte voorwaarden hun activiteiten uitoefenen, met inachtneming van de protocollen die gevalideerd zijn door de Minister van Werk en de Minister van Zelfstandigen en KMO’s:
o schoonheidssalons (met inbegrip van de bemande zonnebanken en de bemande zonnecentra alsook de privésauna’s binnen de voorziene regels);
o niet-medische pedicurezaken;
o nagelsalons;
o massagesalons, voor alle soorten massages, waaronder reflexologie, shiatsu en acupunctuur;
o kapperszaken en barbiers;
o tatoeage- en piercingsalons.

Niet-medische contactberoepen kunnen hun diensten niet aan huis verlenen, met uitzondering van de diensten voor haarverzorging. Een kapper mag geen andere diensten aan huis aanbieden.

Voor de dienstverleners die hun activiteiten mogen hervatten, variëren de maatregelen die van toepassing zijn in functie van ofwel de plaats ofwel de dienst die wordt aangeboden.

A. Ter plaatse

In de voor het publiek toegankelijke plaatsen van de onderneming of de vereniging kunnen de dienstverleners hun diensten aan consumenten aanbieden, mits respect voor de hierboven beschreven veertien minimale regels. In afwijking mogen fotografen in hun lokalen meer personen tegelijkertijd ontvangen, enkel voor wat betreft:
• personen van hetzelfde huishouden onderling;
• personen die een duurzaam contact onderhouden;
• kinderen onderling tot en met 12 jaar.

Voor de niet-medische contactberoepen die hun activiteiten kunnen hernemen, zijn hiernaast ook de aangescherpte protocollen van toepassing.

B. Aan huis

De dienstverleningen aan huis zijn verboden.
Enkel de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit), mogen hun diensten bij de consumenten in huis aanbieden (bijvoorbeeld advocaten, architecten, loodgieters en chauffagisten,…), alsook de dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerend goed, met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.

Voor wat betreft contactberoepen, enkel de diensten voor haarverzorging, medische of paramedische contactberoepen en beroepen beschouwd als ‘noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie’ (opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit, PC 330) mogen aan huis uitgeoefend worden, zoals bijvoorbeeld tandartsen, psychologen, kinesitherapie, thuisverpleging, kraamzorg, familiehulp, palliatieve thuiszorg, etc. Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden.

Een kapper mag dus geen andere diensten aan huis aanbieden dan de diensten voor haarverzorging.

C. In de openbare ruimte

Indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen de regels omtrent de samenscholingen alsook de regels omtrent de social distancing, gerespecteerd te worden. De dienstverlener kan zijn dienst dus enkel aanbieden aan maximaal negen andere personen (ouder dan12 jaar) tegelijkertijd, behalve voor de uitzonderingen die voorzien zijn voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar.

Zo kan bijvoorbeeld een privécoach met negen klanten buiten trainen, en kan een fotograaf buiten een sessie organiseren met negen klanten.

Zijn de rij-examencentra open en worden de autorijlessen toegestaan?

Ja, de rij-examencentra zijn open en rijlessen zijn opnieuw toegestaan met respect voor de modaliteiten bepaald door het toe te passen protocol.

Mogen vaarlessen en -examens nog georganiseerd worden?

De dienstverlening voor de vaarlessen en –examens met het oog op het onderhoud, het voleindigen en de vernieuwing van de kwalificaties en licenties, is toegelaten mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol, waaronder het respecteren van de regels van social distancing en het dragen van een mondmasker.

Mag mijn huishoudhulp nog langskomen? Mag ik nog werken als huishoudhulp?

Ja, dit is toegelaten. Ook strijkateliers mogen hun activiteiten verder uitoefenen.

Mag een sportcoach nog steeds zijn diensten aanbieden?

Deze dienstverlening kan plaatsvinden, volgens de regels voor sportinfrastructuren. Bovendien moeten de regels inzake samenscholing en social distancing in acht worden genomen. Om deze reden dienen deelnemers vanaf 13 jaar in de buitenlucht te worden gecoacht. De dienstverlener mag zijn dienst daarom slechts aan maximum negen andere personen tegelijk aanbieden, indien zij 13 jaar of ouder zijn.

Voor wat betreft sportieve activiteiten voor jongeren tot en met 18 jaar in georganiseerd verband, zie het onderdeel sport en jeugd van deze FAQ.

Mogen renovatie-en bouwwerkzaamheden in woningen van particulieren doorgaan?

Ja activiteiten zoals renovatie-, schilder-, elektriciteitswerken, loodgieter of de installatie van huishoudapparaten zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en kunnen blijven doorgaan in het huis van de consument, mits respect van social distancing maatregelen.

Mogen immo-agentschappen hun activiteiten verder zetten?

Immo-agentschappen mogen particulieren in hun kantoor ontvangen met respect voor de regels die ook voor winkels gelden (de veertien minimale regels).

De prestaties van professionele dienstverleners in de vastgoedsector (alleen of vergezeld door mensen die een woning willen huren of kopen), die rechtstreeks verband houden met de (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed (bijvoorbeeld een huisbezoek, het nemen van foto’s, het uitvoeren van een expertise,…) zijn toegelaten aan huis, mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol.

Mogen notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders hun activiteiten verder zetten?

Deze beroepen zijn opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit. Contacten met cliënten zijn mogelijk wanneer dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor het ondertekenen van akten), met inbegrip bij de cliënt thuis, met respect voor de social distancing maatregelen. Voor zover dit mogelijk is, dienen alle taken vanop afstand te worden uitgevoerd.

Mogen erkende bemiddelaars, curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen hun activiteiten voortzetten?

Ja. Deze ressorteren onder de “justitiediensten en beroepen die daaraan verbonden zijn” die in de bijlage van het ministerieel besluit zijn opgenomen, en kunnen dus hun activiteiten verder zetten, hierbij inbegrepen de activiteiten in huis.

Mogen de zonnebankcentra openen?

De bemande zonnebanken en de bemande zonnebankcentra mogen openen. De onbemande zonnebanken en de onbemande zonnebankcentra moeten gesloten blijven.

Zijn de sauna’s geopend?

De privésauna’s zijn geopend, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde
huishouden of personen die onderling een nauw duurzaam contact onderhouden. Jacuzzi’s,
stoomcabines en hammams zijn niet toegankelijk, zelfs indien ze privé zijn.

Mag een klant naar een wellnesscentrum gaan voor een behandeling?

Wellnesscentra kunnen alleen klanten ontvangen voor diensten waarvoor in het ministerieel besluit toestemming is verleend (bijvoorbeeld een massage of schoonheidsverzorging). Sauna's kunnen ter beschikking worden gesteld, maar alleen voor privégebruik dus voor personen die tot hetzelfde huishouden behoren of personen die een duurzaam onderhouden nauw contact hebben met elkaar. Jacuzzi's, stoombaden of hammams blijven gesloten.

Hoeveel klanten mag een fotograaf ontvangen in zijn studio?

De fotografen mogen meer dan één persoon per 10 m² tegelijkertijd ontvangen in hun lokalen, enkel voor wat betreft:
• personen van hetzelfde huishouden onderling;
• personen die onderling een duurzaam contact onderhouden;
• kinderen onderling tot en met 12 jaar.
Dienstverlening aan en in huis blijft verboden. De fotografen oefenen hun diensten uit met naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol bepaald door de minister van Werk en de minister van Middenstand en Zelfstandigen.

Wat met prostitutie?

Deze activiteit kan niet hervatten. Het ministerieel besluit staat slechts een beperkt aantal diensten toe waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de klant niet kan worden gegarandeerd. Prostitutie valt hier niet onder.

ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN OF DIENSTEN AAN PROFESSIONELEN AANBIEDEN (B2B)

Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming.

Desalniettemin mogen de groothandels voor professionelen worden geopend, maar enkel voor deze laatsten.

AMBULANTE ACTIVITEITEN

De bevoegde gemeentelijke overheid kan markten toestaan onder bepaalde modaliteiten.

Kermissen, rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen blijven verboden.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kleine kermissen (maximum aantal van 200 bezoekers) moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de "Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid
 • De social distance regels worden gerespecteerd.
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
 • Marktkramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers stellen eveneens handgels ter beschikking aan hun klanten.
 • Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding wordt verboden, take-away blijft toegelaten.
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn.
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
 • Bovendien worden de bezoekers toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten. Een bezoeker mag worden vergezeld door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact. De minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding kunnen worden begeleid door één volwassene.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn verboden, met uitzondering van de ambulante handelaars in voedingswaren (zoals de verkoop van ijsjes en wafels) die hun normale activiteiten mogen hervatten. De exclusieve verkoop van alcohol valt niet onder deze categorie en is in deze vorm dus niet toegestaan.

Het aan huis leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen blijft toegelaten.

Mogen foodtrucks nog steeds maaltijden en dranken aanbieden?

Ja, maar ze mogen deze enkel aanbieden onder de vorm van afhaalmaaltijden tot ten laatste 22.00 uur, en deze mogen niet ter plekke geconsumeerd worden. De verkoop van alcoholische dranken is verboden tussen 20u en 05u ’s ochtends. 

Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

Maaltijden kunnen niet ter plaatse geconsumeerd worden, en dus ook niet op de privéparking van de horeca-inrichting. Bovendien zijn initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, verboden.

Mag een ambulante handelaar zijn diensten aanbieden via huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten?

Enkel de activiteiten van ambulante handel in voedingswaren zijn toegelaten. De exclusieve verkoop van alcohol valt niet onder deze categorie en is in deze vorm dus niet toegestaan. De verkopers van ijsjes, wafels,… mogen hun normale activiteiten hervatten.
Alle andere gelijkaardige activiteiten zijn verboden.

HORECA

Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur.

Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

Maaltijden kunnen niet ter plaatse geconsumeerd worden. Bovendien zijn initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, verboden.

Het verbod om ter plaatse te consumeren geldt ook voor strandbars die zowel eten en drinken aanbieden als strandstoelen verhuren. Aangezien de strandstoelen een verlengstuk zijn van de strandbar, wordt het nuttigen van door de strandbar verkochte dranken en gerechten beschouwd als consumptie "ter plaatse" en blijft dit dus vooralsnog verboden.

Volgende inrichtingen kunnen openblijven:

- Alle logiesvormen, met inbegrip van hun gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, maar met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten; 

- De grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder vallen onder andere de bedrijfs-, ziekenhuis-, gevangenis-, school- en rusthuisrestaurants;

- Collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen;

- De eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens;

- Sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen.

Voor de horeca activiteiten die toegelaten blijven moeten volgende modaliteiten worden gerespecteerd:

• de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
• een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte een tafel delen;
• enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
• elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
• elke persoon, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
• het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
• het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
• er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;
• de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen.

Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Welke activiteiten zijn toegelaten voor voedings-en drankgelegenheden?

Enkel leveringen en de verkoop van afhaalmaaltijden (zoals bv. traiteurmaaltijden) zijn toegestaan, en dit tot 22 uur ’s avonds. De levering of verkoop van alcoholische dranken om mee te nemen is enkel toegestaan bij een maaltijd, en dit enkel tot 20u.

Alle afhaalmogelijkheden, met respect voor de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen, zijn mogelijk maar horeca-inrichtingen worden geacht ten allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren. De maaltijden moeten worden aangeboden op een zodanige manier dat ze kunnen worden meegenomen door de klant en elders kunnen worden genuttigd, bijvoorbeeld thuis, op de hotelkamer of in de wagen op een openbare parking.

Maaltijden kunnen niet ter plaatse geconsumeerd worden. Bovendien zijn initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, verboden.

DIERENVERZORGING

Bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvangdiensten aanbieden, kunnen hun activiteiten hervatten. Desalniettemin blijft de logica zoals hierboven beschreven in de paragraaf "diensten aan de consument", van toepassing. Zo is bijvoorbeeld de veterinaire zorg opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit. Dit betekent dat een dierenarts zowel in zijn praktijk als in het huis van de eigenaar van het dier kan werken. Daarentegen mag een hondentrimmer (comfortzorg), die niet in de bijlage 1 is opgenomen, zijn activiteit in zijn onderneming uitoefenen op afspraak, maar niet in de woning van de consument.

Mogen dierenkapsalons hun diensten aanbieden?

Ja, dergelijke salons mogen openen mits naleving van de veertien minimale regels en in het bijzonder het behoud van 1,5 meter afstand tussen de dienstverlener en consument. Dienstverlening aan huis is niet toegestaan.

Mogen hondentrainingscentra open blijven?

Ja, deze mogen openen en hun diensten aanbieden maar enkel op afspraak en ze dienen zich ervan te verzekeren dat er geen fysiek contact is tussen de lesgever en de eigenaar van de hond en dat de veertien minimale regels worden gerespecteerd. Indien de training in de openbare ruimte plaatsvindt, zijn de regels met betrekking tot de samenscholingen van toepassing (maximum tien personen ouder dan 12 jaar, instructeur inbegrepen). Aangezien hondentrainingscentra niet zijn opgenomen in bijlage 1 van het ministerieel besluit, zijn hondentrainingen aan huis niet toegelaten.

Het is mogelijk om met meerdere groepjes buiten te trainen, indien elke groep bestaat uit 1 lesgever en maximum negen deelnemers. Tussen de verschillende groepjes moeten de nodige social distancing maatregelen nageleefd worden zodat het verbod om samenscholingen kan worden gerespecteerd. Eén lesgever mag dus niet aan meerdere groepjes tegelijk les geven.

Mogen dierenasielen openblijven?

Dierenasielen blijven open voor het publiek, mits het respecteren van de veertien minimale regels.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be