naar inhoud

Besluiten

Vanaf 2019 vind je hier de lijsten met besluiten van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau. Bij de publicatie wordt er steeds rekening gehouden met de privacy van betrokkenen.

Alle verzoeken tot inzage, afschrift of toelichting moeten schriftelijk worden ingediend via https://www.diksmuide.be/eloketdetail/66/openbaarheid-bestuursdocumenten---aanvraag-inzagerecht

Tegen deze besluiten van de gemeenteraad en OCMW-raad kan binnen de 30 dagen na publicatie klacht worden ingediend. Tegen de besluiten van het college van burgemeester en schepenen en vast bureau kan tot aan de goedkeuring van de jaarrekening klacht ingediend worden. Voor de meerjarenplannen en de jaarrekening is deze termijn respectievelijk 50 en 150 dagen.

Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier of via aangetekende mail op het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be.

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs bij het Agentschap Binnenlands Bestuur op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Meer uitleg op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Openingsuren & contact

Secretariaat

Tel.
051 79 32 00
e-mail
secretariaat@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur