naar inhoud

Mantelzorgtoelage

De mantelzorgtoelage is een financiële toelage die de mantelzorger ontvangt als waardering voor zijn inzet. Het Sociaal Huis erkent hiermee het belang van mantelzorg als aanvullende zorg en wil deze zorg stimuleren zodat de zorgbehoevende zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven wonen.

De mantelzorgtoelage bedraagt €40 per maand.

Voor wie

De mantelzorger die een regelmatige zorg opneemt voor een chronisch zieke, mindervalide of oudere persoon die langdurig zorgbehoevend is. Deze mantelzorger dient ook te voldoen aan de voorwaarden die hieronder staan opgesomd.

Voorwaarden

De zorgbehoevende:

 • Op datum van aanvraag de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
 • Gedomicilieerd zijn in Diksmuide
 • Recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming vanuit de mutualiteit (de "ééntjes” op de klever van de mutualiteit)
 • Een erkenning hebben van minstens 12 punten van de FOD Sociale Zekerheid
  OF een Vlaamse zorgverzekering ontvangen
 • Thuis verblijven en geen verblijf in een woonzorgcentrum, ziekenhuis of een ander verzorgingsinstelling waarbij het verblijf langer duurt dan één maand

Per zorgbehoevende persoon kan slechts één mantelzorger het recht op een mantelzorgtoelage openen.

De mantelzorger:

 • Tenminste 18 jaar zijn en niet verlengd minderjarig verklaard zijn op het moment van de aanvraag
 • Regelmatig en onbezoldigd instaan voor een kwalitatieve thuiszorg van de zorgbehoevende
 • Gedomicilieerd zijn in Diksmuide
 • Zelf niet in het bezit zijn van een attest vanuit de FOD Sociale Zekerheid van 12 punten of meer

Het is mogelijk om één mantelzorgtoelage te ontvangen per zorgbehoevende persoon. Per adres kan er maar voor één verzorgde mantelzorgtoelage ontvangen worden, zelfs indien er meerdere personen zouden voldoen aan de voorwaarden van verzorgde.

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt in het Sociaal Huis. Het aanvraagformulier is ook beschikbaar via de website www.diksmuide.be of op vraag via de post.

Bij dit formulier dienen volgende documenten toegevoegd te worden:

 • Een klevertje van de mutualiteit van de zorgbehoevende persoon
 • Wanneer het gaat over een mantel- en thuiszorgpremie: een attest waarop de periode van goedkeuring vermeld staat
 • Wanneer de zorgbehoevende niet zelf zijn handtekening kan zetten: een kopie van zijn/haar identiteitskaart