naar inhoud
Budget 2017

Budget 2017

03 jan

Op 28 november keurde de gemeenteraad het budget 2017 en de derde aanpassing van het meerjarenplan goed. Eind 2013 legde de gemeenteraad het beleidsplan 2014-2019 vast. Naar aanleiding van de opmaak van het budget 2017 werd het meerjarenplan 2014-2019 geactualiseerd.

 

Uitgaven 2017

 

Omschrijving

2016

2017

Werkingsuitgaven

4.806.460

4.900.354

Energie

615.638

604.600

Personeelsuitgaven

10.007.004

10.421.896

Toegestane subsidies & andere operationele kosten

795.744

786.463

OCMW

1.650.000

1.875.608

Politiezone

1.476.754

1.551.955

Hulpverleningszone

696.668

819.599

Kerkfabrieken

391.785

374.118

Financiële kosten

489.528

416.604

Totaal

20.929.580

21.751.197

 

Het budget 2017 omvat enkele bijzondere beleidsintenties. Een greep uit de geplande acties:

 • extra uitgaven voor uitbesteding onkruidbeheer op verhardingen: 75.000 euro;
 • opstart van de verhalenkelder in het archief van het stadhuis: 28.500 euro;
 • premies verbeteren woningkwaliteit: 50.000 euro;
 • extra voor blackpoints (gevaarlijke verkeerspunten): 15.000 euro;
 • nieuw zomerevenement op de Grote Markt op maandag 10 juli: 23.000 euro;
 • invoering van de UiTpas (vrijetijdspas): 11.000 euro;
 • extra budget voor vakantiewerking (nieuw: tienerwerking): 14.700 euro;
 • stopzetting uitbesteding schoonmaak in de stadsgebouwen: -45.000 euro;
 • invulling van nieuwe vacatures in het kader van het nieuw loket- en onthaalbeleid;
 • overheveling personeel vanuit het dienstenchequebedrijf van het OCMW;
 • verhoging van de fietsvergoeding voor het stads- en OCMW-personeel van 0,15 naar 0,22 euro/km;
 • daling toelage OCMW van 2.280.000 (oorspronkelijk voorzien voor 2017) naar 1.850.000 euro.

 

Ontvangsten 2017

 

Omschrijving

2016

2017

Werkingsopbrengsten

1.975.682

1.871.013

Onroerende voorheffing

6.925.089

7.126.757

Personenbelasting

4.368.779

4.150.341

Verkeersbelasting

266.801

275.626

Lokale belastingen

1.331.030

1.344.000

Gemeentefonds

5.033.396

5.198.736

Verkregen subsidies

3.809.550

3.805.003

Financiële opbrengsten

1.616.446

992.056

Totaal

25.326.773

24.763.532

 

Steden en gemeenten dragen bij in de besparingen van Vlaanderen en de federale staat. Deze maatregelen wegen op het budget van de stad.

 • Vanaf 2016 compenseert Vlaanderen niet langer bepaalde belastingvrijstellingen die ze geeft aan bedrijven.
 • De invoering van de vennootschapsbelasting voor intercommunales zorgt ervoor dat de stad structureel minder dividenden ontvangt.
 • De voorgestelde taxshift van de federale overheid heeft een negatieve impact op de aanvullende belasting op de personenbelasting (-218.438 euro voor 2017).

 

Investeringen 2017

 

Het investeringsbedrag voor 2017 bedraagt 16,5 miljoen euro. Dit bedrag wordt als volgt gefinancierd:

 • subsidies: 3,01 miljoen euro;
 • verkoop patrimonium: 3,04 miljoen euro;
 • eigen middelen: 7,45 miljoen euro;
 • leningen: 3 miljoen euro.

 

Enkele belangrijke investeringen voor 2017

Voortzetting lopende projecten:

 • afwerking stadhuis: 110.000 euro;
 • Baron Jacquesstraat en Grote Markt: 1.500.000 euro;
 • project Aquafin: Rijkswachtstraat: 515.000 euro;
 • aanleg nieuwe begraafplaats Woumen: 150.000 euro;
 • fietspaden Klerkenstraat: 500.000 euro.
 • aanvang nieuwe projecten:
 • heraanleg Keiemdorpstraat: 1.500.000 euro;
 • heraanleg Stationsstraat + Bortierlaan: 850.000 euro;
 • Beerststraat, Amphoek, Handzamedijk en Brugse Heirweg: 294.000 euro;
 • fietspad Schoorbakkestraat: 500.000 euro;
 • fietspad Rousdammestraat: 144.000 euro;
 • wandel- en fietspad IJzer: 1.100.000 euro;
 • wandelpad Beerstblote: 180.000 euro;
 • vernieuwen parkeerstroken Woumen: 70.000 euro.
 • investeren in voegwerken over alle dorpen heen: 250.000 euro.
 • planmatig onderhoud wegen: 50.000 euro.
 • bestrijding hondenpoep en sluikstorten: 10.000 euro.
 • verbeteren toegankelijkheid voetpaden en oversteken: 25.000 euro.
 • ontmoetingscentrum Woumen: 730.000 euro.
 • versneld vervangen oude stookketels: 451.000 euro.
 • fietsenstallingen en Blue-bike aan het station: 70.000 euro.
 • loket- en onthaalbeleid: 115.000 euro.

 

Gunstige schuldpositie blijft behouden

 

De voorbije jaren werd de historisch hoge schuldenlast drastisch afgebouwd. De schuldenlast daalde van 26,3 miljoen euro begin 2007 naar 15,9 miljoen euro eind 2016. De stad investeert in de periode 2014 t.e.m. 2019 zo’n 54,2 miljoen euro in de publieke infrastructuur (wegen, pleinen, fietspaden, groeninfrastructuur, gebouwen …). Deze investeringen worden voor 11,5 miljoen euro gefinancierd met nieuwe leningen. Door de opname van nieuwe kredieten verwachten we dat de uitstaande schuld stijgt tot 18,05 miljoen euro eind 2019. Niettemin blijven de jaarlijkse financiële lasten, gelet op de lage rente, stabiel.

 

Diksmuide blijft financieel in evenwicht

 

Financieel draagvlak 2017 (= verschil tussen inkomsten en uitgaven, zowel uit exploitatie als uit investeringen en leningen): 1,01 miljoen euro.

Autofinancieringsmarge 2017 (= de mate waarin de stad met het exploitatieresultaat de leningslast kan dragen): 1,77 miljoen euro.

Nieuwsoverzicht