naar inhoud

Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse

De afgelopen maanden werkte de administratie van stad en OCMW Diksmuide aan een algemene omgevingsanalyse die resulteert in een inspiratienota voor het beleid. Dit document kun je downloaden in de rechterbalk van deze pagina. De omgevingsanalyse kwam tot stand via insteken van inwoners en werknemers van de stad en OCMW Diksmuide en kan politieke partijen ondersteunen in hun partijprogramma voor de nieuwe legislatuur.  

Er zijn immers heel wat uitdagingen voor de toekomstige bestuursploeg in de volgende bestuursperiode. We onderzochten wat we de komende jaren mogen verwachten op demografisch, economisch, socio-cultureel, politiek-juridisch, technologisch en ecologisch vlak. Om alle tendensen die onze administratie dagelijks ondervindt te onderbouwen, verzamelden we uit diverse bronnen cijfermateriaal. Meten is immers weten.

Waarom een omgevingsanalyse opmaken? 

Vanuit het managementteam groeide in 2017 de idee om de analyse voor de komende legislatuur 2019-2024 gedegen aan te pakken en dit rapport tijdig af te werken om een schat aan informatie te kunnen bezorgen aan alle lokale politici vooraleer de lokale partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 worden opgemaakt. Eind maart 2018 werd voorzien als einddoel om deze analyse af te werken. De opmaak van deze analyse verliep als een louter ambtelijk proces waarbij geen uitvoerende mandatarissen werden betrokken.

Deze omgevingsanalyse en inspiratienota kunnen een basis zijn voor de oriëntatie van het toekomstig beleid en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten conform de wensen van de burger, de eigen bevoegdheden van de gemeente en het OCMW en de maatschappelijke tendensen die op ons af komen. Het zal aan het bestuur zijn om binnen de budgettaire mogelijkheden een goed evenwicht te vinden tussen wat de burger wil  en wat het bestuur kan. Met tevens een goede inschatting van de maatschappelijke kan zo een doordachte langetermijnvisie ontwikkeld worden.

Uiteraard is dit rapport geen eindstation. Binnen Diksmuide zijn er talrijke adviesraden werkzaam die het beleid van Diksmuide adviseren. Na lancering van dit rapport wordt het advies en de visie van de diverse adviesraden op hun expertisedomein bevraagd. De visies van de verschillende raden worden door het managementteam van stad en OCMW Diksmuide ook op de website bekendgemaakt.

Dankjewel!

Onze dank gaat alvast uit naar alle medewerkers en vele burgers die hieraan massaal hebben meegewerkt. We hopen dat dit rapport de lokale beleidsmakers mag inspireren bij de opmaak van hun beleidsprogramma.

Namens het managementteam van stad en OCMW Diksmuide

Marie Herman – algemeen directeur

Anniek Durnez - projectleider

Afgelegd parcours

 • november 2017 - bevolkingsenquête
  Het computersysteem selecteerde 1.400 Diksmuidelingen. Zij kregen in november een enquête in hun brievenbus.
 • november 2017 - personeelsenquête
  Alle personeelsleden van het stads- en OCMW-bestuur kregen de kans om een personeelsenquête in te vullen over de organisatie als werkgever. 
 • 30 januari - gesprekstafels
  Op dinsdag 30 januari gingen we verder in gesprek met de inwoners van Diksmuide. We organiseerden een gespreksavond in LDC Ten Patershove. De thema's die aan bod kwamen tijdens de enquête werden dieper besproken. 
 • maart - app burgemeester voor een dag
  De resultaten van de enquête, samen met de conclusies van de gespreksavonden, werden gebruikt als basis voor de app. Hierin mogen alle inwoners hun financiële prioriteiten voor de stad duidelijk maken. Deze app kan nog steeds worden gebruikt. Je kunt de app 's'elect nog steeds invullen. De resultaten worden verder door de administratie geanalyseerd tegen uiterlijk eind september 2018.

Diverse memoranda

We kregen van diverse adviesraden hun memorandum door als insteek en inspiratie voor de partijprogramma's voor de komende verkiezingen. We kregen van onderstaande adviesraden/verenigingen een document door. Je kunt het downloaden in de rechterbalk van deze pagina. 

 • Senioren adviesraad
 • Cultuurraad
 • Fietsersbond
 • Sportraad
 • Noord-Zuidraad