naar inhoud

Algemeen

Het Overlegcomité van 4 maart 2022 heeft vastgesteld dat de besmettingen en nieuwe
ziekenhuisopnames een dalende trend blijven vertonen, dat de reproductiegraad van besmettingen en ziekenhuisopnames consequent onder de 1 blijft en dat het aantal bedden op intensieve zorg onder 300 blijft. Bijgevolg heeft het Overlegcomité beslist dat code geel van de coronabarometer vanaf 7 maart 2022 zal worden toegepast en dat de meeste van de geldende maatregelen vanaf deze datum dus worden opgeheven. Een beperkt aantal maatregelen blijft echter van kracht, met name met betrekking tot het reizen, op de werkplek en op het openbaar vervoer.

Het wordt aanbevolen om volgende basisprincipes te blijven respecteren: 

• de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
• buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
• er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
• de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de uitzonderingen die uitdrukkelijk in het koninklijk besluit zijn bepaald. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, wordt sterk aanbevolen een mondmasker te dragen;
het is sterk aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken.

Daarnaast blijft het aangewezen om de ‘tien tips’ maximaal toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:

 Laat je vaccineren
 Draag je mondmasker wanneer verplicht of aanbevolen
 Was regelmatig je handen
 Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
 Test jezelf
 Kies voor buiten
 Beperk je sociale contacten: een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig
 Verlucht en ventileer binnenruimtes
 Hou een veilige afstand
 Hou het ook op reis veilig

Wat betekent de afkondiging van de epidemische noodsituatie voor de lokale overheden?

Per ministeriële omzendbrief van 1 november 2021 wordt toegelicht hoe op lokaal niveau verstrengde maatregelen kunnen worden genomen in het kader van de pandemiewet.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

In geval van een eventuele opheffing van de epidemische noodsituatie zal de voormelde omzendbrief worden aangepast.

Wat is de coronabarometer?

De coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en beoogt de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid te geven, de beslissingen van het Overlegcomité te structureren en meer transparant te maken. Het Overlegcomité valideert de overgang van de ene code naar de andere en beslist over de toepasselijke maatregelen.

De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:
- Code geel: de epidemiologische situatie en de druk op de ziekenhuizen is onder controle;
- Code oranje: er is een significante druk op het zorgsysteem, er moet worden ingegrepen om deze druk te verlagen;
- Code rood: er is een hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem.

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Onderwijs en sociale contacten zijn niet opgenomen.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een ongecontroleerde groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het koninklijk besluit), zijn sancties mogelijk op basis van artikel 6 van de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie.

De politie- en inspectiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Mogen protocollen of gidsen afwijken van het maximale aantal toegelaten personen voor een activiteit?

Neen, bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van het koninklijk besluit worden buiten toepassing gelaten.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 30 00
e-mail
corona@diksmuide.be