naar inhoud

Waarborgregeling bij hinder openbare werken

Kmo's die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten ingevolge een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen bij bepaalde financiële instellingen tot 75% van de verbintenissen van de onderneming laten waarborgen door PMV/z. Kmo's die door hinderlijke openbare werken een inkomensverlies lijden, kunnen een beroep doen op deze soepelere waarborgregeling.

Bij openbare werken zijn handelaars soms moeilijk bereikbaar. Daardoor hebben zij minder inkomsten en krijgen zij vaak moeilijk toegang tot bankkredieten.
Om die moeilijke periode te overbruggen, krijgen kmo’s die hinder ondervinden van openbare werken toegang tot een soepele waarborgregeling.

PMV/z is sinds 13 mei 2016 het overkoepelende merk voor de Startlening+, Kmo-cofinanciering, Winwinlening en de Waarborgregeling. dat behoort tot de PMV-groep. Door deze vier producten te groeperen legt PMV/z de nadruk op de financieringsoplossing die de combinatie van de verschillende producten mogelijk maakt.

Voor wie

De financiële instelling kan een beroep doen op deze maatregel voor zelfstandigen, vrije beroepen en kmo's die:

 • voldoen aan de kmo-definitie:
  • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
  • de jaaromzet mag maximum €50 miljoen bedragen ofwel het jaarlijks balanstotaal €43 miljoen niet overschrijden;
  • voldoen aan een vastgelegd zelfstandigheidscriterium (niet meer dan 25% van uw onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet aan de kmo-definitie voldoet).
 • En die minstens 1 maand zonder onderbreking moeilijk bereikbaar voor de klanten en de leveranciers als gevolg van werkzaamheden uitgevoerd op het openbaar domein of werkzaamheden van openbaar nut.

Bepaalde sectoren zijn uitgesloten van steun.
Een gedetailleerde lijst kan u raadplegen op de website www.pmvz.eu/waarborgen-tot-15-miljoen-euro

Vzw's kunnen onder bepaalde voorwaarden ook genieten van deze maatregel.

Voorwaarden

De modaliteiten voor deze specifieke waarborgregeling zijn op sommige punten soepeler dan het generieke systeem van de waarborgregeling:

 • er moet geen premie betaald worden door de kmo’s;
 • de overheidswaarborg kan gebruikt worden voor de financiering van bedrijfskapitaal of de herfinanciering van bankschulden op korte termijn;
 • er moeten geen zekerheden worden geboden;
 • De handelaar moet geen omzetverlies aantonen.
 • Voor de aanvang van de openbare werken mag de kredietnemer geen achterstallen hebben van meer dan 3 maanden.
 • de bewijslevering van de hinder van de openbare werken gebeurt aan de hand van een attest dat wordt bekomen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

De waarborgen die aan een krediet worden gekoppeld, hebben een looptijd van maximaal vijf jaar.

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan €200.000 bedragen. Om het Brutosubsidie-equivalent (BSE) te berekenen dient u de volgende formule te hanteren: BSE = waarborgbedrag x 26,666666667% x duurtijd/10). Voor meer info zie www.pmvz.eu/informatie-voor-ondernemers

Hoe aanvragen

Om een beroep te doen op deze maatregel moet de onderneming een financieringsovereenkomst afsluiten bij een financiële instelling die waarborghouder is: Antwerps Beroepskrediet-ABK (www.abk.be); Banca Monte Paschi Belgio (www.montepaschi.be); Bank J. Van Breda & Co (www.bankvanbreda.be); BKCP (www.bkcp.be/bkcp/nl; Belfius (www.belfius.be);  BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be) ; Hefboom (www.hefboom.be); ING Belgium (www.ing.be); KBC Bank (www.kbc.be); Crelan (www.crelan.be) Triodos Bank (www.triodos.be), Trividend (www.trividend.be).

Ook voor de leasingcontracten kunnen alleen officieel erkende leasingmaatschappijen, die als waarborghouder zijn erkend verbintenissen onder de waarborg brengen: KBC Lease (www.kbclease.be), ES Finance (leasingsolutions.bnpparibas.be), ING Lease (www.inglease.be), Belfius Lease (www.belfius-lease.be).

Het zijn de waarborghouders zelf die beslissen om het verzoek van de onderneming al dan niet in te willigen.
De aanvragen tot het bekomen van een overheidswaarborg moet gebeuren binnen de 6 maanden na beëindiging van de wegenwerken.

Meer info

PMV/z
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 52 77
info@pmvz.eu