naar inhoud

Economie

Om het aantal besmettingen op de werkplek tot een minimum te beperken is het belangrijk de maatregelen, beschreven in de waakzaamheidsfase (fase1) van de Generieke Gids, zo goed mogelijk op te volgen.

WERK

De algemene principes zijn de volgende:


• De ondernemingen, verenigingen en diensten, nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de naleving van de regels van social distancing zo optimaal mogelijk te garanderen en een
maximaal niveau van bescherming te bieden. 
• Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van
materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de waakzaamheidsfase (fase 1)  “Generieke gids" die ter beschikking wordt gesteld op de
website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
(https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf), aangevuld
met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen
die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen
hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.
• Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst, uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal
overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.
• Deze ondernemingen, verenigingen en diensten, informeren de personen die bij hen werkzaam zijn tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hun een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
• Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of
dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.
• Het dragen van een mondmasker is verplicht in de publiek toegankelijke ruimtes van
ondernemingen, verenigingen, diensten en overheidsgebouwen.

Het is toegestaan voor ondernemingen, verenigingen en diensten om teambuildings met fysieke aanwezigheid te organiseren, zowel binnen als buiten, alsook om bedrijfsevenementen te organiseren op de arbeidsplaats. 

Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en
instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

De verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen worden geregeld in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België (titel IX, art. 28 – 30).

ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN OF DIENSTEN AANBIEDEN AAN CONSUMENTEN / AAN PROFESSIONELEN (B2C EN B2B)

Er zijn geen specifieke beperkingen meer voor ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten / aan professionelen. Als onderneming volgen zij de goederen of diensten zoals voorzien in de "generieke gids" die te beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/generieke-gids-en-sectorgidsen-veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis). Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Contactberoepen

Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht voor contactberoepen. Het word echter wel aanbevolen in sectoren waarbij werknemers in nabij contact komen met publiek (zoals bijvoorbeeld de dienstenchequesector, de thuiszorg, enz.).

AMBULANTE ACTIVITEITEN

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten en kermissen kunnen plaatsvinden zonder specifieke beperkingen, overeenkomstig het toepasselijke gemeentelijke politiereglement.

HORECA

Er gelden geen specifieke beperkingen meer in de horecasector, met inbegrip van dancings, discotheken en danscafés

1) Welke regels zijn van toepassing op de bedrijfsrestaurants?

Voor wat betreft de bedrijfsrestaurants, komen eet- en lunchpauzes expliciet aan bod in de Generieke Gids (blz. 37) die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/generieke-gids-en-sectorgidsen-veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis)

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be