naar inhoud
Boterhalle

Stadsbestuur stopt procedure project PPS Boterhalle

22 jun
Het stadsbestuur stopt de procedure van de publiek private samenwerking rond de Boterhalle. Na een studie en kostenraming door de kandidaat blijkt dit project niet realistisch te zijn binnen het vooropgestelde budget van 2.000.000 euro.

Het zou dan ook een onverantwoorde keuze zijn om hiermee verder te gaan. De volgende bestuursmeerderheid kan bij aanvang van de nieuwe legislatuur over het verdere vervolg van dit project beslissen.

 

Nieuwe Boterhalle in een publiek private samenwerking

De huidige Boterhalle voldoet niet langer aan de huidige normeringen voor een evenementenhal. Vernieuwing is aangewezen. Daarnaast dringt de nood aan extra woongelegenheden zich op. Het stadsbestuur zag een mooie kans om de bouw van een nieuwe evenementenhal te combineren met private wooneenheden en een ondergrondse parking. Om dit budgettair haalbaar te houden werd geopteerd voor een PPS-traject (publiek private samenwerking). De gemeenteraad keurde op 26 juni 2017 het bestek goed voor het aanstellen van een trajectbegeleider. Het college stelde op 11 oktober 2017 een externe trajectbegeleider aan om de nodige begeleiding te bieden en om de beste constructie voor dergelijk project op poten te zetten.

 

Op het selectiebestek dat eind januari werd gepubliceerd ontvingen we slechts één kandidatuur. Deze voldeed aan de selectievoorwaarden. Op dat moment was nog geen sprake van hoge meerkosten en bleek het project perfect haalbaar. De kandidaat diende deze maand zijn offerte in. Het voorstel overschrijdt het opgegeven beschikbare budget extreem. Daarom beslist het stadsbestuur om deze procedure stop te zetten. De volgende bestuursmeerderheid kan bij aanvang van de nieuwe legislatuur beslissen over het verdere vervolg van dit project. Het zou immers onverantwoord zijn om op dit moment verder te gaan met de voorziene en hoge meerkosten. 

 

Ingediende voorstel

Het offertebedrag van de kandidaat werd vastgelegd voor de bouw van de evenementenhal en het privaat gedeelte (appartementen en ondergrondse parking). Het ging om meer dan het dubbele dan het vooropgestelde bedrag. Hun motivatie voor deze hoge meerprijs:

  • Een ondergrondse parkeergarage betekent een bouwput met beschermingsmuren om de stabiliteit van de omliggende woningen te blijven garanderen;
  • Bouwen op funderingspalen is noodzakelijk door de grondstructuur;
  • Door de voorwaarden van Onroerend Erfgoed (onder meer de zichtlijn) is geen compacte bouw mogelijk. In plaats van één groot bouwvolume moet de constructie opgesplitst worden in meerdere bouwdelen waardoor er meer verliesoppervlakte is.  Hierdoor is het aantal te realiseren woongelegenheden beperkt en gaat de bouwkost bovendien een flink stuk omhoog.
  • De beperkte bereikbaarheid van de bouwlocatie dwingt tot een duurdere bouwmethode. De aannemer zou weinig beweegruimte hebben door de beschermde toegangspoortjes, de omliggende woningen en het kleine Konijnenstraatje.

Kortom, het gaat om een complexe bouwconstructie waardoor de kosten zwaar omhoog gaan en het private gedeelte het openbare gedeelte niet kan bekostigen.

 

Parking moeilijk realiseerbaar op deze locatie

Volgens de studie van de kandidaat is een ondergrondse parkeergarage moeilijk realiseerbaar op deze locatie. Dit zou een financiële domper betekenen voor het stadsbestuur. Op vraag van het stadsbestuur heeft de kandidaat nog twee alternatieve pistes onderzocht om een parking in onder te brengen. Na onderzoek blijken geen van beide haalbaar voor het bouwteam.

 

  • Optie A: parkeren op het dak van de evenementenhal

In optie A moet een hoogte van ca. 7m worden overbrugd. Dit eist een parkeerhelling van ca. 45m, wat een zeer grote impact heeft op inplanting en uitzicht. De infrastructuur zal door zalen/ruimtes moeten snijden. Bovendien eist dit een zwaarder dakpakket (en dus hogere kostprijs) omwille van de hoge lasten die het dak moet kunnen dragen. Ook de visuele hinder voor omwonenden, en zeker voor Onroerend Erfgoed, mag niet onderschat worden. Als er alsnog appartementen op het dak van de evenementenhal zouden worden ingepland, zullen deze commercieel moeilijk liggen, gezien het uitzicht op een groendak vervangen wordt door het zicht op een parking.

 

  • Optie B: parkeren op het gelijkvloers, met de evenementenhal op het eerste verdiep

Optie B veroorzaakt minder problemen op het vlak van infrastructuur, maar des te meer op het vlak van ontsluiting en evacuatie. Door de parking op het gelijkvloers in te planten moet de evenementenhal een verdieping omhoog. Dat hoogteverschil resulteert in liften, en extra brede evacuatiewegen en trappen. Ook dit neemt erg veel ruimte in beslag, kost extra geld, en is moeilijk combineerbaar met de normeringen van brandveiligheid. De brandweer ziet het complex dan als een ‘middelhoogbouw’ in plaats van ‘laagbouw’. Daarbij eist men dat de volledige langse gevel moet bereikbaar zijn voor de brandweer. Dit is onmogelijk.

Nieuwsoverzicht