naar inhoud
Boterhalle

Nieuwe evenementenhal via publiek-private samenwerking

02 mrt
De gemeenteraad keurde op 29 januari het selectiebestek ‘Boterhalle’ goed. Het gaat over de realisatie van een nieuwe evenementenhal, particuliere parkeergarages en wooneenheden aan de Grote Markt. Een extern bureau zal het project begeleiden in een publiek-private samenwerking.

De huidige Boterhalle voldoet niet langer aan de huidige normen voor een evenementenhal. Om op een haalbare manier een nieuwe evenementenhal te bouwen, combineren we bouw hiervan met private wooneenheden en ondergrondse parkeergarages. De uitvoering gebeurt via een publiek-private samenwerking (PPS). Het bureau Blue Strategy werd eerder aangesteld als externe trajectbegeleider om de beste constructie voor een dergelijk project op poten te zetten.

 

Met de publicatie van het selectiebestek willen we de markt informeren over het bestaan van de opdracht en de mogelijkheid tot deelname. Het bestek vormt een leidraad met een korte omschrijving van de opdracht. Ook de herbestemming van de portierswoning (voormalig toerismekantoor) is hierin opgenomen.

 

Procedure

De ingediende offertes zullen worden beoordeeld op architectuur, ruimtelijke kwaliteit van het bouwproject en binnenruimtes, functionaliteit van het hele gebouw, technische kwaliteit en kostprijs. Aan de hand van het selectiebestek willen we tot maximum vier kandidaten komen die het gunningsverslag zullen ontvangen. Deze kandidaten zullen hun ontwerp aan een jury voorstellen en aan de hand van de gunningscriteria wordt één kandidaat uitgekozen. Met deze kandidaat onderhandelen we verder.

 

Historiek

  • Het eerste overleg met Ruimte Vlaanderen en de Cel Onroerend Erfgoed gebeurde al in september 2015. De eerste ideeën werden voorgesteld en de mogelijkheden afgetoetst op het vlak van stedenbouw en erfgoed.
  • Er werd in september 2015 een landmeter en in oktober 2015 een architect aangesteld voor de opmaak van een aanvraag tot stedenbouwkundig attest. Er was ook een overleg met de brandweer.
  • In januari 2016 werden de ontwerpplannen, opgesteld door het architectenbureau Logica, goedgekeurd.
  • Er waren brainstormsessies met de werkgroepen vrije tijd en technieken en plaatsbezoeken aan andere evenementenhallen.
  • In februari 2016 was er opnieuw overleg met Ruimte Vlaanderen, waarin het ontwerpdossier voor de Boterhalle werd besproken, vooraleer het stedenbouwkundig attest werd aangevraagd in maart 2016.
  • In september 2016: opnieuw overleg met Ruimte Vlaanderen en de Cel Onroerend Erfgoed waarbij de knelpunten in de aanvraag werden besproken.
  • In november 2016 ontvingen we het stedenbouwkundig attest.
  • Juni 2017: goedkeuring om te werken via PPS (publiek-private samenwerking) en aanstelling van een externe trajectbegeleider.
  • De onteigeningen gebeurden eveneens in 2017.
  • Op 10 januari 2018 was er tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen een inspraakmoment voor de gemeenteraadsleden.

 

Timing

Maart 2018: selectie kandidaten. Goedkeuring van het gunningsbestek.

April 2018: aftoetsmoment met de kandidaten.

Juni 2018: indienen en beoordelen van de offertes.

Juli en augustus 2018: onderhandelingen.

September 2018: gunning.

Eind 2018, begin 2019: indienen van de omgevingsaanvraag.

Augustus 2019: start met de uitvoering.

 

Kostprijs

De kostprijs voor de bouw van de nieuwe evenementenhal wordt geraamd op 2 miljoen euro, inclusief 21 % btw. Het bouwen van de parkeergarages en de wooneenheden wordt gefinancierd door de privé-partner.

 

i

Dienst gebouwen

Heernisse 6

051 79 31 05

gebouwen@diksmuide.be

 

Nieuwsoverzicht