naar inhoud

Algemeen

Het overlegcomité van 24 maart 2021 heeft een nieuwe sterke stijging, zowel voor wat betreft het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames vastgesteld. De epidemiologische situatie is opnieuw verslechterd en een ongecontroleerde en exponentiële groei van de epidemie moet worden vermeden.
Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een ‘afkoelingspakket’ beslist dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

Het respecteren van de zes gouden regels blijft nog steeds centraal staan. Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn.

1) De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne...) blijven essentieel;

2) Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;

3) Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. 

4) De veiligheidsafstand van 1,5 meter is de norm, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;

5) Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met 1 persoon (buiten het huishouden) per maand.

6) Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen.
Desalniettemin, staat het Ministerieel Besluit toe dat de bevoegde lokale overheden aanvullende maatregelen kunnen nemen die de gezondheidssituatie oplegt en dit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

1. Wanneer de bevoegde lokale overheden beslissen om preventieve maatregelen te nemen doen ze dit in overleg met de bevoegde overheden van de deelstaten. De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur.

2. Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:

• Moet de burgemeester of gouverneur aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;
• De burgemeester informeert onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten over de aanvullende maatregelen genomen op gemeentelijk niveau;
• Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op naburige gemeenten of op nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in

De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een ongecontroleerde groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Mogen protocollen of gidsen afwijken van het maximale aantal toegelaten personen voor een activiteit?

Neen, bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het ministerieel besluit worden buiten toepassing gelaten.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be