naar inhoud
Café de Dodengang

Testopstelling voor reiniging afvalwater drugslabo

21 jan
De stad liet in samenwerking met de brandweer opnieuw analyses uitvoeren (via SGS Belgium NV) op het afvalwater afkomstig van het drugslabo ter hoogte van café De Dodengang in Kaaskerke. Dat water is in afwachting van verwerking nog steeds ter plaatse afgedamd.

Uit het verslag van de analyse blijkt dat er 30 mg/liter amfetamines in het afvalwater aanwezig is. Hierdoor is rechtstreekse lozing in het oppervlaktewater niet mogelijk. Na grondig overleg met de adviseur gevaarlijke stoffen van Brandweer Westhoek opteert de stad voor het plaatsen van een mobiele actief koolfilter. Doel van deze actief koolfilter is om de aanwezige verontreiniging (en dus de amfetamines) uit het afvalwater te verwijderen tot onder de lozingsgrens voor oppervlaktewater.

Vooraleer de filteropstelling ter plaatse in gebruik wordt genomen, wordt eerst via een testopstelling nagekeken of het effluent wel degelijk voldoet aan de lozingsnormen. Pas daarna zal overgegaan worden tot zuivering ter plaatse.

De stad zal haar verantwoordelijkheid nemen en instaan voor de kosten. We proberen deze wel te verhalen op de vervuiler, wat geen sinecure zal zijn. Het kostenplaatje behelst met bovenstaand scenario voorlopig ongeveer 8.000 euro.

Nieuwsoverzicht