naar inhoud

Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

De stad wil met het invoeren van de belasting voor verwaarloosde woningen en gebouwen een signaal geven aan de belastingplichtige om op tijd in te grijpen vooraleer de toestand van het gebouw verslechtert.

Woningen en gebouwen die verwaarloosd zijn ontsieren het algemeen zicht van de gemeente. Dit geldt des te meer voor monumenten of onroerende goederen gelegen binnen beschermde stads- en dorpsgezichten.

Eigenaars van verwaarloosde woningen en gebouwen ontvangen bij een eerste vaststelling het technisch verslag zonder dat de belasting verschuldigd is om hen de kans te geven de verwaarlozing te verhelpen. 

Het volledige reglement kun je rechts op deze pagina (of onderaan voor smartphones) downloaden.

Wijziging vanaf 01/01/2022 !

De gemeenteraad keurde in zitting van 29/03/2021 het reglement inzake de opmaak en het actueel houden van het verwaarlozingsregister en het reglement inzake het heffen van een belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen goed.

In uitvoering van dit reglement worden vanaf 01/01/2021 alle verwaarloosde woningen en gebouwen die meer dan 18 punten behaalden als eindscore op het technisch verslag opgenomen in het verwaarlozingsregister.

Vanaf 01/01/2022 is op de verjaardag van de opname in het verwaarlozingsregister een belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen verschuldigd. 

Het oude belastingreglement inzake belasting op verwaarloosde gebouwen en terreinen is opgeheven op 31/12/2021.