naar inhoud

Pensioenaanvragen

Met pensioen gaan betekent niet alleen het einde van je beroepsactiviteiten, maar genieten van je pensioen na een actieve loopbaan.

In België bestaan er in hoofdzaak drie pensioenstelsels: het werknemers-, het zelfstandigen- en het ambtenarenstelsel. Voor wie over een te laag of over helemaal geen pensioen beschikt, bestaat er het recht op inkomensgarantie voor ouderen. Heel wat mensen hebben een gemengde loopbaan en zij kunnen dan een pensioen ontvangen vanuit twee of drie stelsels.

Voorwaarden

 • Rustpensioen: de aanvraag mag ten vroegste ingediend worden op de eerste dag van de maand die met één jaar de ingangsdatum van het pensioen voorafgaat.
  Voor mannelijke werknemers met brugpensioen gaat het pensioen in de eerste van de maand volgend op de maand waarin zij 65 jaar worden.

 

 •  Overlevingspensioen: de aanvraag moet binnen de 12 maanden volgend op het overlijden ingediend worden als de weduwe/weduwnaar het pensioen wenst te genieten vanaf de maand van het overlijden volgens bepaalde voorwaarden.
  • De overlevende moet ten minste 45 jaar oud zijn. Het overlevingspensioen kan vóór de leeftijd van 45 jaar ingaan als die overlevende een kind opvoedt of zelf ten minste 66% arbeidsongeschikt is of als de overleden werknemer gedurende ten minste 20 jaar ondergronds mijnwerker was.
  • Op het ogenblik van het overlijden moet de overlevende ten minste één jaar met de overledene gehuwd zijn geweest.
  • Het overlevingspensioen wordt geschorst als men de toegelaten arbeid overschrijdt.

 

 • Inkomstengarantie voor ouderen (IGO): een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te bieden aan bejaarde personen die niet over voldoende middelen beschikken. De vereiste leeftijd voor deze aanvraag is vastgesteld op 65 jaar.

 

 • Ambtenaren: bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd moeten zij een overheidspensioen aanvragen bij hun laatste werkgever.

 

 • Toegelaten arbeid: onder beperkte voorwaarden bestaat de mogelijkheid om na je pensioen nog bezoldigde arbeid te verrichten zonder je rust- of overlevingspensioen te verliezen. Alle gepensioneerden die een aanvullende beroepsbezigheid uitoefenen, moeten dit verklaren. Dit kan aan de hand van formulier model 74, te verkrijgen bij de dienst burgerzaken.

Hoe aanvragen

Bij de dienst burgerzaken kan je terecht voor deze aanvragen. Dit kan gebeuren door de pensioenaanvrager of door een gemachtigd persoon. Alle aanvragen worden onmiddellijk digitaal doorgestuurd.

 

Wat meebrengen

 Identiteitskaart

 

 

Meer info

voor werknemers:

Rijksdienst voor Pensioenen Torhoutsesteenweg 281, 8200 St.-Andries Brugge t 050 40 62 60 - f 050 40 62 88 – rijksregisternummer bij de hand hebben

info@rvp.fgov.be of brugge@rvp.fgov.be

www.rvp.fgov.be 

­ voor zelfstandigen

Rijksdienst voor Sociale Verzekering van de Zelfstandigen Abdijbekepark 2, 8200 St.-Andries Brugge t 050 30 53 11 - f 050 30 53 99 - rijksregisternummer bij de hand hebben

info-brugge@rsvz-inasti.fgov.be

www.rsvz.be

­ Overheidssector

Torhoutsesteenweg 281, 8200 St.-Andries Brugge t 050 40 62 60 - f 050 40 62 88 – rijksregisternummer bij de hand hebben

t 02 558 60 00 (Brussel)

info@pdos.fgov.be

www.pdos.fgov.be

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur