naar inhoud
CBS_VB

Beslissingen CBS/VB - 4 mei 2021

04 mei

Technische dienst

 

Opdracht studiebureau voor aanleg parking en fietstunnel stationsomgeving

 • De technische dienst diende een subsidieaanvraag in bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de aanleg van een parking en fietstunnel in de stationsomgeving.
 • Binnen deze aanvraag hopen we subsidies te ontvangen voor de uitbouw van een mobipunt aan het station. Onder een mobipunt wordt verstaan een fysieke plaats waar verschillende vormen van mobiliteit elkaar ontmoeten. Deze verzameling van mobiliteitsopties op één herkenbare locatie maakt combimobiliteit mogelijk.
 • We doen een aanvraag tot het plaatsen van
  • mobipuntborden
  • infozuilen
  • fietsherstelkit
  • fietspomp
  • lockers
  • overdekte stalling voor buitenmaatse fietsen
  • deelwagen
  • vernieuwen van de stations parking
  • een fietsdoorsteek.
 • De opmaak van een samenwerkingsovereenkomst met de NMBS zit in een ver gevorderd stadium.
 • Om dit dossier verder op te maken moeten er vooraf bodemonderzoeken uitgevoerd worden.
 • De kosten voor de bodemonderzoeken zullen verdeeld worden tussen NMBS, Infrabel en de stad Diksmuide. Er wordt voorgesteld om de kosten voor de bodemonderzoeken te prefinancieren.

Onderhoud private waterlopen in komgronden Lampernisse - vraag tussenkomst

 • De laatste jaren wordt onze regio geteisterd door droge periodes waarbij de Westkustpolder alles in het werk stelt om het waterpeil te garanderen.
 • De komgronden van Lampernisse zijn geklasseerd als landschap met een grote historische, esthetische en natuurwetenschappelijke waarde.
 • Een beheerplan voor de komgronden Lampernisse werd opgesteld en goedgekeurd op de gemeenteraad van 29/04/2019.
 • Vele sloten zijn inmiddels verland en de lokale waterberging is nagenoeg volledig verloren waardoor talrijke aquatische aandachtsoorten en zeldzame oevervegetatie dreigt te verdwijnen.
 • De Westkustpolder heeft het initiatief genomen om een aantal private grachten te beheren, weliswaar eenmalig en zonder deze als publieke gracht in te schrijven.
 • Deze werken gebeuren in samenspraak met de aanpalers, het agentschap natuur en bos en de afdeling onroerend erfgoed.
 • de werkzaamheden worden mede gefinancierd door onroerend erfgoed en het agentschap natuur en bos.
 • De bedoeling is om dit initiatief jaarlijks te herhalen om het watersysteem in de komgronden op een duurzame manier te beheren.
 • Westkustpolder vraagt aan het stadsbestuur indien deze bereid is om een engagement aan te gaan met inspraak in en een financiële steun voor dit project.
 • De vraag van Westkustpolder is of het stadsbestuur bereid is om jaarlijks een tussenkomst voor een kwart van de door de aannemer gefactureerde kosten te betalen voor het beheer van de private grachten op het grondgebied Diksmuide.

Ruimtelijke ordening

 Opstart partiële herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

 • Op 12 november 2014 besliste het college om de opdracht voor de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) toe te kennen aan Arcadis. Ze keurden het finaal ontwerp goed in 2018.
 • Na het inwinnen van het advies van de Gecoro en na het houden van een plenair overleg, mede door de gewijzigde inzichten van een nieuw samengesteld Diksmuids bestuur, werd beslist om nog een aantal wijzigingen door te voeren en enkele gewijzigde beleidsopties af te toetsen.
 • Op 29 juni 2020 werd de herziening voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad en werd een openbaar onderzoek georganiseerd. We ontvingen hierop op 7 september 2020 een klacht.
 • Na juridisch overleg met de raadsheer besliste het college van burgemeester en schepenen omwille van de juridische onzekerheden over het procedureel kader over te gaan tot de stopzetting van de lopende planprocedure.
 • In dit kader wordt voorgesteld om de herziening in omvang te beperken en worden de voorgestelde herzieningen gekaderd binnen de actualisatie van de opties van een bepaald thema. Hierdoor worden de herzieningen duidelijk afgebakend. Volgende thema’s worden voorgesteld om mee te nemen in deze partiële herziening:
  • Problematiek voetbalvelden Keiem en Vladslo
  • Herlocalisatie schoolsite Aloysius/schoolfusie op de site VTI
  • Ontwikkeling evenementenhal (met parking/aangepast parkeerbeleid)
  • Inplanting politiekantoor
  • Kernstedelijk woongebied/beleidsopties voor gedeeltelijke herziening RUP centrum
  • Ambachtelijke zone Oostendestraat en site AWV
  • Inplanting van grote windmolens put van Nieuwkapelle.
 • Het is aangewezen om deze wijziging van de oorspronkelijke opdracht toe te wijzen aan Arcadis.

Aanstellen ontwerper voor opmaak RUP sport en recreatie Keiem

 • Het bestaand voetbalterrein van Keiem is bevindt zich langs de Oostendestraat in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
 • Hierdoor moeten we op zoek naar een herlocalisatie van het terrein.
 • In een afgebroken planproces voor de (partiële) herziening van het gemeentelijk structuurplan werden al 2 zoekzones weerhouden voor de locatie van een sport- en spelzone voor Keiem. Deze nieuwe zoekzones wijken af van de zoekzones die werden geselecteerd in het geldend structuurplan.
 • Bij het hernemen van het planproces voor de partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zullen de zoekzones ten zuiden van de kern van Keiem geselecteerd en geëvalueerd worden. De finale locatiekeuze gebeurt met een ruimtelijke uitvoeringsplan.
 • We doen een prijsvraag voor een ontwerper.

Woonwinkel

 

Aktename update leegstandsregister

 • Het bijhouden van een leegstandsregister is een verplichte activiteit voor de gemeente die participeert in een Intergemeentelijke Samenwerking Wonen. WoonWinkel West staat hiervoor in.
 • Een leegstaande woning is een woning die gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden niet effectief wordt gebruikt in overeenstemming met de woonfunctie.
 • WoonWinkel West ontving van dienst Burgerzaken een vermoedenslijst. Heel wat panden werden onderzocht, een aantal worden toegevoegd aan het register.

Personeelsdienst

Aanstelling jobstudenten toerisme en redder

 • Sybren Beernaert en Lense Beernaert worden aangesteld als jobstudent veerdienst.
 • Wisse Dolfen en Noah Lowagie worden aangesteld als jobstudent redder.

Ambtshalve herplaatsing – diensthoofd toerisme en lokale economie

 • Nathalie Vanraepenbusch, coördinator burger en lokale economie wordt ambtshalve herplaatst naar diensthoofd lokale economie en toerisme met ingang van 01/12/2021.

Intercommunales

 

Aktename agenda jaarvergadering

 • Het college neemt akte van volgende agenda’s van jaarvergaderingen en het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordigers:
  • o IWVA
  • o IVVO
  • o Fluvius West
  • o TMVW
  • o Cevi vzw
  • o Kringwinkel West

Lokale economie

 

Ambulante handel buiten openbare markten

 • Het college geeft goedkeuring aan Snacks Vandenbunder om tijdens het pinksterweekend een standplaats te krijgen op de Grote Markt voor de verkoop van ‘Diksmuidse strikjes’, telkens van 14-20 uur.

Aanvraag seizoensterrasvergunning en aanvraag uitbreiding terras

 • Het college geeft goedkeuring aan de seizoensterrasvergunning voor Adam Verstraete voor het plaatsen van stoelen, tafels en parasols op de 2 parkeerplaatsen en het voetpad voor de zaak.
 • Het college geeft goedkeuring aan de seizoensterrasvergunning vopr Adana voor het plaatsen van stoelen en tafels voor de zaak aan weerszijden van het boompje aan de kant van de straat.
 • Het college geeft goedkeuring aan hotel, restaurant De Vrede voor het plaatsen van stoelen, tafels en parasols op de 2 parkeerplaatsen voor b&b ’t Wit huis.

Sociaal Huis

Opfrissen voordelen UiTPAS

 • Het college geeft goedkeuring te verlenen aan het voorstel van het voordelenkader van de UiTPAS:
 • schrappen:
  • bib activiteit
  • abonnement goed voor 5 voorstellingen bij CC Kruispunt
  • meet & greet een artiest in CC Kruispunt
  • korting van 25% op een tweede ticket aan basistarief in CC Kruispunt
  • boek Jacques de Dixmude
  • korting van 2,5 euro voor Sunbeam
  • meet & greet een artiest op Sunbeam
 • behouden
  • de welkomstvoordelen met uitzondering van de 4 euro korting op een gemeentelijke sport- en jeugdactiviteit
  • vogelfluitje
  • lidmaatschap bib
  • pakket van 6 taxicheques
  • 2de ticket bij CC Kruispunt
  • drankbonnetjes bij events
  • concertticket in de 4AD
  • lidmaatschap van de 4AD
  • drankje in de 4AD
  • box met fietsnetwerkkaarten
  • retro wenskaarten Westhoek
  • fotoboek Diksmuide
  • rondleiding verhalenkalender Diksmuide
  • wandel- en fietsnetwerkkaarten
  • combibox met wandel-, fiets- en vaarroutes
  • zwembeurt
  • zwembril
 • wijzigen:
  • welkomstvoordeel: eenmalige korting van € 4 op een gemeentelijke sportactiviteit naar een gratis zwembeurt van 2,5 euro
  • taxicheques jeugddienst omruilpunten van 30 punten naar 20 punten
  • 2 gratis eetbonnen park op stelten of kerstmarkt tijdelijk offline
  • tickets boter- en kaasfeesten tijdelijk offline
  • 1O euro sportkorting omruilpunten van 20 naar 30 punten
  • paraplu omruilpunten van 15 naar 20 punten
 • nieuwe voordelen:
  • ticket bij CC Kruispunt
  • vriendenpas vanaf seizoen 2022 - 2023
  • boek over de wederopbouw Diksmuide na WO I
  • workshop of infosessie in het LDC Ten Patershove
  • koffie in het cafetaria LDC Ten Patershove
  • speciale flessenopener
  • handdoek met het logo van de UiTPAS
  • spelpakket met buitenspelmateriaal
  • yogamatje
  • snorkelset voor kinderen
  • zwembandjes voor kinderen
  • opblaasbandje voor kinderen met zitje
  • set opduikringen
  • badmintonset naar keuze (kinderen of volwassenen)
  • foambal

Kadens

 

Principiële goedkeuring academiereglement Kadens

 • De Vlaamse regering verleende op 09/03/2018 haar goedkeuring aan het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. Met dit decreet kunnen de academies aan de slag om een eigen kunstonderwijs te ontwikkelen dat aansluit bij hun publiek en bij de lokale kunst- en cultuurscene.
 • In het nieuwe decreet staat vermeld dat elke academie verplicht is een academiereglement te hebben.
 • Het academiereglement van Kadens werd aangepast en gaat in vanaf 01/06/2021.
 • Dit reglement wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Principiële goedkeuring artistiek pedagogisch project Kadens

 • De Vlaamse Regering verleende op 09/03/2018 haar goedkeuring aan het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs en op 04/05/2018 gaf ze de goedkeuring aan het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs.
 • In het nieuwe decreet staat vermeld dat het schoolbestuur vrij de artistiek-pedagogische visie bepaalt en die vastlegt in een Artistiek Pedagogisch Project (APP).
 • Deze APP zal aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd worden.

Investering academie Beeld

 • We stellen vast dat er vooral in de lagere graad een stijging van de leerlingen is. Het aantal leerlingen in de hogere graad daalt. Helaas zijn het juist de inschrijvingen van de hogere graad (hogere inschrijvingsgelden) die meer subsidies genereren. Dit zorgt ervoor dat er voor Diksmuide 16 gesubsidieerde uren wegvallen.
 • De Stad Poperinge heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de volledige academie. Die investering komt ook Diksmuide ten goede. De stad Poperinge vraagt daarom aan Diksmuide om volgend schooljaar te investeren zodat de afdeling beeld ook voor volwassenen kan blijven bestaan. Investeren in ateliers zorgt doorgaans voor groei en genereert doorgaans subsidies.
 • Daarnaast kampt het atelier schilderkunst in Beerst (garage van de school) met plaatsgebrek.
 • Poperinge heeft volgend voorstel:
  • Schrappen van het atelier textiel (nog slechts 2 leerlingen) = besparing van 8 uur
  • Ter compensatie uitbouwen van een volwaardig atelier tekenkunst (naast de optie schilderkunst). Daardoor zou het probleem van de infrastructuur opgelost kunnen worden. Deze extra optie tekenkunst moet ingericht worden door stad Diksmuide.
 • In de lagere graad is er een tanend aantal leerlingen in het atelier in Leke dat tot en met dit schooljaar betaald werd door de stad Poperinge. Vermoedelijk komt dit doordat het atelier op woensdagnamiddag plaatsvindt. Daarom stellen we voor om dit atelier naar maandag te verplaatsen en te laten aansluiten op de schooluren zodat dit kan kaderen in het decreet buitenschoolse opvang. Ook om dit atelier te laten bestaan is een investering van stad Diksmuide nodig.
 • Dit atelier in Leke (waar ook kleuterturnen aangeboden wordt) past net als het atelier Woumen (waar volgens schooljaar ook een sportaanbod zou zijn) perfect in het voorstel van de jeugddienst in het kader van de uitrol van het decreet buitenschoolse opvang. In dat voorstel van proefproject voor het schooljaar 22-23 zou het deeltijds kunstonderwijs samen met de sportdienst een belangrijke rol spelen.
 • De investering in de ateliers tekenkunst zou kunnen toegezegd worden voor één schooljaar zodat het effect ervan geëvalueerd wordt in functie van het schooljaar 23-24.

Basisonderwijs

 

Aanstelling leerkracht

 • Enzo Deschoemaeker wordt tijdelijk aangesteld als onderwijzer aan de gemeentelijke basisscholen in Esen, Leke, Beerst.

Jeugd

 

Principiële goedkeuring tarieven speelpleinwerking Zonnestraal

 • Het college geeft principiële goedkeuring aan de volgende tarifering op speelplein Zonnestraal en verzekering vanaf speelpleinzomer 2021:
  • Jaarlijkse registratie en verzekering volgens het huishoudelijk reglement:
  • Een halve speelpleindag: € 3/kind
  • Een halve speelpleindag volgens kansentarief UiTPAS Westhoek: € 0,60/kind
  • Daguitstap tieners: €11/kind - 2,20 euro kansentarief UiTPAS Westhoek
  • Vrijblijvend zwemmen op maandagochtend:
  • Kinderen onder 4 jaar: gratis
  • Kinderen vanaf 4 jaar: € 1,25/kind
  • Kansentarief € 0,50/kind
  • Opvang:
   • Na-opvang (17.15 - 17.45 uur): € 1/kind
   • Jaarlijkse uitstap: tariefbepaling op basis van de specifieke kosten.

 

Speelpleinwerkingen huur materiaal

 • Omwille van de bijzondere maatregelen in het kader van Covid is extra materiaal nodig voor de speelpleinwerkingen.
 • Zoals voor de zomervakantie van 2020 werden offertes opgevraagd voor extra dixi’s voor Speelpleinwerking De Kastanjes en een koelwagen en tent voor Speelpleinwerking Zonnestraal.

Organisatie blokkot mei/juni 2021

 • Het college geeft goedkeuring om het Blokkot van maandag 17 mei tot en met dinsdag 22 juni te laten doorgaan in:
  • o OC Zonnestraal
  • o OC De Kring in Keiem
  • o de polyvalente ruimte van het sportcomplex De Pluimen
  • o OC Volcraven in Oostkerke

Evenementen

 

Organisatie en logistieke steun dag van de Veiligheid 2022

 • Omdat de veiligheidsdiensten (defensie, politie, brandweer, enz.) moeilijkheden ondervinden om voldoende kandidaten te rekruteren voor openstaande vacatures wil de stad Diksmuide samen met hen een ‘Dag van de Veiligheid’ organiseren.
 • In september 2009 en oktober 2019 vond al zo’n dag plaats en waren er heel wat bezoekers.
 • Omdat de veiligheidsdiensten vooral jongeren uit de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs willen aanspreken en na een bevraging van data bij de scholen zelf, gaat de voorkeur uit naar dinsdag 15/03/2022.

Woonzorgcentrum Yserheem

'Samen Mens' subsidie-oproep - Project dementie WZC Yserheem

 • Het vast bureau keurt de kandidaatstelling van het wzc Yserheem voor het project ‘Samen MENS’ rond dementie.
 • De Vlaamse overheid lanceerde onlangs een projectoproep ‘Samen MENS’. Met dit project wil de Vlaamse Overheid verder inzetten op goede zorg voor mensen met dementie.
 • Aan deze projectoproep kunnen voorzieningen uit de thuiszorg en ouderenzorg deelnemen. Concreet wil men 20 woonzorgvoorzieningen weerhouden die intensief begeleid worden door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen via een coachingtraject gedurende 15 maanden (vanaf september 2021).

Principiële goedkeuring verhoging dagprijs en supplement distributie

 • Het vast bureau geeft principiële goedkeuring voor een verhoging van de dagprijs voor het wzc Yserheem. Het Agentschap Zorg en Gezondheid moet hier over beslissen. Daarna buigt de OCMW-raad zich hierover.
 • Voorstel:
  • Diksmuideling: € 49,59 + € 4,98 = € 54,57
  • niet-Diksmuideling: € 54,05 + € 4,98 = € 59,03
Nieuwsoverzicht