naar inhoud

Economie

Om zoveel mogelijk fysieke contacten tussen mensen te beperken moeten grote mensenmassa’s vermeden worden in de openbare ruimte en op het openbaar vervoer. Daarom is telethuiswerk nog steeds sterk aanbevolen.

WERK

De algemene principes zijn de volgende:

• Telewerk is sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, welke grootte
zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Telewerk wordt verricht
in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden.
• De ondernemingen, verenigingen en diensten, zoals bedoeld in de eerste paragraaf nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de naleving van de regels van social distancing te
garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden.
• Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van
materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de “Generieke gids om de
verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, die ter beschikking wordt gesteld op de
website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
(https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf), aangevuld
met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen
die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen
hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.
• Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst, zoals bedoeld in de eerste paragraaf uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en
bescherming op het werk.
• Deze ondernemingen, verenigingen en diensten, informeren de personen die bij hen werkzaam zijn tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hun een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
• Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of
dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, leven de verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken na zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen, evenals alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan de betrokken personen vragen het bewijs te leveren dat zij de verplichtingen naleven zoals vastgesteld door de bevoegde overheden.

De verplichtingen in het kader van tijdelijke werkzaamheden van werknemers en zelfstandigen die niet in België wonen worden geregeld in het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België (titel IX, art. 28 – 30).

ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN OF DIENSTEN AANBIEDEN AAN CONSUMENTEN (B2C)

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol.
Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken onder dit hoofdstuk en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie
(https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelateneconomische/coronavirus-tips-voor-winkels). In de mate van het mogelijke worden de links naar de
beschikbare sectorale protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

In elk geval dienen ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aan consumenten aanbieden, de elf algemene minimale regels (deze worden met ingang van 30 juli 2021 teruggebracht tot acht) die voorzien zijn in het ministerieel besluit na te leven:

1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
2. De drie volgende verplichtingen (a,b,c,) zijn niet langer van toepassing vanaf 30 juli 2021:
a. Eén consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte;
b. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 40 m2 bedraagt, is het toegelaten om vier consumenten te ontvangen;
c. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over de toegangscontroles;
3. Het bedekken van mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen (bv. een gelaatsscherm);
4. De activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, ook voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
5. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
6. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
8. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
9. De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden.

Als ondernemingen, volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Winkelcentra

In de winkelcentra gelden bij het ontvangen van bezoekers minstens de volgende specifieke
modaliteiten:
• de hierboven beschreven minimale regels;
• het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de bezoekers bij de in- en uitgang;
• het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het
aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties;

De volgende twee verplichtingen zijn niet langer van toepassing vanaf 30 juli 2021:
• één bezoeker per 10 m2 wordt toegelaten;
• er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien. Zie de bijkomende vraag over de toegangscontroles.

Winkelcentra

In de winkelcentra gelden bij het ontvangen van bezoekers minstens de volgende specifieke modaliteiten:

• de elf minimale regels;

• één bezoeker per 10 m2 wordt toegelaten;

• het winkelcentrum stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de bezoekers bij de in- en uitgang;

• het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van een afstand van 1,5 meter middels het aanbrengen van markeringen op de grond en/of signalisaties;

• bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Groepen van meer dan vier personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden;

• er wordt in een toereikende toegangscontrole voorzien. Zie de bijkomende vraag over de toegangscontroles.

Het dragen van mondmaskers

Iedereen vanaf 13 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra en op elke private- of publieke druk bezochte plaats. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente. Deze plaatsen worden afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

Lokale overheden

De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 november 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distancing maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

De bevoegde lokale overheid die oordeelt dat niet kan worden voldaan aan de vereisten die hierboven worden vermeld, is ertoe gehouden om de heropening of opening van de niet-essentiële ondernemingen en verenigingen op diens gehele of gedeeltelijke grondgebied te verdagen of te schorsen.

Zijn er specifieke beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken?

Er zijn geen beperkingen meer op de verkoop van alcoholische dranken.

Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.

Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 1.00 uur.

Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 01.00 uur.

Worden handelsbeurzen en salons georganiseerd?

Handelsbeurzen en salons zijn toegelaten en dienen de elf minimale regels zoals hierboven beschreven, toe te passen en dienen het toepasselijke protocol te respecteren.

ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN DIE GOEDEREN OF DIENSTEN AAN PROFESSIONELEN AANBIEDEN (B2B)

Het aanbieden van diensten tussen professionelen blijft mogelijk met respect voor de social distancing regels en volgens de preventiemaatregelen aangenomen door de onderneming.

AMBULANTE ACTIVITEITEN

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, al dan niet georganiseerd door professionelen, kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Tijdens alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bezoekers. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de "Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt of kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. In volgende situaties is het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof verplicht voor de markt- en kermiskramers, hun personeel en hun klanten:
a. wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te
garanderen;
b. indien zo bepaald door de lokale overheid, en afgebakend met een aanplakking die de
tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
c. in elk geval op markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en
rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment
ontvangen;
2. de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
3. de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de horecaregels (zoals bijvoorbeeld: maximum acht personen per tafel, enkel zitplaatsen aan
tafel,…);
4. wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een
bezoekersaantal van meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt wordt een
éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of
de kermis;
5. de uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijnde social distancing
gerespecteerd wordt tussen de bezoekers of de toegelaten groepen;
6. de geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie, het dragen van het mondmasker en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht.

Mogen foodtrucks nog steeds maaltijden en dranken aanbieden?

Ja, take-away is toegelaten tot ten laatste 01.00 uur. Foodtrucks dienen net als horeca-inrichtingen te allen tijde aan crowd control te doen en de wachtrijen te beheren.

Onder voorwaarde van een toelating van de lokale overheid kan een foodtruck eveneens een terras zetten in de openbare ruimte. In dit geval dienen ze de modaliteiten te respecteren die zijn voorzien voor de open terrassen voor horeca-inrichtingen die zijn opgenomen in het gedeelte Horeca van deze FAQ.

Voor foodtrucks die op een markt staan, zijn zowel take-away als consumptie ter plaatse toegelaten. De consumptie ter plaatse is mogelijk mits naleving van de horecaregels.

HORECA

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten kunnen afhaalmaaltijden en -dranken worden aangeboden en geleverd 01.00 uur.

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen, behoudens in geval van dienstverlening aan huis en in geval van massa-evenementen:

• de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;

• de uitbater organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;

• de uitbaterstelt stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;

• de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

• De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;

• de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 m tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij op het open terras voor zover de tafelgezelschappen worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter; 

• een maximum van acht personen per tafel is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Een huishouden mag ongeacht zijn grootte wel een tafel delen;

• enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

• elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten behalve voor bediening aan een buffet of voor bediening aan de bar bij éénmanszaken of voor het uitoefenen van cafésporten en kansspelen;

• elke klant, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt;

• het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof door het personeel is verplicht

• buffetten zijn toegestaan;

• er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan met uitzondering van éénmanszaken; • de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 01.00 uur;

• indien het een open terras betreft, is minstens één volledig zijde van het terras te allen tijde geopend en dient het een voldoende ventilatie te verzekeren;

• tenzij het een open terras betreft, mag het geluidsniveau 80 decibels niet overschrijden.

Tenzij het een open terras betreft, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in de eet- en drankgelegenheden van de horecasector verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden in elke afzonderlijke ruimte van de inrichting die bestemd is voor de consumptie van dranken of maaltijden. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting, of een deel ervan, onmiddellijk gesloten te worden.

Dienstverlening aan huis in het kader van de horeca-activiteiten is toegelaten tot 01.00 uur.

Bovenstaande regels zijn niet van toepassing op horeca-activiteiten bij dienstverlening aan huis en bij horeca-activiteiten op massa-evenementen , met uitzondering van de beperking op de openingsuren.

Voor meer details, zijn de horecaprotocollen beschikbaar op info-coronavirus.be:

- maatregelen voor de horecasector 

- buitenprotocol horeca

Bovendien blijft het collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het individueel gebruik met een individueel mondstuk is toegelaten.

Zijn buffetten toegelaten ?

Ja, buffetten zijn toegelaten. Wanneer het gaat om een buffet met self-service, moet bijzondere aandacht besteed worden aan handhygiëne (klanten desinfecteren hun handen voordat zij zichzelf bedienen). Bovendien is het dragen van een mondmasker verplicht zodra de klant opstaat, en dient men erover te waken dat er geen menigte ontstaat aan het buffet. Klanten dienen de afstand te bewaren wanneer ze in de rij staan aan het buffet. Dezelfde logica is van toepassing wanneer klanten zich begeven naar (drank)automaten, koelkasten etc.

Wat wordt er verstaan onder een ‘open terras’?

Onder een ‘open terras’ wordt verstaan: een onderdeel van een inrichting die behoort tot de horecasector of van een professionele traiteur- of catering onderneming die gelegen is buiten de besloten ruimte daarvan, waar de open lucht vrij kan circuleren, waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken en spijzen voor directe consumptie worden aangeboden.

Om voldoende ventilatie te verzekeren dient minstens één volledige zijde van het terras te allen tijde open te zijn. De open zijde mag niet deels afgesloten worden, zoals bv. met windscherm of zonnewering.
Worden bijvoorbeeld eveneens beschouwd als een open terras: veranda’s waarbij de schuiframen open staan, een ommuurd terras van een horeca-uitbating dat zich bevindt in open lucht, een strandbar etc. Het moet hierbij wel gaan om een onderdeel van de horeca-inrichting dat zich buiten de besloten ruimte daarvan bevindt.

Daarentegen worden terrassen van horecazaken die in een winkelcentrum zijn gevestigd bijvoorbeeld niet als een open terras beschouwd, aangezien zij geen toegang hebben tot de open lucht.

Mogen de kantines (en hun terassen) van sportclubs en jeugdhuizen geopend zijn?

De inrichtingen en hun terrassen mogen openen. Indien zij professionele horeca-activiteiten uitoefenen, dienen zij de modaliteiten die gelden voor de horecasector te respecteren.

Zijn pop-up terrassen en zomerbars toegelaten?

Indien zij de toelating krijgen van de gemeente en de horecaregels naleven, kunnen zij worden georganiseerd in de openbare ruimte.

Mogen er sporten (biljarten, dart, etc.) plaatsvinden in een horeca inrichting?

Cafésporten en kansspelen zijn opnieuw toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.

DIERENVERZORGING

Bedrijven of verenigingen die verzorgingsdiensten (veterinaire zorg en comfortzorg) en dierenopvang aanbieden, kunnen hun activiteiten uitoefenen, mits naleving van de twaalf minimale regels en de eventuele protocollen die van toepassing zouden zijn. De dienstverlening aan en in huis is opnieuw toegelaten.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be