naar inhoud

Participatietraject masterplan Grote Markt en omgeving

Grote Markt Diksmuide

Het stadsbestuur nam studiebureau Grontmij onder de arm om het masterplan Grote Markt en omgeving uit te werken. Binnen de opdracht hoort ook een participatietraject om de inbreng van onder andere inwoners, handelaars en gebruikers mee te verwerken.

Participatietraject: de kern tot samenhang en gedragenheid

In het participatietraject werd vertrokken van een blanco blad. Geen voorgekauwd ontwerp. Alle ideeën, bedenkingen en voorstellen van de deelnemers waren belangrijke input voor de ontwerpers.

In het kader van de visievorming werden 3 grote participatiemomenten voorzien. Deze vonden plaats op woensdag 4 maart,  donderdag 2 april en donderdag 18 juni. 
Tijdens het participatiemoment van donderdag 24 september lag de focus op het circulatie- en parkeerplan.

Het participatieproces

STAP 1: inventariseren - 4 maart

Het eerste participatiemoment stond volop in het teken van luisteren naar de bevolking en de handelaars. Zo'n 120 deelnemers schoven aan tafel om mee het centrum van morgen te helpen vormgeven.
Tijdens het eerste deel van de avond kregen alle deelnemers de opdracht om op de kaart van het projectgebied aan te geven wat goed en minder goed is en wat aandachtspunten zijn voor de verdere uitwerking.
In het tweede deel van de avond ging men in groepjes nadenken over verschillende thema's. Men maakte de weging van wat goed en minder goed is aan een element alsook wat de motivering is waarom iets wel of niet toepasbaar is in Diksmuide. 

De presentatie van de het participatiemoment van 4 maart kan je in de rechterkolom downloaden.

 

Sfeerverslag

 

STAP 2: verdiepen en verfijnen - 2 april 

Tijdens de participatiemomenten van 2 april werd verder gebreid op de krachtlijnen die tijdens de voorgaande momenten aan bod kwamen.


Een sfeerverslag:

STAP 3: voorleggen van het ontwerp - reflectie en verfijning

In het derde en tevens laatste grote participatiemoment werd het ontwerp van masterplan voorgelegd aan het publiek.

De presentatie van de avond kan je nalezen in de bijlagen op deze pagina.

Sfeerverslag van de avond

STAP 4: Terugkoppeling van het voorstel van circulatie- en parkeerplan

 

Opzet van het masterplan

De gemeenteraadswerkgroep masterplan Grote Markt boog zich het afgelopen jaar over de kwesties waarmee Diksmuide geconfronteerd wordt als het gaat over de ontwikkeling van de binnenstad. Een greep uit die kwesties zijn ondermeer: de dominante rol van de auto in de binnenstad, de belevingswaarde van het kernwinkelgebied, de gebruiksmogelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de Grote Markt als plein, het statuut als beschermd stadsgezicht, de verouderde en slechte staat van de riolering. Met de opmaak van het masterplan willen we ervoor zorgen dat ingrepen in het centrumgebied, die over een langere periode zullen worden gespreid, samenhang vertonen. Hiermee staan we in feite voor de opgave, maar ook voor de kans om ‘de stadskern’ opnieuw uit te vinden. Het centrum biedt ontegenzeglijke kwaliteiten en daarmee aanknopingspunten voor een positieve toekomst.

Het geheel wordt in goede banen geleid door een stuurgroep. Tegen eind 2015 verwachten we het masterplan klaar te hebben. De start van de werken is wellicht na het bouwverlof 2016 te situeren. De uitvoeringstermijn zal mee afhankelijk zijn van beslissingen inzake al dan niet ondergronds parkeren.

Synergie tussen deelplannen

Het masterplan moet bij afloop een toekomstplan zijn waarbij stedenbouwkundige en verkeerskundige componenten meteen ook perspectieven bieden op economisch en sociaal-maatschappelijk en toeristisch-recreatief vlak. Het masterplan bestaat uit diverse deelopdrachten:

  •  een mobiliteitsvisie en circulatieplan
  • beeldkwaliteitsplan
  • materialenplan
  • herwaarderingsplan

Daarnaast werkt het studiebureau ook het ontwerp voor de riolering en wegenis uit.