naar inhoud

Algemeen

Gezien de nog steeds kwetsbare gezondheidssituatie, zijn de nog geldende beperkingen noodzakelijk om te voorkomen dat de situatie opnieuw zou verslechteren en om ervoor te zorgen dat de inspanningen van de gehele bevolking en alle getroffen sectoren niet teniet worden gedaan. De evolutie van de gezondheidssituatie laat niettemin toe dat meerdere beperkingen worden opgeheven.

Het respecteren van de basisprincipes blijft nog steeds centraal staan:
• de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
• buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
• er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
• de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de uitzonderingen die uitdrukkelijk in het ministerieel besluit zijn bepaald. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, wordt sterk aanbevolen een mondmasker te dragen.

Daarnaast blijft het aangewezen om de ‘tien tips’ maximaal toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:
? Laat je vaccineren
? Was regelmatig je handen
? Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
? Test jezelf
? Kies voor buiten
? Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
? Iedereen in gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
? Verlucht en ventileer binnenruimtes
? Hou nog even een veilige afstand
? Hou het ook op reis veilig

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen.
Desalniettemin, staat het Ministerieel Besluit toe dat de bevoegde lokale overheden aanvullende maatregelen kunnen nemen die de gezondheidssituatie oplegt en dit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

1. Wanneer de bevoegde lokale overheden beslissen om preventieve maatregelen te nemen doen ze dit in overleg met de bevoegde overheden van de deelstaten. De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur.

2. Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:

• Moet de burgemeester of gouverneur aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;
• De burgemeester informeert onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten over de aanvullende maatregelen genomen op gemeentelijk niveau;
• Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op naburige gemeenten of op nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in

De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een ongecontroleerde groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Mogen protocollen of gidsen afwijken van het maximale aantal toegelaten personen voor een activiteit?

Neen, bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het ministerieel besluit worden buiten toepassing gelaten.

Desalniettemin, de minister van Binnenlandse Zaken kan, na gemotiveerd advies van de bevoegde ministers, de betrokken lokale overheden en de federale minister van Volksgezondheid, toelating geven om af te wijken van de regels van het ministerieel besluit gedurende proef- en pilootprojecten.
De organisatie van de proef- en pilootprojecten gebeurt overeenkomstig het protocol dat zal worden bepaald door de bevoegde ministers en de federale Minister van Volksgezondheid houdende een kader, kalender en stappenplan voor de organisatie van proef- en pilootprojecten, zowel binnen als buiten, overeenkomstig de afspraken in het Overlegcomité ter zake.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be
Sluiten

Zin om bij de stad te komen werken?

Quote Hendrik vacatures Ontdek onze vacatures