naar inhoud

Veelgestelde vragen - opvang vluchtelingen

COMMUNICATIE & INFORMATIE

Waar en/of bij wie kunnen we terecht met vragen? Is er een meldpunt?

Alle vragen kunnen worden gesteld via mail op opvang@stad.diksmuide.be of via telefoon op 051 793 793 (binnen kantooruren). Ook aan de balie van het sociaal huis Diksmuide (Ijzerheemplein 4) kan u terecht met vragen. Of stel uw vraag via het formulier dat beschikbaar is op onze overzichtpagina via www.diksmuide.be/opvangvluchtelingen .

 

Op woensdag 20 januari 2016 vond een informatievergadering plaats. De presentaties van die informatievergadering kan je hiernaast vinden.

Wat is de taak van de werkgroep die de burgemeester heeft opgericht?

De burgemeester werd op 30 oktober 2015 op de hoogte gebracht van de beslissing van de Ministerraad om 235 oorlogsvluchtelingen op te vangen in het voormalige Financiënkantoor in Diksmuide. De burgemeester richtte een werkgroep op met stads-, OCMW- en politionele diensten om hun rol intern te coördineren en in te spelen op vragen, bezorgdheden en suggesties van inwoners en betrokken partners. De werkgroep komt zeer frequent samen om de voortgang in de uitbouw van de opvang te bespreken. Ook eens het centrum geopend is zal de werkgroep overleg blijven plegen, ook met de uitbater van het centrum, het Rode Kruis. Ondertussen is ook duidelijk dat het niet over 235 vluchtelingen gaat, maar een totaal van 180 waarvan 30 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

We begrijpen dat er nog heel wat vragen leven bij onze inwoners. U kunt dit nog steeds melden via opvang@stad.diksmuide.be of via telefoon op 051 793 793 (binnen kantooruren). Of stel uw vraag via het online vragenformulier.

Hoe blijven we verder op de hoogte van het verloop / de evolutie van de opvang?

Wanneer we over nieuwe relevante informatie beschikken, kan u dit terugvinden op onze website en via de sociale mediakanalen.

Updates zijn te volgen op www.diksmuide.be/opvangvluchtelingen

Facebook: http://www.facebook.com/StadDiksmuide/  
Twitter: StadDiksmuide

 

INTEGRATIE & VRIJWILLIGERS

Zullen er vrijwilligers ingeschakeld worden voor de uitbating?

Het Rode Kruis zal instaan voor de uitbating van het centrum. We verwachten dat hierbij ook helpende handen van vrijwilligers welkom zullen zijn. In afwachting van meer concrete informatie kunnen geïnteresseerden hun engagementen alvast kenbaar maken via onze kanalen. of kan z'n gegevens nalaten via ons online formulier.
Bij opstart van het Rode Kruis geven we de verzamelde gegevens door.

Waar kunnen vrijwilligers hun gegevens achterlaten?

Wilt u als vrijwilliger helpen in het opvangcentrum?
Vul gerust het formulier via deze link. U kan ook contact opnemen met het Sociaal Huis (opvang@stad.diksmuide.be of 051 79 37 93).

Eens het centrum opgestart is zal het Rode Kruis ook een infosessie organiseren voor geïnteresseerde vrijwilligers.

 

 

Wenst u materialen (kledij, speelgoed, schoenen,...) te doneren aan het opvangcentrum?

Het Rode Kruis laat weten dat zij niet zoek zijn naar hulpgoederen zoals kledij, babyspullen, … en vraagt om deze eerder te schenken aan de regulieren initiatieven zoals Kringwinkel Diksmuide, De Klapstoel, … Het Rode Kruis zal zich bij voorkeur ook naar die instanties richten indien zij spullen nodig hebben.

 

PROCEDURE – ASIELZOEKERS

Hoe verloopt de procedure?

1.     Indienen van een asielaanvraag

Doorgaans wordt een asielaanvraag ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel. Maar deze kan ook worden ingediend aan de grens (bv. in een luchthaven), binnen een gesloten centrum of in een strafinrichting. De Dienst Vreemdelingenzaken registreert de asielaanvraag en onderzoekt of België verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag (het Dublin-onderzoek). Als een andere Europese lidstaat verantwoordelijk is, mag België de asielzoeker doorverwijzen. In deze fase legt de asielzoeker enkel een korte verklaring af en vult hij een standaardformulier in.

In de huidige situatie waarbij alle Europese landen geconfronteerd worden met grote groepen vluchtelingen verloopt de indiening van asielaanvraag als volgt:

  • Dagelijks worden 150 asielaanvragen geregistreerd de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Het merendeel van deze mensen vraagt ook om een opvangplaats. Na de aanvraag bij worden de afname van vingerafdrukken en foto’s.
  • Vervolgens staat de Dispatching van Fedasil in om de asielaanvrager toe te wijzen aan een opvangplaats. De toewijzing gebeurt op basis van beschikbare plaatsen in de diverse centra in België. Niet-begeleide minderjarigen worden normaliter opgevangen in speciale centra.

 

2.     Onderzoek en beslissing

De asielaanvraag zelf wordt onderzocht door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Tijdens de onderzoeksperiode krijgt de asielzoeker de kans zijn verhaal te vertellen en de motieven voor zijn aanvraag uit te leggen aan een medewerker van het CGVS.

Verder onderzoekt het CGVS of de verklaringen met de werkelijkheid overeenstemmen en of ze de asielzoeker toelaten om het vluchtelingenstatuut of subsidiaire bescherming te verkrijgen.

Bij positief antwoord op de asielaanvraag heeft men dezelfde rechten en plichten als elke Belg. Wie in een opvangcentrum verblijft heeft twee maanden tijd om een eigen woonst te zoeken. Men kan zich vestigen in een gemeente naar keuze. Indien nodig of gewenst kan men bij het OCMW aanmelden voor steun.

Bij negatief antwoord heeft de aanvrager 30 dagen tijd om het grondgebied te verlaten of kan men in beroep gaan tegen de beslissing.

3.     Beroep

Als de asielzoeker niet akkoord gaat met de beslissing van het CGVS, mag de asielzoeker beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Dit rechtscollege kan de beslissing van het CGVS bevestigen (de beslissing blijft ongewijzigd), hervormen(de beslissing wordt gewijzigd) of annuleren (het CGVS moet een nieuw onderzoek voeren).

Zodra de RVV een eindbeslissing heeft genomen, wordt de asielprocedure afgesloten. Net zoals voor elke administratieve handeling, is er evenwel de mogelijkheid om een cassatieberoep in te dienen bij de Raad van State. Die voert een procedure uit om na te gaan of de redenen voor dit beroep geldig zijn. Aan het einde van de asielprocedure krijgt de asielzoeker bescherming, via het vluchtelingenstatuut of dat van de subsidiaire bescherming, of is hij uitgeprocedeerd. Wanneer de asielaanvraag definitief verworpen werd, krijgt de uitgewezen asielzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten.

 

Hoeveel keer moeten ze naar Brussel?

Een tweetal keer en eventueel nog één keer na beroep. Het transport wordt betaald door Fedasil.

 

Hoe lang zullen de asielzoekers hier verblijven?

Het is nog niet duidelijk hoe lang dit centrum gebruikt moet worden.

Een asielprocedure duurt gemiddeld tien maanden. Dit is korter als het herkomstland een veilig land is, langer als het herkomstland eerder onveilig is.
Er zal dus een redelijk stabiele bezetting zijn in het centrum. Indien een plaats vrijkomt wordt deze toegewezen aan een nieuwe asielzoeker.

Is dit een definitieve opvangplaats?

Het centrum is een collectieve opvangplaats voor wie in een lopende asielprocedure zit. De procedure duurt momenteel gemiddeld tien maanden.
Na goedkeuring van de asielaanvraag gaat de betrokkene op zoek naar een eigen woonst. Het staat de betrokkene vrij welke woonplaats hij hiervoor kiest. Dit kan Diksmuide of een andere gemeente zijn.

 

Welk statuut hebben die mensen nu?

Tijdens de asielprocedure hebben ze het statuut van ‘asielzoeker’. Na een positieve asielaanvraag worden ze inwoner van de stad of gemeente waar men zich inschrijft. Dit is niet noodzakelijk de gemeente waar het opvangcentrum zich bevindt.


Krijgen zij dan dezelfde rechten als inwoners?

Als zij een positieve asielaanvraag kregen, worden ze ingeschreven als inwoner. De dienst Burgerzaken zal een formulier invullen waarna de wijkagent ter plaatse controleert en waarna de verblijfskaart wordt afgeleverd. De wijkagent zal achteraf ook hun aanwezigheid controleren. Indien de asielaanvrager niet meer aanwezig is, zal hij/zij uitgeschreven worden uit het wachtregister van de gemeente.

Asielzoekers hebben dezelfde rechten en plichten als alle andere Belgen en worden net als Belgen bestraft indien ze strafrechtelijke feiten zouden plegen.

 

Krijgen de asielzoekers geld / een leefloon?

Ze krijgen geen leefloon. Iedere persoon krijgt wel zakgeld (€7,40/week) tijdens de asielprocedure.

 

Wat met eigen burgers die het moeilijk hebben?

Wie het moeilijk heeft, kan terecht in het Sociaal Huis (onthaal@ocmw.diksmuide.be of 051 79 37 93).

 

Kan het Sociaal Huis (OCMW) hen allemaal opvangen?

Zolang de asielaanvragers in het opvangcentrum verblijven, zijn er geen kosten voor de stad Diksmuide. Na de goedkeuring van de asielaanvraag staat het de asielaanvrager vrij om zich in eender welke Belgische gemeente te vestigen.


Indien zij zich -na de goedkeuring van hun asielaanvraag - definitief wensen te vestigen in Diksmuide, dan kunnen ze een leefloon (alleenstaanden: € 833, gezin: € 1.111) aanvragen. Voor het verkrijgen van een leefloon wordt er eerst een grondig sociaal onderzoek gevoerd er wordt er o.a. nagekeken of er eigendommen of spaartegoeden zijn. Bovendien zullen er controlebezoeken plaatsvinden. Als de integratie wordt voortgezet is het volgen van Nederlandse lessen verplicht en dienen zij bereid te zijn om te werken.

Als de Nederlandse lessen niet gevolgd worden, dan is een schrapping van het leefloon mogelijk. Het leefloon is 100% gesubsidieerd door de federale overheid.

 

 

VEILIGHEID

 

Wie zal er instaan voor de veiligheid van de omwonenden?

De burgemeester heeft een werkgroep opgericht met stads-, OCMW- en politionele diensten om hun rol intern te coördineren en in te spelen op vragen, bezorgdheden en suggesties van inwoners en betrokken partners.

De stad stelt alles in het werk om de opvang in een goede verstandhouding met de (buurt)bewoners te laten verlopen. In het opvangcentrum zal ook 24/24 personeel aanwezig zijn.

Veiligheid is in alle omstandigheden een prioriteit. De werkgroep beijvert dat er een protocol komt tussen de politie en de uitbater van het centrum (Rode Kruis). Het protocol omvat wederzijdse engagementen over de aanpak van veiligheid, dit zowel in het belang van de inwoners als in het belang van de bewoners van het centrum.

Asielzoekers hebben dezelfde rechten en plichten als alle andere Belgen en worden net als Belgen bestraft indien ze strafrechtelijke feiten zouden plegen.

Voor de opvang van de 180 vluchtelingen in het voormalig Financiëngebouw zal de politie instaan voor een verhoogde waakzaamheid.

 

LEVEN EN WONEN IN HET CENTRUM

 

Wat is de samenstelling en de oorsprong van de groep asielzoekers?

De toewijzing van de vluchtelingen gebeurt op basis van volgorde van inschrijving bij de Dispatching van Fedasil in Brussel. Er wordt gestreefd naar een mix van alleenstaanden en mensen in gezinsverband. Niet-begeleide minderjarigen worden opgevangen in specifieke centra. In het centrum van Diksmuide worden 30 plaatsen voor Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen voorzien.

Op dit moment is er vooral instroom van mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan.

 

Hoe wordt het samenleven binnen het centrum gestroomlijnd?

Om het samenleven van deze divers samengestelde groep in goede banen te leiden wordt een huishoudelijk reglement gemaakt. Het huishoudelijk reglement omschrijft de rechten en plichten van de bewoners en eventuele sancties bij incidenten.

Bij aankomst krijgen de bewoners informatie over wonen en leven in Diksmuide. Verder zal er ook voorzien worden in introductie tot het Nederlands.

 

Mogen asielzoekers ook werken?

 

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen (binnen en buiten het centrum).

Asielzoekers kunnen na vier maanden een arbeidscontract afsluiten en dus werken. Wie werk vindt kan - mits het betalen van een bijdrage aan het centrum - nog een tijdje in het centrum blijven. In de praktijk ziet men dat deze mensen meestal wegtrekken op zoek naar een eigen woonst.