naar inhoud
Water

Captatieverbod uitgebreid

24 jul
Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in de waterlopen van het IJzerbekken alarmerend laag. Daarom besliste gouverneur Carl Decaluwé, samen met het provinciaal droogteoverleg, dat er sinds 24 juli 2019 een strenger captatieverbod geldt.

Door dit verbod mag je geen water capteren uit alle waterlopen van het IJzerbekken. Ook in Diksmuide - centraal gelegen in het IJzerbekken - mag dit niet. Enkel de beperkte captatie van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat, en van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen blijft voorlopig toegelaten. Dit verbod werd sinds 24 juli uitgebreid. Ook uit afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen mag niet langer water worden gecapteerd. Enige uitzondering hierop is de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge

Belang van landbouw

Door de aanhoudende droogte werd er de laatste dagen veelvuldig water gecapteerd uit de polderwaters. De situatie op het terrein laat niet langer toe dat er nog water gecapteerd wordt. De droogte van afgelopen jaren resulteerde in grote investeringen in bijkomende waterspaarbekkens en -buffers. Toch is het IJzerbekken met haar 100.000 ha veel kleiner dan andere stroomgebieden en blijft het gebied hierdoor sterk afhankelijk van lokale neerslag. 

Een watertekort werd zo lang mogelijk vermeden door het polderstelsel te voeden met water uit de IJzer of omliggende kanalen. Toch wordt het risico op schadelijke effecten voor het ecologisch systeem en natuurgebied De Blankaart nu te groot. Hierdoor werd een captatieverbod onvermijdbaar. Om de gevolgen voor de akkerteelt te beperken werd de private put De Kluiten in Oudenburg opengesteld. Aan Aquafin werd gevraagd om de RWZI's (rioolwaterzuiveringsinstallaties) opnieuw open te stellen.   

Handhaving

Er wordt dit jaar versterkt samengewerkt met de politiediensten zodat het captatieverbod maximaal wordt opgevolgd. Het verbod blijft gelden tot er voldoende signalen van herstel zijn. Bij het uitblijven van voldoende neerslag zijn bijkomende maatregelen mogelijk. Spaarzaam watergebruik blijft belangrijk. 

Een overzicht van de maatregelen en een interactieve kaart kan je raadplegen via www.west-vlaanderen.be/waterschaarste

Nieuwsoverzicht