naar inhoud

Algemeen

De huidige ontwikkeling van het coronavirus COVID-19 is bijzonder zorgwekkend; het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité van 6 oktober 2020, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.

Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn:

1) De hygiënemaatregelen blijven essentieel;

2) Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;

3) Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden. U kunt het raadplegen op het volgende adres: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Chartre_Senior_NL.pdf

4) De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;

5) Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met niet meer dan 5 verschillende personen (buiten het huishouden) per maand.

6) Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

Voor het organiseren van activiteiten of het openhouden van een zaak, is er een reglementair kader voorzien:

  • Georganiseerde activiteiten kunnen plaatsvinden met protocollen of de toepassing van de voorziene algemene regels die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden opgesteld in overleg met de bevoegde ministers;
  • De protocollen worden regelmatig geëvalueerd. Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de algemene regels voorzien in het geldende ministerieel besluit van toepassing. In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website www.info-coronavirus.be/nl/protocollen geplaatst;
  • Het wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om indien mogelijk meerdere dagen per week te telewerken.

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen.
Desalniettemin, staat het Ministerieel Besluit toe dat de bevoegde lokale overheden aanvullende maatregelen kunnen nemen die de gezondheidssituatie oplegt en dit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

1. Wanneer de bevoegde lokale overheden beslissen om preventieve maatregelen te nemen doen ze dit in overleg met de bevoegde overheden van de deelstaten. De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur.

2. Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:

• Moet de burgemeester of gouverneur aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;
• De burgemeester informeert onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten over de aanvullende maatregelen genomen op gemeentelijk niveau;
• Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op naburige gemeenten of op nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in

De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een ongecontroleerde groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Sociale contacten

Wat de sociale contacten betreft:
• mogen mensen iedereen zien die ze willen zien, op voorwaarde dat ze altijd de veiligheidsafstand van 1,5m respecteren en, als dat niet mogelijk is, een mondmasker dragen.
• moeten de nauwere contacten met iemand die geen deel uitmaakt van het huishouden zoveel mogelijk worden beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met niet meer dan 3 verschillende personen (buiten het huishouden) per maand.

Met betrekking tot bijeenkomsten in dit kader:
• Privé-bijeenkomsten thuis: Ieder huishouden mag maximum 4 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld tegelijkertijd ontvangen.
• Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen. Kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld.

De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van duurzaam onderhouden nauwere contacten, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.

Indien grootouders in de sociale bubbel zitten, mogen ze dan op de kleinkinderen passen?

Ja, als ze deel uitmaken van de sociale bubbel. Als ze deel uitmaken van een risicogroep (65+, slechte gezondheid,…) wordt dit evenwel sterk afgeraden.

Bijkomende informatie

Federaal:

Vlaams Gewest:

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be